Avkastning med ansvar

I all fondförvaltning är ekonomiska nyckeltal viktiga. I vår fondförvaltning är också frågor om miljö, hållbarhet, socialt ansvar och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.

Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Hur du väljer att spara dina pengar kan göra en stor skillnad

Har du tänkt på att du faktiskt är med och äger de företag som är inkluderade i de fonder som du sparar i? Sett från det perspektivet kan det vara intressant att också tänka på hur de företagen agerar i olika sammanhang. Släpper de ut miljögifter, missköter de säkerhetsrutiner eller bryter de mot internationell lagstiftning? Hur företagen agerar kan på sikt påverka värdet på företaget och därmed värdet på ditt sparande.

Hos oss finns ett dedikerat team som särskilt analyserar hur de bolag vi investerar i arbetar med miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Deras arbete handlar om att granska och analysera företag när det gäller till exempel hur ett företag kontrollerar sina underleverantörer,  om företaget har kontroll över sina säkerhetsrutiner eller hur de hanterar miljöfrågor.

Arbetet är indelat i tre steg som vi kallar Integrerar, Påverkar och Väljer bort. Detta arbete beskrivs i Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringarÖppnas i nytt fönster.

Integrerar

För att fatta rätt beslut om vilka företag vi ska investera i för våra fonders räkning har alla Nordeas fondförvaltare också tillgång till vår ESG-analys (analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter). 

Det innebär att de kan välja aktier i företag baserat både på finansiell information och på information som handlar om hur företagen hanterar sina risker i relation till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Påverkar

Vi går in i dialog med de företag som inte följer internationella normer och som enligt oss behöver bli bättre på att hantera risker som är relaterade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i sin verksamhet. 

Men om företaget inte visar en förändringsvilja för att ändra sitt normbrytande beteende kan Nordeas kommitté för ansvarsfulla investeringar besluta att helt sälja ut företagets aktier ur alla fondportföljer.

Väljer bort – en sista utväg

Att utesluta ett företag ur våra fondportföljer är alltid en sista utväg. Men om företag bryter mot internationella normer, (som till exempel FN:s Global Compact) och saknar förändringsvilja i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik väljer vi slutligen att sälja innehavet. Detta gäller för alla våra fonder. 

Vi har även valt att inga av våra fonder ska investera i företag som är involverade i produktion av klustervapen samt i produktion eller utveckling av kärnvapenprogram eller atomvapen. Vi investerar heller inte i bolag där mer än 30 procent av intäkterna kommer från försäljning av kol. 

De företag som vi väljer att inte investera i hamnar på vår exkluderingslista. 

Se lista över uteslutna företagÖppnas i nytt fönster

Särskilda etiska kriterier

Vissa av våra fonder har ytterligare hållbarhetskriterier utöver det som står i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar. Dessa kriterier kallar vi för särskilda etiska kriterier. Det kan exempelvis handla om att fonden utesluter ytterligare produktkategorier eller branscher, så som spelverksamhet eller tobaksbolag.

Nordeas Starsfonder

Hållbara fonder som tar ansvarsfulla investeringar ett steg längre

Starsfonderna genomgår exakt samma granskning som våra övriga fonder, men de omfattas också av ytterligare en noggrann analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter (ESG-analys). Tack vare den extra analysen kan vi identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar som exempelvis minskade resurser. 

Målet är att hitta långsiktiga vinnare och erbjuda hållbara fondalternativ till sparare som vill göra skillnad. 

Läs mer