Förklaringar som gör fondsparande lättare

Absolut avkastning
En fonds avkastningsmål kan vara absolut, det betyder att dess mål inte är att slå ett specifikt jämförelseindex, utan fonden ska över tiden skapa en positiv avkastning oavsett marknadens utveckling.

Aktiv andel (Active Share) 
Aktiv andel anger i procent hur stor andel av fondens innehav som avviker från dess jämförelseindex. Nyckeltalet varierar från noll till 100 procent där noll procent aktiv andel innebär att fonden har exakt samma innehav och fördelning av innehaven som jämförelseindexet. 100 procent aktiv andel betyder att inga av fondens innehav finns med i index. 

Aktiefond
En aktiefond är en fond som investerar i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument.

Aktiv förvaltning
Förvaltning av en fond där förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden. Hur aktivt en fond förvaltas kan mätas genom nyckeltalen aktiv andel och aktiv risk.

Om nyckeltalen är låga kan detta tyda på att fonden inte förvaltas aktivt. Aktiv andel och aktiv risk kan emellertid inte användas som enda mått. Detta gäller framförallt för de fonder som är inriktade på små och koncentrerade aktiemarknader som domineras av stora bolag, som exempelvis den svenska. Fonden kan i sådana fall vara aktivt förvaltad även om nyckeltalen är låga.

Aktiv risk (Tracking error)
Aktiv risk visar hur mycket fondens avkastning varierar runt sitt index. Det beräknas som standardavvikelsen per månad hos fondens avkastning jämfört med index avkastning. Den aktiva risken används för att beräkna sannolikheten att fonden ska ha en sämre avkastning än index.

Om exempelvis fonden i genomsnitt förväntas ge en avkastning som är 1 procent bättre än index och den aktiva risken är 3 procent så förväntas avkastningen två år av tre vara mellan 2 procent sämre än och 4 procent bättre än index.

Andelsvärde
Marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningsavgiften dividerat med antalet fondandelar. Även kallad NAV (Net Asset Value).

Artikel 8 -fond
Fonder som främjar miljömässiga och/ eller sociala aspekter, alltså fonder med särskilda hållbarhetskriterier i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR), se förklaring nedan.

Artikel 9 -fond
Fonder som väsentligt bidrar till ett hållbarhetsmål och samtidigt inte avsevärt skadar ett annat i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR), se förklaring nedan.

Betavärde
Betavärde beräknas för aktiefonder. Det visar hur känslig en fonds avkastning är för förändringar i börsindex. Fonder med betavärden under 1,0 varierar i genomsnitt mindre än index, medan det omvända gäller för fonder med beta-värden över 1,0. Om exempelvis börsen faller med 5 procent förväntas en fond med betavärde 0,6 falla med 3 procent medan en fond med betavärde 2 förväntas falla med 10 procent.

Blandfond
En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande finansiella instrument. Fördelningen av aktier respektive räntepapper styrs av fondbestämmelserna och skiljer sig från fond till fond.

Blankning
Blankning innebär att du säljer aktier som man har lånat. Vid senare tidpunkt köper du tillbaka aktierna, förhoppningsvis till ett lägre pris. Läs mer om att blanka aktier här.

Certifikat
Ett certifikat är ett skuldebrev med kort löptid som ges ut t.ex. av en bank, ett bostadsinstitut, ett företag eller en kommun. Vid löptidens slut får innehavaren ut certifikatets nominella belopp, som är högre än priset på certifikatet. Certifikat hör till en grupp värdepapper som kallas diskonteringsinstrument.

Cykliska aktier
Aktier som i stor utsträckning påverkas av förändringar i konjunkturläget, exempelvis inom branscher som stål och skog. Icke-cykliska aktier är benämningen på aktier som inte är särskilt känsliga för vare sig ränte- eller konjunkturläge, exempelvis aktier i läkemedels- och livsmedelsföretag.

Depreciering
Nedgång i en valutas värde i förhållande till andra enskilda valutor, föranledd av marknadsförhållandena.

Derivatinstrument
Finansiellt instrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper. Exempel på derivatinstrument är optioner och terminer.

Diskontering
Omräkning av en eller flera betalningar till en tidigare tidpunkt med hänsyn tagen till viss förräntning.

Diversifiering
Att minska risken i en värdepappersportfölj genom att placeringar sprids, exempelvis på många olika värdepapper, med investeringar i både aktier och obligationer och/eller med en stor geografisk spridning.

