Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice
Isfjell i havet

Ansvarsfulla investeringar

Fondförvaltning handlar i grund och botten om att välja de bästa placeringarna för att skapa god avkastning. I det arbetet är finansiella nyckeltal viktiga, men i vår fondförvaltning är också frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik en viktig del.

Vårt arbete med ansvarsfulla investeringar

Hur du väljer att spara dina pengar kan göra skillnad

Har du tänkt på att du faktiskt är med och äger de företag som är inkluderade i de fonder som du sparar i? Sett från det perspektivet kan det vara intressant att också tänka på hur de företagen agerar i olika sammanhang. Släpper de ut miljögifter, missköter de säkerhetsrutiner eller bryter de mot internationell lagstiftning? Hur företagen agerar kan på sikt påverka värdet på  exempelvis ett företags aktie och därmed värdet på ditt sparande.

Hos oss finns ett dedikerat team som särskilt analyserar hur de bolag vi investerar i arbetar med miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Deras arbete handlar om att granska och analysera företag när det gäller till exempel hur ett företag kontrollerar sina underleverantörer,  om företaget har kontroll över sina säkerhetsrutiner eller hur de hanterar miljöfrågor.

Arbetet är indelat i tre steg som vi kallar Integrerar, Påverkar och Väljer bort. 

Integrerar

All ESG-analys (analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter) som vårt eget team för ansvarsfulla investeringar tar fram samlas i en databas tillsammans med den ESG-analys som vi eventuellt köper in. För att fatta rätt beslut om vilka företag vi ska investera i för våra fonders räkning har alla Nordeas fondförvaltare också tillgång till och uppmanas att använda denna analys. 

Det innebär att de kan välja aktier i företag baserat både på finansiell information och på information som handlar om hur företagen hanterar sina risker i relation till miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter. 

För våra Stars-familj av fonder är ESG-analysen avgörande för fondens placeringar. 

Exempel: Nordea Swedish Bond Stars

Under 2020 besökte vi Stockholm Exergi för att se företagets anläggning för koldioxidavskiljning. Anläggningen är ett viktigt steg för att nå klimatmålen och nytt med anläggningen är att tekniken för koldioxidavskiljning används på ett bioeldat kraftvärmeverk. Regelbundna möten med en majoritet av de bolag vi investerar i är en viktig del av vår investeringsstrategi.

Läs mer i Hållbarhetsuppföljning 2020 (pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster

Påverkar

Vi går in i dialog med företag som exempelvis inte följer internationella normer eller som enligt oss behöver bli bättre på att hantera risker som är relaterade till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning i sin verksamhet. 

Vi för dialog med bolag både i egen regi och i samarbete med andra investerare. 

Men om ett företag inte visar en förändringsvilja eller saknar förutsättningar för att ändra sitt normbrytande beteende kan Nordeas kommitté för ansvarsfulla investeringar besluta att helt sälja ut företagets aktier ur alla fondportföljer.

Exempel på bolagspåverkan

Under 2020 har fackförbund och investerare kritiserat Amazon för hur de hanterat coronakrisen. Vi har, tillsammans med andra investerare, fört dialog med bolaget genom initiativet Investor Statement on Coronavirus. Amazon var lyhörda till våra påpekanden och kunde ge oss ett antal exempel på hur de nu arbetar för att skydda sina anställda så som feberkontroller, skyddsutrustning och betald sjukfrånvaro. 

Läs mer i Hållbarhetsuppföljning 2020 (pdf, 2 MB)Öppnas i nytt fönster

Väljer bort

Att utesluta ett företag ur våra fondportföljer är alltid en sista utväg. Men om företag bryter mot internationella normer, (som till exempel FN:s Global Compact) och inte kan eller vill förändras i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik väljer vi slutligen att sälja innehavet. Detta gäller för alla våra fonder. 

Vi har även valt att inga av våra fonder ska investera i företag som är involverade i produktion av illegala vapen som t.ex. klustervapen eller antipersonella minor, samt i produktion eller utveckling av kärnvapenprogram eller atomvapen. 

Vi utesluter även företag med omfattande och långvarig verksamhet inom kolbrytning. Vi exkluderar bolag där mer än 30 procent av omsättningen kommer från utvinning av kol och bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer specifikt från kolbrytning avsett för energiproduktion (termiskt kol). Förbränning av den termiska kolen är mycket förorenande och bidrar starkt till den globala uppvärmningen. Vi har också beslutat att exkludera bolag där mer än 10 procent av omsättningen kommer ifrån utvinning av olja från oljesand.

De företag som vi väljer att inte investera i hamnar på vår exkluderingslista. 

Se lista över uteslutna företagÖppnas i nytt fönster

I våra räntefonder investerar vi inte i statsobligationer emitterade från länder som är föremål för breda sanktioner och som inte respekterar mänskliga rättigheter.

Exempel på när ett bolag exkluderas

Under 2020 har ett antal bolag ändrat karaktär vilket gjort att de blivit föremål för försäljning ur några av våra fonder med särskilda etiska kriterier. Det kan exempelvis innebära att bolaget utökat omsättningen från ett produktområde som en fond exkluderar.

Aktiva ägare

Att vara aktiv ägare handlar om att utöva våra formella rättigheter som aktieägare och använda vårt inflytande till att uppmuntra företagen att förbättra sitt hållbarhetsarbete. 

Bolagsstyrning och röstning på årsstämmor 

En god och aktiv bolagsstyrning är enligt vår uppfattning avgörande för ett företags långsiktiga utveckling och gynnar därmed också företagets aktieägare, medarbetare och samhället som helhet. Detta avspeglar sig också i värdet på ditt fondsparande.

Ett sätt att försäkra sig om en god bolagsstyrning är att fokusera på ökad transparens och öppen kommunikation mellan företaget och aktieägarna.

Vi följer våra bolagsstyrningsprinciper och röstar som aktieägare på årsstämmor i mängder av företag på många platser runt om i världen. På ”Voting Portal” kan du se hur och var vi utövar vår rösträtt.

Se hur vi röstar på Nordea Voting PortalÖppnas i nytt fönster

Särskilda etiska kriterier

Vissa av våra fonder har ytterligare hållbarhetskriterier utöver det som står i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar. Dessa kriterier kallar vi för särskilda etiska kriterier. Det kan exempelvis handla om att fonden utesluter ytterligare produktkategorier eller branscher, så som spelverksamhet eller tobaksbolag.

Hur våra fonder investerar kan du se i vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster.

Nordeas Starsfonder

Fonder som tar ansvarsfulla investeringar ett steg längre

Starsfonderna genomgår exakt samma granskning som våra övriga fonder, men de omfattas också av ytterligare en noggrann analys av miljömässiga, sociala och affärsetiska aspekter (ESG-analys). Tack vare den extra analysen kan vi identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar som exempelvis minskade resurser. 

Läs mer om Nordeas Starsfonder 

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.