STARS - fonder med extra fokus på hållbarhet

Starsfonderna utmärker sig genom att de investerar i företag som har kommit långt i sitt hållbarhetsarbete. Företag som vi bedömer står bättre rustade för en hållbar framtid, framtidens stjärnor helt enkelt.

Det här är Nordeas Starsfonder

Starsfonderna placerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik (ESG). Vi är övertygade om att när vi investerar i företag som aktivt tar ansvar för dessa frågor så kommer vi att skapa mervärde både för dig som sparar i fonderna och för samhället i stort.

Omfattas av en extra analys  

Våra Starsfonder försöker aktivt placera i företag som beaktar hållbarhetsfrågor istället för att exkludera företag som inte gör det.

Alla företag som kan komma i fråga för våra Starsfonder genomgår därför en omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, sociala frågor, som till exempel mänskliga rättigheter, och affärsetik (ESG).

Syftet med ESG-analysen är att hitta hållbara företag som kan skapa god avkastning på lång sikt.

För att integrera ESG-analyserna fullt ut i besluten har Nordeas team för ansvarsfulla investeringar utvecklat en positiv 4-stegsprocess som används för att identifiera hållbara företag att investera i.

Analyserna utgör underlag till en ranking av företagen som sedan används av fondförvaltarna i urvalet av företag att investera i.

Alla företag rankas – A, B eller C

A: Företag med ranking A är mogna företag med en stabil ledningsstruktur och väl fungerande riktlinjer och rutiner för att hantera de största utmaningarna.

B: Ett företag med ranking B har en ledning som är engagerad i ESG-frågorna och är i färd med att utveckla sin ledningsstruktur. De är medvetna om vilka de största utmaningarna är och hanterar dem till viss del. Företaget rapporterar årligen om sitt arbete.

C: Företag med ranking C har inte hängt med i utvecklingen. Högsta ledningen är inte engagerade i ESG-frågorna och företaget har inte gjort någon fullständig bedömning av sina ESG-risker eller identifierat områden som behöver åtgärdas.

För att få ingå i Starsfonderna måste företagen vara rankade B+ eller bättre, medan även B-rankade företag kan ingå i fonden Emerging Stars.

Spara i Starsfonderna

Fonder med fokus på hållbarhet.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster

De olika Starsfonderna

Nordea Emerging Stars 

Nordea Emerging Stars investerar uteslutande i tillväxtländerna, bland annat Indien, Kina och Sydafrika. Portföljen innehåller betydligt färre bolag än de flesta andra tillväxtmarknadsfonder och placerar normalt i ca 40-60 bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

Nordea European Stars

En aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. I fonden baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Fonden har innehav i ca 45 företag. Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

Se filmen och läs artikeln om vår nya fond i FondmagasinetÖppnas i nytt fönster

Nordea Global Stars

Nordea Global Stars placerar globalt i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt.  Nordea Global Stars undviker innehav i bolag där mer än 5 procent av omsättningen är inriktad på kolbrytning eller där mer än 50 procent av omsättningen kommer från produktion inom kategorin fossila bränslen. Fonden har innehav i mellan 50-70 företag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Nordic Stars

Nordea Nordic Stars investerar i bolag från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och strävar efter en portfölj med de 50 bolag som har de allra mest hållbara affärsmodellerna. Den nordiska marknaden representeras av en rad olika branscher vilket gör den intressant, allt från Shipping, Finans och Industri. Många är globalt starka bolag med globala positioner. 

Se mer om fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea North American Stars

Nordea North American Stars placerar på de Nordamerikanska aktiemarknaderna. Dessa marknader är väl genomlysta och det råder hård konkurrens mellan investerare som söker skapa avkastning här. Genom att tillämpa ett extra lager av hållbarhetsanalys anser förvaltarna att de får ytterligare bra verktyg för att hitta vinnarna bland bolagen och därmed en bättre möjlighet att skapa god avkastning.

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Swedish Stars

Nordea Swedish Stars placerar på den svenska marknaden, som domineras av bolag inom verkstadsindustrin och detaljhandel. Många av dessa bolag har stor export, framför allt till tillväxtländerna. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi undviks. Fonden investerar i 30-50 svenska bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea Swedish Bond Stars

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fonden får även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på kolbrytning och i bolag där mer än 50 procent av omsättningen är från varor och tjänster inom kategorin fossilt bränsle undviks.

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Emerging Stars, Nordea European Stars, Nordea Global Stars och Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Swedish Stars och Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

Bra att veta om avkastning i fonder

Värdet på dina fondandelar kan svänga.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondsparande.