Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Skogskonto

Skogskontot ger dig möjlighet att fördela skogsinkomsterna mellan olika år under 11 år och därmed utjämna beskattningen.

Om Skogskonto

Skogskontot är ett konto för resultatreglering och långsiktigt sparande. Skogskontot kan endast öppnas av fysiska personer eller dödsbon.

  • Du får uppskov med beskattningen upp till 11 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogskonto. Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
  • Du kan själv bestämma tidpunkt när du vill investera eller göra egna privata uttag och bestämma om eventuell beskattning ska göras i kapital eller näringsverksamheten.
  • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.

Mer fakta

De innestående medlen utgör arbetande kapital i näringsverksamhet och höjer det egna kapitalet, vilket medför ökad möjlighet till framtida kapitalbeskattning via räntefördelning och avsättning till expansionsfond.

Vem får öppna Skogskonto?

Bara fysisk person eller dödsbo kan öppna Skogskonto. Du deklarerar intäkt av skogsbruk från egen eller arrenderad lantbruksenhet i Sverige. Även skogsintäkt från fastighet i annat EES-land (EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein) ger rätt att öppna Skogskonto.  

Om en skogsfastighet ägs gemensamt av flera personer måste varje delägare göra insättningen på ett eget Skogskonto. Det går inte att öppna ett gemensamt Skogskonto.

Dödsbo kan överlåta Skogskonto vid arvskifte.

Skogskonto öppnas per beskattningsår

Du kan ha flera skogskonton. Normalt är det tillräckligt att öppna ett Skogskonto per år. Du får ha flera konton per år så länge dessa öppnas i samma bank, till exempel i samband vid överlåtelse eller arv.  

Skogskonto är helt utan avgifter och uttagsbegränsningar. Hela eller delar av beloppet kan tas upp till beskattning ett passande beskattningsår. 

Ränta Skogskonto

Rörlig ränta på hela saldot 0,65 % 

Insättning och uttag

Insättning och uttag på Skogskonto

De skogslikvider som du erhåller under året placerar du lämpligen på ett Skogslikvidkonto i avvaktan på Skogskontoinsättning som du normalt gör året efter utbetalning av skogslikviden.

Sista dag för insättning är när du lämnar in din självdeklaration

Har du fått anstånd med att lämna deklarationen förskjuts senaste insättningsdag i motsvarande mån.

Lägsta insättningsbelopp är 5.000 kronor

Det gäller per andelsägare vid samägande. Insättningar kan ske med delposter vid olika tillfällen under året.

Insättningen bör vara i jämna hundratal, men beloppet får inte vara så högt att det ger underskott i näringsverksamheten. Insättning görs senast den dag du är skyldig att inlämna deklarationen. Du behöver inte längre bifoga insättningskvitto med deklarationen till Skatteverket. Detta sköts sedan 2014 elektroniskt via Nordea. Avdrag i deklaration avrundas nedåt till helt hundratal.

Insättningsbeloppen är maximerade till:

  • 60 procent av likviden för rotsåld skog
  • 40 procent av likviden för avyttrade skogsprodukter
  • 40 procent av försäljningsvärdet för skogsprodukter som tagits ut under året
  • Även försäkringsersättning ger rätt till skogskontoinsättning. Moms får ej räknas med i likviden.

Om din skog drabbas av skador och du måste avverka minst två års tillväxt tidigare än planerat gäller insättningsbelopp på 80 procent för rotsåld skog och 50 procent för avyttrade skogsprodukter och egna uttag. Skadan ska styrkas genom intyg från Skogsstyrelsen (jämför med Skogsskadekonto). Förhöjda insättningsbelopp gäller även för ersättning vid allframtidsupplåtelse om ersättningen deklareras i näringsverksamhet.

Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättningen

Lägsta uttagsbelopp är 1.000 kronor.

Beskattning
Pantsättning
Ägarbyte
Specialistgruppen

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Öppna Skogskonto

Fördela skogsinkomsterna mellan olika år under 11 år och utjämna beskattningen.

Ring 0771-350 360 för att komma igång Öppnas i nytt fönster