Det här är Nordeas Starsfonder

Starsfonderna placerar i företag som är bra på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och bolagsstyrning (ESG).

Med fokus på hållbarhetsfrågorna

Vi arbetar med hållbarhetsfrågor i alla våra fonder, men på olika sätt och i olika utsträckning. Det har vi gjort i många år och vår kunskap och våra metoder har växt under tiden. Nordeas Starsfonder har extra fokus på ESG-frågor. I dessa fonder tar vi tillvara på vår mångåriga erfarenhet inom hållbarhetsanalys och låter den ligga till grund för alla investeringsbeslut. Här följer fyra saker som utmärker Starsfonderna.
1. Väljer aktivt in bolag för långsiktig investering

Våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår egen analysmodell är finansiellt starka och som är bra på att hantera hållbarhetsfrågorna. Alla bolag som kan komma i fråga för våra Starsfonder genomgår en mer omfattande analys där tyngdpunkten ligger på miljö, socialt ansvar, och bolagsstyrning.

Eftersom dessa bolag tydligt och transparent beaktar hållbarhetsfaktorer i sin verksamhet bedömer vi att de är förknippade med mindre risker än andra bolag. Detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning på lång sikt.

2. Restriktioner för fossila bränslen

Starsfonderna omfattas av vår policy för fossila bränslenÖppnas i nytt fönster och investerar inte i fossila bolag som saknar omställningsplaner för att nå klimatmålen i Parisavtalet. Därmed exkluderas bolag där mer än 5 % av omsättningen är från utvinning av olja, gas eller kol, bolag med kontroversiella utvinningsmetoder och elbolag som inte fasar ut kol.

3. Använder vårt eget rankingsystem för ESG

Efter en fördjupade analys av bolagens arbete kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) får bolagen en specifik ranking, som sedan kombineras med den finansiella analysen och används aktivt när de slutliga innehaven i Starsfonderna sätts samman.

4. Fortlöpande utvärdering och dialog med bolagen

Kontinuerlig utvärdering av analysen och en löpande dialog med bolagen är ytterst viktigt för att säkerställa att Starsfonderna lever upp till sitt namn. Nordea har ett särskilt team som sköter analysen, uppföljningen och dialogerna.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Så fungerar ESG-analysen

Syftet med ESG-analysen är att hitta hållbara företag som kan skapa god avkastning på lång sikt. För att integrera ESG-analyserna fullt ut i investeringsbesluten har Nordeas team för ansvarsfulla investeringar utvecklat en positiv 4-stegsprocess som används för att identifiera hållbara företag att investera i. 

Analyserna utgör underlag till en ranking av företagen som sedan används av fondförvaltarna i urvalet av företag att investera i.

Alla företag rankas – A, B eller C

A: Företag med ranking A är mogna företag med en stabil ledningsstruktur och väl fungerande riktlinjer och rutiner för att hantera de största utmaningarna.

B: Ett företag med ranking B har en ledning som är engagerad i ESG-frågorna och är i färd med att utveckla sin ledningsstruktur. De är medvetna om vilka de största utmaningarna är och hanterar dem till viss del. Företaget rapporterar årligen om sitt arbete.

C: Företag med ranking C har inte hängt med i utvecklingen. Högsta ledningen är inte engagerade i ESG-frågorna och företag

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer. 

Spara i Starsfonderna

Fonder med fokus på hållbarhet. Sök på Nordea Stars.

Logga in och börja spara Öppnas i nytt fönster

Spara i Starsfonderna

Är du företagskund och vill spara i Starsfonderna?

Logga in i Nordea Business och placera Öppnas i nytt fönster

Några fonder som ingår i Starsfamiljen

Nordea Emerging Stars Equity

En aktiefond som placerar uteslutande i tillväxtländerna, bland annat Indien, Kina och Sydafrika. Portföljen innehåller betydligt färre bolag än de flesta andra tillväxtmarknadsfonder och placerar normalt i ca 40-60 bolag.

Årlig avgift: 1,81 % 

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.  

Nordea Global Stars

En aktiefond som placerar globalt i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt.  Fonden har innehav i mellan 50-70 företag. 

Årlig avgift: 1,78 %

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Innovation Stars

En aktiefond som placerar i innovativa bolag framför allt i Sverige och Norden men även globalt och fokuserar på områdena Hälsovård, Teknik, Konsument och Hållbarhet.
 
Årlig avgift: 1,41 % 

Se fondens utveckling och få mer information i Fondinformationstjänsten.

Nordea Nordic Stars

En aktiefond som placerar på de nordiska marknaderna i bolag som agerar ansvarsfullt och som förväntas skapa god avkastning på sikt. Fonden har innehav i ca 50 företag. 

Årlig avgift: 1,78 %

Se fondens utveckling och få mer information i Fondinformationstjänsten.Öppnas i nytt fönster

Nordea North American Stars

En aktiefond som placerar på de Nordamerikanska aktiemarknaderna. Dessa marknader är väl genomlysta och det råder hård konkurrens mellan investerare som söker skapa avkastning här. Genom att tillämpa ett extra lager av hållbarhetsanalys anser förvaltarna att de får ytterligare bra verktyg för att hitta vinnarna bland bolagen och därmed en bättre möjlighet att skapa god avkastning.

Årlig avgift: 1,78 %

Se fondens utveckling och få mer information i Fondinformationstjänsten.

Nordea Swedish Stars

En aktiefond som placerar på den svenska marknaden, som domineras av bolag inom verkstadsindustrin och detaljhandel. Många av dessa bolag har stor export, framför allt till tillväxtländerna. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi undviks. Fonden investerar i 30-50 svenska bolag. 

Årlig avgift: 1,40%

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster

Nordea Swedish Bond Stars

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna främst av staten, bostadsinstitut och företag med hög kreditvärdighet. Fonden får även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper. Investeringar i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på kolbrytning och i bolag där mer än 50 procent av omsättningen är från varor och tjänster inom kategorin fossilt bränsle undviks.

Årlig avgift: 0,30 %

Se fondens utveckling och få mer information i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.

Nordea Emerging Stars, Nordea North American Stars och Nordea Global Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Nordea Swedish Stars, Nordea Innovation Stars och Nordea Swedish Bond Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.