Risk och avkastning går hand i hand

Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. Men det finns också ett direkt samband mellan risk och avkastning. Hög risk innebär större möjlighet till bra avkastning, men också en större risk att dina pengar minskar i värde. Låg risk betyder lägre möjlighet till hög avkastning, men risken för förlust blir också mindre.

Hög risk kan löna sig i längden

På lång sikt kan fonder med hög risk i genomsnitt ge bättre avkastning. Alla fonder med risk lönar sig inte på lång sikt, men för att få möjlighet till en god avkastning över tid måste du vara beredd att ta en viss risk. Om man kunde få samma värdeökning utan att ta någon risk skulle förstås alla välja det säkra alternativet. 

Om du inte kan riskera att dina pengar minskar i värde på kort sikt ska du inte placera i till exempel aktiefonder, som generellt har en högre risk.

På vilken risknivå ligger du?

Fonderna i vårt utbud är indelade i sju olika riskklasser, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Att en fond har risknivå 1 innebär dock inte att en investering i fonden är helt riskfri. Det är viktigt att tänka på att fondens risk- och avkastningsprofil också kan förändras över tid. Risknivån för varje enskild fond kan du se i vår fondlista. Där finns även en beskrivning av riskindikatorns betydelse i fondens faktablad. 

Att bedöma sin egen riskvillighet, och förmåga att ta risk, kan vara svårt om man inte är en van sparare. En bra risknivå innebär att du klarar av att behålla din investering även vid en ordentlig nedgång. Du kan få hjälp med detta genom att prata med en rådgivare eller testa vår digitala rådgivare Nora.

Kategori 1-2 – låg risk

Vill du spara på kort sikt föreslår vi att du väljer en fond med låg risk, till exempel en räntefond. Kursen på en lågriskfond har ofta historiskt legat relativt stabilt, med små svängningar upp eller ner. Det innebär att risken för förlust är lägre än för fonder med högre risk, där topparna är högre och dalarna är djupare.

Kategori 3-5 – medelrisk

För dig som är villig att ta lite högre risk, för att ha chans till större avkastning, kan en fond med medelhög risk vara ett alternativ. I så fall kan du titta på blandfonder som innehåller både aktier och räntor, och vissa aktiefonder som placerar på flera marknader och branscher.

Kategori 6-7 – hög risk

Vill du ha chans till hög avkastning behöver du även ta en högre risk. Kursen för en fond med hög risk kan variera kraftigt, både upp och ner. Investera därför helst bara i en högriskfond om du sparar på lång sikt.

Fonder med hög risk är till exempel aktiefonder som bara placerar i ett visst land eller i en viss bransch.

Fler saker att tänka på kring risk

Hur länge vill du spara?
Håll dig till din strategi
Så beräknas riskklasserna
Så sprider du riskerna

Fundera på hur länge du vill spara

Din placeringshorisont kan också påverka hur stor risk du är beredd att ta. På kort sikt kan avkastningen på aktiemarknaden variera kraftigt och resultera i förluster. Då kan det vara lämpligt med en fond som har låg risk.

På längre sikt har aktiemarknaden visat sig ge stabilare avkastning med lägre risk för förlust. Med en längre placeringshorisont kan du därför ta lite högre risk.

Håll dig till din strategi

Flera studier visar att investerare som håller fast vid sin investeringsstrategi i både upp- och nedgångar, får bättre långsiktig avkastning än de som försöker sälja och sen köpa tillbaka vid rätt tillfällen. 

Om du har en passande risknivå i dina placeringar kommer du må bättre, och kunna hålla din långsiktiga placeringsstrategi även när marknaden är orolig.

När du vet vilken risk du är villig att ta kan du sortera fondutbudet efter risknivå och ta nästa steg i urvalsprocessen.

Så beräknas riskklasserna

Indelningen av våra fonders risknivå grundas på den så kallade volatiliteten. Det är ett mått på hur fondens avkastning varierar över tid, jämfört med fondens snittavkastning. Beräkningen är baserad på veckoavkastningen under de senaste fem åren. Om historiska siffror inte finns kan det istället vara information om jämförelseindexet eller andra beräkningsmetoder som används.

Tänk på att riskklasserna bara ger en indikation på den framtida risknivån i fonden, eftersom indelningen grundas på historisk data. Därför kan det hända att nivåerna ändras.

Håll koll på fondens standardavvikelse

Ett vanligt riskmått för fonder är standardavvikelse, eller Totalrisk som det kallas i vårt fondutbud. Den siffran visar hur mycket fondens årsavkastning normalt sett avviker från fondens genomsnittliga årsavkastning.

Till exempel, om fondens standardavvikelse är 20 procent, så ska du vara beredd på att fondens avkastning kan variera mellan 20 procent över eller under från fondens genomsnittliga avkastning. Om det känns besvärligt bör du välja en fond med lägre standardavvikelse.

Så sprider du riskerna i ditt fondsparande

Du kan sprida risken i ditt fondsparande genom att välja flera olika typer av fonder. Om en viss region, värdepapperstyp eller sektor har en negativ period, har kanske en annan en positiv period. 

Genom att månadsspara köper du fondandelar såväl när kursen är låg som hög. Det gör att du sprider riskerna över tid, och jämnar på så sätt ut effekten av marknadernas svängningar i ditt sparande.

Olika typer av risker

I förvaltningen av fonder förekommer olika typer av risker. I tabellen nedan kan du läsa om de vanligaste risktyperna. I fondernas faktablad kan du läsa om de specifika riskerna för varje enskild fond.

Typ av riskBeskrivningExempel på fonder som påverkas
MarknadsriskAtt hela marknaden för ett tillgångsslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas.Alla fonder. Den enskilt största risken för aktiefonder.
KoncentrationsriskRisker i samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader.Branschfonder, länderfonder, fonder med ett koncentrerat urval av aktier.
ValutariskAtt värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser. Fonder som handlas i utländsk valuta, till exempel Nordamerikafonder och Europafonder.
Politisk riskRisk för politisk instabilitet.Tillväxtmarknadsfonder.
KreditriskAtt en emittent eller en motpart kommer att ställa in betalningarna. Främst obligationsfonder. Ett exempel var krisen i Lehman Brothers.
RänteriskVisar hur många procent en räntefonds värde ändras om marknadsräntorna stiger eller sjunker med en procentenhet.Beräknas för räntefonder.
LikviditetsriskAtt en position inte kan avvecklas i tid till rimligt pris i fonder som handlas på marknader med låg omsättning.Bransch-/företagsrisk i samband med koncentration till vissa branscher/företag. Exempelvis branschfonder och fonder med ett koncentrerat urval av aktier. 
Legala och administrativa riskerRisker beroende på exempelvis outvecklad redovisningsstandard och svårigheter att effektivt genomföra köp och försäljningar.Tillväxtmarknadsfonder.
FörvaltarriskNär en fond har friare placeringsregler ökar den enskilda förvaltarens inflytande och påverkan.Hedgefonder.