Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Har du tänkt på att du faktiskt är med och äger de företag som ingår i de fonder som du sparar i? Ser du det så kan det vara intressant att också tänka på hur de företagen agerar i olika sammanhang. Släpper de ut miljögifter, missköter de säkerhetsrutiner eller bryter de mot internationella överenskommelser. Hur företagen agerar kan på sikt påverka värdet på exempelvis ett företags aktie och därmed värdet på ditt sparande.  

Hos oss finns ett dedikerat team som särskilt analyserar hur de bolag vi investerar i arbetar med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG). Deras arbete handlar om att granska och analysera företag när det gäller till exempel hur ett företag kontrollerar sina underleverantörer, om företaget har kontroll över sitt säkerhetsarbete eller hur de hanterar miljöfrågor.  

Grundläggande för alla fonder som förvaltas av Nordea är att de omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar. Öppnas i nytt fönster

Det innebär att fonderna som omfattas av policyn också omfattas av grundläggande ESG-kriterier som exempelvis att vi till stor del väljer bort investeringar i kol och att vi driver dialog med bolag som bryter mot internationella normer och överenskommelser. Samtidigt är vårt arbete med aktivt ägande en viktig del i vår fondförvaltning.   

Aktiva ägare

Att vara en aktiv ägare en viktig del i hur Nordea Fonder arbetar med ansvarsfulla investeringar. Det handlar om att utöva våra rättigheter som aktieägare, och till viss del även obligationsägare, för att påverka företagens beteende och driva dem i en mer hållbar riktning.

Men vi engagerar oss också i företag som vi investerar i exempelvis genom regelbundna kontakter med bolagen och genom att besöka bolagen på platser där de bedriver sin verksamhet.

Vi för dialog med bolag både i egen regi och i samarbete med andra investerareÖppnas i nytt fönster, exempelvis genom ClimateAction 100+.

Vi på Nordea Fonder tror att genom att vara en aktiv ägare kan vi på bästa sätt bedöma och hantera ESG-risker, dess effekter och möjligheter. I slutändan gör vi det för att skydda det långsiktiga värdet på de pengar som våra fondandelsägare anförtrott oss.

Utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet

En god och aktiv bolagsstyrning är enligt vår uppfattning avgörande för ett företags långsiktiga utveckling och gynnar därmed också företagets aktieägare, medarbetare och samhället som helhet.  

En utvärdering av bolagsstyrningens kvalitet ingår därför alltid i bedömningen av möjliga investeringar. Bolagsstyrningen omfattar ansvarsfrågor, skydd av aktieägar-/obligationsägarrättigheter och långsiktigt hållbart värdeskapande.  

Ett sätt att försäkra sig om en god bolagsstyrning är att fokusera på ökad transparens och öppen kommunikation mellan företaget och aktieägarna.  

I praktiken innebär det att vi till exempel röstar på bolagsstämmor och deltar i valberedningar. Vi följer våra bolagsstyrningsprinciper och röstar som aktieägare på årsstämmor i många företag runt om i världen.  

Se hur vi röstar på Nordea Voting PortalÖppnas i nytt fönster 

Dialog med bolag som bryter mot internationella normer

En viktig del av vår policy för ansvarsfulla investeringar handlar om att vi går in i dialog med företag som exempelvis inte följer internationella normer eller som enligt oss behöver bli bättre på att hantera risker som är relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin verksamhet. Vi för dessa dialoger med bolag både i egen regi och i samarbete med andra investerare.  

Men om ett företag inte visar en förändringsvilja eller saknar förutsättningar för att ändra sitt normbrytande beteende kan Nordeas kommitté för ansvarsfulla investeringar besluta att helt sälja ut företagets aktier ur alla fondportföljer.  

Integrerad ESG-analys

All ESG-analys som vårt eget team för ansvarsfulla investeringar tar fram samlas i en databas tillsammans med den ESG-analys som vi eventuellt köper in. För att fatta rätt beslut om vilka företag vi ska investera i för våra fonders räkning har alla Nordeas fondförvaltare också tillgång till och uppmanas att använda denna analys.   

