Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Risk och riskspridning vid fondsparande

Risk och avkastning går hand i hand

Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. En hög risk innebär att det är en större risk att förlora pengar. Men risken hänger också ihop med den möjliga avkastningen.

Att spara i fonder innebär alltid en viss risk. En hög risk innebär att det är en större risk att förlora pengar. Det finns ett direkt samband mellan risk och avkastning. Hög risk innebär större möjlighet till bra avkastning, men också en större risk för värdeminskning. Låg risk betyder lägre möjlighet till hög avkastning men risken för förlust blir också mindre. 

På lång sikt kan fonder med hög risk i genomsnitt ge bättre avkastning. Ordet genomsnitt är mycket väsentligt. Alla fonder med risk lönar sig inte på lång sikt, men för att få möjlighet till en god avkastning på lång sikt måste du vara beredd att ta en viss risk. Om man kunde få samma värdeökning utan att ta någon risk skulle förstås alla välja det säkra alternativet. 

Orden ”lång sikt” är också mycket viktiga i sammanhanget – om du inte kan riskera att dina pengar minskar i värde på kort sikt ska du inte placera i t ex aktiefonder som generellt sett har en högre risk.

Sprid riskerna

Du kan sprida risken i ditt fondsparande genom att välja flera olika typer av fonder. Om en viss region, värdepapperstyp eller sektor har en negativ period har kanske en annan en positiv period. 

Genom att månadsspara köper du fondandelar såväl när kursen är låg som hög. Det gör att du sprider riskerna över tiden och jämnar på så sätt ut effekten av marknadernas svängningar i ditt sparande.

Riskklasser

Nordeas fonder är indelade i olika riskklasser i enlighet med den europeiska standarden för riskklassificering. Skalan har sju grader där 1 är lägst risk och 7 är högst risk. Observera att grad 1 inte innebär att fonden är riskfri.

Generell indelning: 

Kategori 1-2 = låg risk 

Kategori 3-5 = medelrisk 

Kategori 6-7 = hög risk

Indelningen grundas på den så kallade volatiliteten. Det är ett mått på hur fondens avkastning varierar över tiden jämfört med fondens snittavkastning. Beräkningen är baserad på veckoavkastningen under de senaste fem åren. Om historiska siffror inte finns kan det istället vara information om jämförelseindexet eller andra beräkningsmetoder som används.

OBS! Riskklasserna ger bara en indikation på den framtida risknivån i fonden, eftersom indelningen grundas på historiska data. Därför kan det hända att nivåerna ändras. 

Olika typer av risker

I förvaltningen av fonder förekommer olika typer av risker. Här är några exempel:


Typer av riskerBeskrivningExempel på fonder som påverkas
MarknadsriskAtt hela marknaden för ett tillgångslag kommer att gå tillbaka och att priser och värden för tillgångarna därigenom kommer att påverkas.Alla fonder. Den enskilt största risken för aktiefonder,
KoncentrationsriskRisker i samband med koncentrationer av tillgångar eller marknader.Branschfonder, länderfonder, fonder med ett koncentrerat urval av aktier, 
ValutariskAtt värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser. Fonder som handlas i utländsk valuta, exempelvis Nordamerikafonder och Europafonder.
Politisk riskRisk för politisk instabilitetTillväxtmarknadsfonder.
KreditriskAtt en emittent eller en motpart kommer att ställa in betalningarna. Främst obligationsfonder. Ett exempel var krisen i Lehman Brothers
RänteriskVisar hur många procent en räntefonds värde ändras om marknadsräntorna stiger eller sjunker med en procentenhet.Beräknas för räntefonder.
LikviditetsriskAtt en position inte kan avvecklas i tid till rimligt pris i fonder som handlas på marknader med låg omsättning.Bransch-/företagsrisk i samband med koncentration till vissa branscher/företag. Exempelvis branschfonder och fonder med ett koncentrerat urval av aktier. 
Legala och administrativa riskerRisker beroende på exempelvis outvecklad redovisningsstandard och svårigheter att effektivt genomföra köp och försäljningar.Tillväxtmarknadsfonder.
FörvaltarriskNär en fond har friare placeringsregler ökar den enskilda förvaltarens inflytande och påverkan.Hedgefonder.