Starsfonderna - fonder med fokus på hållbarhet

Med Nordeas Starsfonder får du möjlighet till god avkastning på ditt sparande samtidigt som du sparar i fonder som placerar i företag som är finansiellt starka och verkliga stjärnor inom området för miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor.

Det här karaktäriserar Nordeas Starsfonder

I alla Nordeas aktivt förvaltade fonder är frågor kring miljö, socialt ansvar och affärsetik en viktig del av förvaltningen men Starsfonderna omfattas av ytterligare en noggrann analys som leder fram till att bara de mest ansvarsfulla företagen kommer i fråga för fonderna. Det vill säga stjärnorna eller ”the Stars”.

Fokuserar på framtidens vinnare  

Vi tror att framtidens vinnare i en värld med minskade resurser och högre krav på hållbarhet är företag som agerar ansvarsfullt. Starsfonderna ska därför ses som en långsiktig placering i företag som visar prov på stort ansvarstagande idag och som förväntas dra nytta av det i framtiden. 

Omfattas av en extra analys   

Alla företag som kan komma i fråga för våra Starsfonder genomgår en omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik (ESG). Utifrån resultaten i denna analys rankas företagen får betygen A,B eller C. Företag med ranking A har en stark bolagsstyrning på plats och adresserar de största ESG-utmaningarna på ett bra sätt med bra riktlinjer och bra rutiner. Företagen tar också tillvara på möjligheter inom ESG och ligger i framkant vad gäller detta. Vi ser gärna också att affärsmodellen är långsiktigt hållbar, för att bedöma detta gör vi en bedömning kring huruvida den kan länkas till FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals – SDGs). 

För att ett bolag ska få ingå i Stars-fonderna måste det ha en rating på minst B+. Undantagen är Nordea Emerging Stars som får ta in alla företag med B-rankning.

Inkluderar snarare än exkluderar 

Våra Starsfonder försöker aktivt placera i företag som agerar ansvarsfullt istället för att exkludera företag som inte gör det.

De olika Starsfonderna

Nordea Emerging Stars 

Nordea Emerging Stars investerar uteslutande i tillväxtländerna, bland annat Indien, Kina och Sydafrika. Portföljen innehåller betydligt färre bolag än de flesta andra tillväxtmarknadsfonder och placerar normalt i ca 40-60 bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

Nordea European Stars

En aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. I fonden baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Fonden har innehav i ca 45 företag. Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

Se filmen och läs artikeln om vår nya fond i FondmagasinetÖppnas i nytt fönster

Nordea Global Stars

Nordea Global Stars placerar globalt i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt.  Nordea Global Stars undviker innehav i bolag där mer än 5 procent av omsättningen är inriktad på kolbrytning eller där mer än 50 procent av omsättningen kommer från produktion inom kategorin fossila bränslen. Fonden har innehav i mellan 50-70 företag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Nordic Stars

Nordea Nordic Stars investerar i bolag från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och strävar efter en portfölj med de 50 bolag som har de allra mest hållbara affärsmodellerna. Den nordiska marknaden representeras av en rad olika branscher vilket gör den intressant, allt från Shipping, Finans och Industri. Många är globalt starka bolag med globala positioner. 

Se mer om fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea Swedish Stars

Nordea Swedish Stars placerar på den svenska marknaden, som domineras av bolag inom verkstadsindustrin och detaljhandel. Många av dessa bolag har stor export, framför allt till tillväxtländerna. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi undviks. Fonden investerar i 30-50 svenska bolag. 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformatonstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea Swedish Bond Stars

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fonden får även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på kolbrytning och i bolag där mer än 50 procent av omsättningen är från varor och tjänster inom kategorin fossilt bränsle undviks.

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Emerging Stars, Nordea European Stars, Nordea Global Stars och Nordea Nordic Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Swedish Stars och Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

Priser för Starsfonderna

FondFörvaltningsavgift
Nordea Emerging Stars1,50 %*
Nordea European Stars1,50 %*
Nordea Global Stars1,50 %*
Nordea Nordic Stars1,50 %*
Nordea Swedish Stars1,50 %**
Nordea Swedish Bond Stars0,3 %**

Det är ingen avgift vid insättning eller uttag i en Starsfond.

Minsta sparbelopp i våra Starsfonder är 100 kronor.

* Utöver förvaltningsavgiften tillkommer i SICAV-fonden avgift för administration och förvaring (maximalt 0,375 procent) samt övriga kostnader och skatt. Det gäller bland annat kostnader för information och rapporter till andelsägarna, avgifter till statliga myndigheter och fondbörser.

**Utöver förvaltningsavgiften tillkommer övriga kostnader. Där ingår courtage, leverans- och räntekostnader, premier betalda via aktielån samt skatter. Dessa kostnader belastas fonden vid den tidpunkt då de uppstår och är inte kända i förväg.

Läs mer om fondavgifter

Bra att veta om avkastning i fonder

Värdet på dina fondandelar kan svänga.

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondsparande. 

Spara i Starsfonderna

Fonder med fokus på hållbarhet.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster