Vad betyder ESG?

ESG är en engelsk förkortning som står för Environmental, Social och Governance. På svenska översätts det till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Genom att integrera ESG-faktorer i investerings- och affärsbeslut, strävar företag och organisationer efter att främja hållbarhet, samhällsansvar och god företagsstyrning.

Varför är ESG-frågor viktiga när jag investerar?

Det finns flera anledningar att fokusera på ESG-frågor när du investerar dina pengar i ett företag, till exempel via fonder eller aktier:

  • Riskhantering: Globala utmaningar, som klimatförändringar och ekonomisk ojämlikhet, innebär ett potentiellt hot mot företags lönsamhet. I slutändan kan även avkastningen på investeringar påverkas.
  • Värderingar: Det finns många medvetna val att göra i vardagen. Dina värderingar kan även styra hur du väljer att investera.
  • Påverkan: Genom att öka efterfrågan på mer hållbara företag kan du göra det enklare för dem att växa. När du investerar i en fond kan makten utifrån dina och andras investeringar användas för att påverka företagen i fonden. Till exempel genom att rösta på bolagsstämmor.

ESG i detalj

Vi bryter ner det och tittar på vad de olika områdena inom ESG fokuserar på.

Environmental – miljö
Social – socialt ansvar
Governance – bolagsstyrning

Environmental – miljö

Den miljömässiga aspekten av ESG fokuserar på företagens påverkan på miljön. Det innefattar hantering av klimatförändringar, resursförbrukning, avfallshantering, föroreningar och bevarande av naturresurser.

Företag som integrerar miljömässiga faktorer strävar efter att minska sin egen miljöpåverkan och främja hållbar utveckling.

Social – socialt ansvar

Socialt ansvar handlar om företagens relation till samhället, inklusive dess anställda, kunder, leverantörer och det bredare samhället.

Det omfattar frågor som arbetsförhållanden, mångfald och inkludering, mänskliga rättigheter, kundrelationer, samhällsengagemang och produktansvar.

Företag som integrerar sociala faktorer strävar efter att vara ansvarstagande gentemot alla sina intressenter.

Governance – bolagsstyrning

Bolagsstyrning fokuserar på företagets ledning, struktur och transparens. Det handlar om att ha starka och ansvarsfulla styrelsestrukturer, tydliga etiska affärsprinciper, riskhantering och insyn i företagets beslutsprocesser.

Genom att ha god bolagsstyrning strävar företag efter att förvalta sina verksamheter på ett etiskt och effektivt sätt. Till exempel genom att stå emot korruption och följa skatteregler.

Hur kan jag investera i bolag som fokuserar på ESG-frågor?

Om du vill ha ett större hållbarhetsfokus i dina investeringar, är det bra att börja med att fundera på vad som är viktigt för dig.

Du kan såklart själv leta upp företag du anser uppfyller dina kriterier, och sedan köpa aktier i det bolaget. Men ett enkelt sätt att komma igång är via fonder med hållbarhetsfokus.

Välj någon av våra fonder med fokus på hållbarhet

Fonder med hållbarhetsprofil kan ha olika inriktningar, både tematiska och geografiska. Är du intresserad av att investera med fokus på ett särskilt tema, som klimat eller sociala förutsättningar? Då kan våra fonder Nordea Global Impact Fund eller Nordea Global Social Empowerment Fund passa bra.

Vill du hellre investera i en bredare fond, som fångar upp hållbarhet mer generellt på olika geografiska marknader? Då kan Starsfonderna vara ett bra alternativ för dig.