Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Hållbarhetsmetoder

Vi har tagit fram riktlinjer och rutiner för att säkerställa att de företag som Nordeas fonder investerar i uppfyller våra förväntningar när det gäller ESG (miljö, socialt ansvar och affärsetik), och att dessa hållbarhetsrisker hanteras i alla våra investeringsprocesser.

Metoder vi använder för att uppnå ESG-kriterier i Nordeas fonder

Analys av hållbarhetsfaktorer är en integrerad del i förvaltningen av alla våra fonder men till olika stor del och den kan utföras på lite olika sätt. Vi använder exempelvis normbaserad screening och exkluderingslistor, och integrerar även analys av eventuella negativa hållbarhetseffekter som våra investeringsbeslut kan resultera i. 

En stor andel av Nordeas fonder använder en utökad ESG-analys, bland annat Starsfonderna som har en större ESG-integrering. I några av våra fonder, använder vi vårt egenutvecklade ESG-betygssystem. Många fonder utesluter också vissa sektorer eller har andra uteslutningskriterier utöver de som gäller på fondbolagsnivå.

Här nedan följer en beskrivning av de olika metoder som vi använder oss av i hållbarhetsarbetet för våra fonder.

Normbaserad screening  

Vi använder normbaserad screening i våra fonder. Det innebär att vi kan identifiera företag som påstås vara inblandade i brott mot internationella lagar och normer när det gäller miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Om ett företag identifieras gör vi en intern utvärdering av företaget och det som skett. Vi kan inleda en dialog med företaget, sätta det i karantän (som innebär att fonden kan behålla sitt innehav men inte köpa fler aktier i bolaget) eller utesluta det. Mer information finns i Nordea Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. 

Uteslutning av företag och exkluderingslista 

Alla våra fonder utesluter företag som är inblandade i allvarliga kränkningar av internationella normer där vi bedömer att en dialog skulle vara omöjlig eller verkningslös. Vi förbjuder till exempel innehav i företag som tillverkar kontroversiella vapen, såsom klusterammunition, personminor och kärnvapen. Våra fonder investerar inte heller i företag där med än 10 procent av omsättningen kommer från termiskt kol och vi utesluter företag som är inblandade i produktion av fossila bränslen från oljesand eller genom oljeborrning i Arktis. 

Här finns vår exkluderingslistaÖppnas i nytt fönster

Analys av negativa hållbarhetseffekter av våra investeringsbeslut 

De miljömässiga och sociala konsekvenserna av den verksamhet som bedrivs i alla företag som våra fonder investerar i bedöms fortlöpande och bedömningen integreras i våra investeringsbeslut. Om vi identifierar företag där effekterna på en eller flera hållbarhetsfaktorer är alltför negativa gör vi en ytterligare analys som kan leda till en åtgärdsrekommendation. För mer information, se vår policy för ansvarsfulla investeringar och vår redogörelse avseende integreringen av negativa hållbarhetseffekter av investeringsbeslut (under Nordea Funds Ab).

Aktivt ägande och engagemang

Vi engagerar oss i företagen som våra fonder investerar i på många olika sätt. Syftet med vårt engagemang är att få företagen att förbättra sitt arbete med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, och att fatta mer långsiktiga beslut. Vi deltar och röstar på bolagsstämmor, vi är med och utarbetar standarder vi för dialoger med företagen och lämnar in aktieägarförslag på bolagsstämmor med mera. Mer information om hur vi arbetar med företagsengagemang finns i vår policy för ansvarsfulla investeringar. 

Riktlinjer för fossila bränslen - anpassade efter Parisavtalet

Ett stort och växande antal av våra fonder omfattas också av vår policy för fossila bränslenÖppnas i nytt fönster som är anpassad efter Parisavtalet (PAFF). Dessa fonder utesluter företag som arbetar med produktion, distribution eller tjänster inom fossila bränslen, om de inte har en uttalad strategi att anpassa sina utsläpp till målen i Parisavtalet. För fonder där PAFF inte används som uteslutningskriterium fungerar PAFF istället som en vägledning för vårt företagsenagagemang. PAFF-kriterierna påverkar också prioriteringen av de engagemang vi har med företag baserat på specifika teman. 

Strategi för våra Starsfonder

För Starsfonderna använder vi vårt eget ESG-betygssystem. Nordeas team för ansvarsfulla investeringar deltar aktivt i arbetet och tillsammans med analytiker i Nordeas kapitalförvaltning gör de särskilda analyser för dessa fonder. 

Starsfonderna tar in företag som inte bara har goda ekonomiska grundförutsättningar utan också högt ESG-betyg (minst B eller B+ på skalan A till C). Vi använder en väsentlighetsmatris från Sustainability Accounting Standards Board i bolagsanalysen. Det innebär att vi gör en extra noggrann bakgrundskontroll av företagets största risker inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och att vi beaktar hur företaget hanterar dessa risker. Vi undersöker också om företagens affärsmodell är anpassad till FN:s hållbarhetsmål. Starsfonderna strävar efter att ta in företag som bidrar positivt, eller varken bidrar positivt eller negativt, till dessa mål, och undviker att ta in företag som bidrar negativt till målen. ESG-betygen omvärderas med jämna mellanrum (minst en gång om året) eller om en negativ eller positiv händelse inträffar som föranleder en justering. Uppgifterna som vi använder när vi tar fram ESG-betyg kommer från flera externa analysföretag.

