Vad är bodelning?

Bodelning innebär att två personer delar upp sina tillgångar och skulder när de separerar, skiljer sig eller om någon av dem dör. De delar alltså upp sitt "bo" mellan varandra.

Vad som ska delas och inte regleras oftast av lagen. Men båda partners kan också komma överens om detta tillsammans. Det kan i vissa fall också regleras av ett äktenskapsförord eller samboavtal.

Varför, och i vilka situationer, görs en bodelning?

Bodelning görs antingen när ett äktenskap eller samboförhållande tar slut, eller om någon i förhållandet avlider.

Vid en separation eller skilsmässa är syftet med bodelningen att skapa en rättvis fördelning av ekonomin och de gemensamma tillgångarna. Genom att göra en bodelning kan parterna få ordning på alla ekonomiska frågor och undvika framtida tvister.

Vid dödsfall görs först en bodelning mellan makarna. Därefter fördelas den avlidnes tillgångar mellan arvingarna i ett arvskifte. I vissa fall kan det finnas ett testamente som säger hur tillgångarna ska fördelas.

Hur går en bodelning till?

Bodelningen följer vissa steg för att dela upp tillgångar och skulder på ett rättvist sätt. Först behöver ni göra en inventering och marknadsvärdering av alla tillgångar och skulder som ingår i bodelningen.

Det kan innebära att ni listar och värderar exempelvis fastigheter, bankkonton, fordon, företagsandelar, skulder och andra ekonomiska tillgångar.

Gör det på egen hand eller ta hjälp av en jurist

Efter inventeringen kommer fördelningsfasen. Ni kan då antingen komma överens om en uppdelning av tillgångarna och skulderna på egen hand, eller ta hjälp av en familjerättsjurist.

Som Nordeakund får du alltid rabatt på juridiska tjänster hos Familjens jurist. Ni kan då till exempel få hjälp att skriva ett bodelningsavtal som tydligt beskriver hur fördelningen ska ske.

Bodelningen skiljer sig beroende på situation

Bodelningen skiljer sig åt beroende på om man är gift eller sambo. Äktenskap och samboförhållanden regleras nämligen av olika lagar och har olika regler för bodelning.

Vid dödsfall är processen också annorlunda. Vi tittar på de olika situationerna och hur de skiljer sig.

Vid skilsmässa
Vid separation
Vid dödsfall
Under äktenskap

Bodelning vid skilsmässa

Vid en skilsmässa ska makarna genomföra en bodelning. Värderingen av tillgångar och skulder görs från den dag då ni ansökt om skilsmässa.

Tillgångarna som ingår kallas för giftorättsgods. Har någon, eller båda, av makarna tillgångar som är enskild egendom ingår dem inte i bodelningen.

Vår rekommendation: skriv ett bodelningsavtal

Hur bodelningen går till är upp till makarna själva. Ni kan komma överens muntligt, och behöver alltså inte skriva ett bodelningsavtal. Däremot rekommenderar vi att ni skriver ett bodelningsavtal, för att undvika eventuella tvister i framtiden.

Äger ni en fastighet eller bostadsrätt tillsammans, måste ni ha ett skriftligt dokument som visar vem av er som ska ta över den. Det dokumentet behövs för att få en lagfart beviljad hos Lantmäteriet, eller för att bli godkänd av en bostadsrättsförening.

Makarna har rätt till hälften av det gemensamma boet

När det gäller äktenskap regleras bodelning av äktenskapsbalken. Vid skilsmässa har makarna rätt till hälften vardera av samtliga makarnas tillgångar med avdrag för skulder, det så kallade giftorättsanspråket. Undantaget är om det finns ett äktenskapsförord som reglerar fördelningen dem emellan på ett annat sätt.

Bodelning vid separation som sambor

Som sambor måste ni inte bodela om ni separerar, om ni inte vill. Till skillnad från när man är gift är det enda som kan ingå i en bodelning mellan sambor en gemensam bostad som ni köpt tillsammans, samt möbler och andra saker som tillhör bostaden. Detta kallas för samboegendom.

Bilar, pengar, värdepapper och fritidsbostäder är exempel på tillgångar som inte kan ingå i en bodelning mellan sambor. Som sambor behöver ni inte skriva ett bodelningsavtal, även om det är en rekommendation.

Sambolagen ger inte samma skydd som vid äktenskap

För samboförhållanden regleras bodelning av sambolagen. Sambolagen ger inte automatiskt samma skydd och rättigheter som äktenskapsbalken. När samboförhållandet upphör har varje sambo normalt sett rätt till det man äger och har skaffat på egen hand.

Det gemensamma boet omfattar oftast bara bohag och lösöre, det vill säga prylarna i hemmet som har köpts för att användas gemensamt. För att en sambo ska ha rätt till något som är den andra sambons egendom, krävs det oftast att det finns särskilda skriftliga avtal eller överenskommelser.

Bodelning vid dödsfall

När en person avlider görs först en bouppteckning som innehåller den avlidnes tillgångar och skulder på dödsdagen. Då sker en bouppteckningsförrättning, dit samtliga arvingar kallas.

När förrättningen är gjord ges bouppteckningen in till Skatteverket för registrering. Var den avlidne gift ska även efterlevande makans tillgångar och skulder antecknas och värderas på samma sätt.

När bouppteckningen är registrerad sker en bodelning mellan makarna. Därefter fördelas den avlidnes tillgångar i ett arvskifte. Där tar man även hänsyn till ett eventuellt testamente som den avlidne kan ha upprättat.

Om det finns ett testamente

Ett testamente är en skriftlig handling där en person beskriver hur de vill att deras tillgångar ska fördelas när de dör. Om det finns ett testamente ska dessa önskemål följas, förutsatt att testamentet är juridiskt giltigt.

Om det inte finns ett testamente

Om det inte finns ett testamente, eller om testamentet ogiltigförklaras, regleras arvets fördelning av arvsrätten. Arvsrätten anger vilka som är lagliga arvingar och hur fördelningen ska ske.

Den legala arvsrätten varierar beroende på om den avlidne var gift, sambo eller ogift, och om det finns barn eller andra släktingar som har rätt till arv enligt lag.

Bodelning under äktenskap

Det går även att göra en bodelning medan ni fortfarande är gifta. Det kan finnas flera anledningar till att bodela under äktenskapet:

  • Om en av er vill föra över ägandet och lånen för en bostad till den andra. Till exempel för att undvika att betala stämpel- och kapitalvinstskatt vid en eventuell försäljning, eller för att båda ska stå som ägare för att få rutavdrag eller rotavdrag.
  • Om en av er startar ett företag – då riskerar ni inte att ni båda blir skuldsatta för bolagets räkning. Då kan det även krävas ett äktenskapsförord.
  • Om ni vill få bättre koll på vem som äger vad.
  • Om ni vill få en mer jämställd ekonomi i äktenskapet.

Om ni vill att någon av er gemensamma egendom ska bli någons enskilda egendom, behöver det framgå i ett bodelningsavtal och i ett äktenskapsförord.

För att göra en bodelning under äktenskap behöver ni gör en skriftlig anmälan till Skatteverket.

Vanliga frågor om bodelning