Om Skogsskadekonto

Om din skog drabbats av stora skador kan du istället för Skogskonto öppna Skogsskadekonto. Skogsskadekontot ger dig längre uppskov med beskattning än ett Skogskonto. Skadan måste styrkas med intyg från Skogsstyrelsen.

Dina fördelar:

 • Du får uppskov med beskattningen upp till 21 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogsskadekonto.
 • Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
 • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.

Minst en tredjedel måste ha tvångsavverkats

För att få öppna Skogsskadekonto måste minst en tredjedel av skogstillgångarna ha tvångsavverkats på grund av skada såsom storm, insekter eller brand. Tredjedelen avser tillgångarnas värde. Vid beräkning av skadeavverkningens värde ska rotnettot användas. Även försäkringsersättningar får räknas in i den skadade skogens värde.

Minst 75 procent av beskattningsårets skogsintäkter måste komma från skadeavverkningen. Vid denna beräkning görs ingen skillnad mellan likvid för avverkningsrätt och likvid för leveransvirke.

Du får ha ett konto per beskattningsår 

Skogsskadekonto öppnas per beskattningsår vilket gör att du kan ha flera Skogsskadekonton. Skogsskadekonto kan bara öppnas av fysisk person eller dödsbo. Det går inte att öppna ett gemensamt Skogsskadekonto. 

Rörlig ränta som följer marknadsräntorna och det insatta beloppet är inte bundet, utan hela eller delar av beloppet kan tas upp till beskattning vid lämpligt beskattningsår.

För aktuella räntor och priser se under Ränta och villkor. 

Överlåtelse

Regler om överlåtelse med mera är lika som för Skogskonto.

Insättning och uttag
Beskattning
Specialistgruppen
Ränta och villkor

Insättning och uttag

Lägsta insättningsbelopp är 50.000 kronor.

Insättningen bör vara i jämna hundratal. Insättningsbeloppet får inte vara så högt att det ger underskott i näringsverksamheten. Insättning görs senast den dag du är skyldig att inlämna deklarationen. Bifoga alltid insättningskvitto med deklarationen. Avdrag i deklarationen avrundas nedåt till helt hundratal.

Tänk på att insättningsbeloppen är maximerade till:
 • 80% av likviden för rotsåld skog
 • 50% av likviden för avyttrade skogsprodukter
 • 50% av försäljningsvärdet för skogsprodukter som tagits ut under året

Även försäkringsersättning ger rätt till skogskontoinsättning. Moms får ej räknas med i likviden.

Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättning

Lägsta uttagsbelopp är 1.000 kronor.

Beskattning

 • Insättning ger avdrag i deklarationen, uttag ger inkomst i deklarationen.
 • Från erhållen ränta avgår 15 procent i särskild definitiv skatt. Kvarvarande ränta beskattas vid uttag.
 • Skogskadekontot tas upp till halva värdet i räntefördelningsunderlaget i samband med deklarationen och ökar därmed möjligheten till kapitalbeskattning via ränteför-delning och avsättning till expansionsfond.
 • Skogskontot avslutas av Nordea Bank 1 januari år 21 räknat från ingången av beskattningsåret. Kvarvarande belopp överförs till nyöppnat Skogslikvidkonto. Beloppet ger inkomst i deklarationen.
 • Skogsskadekonto och Skogskonto får inte användas samtidigt för ett och samma beskattningsår.

Kontaktuppgifter till oss på Jord & Skog

Tina LofthammarÖppnas i nytt fönster  

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Jönköping

Mejl: tina.lofthammar@nordea.com

Olof Lindblom

Skogsspecialist, Skogsmästare, Stockholm  

Mejl: olof.lindblom@nordea.com  

Egon StensekeÖppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Lantmästare, Skövde 

Mejl: egon.stenseke@nordea.com

Anders Karlsson

Skogsspecialist, Jägmästare, Karlstad 

Mejl: anders.karlsson-2@nordea.com

Anders Nilsson Öppnas i nytt fönster

Lant- och skogsbruksspecialist, Ekonomagronom, Malmö   

Mejl: anders.n.nilsson@nordea.com

Agneta AnderssonÖppnas i nytt fönster 

Skogsspecialist, Jägmästare, Örebro & Sundsvall 

Mejl: agneta.andersson@nordea.com 

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin

Ditt konto skyddas av den finska insättningsgarantin. Det innebär att du får ersättning för insättningar upp till 100 000 euro, om Nordea skulle gå i konkurs. Du får även ersättning för hela beloppet om du säljer din privata bostad, förutsatt att pengarna används till att köpa en ny bostad. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. 

Läs mer om insättningsgarantin härÖppnas i nytt fönster