Duration
Ett tids- och riskmått som anger den genomsnittliga löptiden på de räntebärande värdepappren i en räntefond, justerat för räntebetalningar (kupongförfall).

Emittent
Utgivare av aktier eller räntebärande värdepapper.

ESG
ESG står för Environmental, Social and Governance, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik/bolagsstyrning. Det är den term som ofta sammanfattar hållbarhetsarbete inom fondförvaltning. Genom ESG-analys kan fondförvaltarna identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar. 

Finansinspektionen 
Statlig myndighet som utövar tillsyn över banker, värdepappersbolag, fondbolag, finansbolag, stockholmsbörsen och andra företag verksamma på de finansiella marknaderna.

Fond-i-fonder
Den som sätter in pengar i en fond erhåller andelar i fonden och blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger.

Fondandel
Den köper andelar i en fond blir därmed delägare till alla de värdepapper som fonden äger.

Fondbolag
Enligt särskild lag får fondverksamhet utövas efter tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen. Ett fondbolag är ett bolag som förvaltar en eller flera fonder.

Fondförmögenhet
Värdet av alla värdepapper i en fond samt likvida medel och fordringar minus skulder vid en viss tidpunkt. Gällande kurser för värdepapper och övriga finansiella instrument hämtas de från världens börser med start kl 16.00 svensk tid.

Företagsobligation
En Företagsobligation är ett räntebärande värdepapper som företag emitterar. En företagsobligation ger oftast en högre avkastning, men har i de flesta fall också högre kreditrisk och sämre likviditet, än en stats- eller bostadsobligation.

Förvaltningsavgift 
Förvaltningsavgiften är den avgift fondbolaget tar ut för bland annat förvaltning, administration, förvaring, rådgivning och distribution. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år. Den belastas fondens totala förmögenhet med 1/365-del dagligen och är redan avdragen från den kurs som redovisas av banken och i media.

Förvaringsinstitut
Alla investeringsfonder ska ha bank eller annat kreditinstitut som förvaringsinstitut. Detta ska ta emot och förvara fondens egendom och se till att köp och försäljning av fondandelar sker i enlighet med gällande regler.

Genomsnittligt anskaffningsvärde, GAV
Genomsnittligt anskaffningsvärde används för beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust i samband med försäljning och deklaration av värdepapper.

Handelsdag
Dagar då det går att handla med fonder. Helgfria måndagar – fredagar är börs/handelsdagar, undantag förekommer exempelvis vid helgdagar.

Handelskurs
Kursen du handlar fonder för. Det vill säga marknadsvärdet på fondens totala tillgångar, beräknat på den avlästa kursen vid handelsdagens slut, med avdrag för förvaltningskostnader och delat med antalet andelar. Läs mer om hur fondkurser fungerar.

Index (jämförelseindex) 
Index visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index fungerar som ett mått på fondens värdeutveckling över tiden. Genom att jämföra fondens utveckling med ett visst index, går det att få en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med genomsnittet. Nordea använder index inklusive utdelning, som jämförelseindex.

Inflation
Penningvärdesförsämring; fortgående stegring av den allmänna prisnivån som leder till minskning av köpkraften.

Investeringsfond
En investeringsfonds förmögenhet placeras i finansiella instrument och ägs gemensamt av fondens andelsägare, det vill säga de som gjort insättningar i fonden.

Jämförelseränta
Förvaltningsavgiften i vissa av våra fonder tas ut som en kombination av en fast och en rörlig resultatbaserad del. Som tröskel för den rörliga delen används oftast en jämförelseränta som motsvarar den riskfria räntan.

Kort position
Termen ”kort position” gäller framför allt hedgefonder och kallas även för blankning och används när förvaltarna bedömer att en kursnedgång är att vänta. Då säljer hedgefonden inlånade aktier och köper tillbaka dem vid ett senare tillfälle. Mellanskillnaden i aktiekursen blir fondens vinst/förlust.

Kort ränta
Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid upp till ett år.

Kreditbetyg
Är en utvärdering av en gäldenär och dess förmåga att betala tillbaka en skuld. Det är en uppskattad prognos för sannolikheten att gäldenären kommer kunna betala tillbaka sin skuld.

Det finns olika institut som utfärdar kreditbetyg och de används ofta vid bedömning av kreditvärdigheten i olika obligationer. Exempel på ett sådant institut är Standard & Poor och de klassar obligationer som har ett kreditbetyg mellan AAA- BBB som emittenter med hög kreditvärdighet (Investment grade) och de med betyg som är lägre än BBB som lägre kreditvärdighet (high yield).  