Det innebär att de kan välja aktier i företag baserat både på finansiell information och på information som handlar om hur företagen hanterar sina risker i relation till miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.   

För vår familj av Stars-fonder är ESG-analysen, som vårt team för ansvarsfulla investeringar gör, helt avgörande för fondens placeringar.   

Tack vare den extra analysen kan vi identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar som exempelvis minskade naturresurser.  

Läs mer om Nordeas Starsfonder 

Exempel: Nordea Swedish Bond Stars

Under 2022 investerade vi i en grön obligation utgiven av Humlegården Fastigheter. Obligationen finansierar företagets fastighetsportfölj med högt ställda hållbarhetsmål, som till exempel klimatneutral verksamhet 2045. Humlegården var också ett av de bolag vi träffat under året. Regelbundna möten med bolag vi investerar i är en viktig del av vår investeringsstrategi.

Fonder med särskilda hållbarhetskriterier

Vissa av våra fonder har särskilda hållbarhetskriterier utöver det som står i vår policy för ansvarsfulla investeringar. Dessa fonder främjar miljömässiga och sociala aspekter. Exempelvis genom att ta större hänsyn till frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sin förvaltning, alternativt att de tillämpar utökade exkluderingsfilter på innehav som inte ligger i linje med en hållbar utveckling. Gemensamt för dessa fonder är att de flesta omfattas av vår policy för fossila bränslenÖppnas i nytt fönster och är i linje med Parisavtalets tvågradersmål.

Läs mer om de metoder vi använder för fonder med särskilda hållbarhetskriterier.

Hur varje enskild fond använder metoderna kan du se i vårt fondutbud.

Exempel på bolagspåverkan

Investor Policy Dialogue on Deforestation: Vi är en grundande och rådgivande kommittémedlem i IPDD-initiativet, som formellt inrättades i juli 2020. Målet med IPDD-initiativet är att säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet för investeringar genom att främja hållbar markanvändning och skogsförvaltning och respekt för mänskliga rättigheter.

Väljer bort

Att utesluta ett företag ur våra fondportföljer är alltid en sista utväg. Men om företag bryter mot internationella normer, (som till exempel FN:s Global Compact) och inte kan eller vill förändras i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik kan vi slutligen välja att sälja innehavet. Detta gäller för alla fonder som förvaltas av Nordea.   

Vår policy för ansvarsfulla investeringar innebär också att inga av våra fonder ska investera i företag som är involverade i produktion av illegala vapen som t.ex. klustervapen eller antipersonella minor, samt i produktion, underhåll eller utveckling av kärnvapen. För bolag som tillhandahåller underhåll av kärnvapen har vi en gräns som säger att denna verksamhet inte får motsvara mer än fem procent av bolagets totala omsättning. 

Vi utesluter även företag med omfattande och långvarig verksamhet inom kolbrytning. Vi exkluderar bolag där mer än 30 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol och bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer specifikt från kolbrytning avsett för energiproduktion (termiskt kol). Vi har också beslutat att exkludera bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer ifrån utvinning av olja från oljesand och bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från oljeborrning i Arktis.  

De företag som vi väljer att inte investera i hamnar på vår exkluderingslista.  

Se lista över uteslutna företagÖppnas i nytt fönster

I våra räntefonder investerar vi inte i statsobligationer emitterade från länder som är föremål för breda sanktioner och som inte respekterar mänskliga rättigheter.  

Exempel på när ett bolag exkluderas

Under 2023 har ett antal bolag ändrat karaktär vilket gjort att de blivit föremål för försäljning ur några av våra fonder med särskilda etiska kriterier. Det kan exempelvis innebära att bolaget utökat omsättningen från ett produktområde som en fond exkluderar.

Dokument som beskriver vår process

Nedan hittar du mer information om hur vårt arbete går till.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer och prospekt samt hel- och halvårsrapporter finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.