Insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningsgarantin

Insättningar i Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) omfattas av den finska insättningsgarantin. Nordea är också ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. Garantin omfattar Nordeas samtliga konton i Sverige, med undantag för IPS Banksparkonto.

Grundläggande information om skydd för insättningar (pdf, 126 KB)Öppnas i nytt fönster

Följande konton i Sverige omfattas inte av insättningsgarantin

Behållningen på IPS Banksparkonto omfattas inte av den svenska insättningsgarantin.

Investerarskyddet

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper som definieras i den svenska lagen om värdepappersmarknad och skyddas av den finska Ersättningsfonden för investerare. Nordea är också ansluten till det svenska investerarskyddet som ett komplement till det finska investerarskyddet. Investerarna ersätts per kund per bank.

Dina insättningar är skyddade

Insättningsgaranti – skydd för insättningar

Skyddets omfattning

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin. En lista på Nordeas godkända konton finns på Riksgäldens hemsida. Insättningar på konto i Nordea Bank Abp, filial i Sverige, omfattas av den finska insättningsgarantin. Nordea har också anslutit sig till den svenska insättningsgarantin så att du som kund har rätt till samma skydd som andra svenska insättare. En lista på konton som omfattas av insättningsgarantin finns på Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster.

Skyddets begränsning

Den finska insättningsgarantin täcker insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro och, utöver detta, ersätts insättningar i sin helhet som härrör från försäljning av en privatbostad för eget bruk, om medlen är avsedda att användas för införskaffande av en ny privatbostad för eget bruk. Nordea är också ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. Detta innebär att insättningar som görs med anledning av sådana särskilda livshändelser som framgår av den svenska lagen om insättningsgaranti även i fortsättningen kommer att täckas av den svenska insättningsgarantin och vidare att om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor så kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. 

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut om en bank förklaras vara insolvent, och insolvensen inte endast är tillfällig, och när det finska Verket för Finansiell Stabilitet i samarbete med den finska Finansinspektionen och den Finska centralbanken beslutar att garantin ska träda ikraft. Skulle en sådan situation inträffa är det finska Verket för Finansiell Stabilitet skyldig att meddela Riksgälden, som betalar ut ersättningsbelopp till insättare i Nordea Bank Abp, filial i Sverige å det finska Verket för Finansiell Stabilitets vägnar. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller finska myndigheter enligt ovan beslutat att garantin ska träda in.

Kontaktuppgifter till insättningsgarantimyndighet

Verket för Finansiell Stabilitet, Snellmansgatan 6, PL 133, 00171 Helsingfors, Finland
Telefonnummer: +358 (0) 295 253 530
e-post:, talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
www.rvv.fi/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm
Telefonnummer +46 (0) 8 613 4500  
e-post: riksgalden@riksgalden.se  
www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Följande insättare omfattas inte av garantin

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Investerarskydd
Nordea har förenklat sin legala struktur

Insättningsgaranti – skydd för insättningar

Skyddets omfattning

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin. En lista på Nordeas godkända konton finns på Riksgäldens hemsida. Insättningar på konto i Nordea Bank Abp, filial i Sverige, omfattas av den finska insättningsgarantin. Nordea har också anslutit sig till den svenska insättningsgarantin så att du som kund har rätt till samma skydd som andra svenska insättare. En lista på konton som omfattas av insättningsgarantin finns på Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster.

Skyddets begränsning

Den finska insättningsgarantin täcker insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro och, utöver detta, ersätts insättningar i sin helhet som härrör från försäljning av en privatbostad för eget bruk, om medlen är avsedda att användas för införskaffande av en ny privatbostad för eget bruk. Nordea är också ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. Detta innebär att insättningar som görs med anledning av sådana särskilda livshändelser som framgår av den svenska lagen om insättningsgaranti även i fortsättningen kommer att täckas av den svenska insättningsgarantin och vidare att om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor så kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. 