Likvida medel
Pengar eller sådana tillgångar som lätt kan omvandlas till pengar.

Lång position
Termen ”lång position” gäller framför allt hedgefonder och innebär att hedgefonden på traditionellt vis placerar i enskilda aktier, som förväntas få en positiv kursutveckling.

Lång ränta
Räntan på ett räntebärande värdepapper med en löptid som överstiger ett år.

Net Asset Value, NAV
NAV-kursen är marknadsvärdet på fondens tillgångar efter avdrag för förvaltningsavgiften och dividerat med antalet fondandelar.

Nettoflöde
Skillnaden mellan inflöden och utflöden av kapital för exempelvis en viss fond eller fondtyp.

Nominell ränta
Nominell ränta är den ränta som löper på ett värdepappers nominella belopp, det vill säga ränta utan hänsyn tagen till inflation, skatter, avgifter med mera.

Obligation
En obligation är ett räntebärande värdepapper med en löptid som överstiger ett år vid emissionen. Obligationer ges ut av bland annat stater, kommuner och bostadsfinansieringsinstitut.

Omsättningshastighet
Mått på den andel av fonden som omsatts under perioden. Det beräknas som den lägsta summan av köpta och sålda värdepapper dividerat med den genomsnittliga fondförmögenheten.

Onoterat
Med begreppet onoterat avses överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad. Läs mer om onoterade aktier.

Option
En option ger innehavaren rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja viss egendom, till exempel aktier, till ett bestämt pris inom en viss tidsperiod.

P/E-tal
En akties aktuella börskurs dividerad med företags vinst per aktie. Detta är ett nyckeltal för att värdera företag och aktiers börskurs.

PRIIPs KID - faktablad
PRIIP står för ”Packaged Retail Investment and Insurance-based Products” och KID för ”Key Information Document”. Enligt förordningen ska alla fonder och andra paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter ha ett faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Faktabladen ska innehålla information som ska hjälpa investerarna att förstå och jämföra produkten med andra liknande produkter. 

Real avkastning
Den reala avkastningen motsvarar den nominella räntan minus inflationen (köpkraftsförsämringen).

Real Estate Investment Trust (REIT)
REIT är ett alternativt till direktägande i fastigheter. En REIT är en skattemässigt fördelaktig bolagsstruktur som kan börsnoteras och som investerar i fastigheter eller bolån men utan att vara ett fastighetsbolag. En REIT betalar i regel ut cirka 90 % av sin avkastning som utdelning till investerarna.

Real ränta
Nominell ränta minus inflation.

Recession
Avmattning i ett lands ekonomiska aktivitet, dock betydligt lindrigare än depression.

Relativ avkastning
En fonds avkastningsmål kan vara relativt, det betyder att dess mål är att slå ett specifikt jämförelseindex och fonden ska, sett över tiden, skapa en högre avkastning än sitt jämförelseindex.

Reporänta
Reporäntan är Riksbankens styrränta som framför allt påverkar de korta marknadsräntorna.

Riskklass
Fondens riskklass anges på en sjugradig skala, där ett är lägst risk och 7 är högst risk. En hög riskklass innebär hög volatilitet/standardavvikelse i fondens avkastning. Riskklassen är EU-standard och baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Riskjusterad avkastning
Avkastning där hänsyn har tagits till hur mycket risk man har tagit för att uppnå denna avkastning. Ett finansiellt instruments eller en portföljs avkastning dividerad med dess risk, mätt som standardavvikelse (volatilitet). 

Om två portföljer har samma avkastning men olika standardavvikelse så har portföljen med lägst standardavvikelse högst riskjusterad avkastning.

Räntefond
En räntefond är en fond som investerar i räntebärande finansiella instrument.

Ränterisk
Ränterisken visar hur värdet på en räntefond förändras när räntorna förändras. Duration är det mest använda måttet på ränterisk och ger ett mått på hur värdet på en räntefond förändras när alla marknadsräntor stiger eller faller. Förändras marknadsräntan med 1 procentenhet är duration ett mått på den procentuella kursförändringen på en räntefond. Relationen är omvänd, om räntan stiger så faller värdet och vise versa.