Tematiska strategier

För våra tematiska ESG-fonder använder vi olika metoder som vi själva utvecklat för att identifiera företag som kan förväntas bidra till, eller gynnas av, det aktuella ESG-temat. En djupgående analys visar ofta om ett företag skulle vara intressant för en fond även om dess verksamhet vid en första inblick inte passar fondens tema. Företagen i vår klimatfond tillhör exempelvis inte enbart den traditionella sektorn för förnybar energi eller andra sektorer som vanligtvis brukar associeras med arbetet mot klimatförändringen. Vilka metoder som används beror på det aktuella temat och kan skilja sig från fond till fond.

Strategier för blandfonder som baseras på Nordeas Hållbara Val

Våra blandfonder med hållbarhetsprofil investerar främst i andra fonder som fått Nordeas märkning ”Hållbart Val”Öppnas i nytt fönster. Dessa fonder har högre krav på integrering av ESG-risker eller så investerar de efter ett visst tema som stödjer en hållbar omställning, till exempel inom miljö eller socialt arbete. Dessa blandfonder kan också ha direkta innehav som väljs ut baserat på samma kriterier som fonderna med märkningen ”Hållbart Val” använder. 

Aktiefonder med ESG-strategi 

Våra aktiefonder med ESG-strategi sållar bort företag med låga ESG-betyg, antingen enligt analysföretaget MSCI eller vårt eget betygssystem. 

Samtidigt utesluts också vissa sektorer, och fonder som applicerar strategin investerar inte i bolag där över 5 procent av omsättningen kommer från produktion eller distribution av alkohol, kolbrytning, spel, militär utrustning, pornografi och tobak.

Fonder som applicerar strategin ska också ha ett sammantaget koldioxidavtryck som är minst 25 procent lägre än jämförelseindexets koldioxidavtryck. 

Räntefonder med ESG-strategi

Våra räntefonder med ESG-strategi investerar i både statsobligationer och företagsobligationer med olika risknivå. En stor andel av obligationerna kommer från euroländer som enligt de flesta analysföretag har ett högt ESG-betyg generellt sett. Det innebär att de rankas högt i frågor som miljöhänsyn, socialt ansvar samt ett väl fungerande styrelseskick och rättssystem. Om ett land i euroområdet skulle bli föremål för internationella sanktioner eller bryta mot internationella konventioner kommer emellertid landets statsobligationer att uteslutas. 

Räntefonderna investerar också i företagsobligationer. Alla företag som emitterar obligationer utvärderas i fråga om hållbarhetsrisk och utvärderingen görs av Nordeas team för ansvarsfulla investeringar i samarbete med fondens förvaltare. Precis som för aktiefonder med en ESG-strategi, använder vi en kombination av kvantitativ och kvalitativ analys. 

Screening och andra uteslutningar/begränsningar av sektorer

Uteslutning används för att begränsa fondernas innehav i vissa sektorer eller viss verksamhet som kan anses vara skadlig för miljön eller samhället i stort. Med sektorscreeningen tar vi reda på vilken verksamhet ett företag bedriver genom att se hur stor del av intäkterna olika aktiviteter står för. Den här screeningen kan leda till uteslutning av vissa sektorer och den utförs av externa företag som står både för uppgifterna och själva screeningmetoden. Olika filter kan användas, till exempel etiska filter som identifierar tobak, alkohol, spel, pornografi, med mera. Vissa fonder har också mål eller begränsningar avseende koldioxidavtryck/intensitet jämfört med indexet eller minimikrav på ESG-betyg. De kan även använda andra exkluderingslistor, till exempel den så kallade NBIM-listan (Norwegian Government Pension Fund Global) eller ”Carbon Underground 200”-listan.

För vidare läsning

Mer information om de metoder som vi använder för att bedöma, mäta och bevaka miljömässiga eller sociala aspekter eller hållbara investeringsmål finns i vår policy för ansvarsfulla investeringar. Vår policy och mer information om hur de enskilda fonderna arbetar med frågor som rör miljö och socialt ansvar eller fondernas hållbara investeringsmål finns på nordea.se/ansvarsfullainvesteringar.

Införskaffande och hantering av ESG-data 

Med hänsyn till storleken på vårt investeringsunivers som sträcker sig över olika tillgångsslag och invstesteringsstrategier använder vi ESG-data från flera externa företag utöver vårt interna analysarbete och vårt eget ESG-betygssystem. 

Vi bedömer fortlöpande kvaliteten på alla interna och externa uppgifter och undersöker regelbundet om nya dataleverantörsföretag kan förbättra våra analyser och modeller. Alla företag som vi anlitar måste uppfylla Nordeas Supplier Code of Conduct. Innan vi utser ett dataleverantörsföretag gör vi en grundlig marknadsundersökning där vi bedömer företagen i fråga om uppgifternas kvalitet, vilka områden de täcker, vilken säkerhet de har och vilka metoder de använder. Slutligen tittar vi även på pris, pålitlighet och om det finns risk för intressekonflikter.