Utbetalning av ersättning

Ersättningen betalas ut om en bank förklaras vara insolvent, och insolvensen inte endast är tillfällig, och när det finska Verket för Finansiell Stabilitet i samarbete med den finska Finansinspektionen och den Finska centralbanken beslutar att garantin ska träda ikraft. Skulle en sådan situation inträffa är det finska Verket för Finansiell Stabilitet skyldig att meddela Riksgälden, som betalar ut ersättningsbelopp till insättare i Nordea Bank Abp, filial i Sverige å det finska Verket för Finansiell Stabilitets vägnar. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller finska myndigheter enligt ovan beslutat att garantin ska träda in.

Kontaktuppgifter till insättningsgarantimyndighet

Verket för Finansiell Stabilitet, Snellmansgatan 6, PL 133, 00171 Helsingfors, Finland
Telefonnummer: +358 (0) 295 253 530
e-post:, talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
www.rvv.fi/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm
Telefonnummer +46 (0) 8 613 4500  
e-post: riksgalden@riksgalden.se  
www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Följande insättare omfattas inte av garantin

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Investerarskydd

Andelar i extern fond och andelar i Nordeas SICAV-bolag skyddas av den finska Ersättningsfonden för investerare med ett maximalt belopp av 20 000 euro. Ersättningen beräknas på så sätt att Ersättningsfonden svarar för 90 procent av ersättningsbeloppet och du själv för 10 procent. Skyddet täcker inte professionella investerare. Ersättningsfonden betalar ut ersättning för aktier och andra värdepapper i händelse av värdepappersinstitutets insolvens. Ersättning utgår inte endast i händelse av konkurs, utan också, till exempel, om du som investerare inte får ut avkastning eller liknande av din investering på grund av institutets företagsrekonstruktion, likvidation, eller om institutet befinns vara insolvent, och insolvensen, enligt den finska Finansinspektionen, inte endast är tillfällig.

Nordea är också ansluten till det svenska investerarskyddet som ett komplement till det finska investerarskyddet. På så vis kommer du alltid att vara berättigad till ersättning upp till 250 000 kronor och också professionella investerare kommer att ha rätt till ersättning i likhet med vad som gäller idag.

Investerarskyddet gäller också för finansiella instrument som Nordea tagit emot för kunds räkning och som förtecknas i depå, vilket är fallet för ISK med Värdepapperstjänst Depå (f.d. Aktiehandel Trader).

Skyddet omfattar inte tillgångar som är kontoförda på servicekonto, vilket är fallet vid ISK med Aktiehandel Classic och ISK med Värdepapperstjänst Bas, eller andelar i fonder som förvaltas av bolag i Nordeakoncernen, då dessa inte berörs om Nordea skulle gå i konkurs.

Rätten till ersättning inträder först efter beslut av den finska Finansinspektionen (fortsättningsvis refererad till enbart som ”Finansinspektionen”). Om en tjänsteleverantör får permanenta betalningssvårigheter ska Finansinspektionen inom 21 dagar fatta beslut om huruvida Ersättningsfonden för investerare är skyldig att ersätta kunderna. Ersättningarna ska betalas tillbaka till kunderna inom tre månader från beslutet. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja fonden förlängd betalningstid på högst tre månader. Ersättningarna ska således betalas tillbaka senast inom sex månader från Finansinspektionens beslut. 

Läs mer om investerarskyddet på finska Finansinspektionens hemsidaÖppnas i nytt fönster och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Nordea har förenklat sin legala struktur

Förändringar i insättningsgarantin och investerarskyddet till följd av flytten till Finland.

Nordeas aktieägare beslutade den 15 mars 2018 att godkänna styrelsens förslag att flytta moderbolaget i Nordea koncernen, Nordea Bank Abp, filial i Sverige, till Finland. Nordea Bank Abp bedriver bankverksamhet i Sverige, Danmark och Norge genom lokala filialer.