SFDR
Som en del av EU:s action plan ”the green deal” finns flera initiativ inom området hållbar finansiering som går under namnet "EU Action Plan for Financing Sustainable Growth" En del av handlingsplanen är lanseringen av regelverket ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster” (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Syftet är att öka transparensen och kort sammanfattat innebär SFDR att distributörer av investeringsprodukter, som exempelvis Nordea Fonder, har en skyldighet att redovisa hur de integrerar hållbarhetsrisker i förvaltningen av fonderna och hur negativa hållbarhetseffekter kan påverka en investering. Har man ett mer aktivt hållbart arbete i sin finansiella produkt och exempelvis främjar frågor inom miljö och socialt ansvar så ska man också redovisa hur det går till.

Sharpekvot 
Sharpekvot är ett mått på värdeförändring i förhållande till risk. Ju högre sharpekvot desto bättre värdeförändring har fonden haft i förhållande till fondens risk. Kvoten kallas även riskjusterad avkastning.

Specialfond
En typ av alternativ investeringsfond med liknande konsumentskydd som värdepappersfonder.

Spreadexponering
Är ett mått på kredit- och likviditetsrisk, och beräknas som kapitalviktad kreditduration multiplicerat med innehavens spread i förhållande till statspapperskurvan. Det visar hur stort värdefall det blir i en räntefond, mätt i procentenheter av fondens värde, om ränteskillnaden mellan fondens innehav och statsobligationer fördubblas.

Statsskuldväxel
Ett räntebärande värdepapper som ges ut av staten med en löptid på upp till ett år.

Statsobligation
Ett räntebärande värdepapper (en obligation) som ges ut (emitteras) av en stat. Obligationens nominella värde återbetalas när den förfaller och ränta betalas ut vid fastställda tidpunkter.

Totalavkastning
Fondens avkastning inklusive eventuell utdelning.

Termin
Ett avtal om att göra en affär vid en fastställd tidpunkt i framtiden till ett pris som bestäms idag.

Totalrisk (Standardavvikelse)
Ett riskmått som mäter hur mycket fondens NAV-kurs har varierat jämfört med den genom snittliga kursutvecklingen under en viss period. Ju högre värde, desto högre risk.

UCITS
Står för Undertaking for Collective Investments In Transferable Securities och är benämningen på fonder som omfattas av ett EU-direktiv (värdepappersfonder). Enligt direktivet får UCITS-fonder som har tillstånd i ett EU-land lov att driva verksamhet i samtliga EU-länder.

Undervikt
En akties, ett lands eller en regions andel i fonden är mindre än dess andel i fondens jämförelseindex.

Utdelning i utdelande andelsklasser
Utbetalning till fondandelsägarna av aktieutdelning för aktier som aktiefonden äger eller av vinst för sålda räntebärande värdepapper som räntefonden äger. Vid utdelning sjunker fondens andelsvärde med ett belopp som motsvarar utdelningsbeloppet. Vid återinvestering av utdelningen i fonden fås fler andelar, vilket motsvarar det utdelade beloppet efter avdrag för preliminärskatt.

Valutarisk
Om en investering görs i utländska värdepapper påverkas värdet i svenska kronor av växelkursen. Detta kallas valutarisk. Investering i exempelvis en Nordamerikafond som köper amerikanska värdepapper innebär en exponering mot den amerikanska dollarn. Om dollarkursen stärks gentemot den svenska kronan stiger värdet på fonden mätt i svenska kronor och det omvända gäller om dollarn skulle försvagas mot kronan.

Volatilitet
Volatiliteten är ett mått på hur avkastningen varierat över tiden. Måttet räknas på årsbasis och anges i procent.

Warrant
Optioner med lång löptid, vanligtvis längre än ett år.

Årlig avgift
Fondens totala kostnadsandel under perioden exklusive transaktionskostnader, räntor och vissa skatter. Årlig avgift uttrycks i procent av den genomsnittliga fondförmögenheten och används internationellt vid jämförelser av fonder.

I de flesta fonder överensstämmer årlig avgift med förvaltningsavgiften men vissa skatter inkluderas dock i årlig avgift till skillnad från i förvaltningsavgiften. Därför kan det vara viss skillnad mellan förvaltningsavgiften och årlig avgift. Årlig avgift ersätter TER.

Övervikt
En akties, ett lands eller en regions andel i fonden är större än dess andel i fondens jämförelseindex.

Övriga kostnader
I övriga kostnader ingår courtage samt leverans- och räntekostnader, premier betalda vid aktielån samt skatter. Dessa kostnader belastas fonden vid den tidpunkt då de uppstår och är inte kända i förväg.