Insättningsgarantisystemet 

Den svenska insättningsgarantin ersätter insättningar upp till och med ett belopp av 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan insättningar gjorda i samband med särskilda livshändelser ersättas med ett maximalt belopp om 5 miljoner kronor, till exempel vid försäljning av privatbostad, skilsmässa, pension, avsked, försäkringsersättning i samband med invaliditet eller dödsfall, om insättningen gjorts under de senaste tolv månaderna. Ersättning under garantin betalas ut om en bank skulle gå i konkurs eller om Finansinspektionen skulle besluta att garantin ska träda i kraft.  

Dina insättningar skyddas nu i första hand av den finska insättningsgarantin. Den finska insättningsgarantin täcker insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro och, utöver detta, ersätts insättningar i sin helhet som härrör från försäljning av en privatbostad för eget bruk, om medlen är avsedda att användas för införskaffande av en ny privatbostad för eget bruk. Rätten till utökat skydd för sådan insättning gäller under sex månader från den dag då insättningen gjordes. Ersättningen betalas ut om en bank förklaras vara insolvent, och insolvensen inte endast är tillfällig, och när det finska Verket för Finansiell Stabilitet i samarbete med den finska Finansinspektionen och den Finska centralbanken beslutar att garantin ska träda ikraft. Skulle en sådan situation inträffa är det finska Verket för Finansiell Stabilitet skyldig att meddela Riksgälden, som betalar ut ersättningsbelopp till insättare i Nordea Bank Abp, filial i Sverige å det finska Verket för Finansiell Stabilitets vägnar.

Nordea har också anslutit sig till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. Detta innebär att insättningar som görs med anledning av sådana särskilda livshändelser som redogjorts för ovan även i fortsättningen kommer att täckas av den svenska insättningsgarantin och vidare att om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor så kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. 

Insättningsgarantin omfattar privatpersoner, företag och andra juridiska personer. Liksom under den svenska insättningsgarantin idag, omfattar den finska insättningsgarantin inte vissa kategorier av företag och institutioner. Garantin omfattar till exempel inte finansiella institutioner eller myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på Verket för Finansiell Stabilitet hemsidaÖppnas i nytt fönster och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Investerarskyddet 

I händelse av bankens konkurs har du alltid rätt att få dina värdepapper deponerade i banken tillbaka. Skulle banken av någon anledning, till exempel på grund av att banken registrerat ditt innehav felaktigt, inte kunna lämna tillbaka dina värdepapper är du idag skyddad av det svenska Investerarskyddet upp till ett högsta belopp om 250 000 kronor. Skyddet omfattar både professionella och icke-professionella investerare, med undantag för investerare som själva är anslutna till Investerarskyddet. Investerarskyddet kompenserar inte eventuella värdeförändringar på aktier och andra värdepapper.

Dina värdepapper, för den händelse du inte kan få ut dessa från banken, skyddas i första hand av den finska Ersättningsfonden för investerare med ett maximalt belopp av 20 000 euro. Ersättningen beräknas på så sätt att Ersättningsfonden svarar för 90 procent av ersättningsbeloppet och du själv för 10 procent. Skyddet täcker inte professionella investerare. Ersättningsfonden betalar ut ersättning för aktier och andra värdepapper i händelse av värdepappersinstitutets insolvens. Ersättning utgår inte endast i händelse av konkurs, utan också, till exempel, om du som investerare inte får ut avkastning eller liknande av din investering på grund av institutets företagsrekonstruktion, likvidation, eller om institutet befinns vara insolvent, och insolvensen, enligt den finska Finansinspektionen, inte endast är tillfällig.

Nordea har också anslutit sig till det svenska investerarskyddet som ett komplement till det finska investerarskyddet. På så vis kommer du alltid att vara berättigad till ersättning upp till 250 000 kronor och också professionella investerare kommer att ha rätt till ersättning i likhet med vad som gäller idag.

Läs mer om investerarskyddet på finska Finansinspektionens hemsidaÖppnas i nytt fönster och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.