Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Insättningsgaranti och investerarskydd

Insättningsgarantin

Insättningar i Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) omfattas av den finska insättningsgarantin. Nordea är också ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. Garantin omfattar Nordeas samtliga konton i Sverige, med undantag för IPS Banksparkonto.

Grundläggande information om skydd för insättningar (pdf, 126 KB)Öppnas i nytt fönster

Följande konton i Sverige omfattas inte av insättningsgarantin

Behållningen på IPS Banksparkonto omfattas inte av den svenska insättningsgarantin.

Investerarskyddet

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper som definieras i den svenska lagen om värdepappersmarknad och skyddas av den finska Ersättningsfonden för investerare. Nordea är också ansluten till det svenska investerarskyddet som ett komplement till det finska investerarskyddet. Investerarna ersätts per kund per bank.

Dina insättningar är skyddade

Insättningsgaranti

Skydd för insättningar

Skyddets omfattning:

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin. En lista på Nordeas godkända konton finns på Riksgäldens hemsida. Insättningar på konto i Nordea Bank Abp, filial i Sverige, omfattas av den finska insättningsgarantin. Nordea har också anslutit sig till den svenska insättningsgarantin så att du som kund har rätt till samma skydd som andra svenska insättare. En lista på konton som omfattas av insättningsgarantin finns på Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster.

Skyddets begränsning:

Den finska insättningsgarantin täcker insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro och, utöver detta, ersätts insättningar i sin helhet som härrör från försäljning av en privatbostad för eget bruk, om medlen är avsedda att användas för införskaffande av en ny privatbostad för eget bruk. Nordea är också ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den finska insättningsgarantin. Detta innebär att insättningar som görs med anledning av sådana särskilda livshändelser som framgår av den svenska lagen om insättningsgaranti även i fortsättningen kommer att täckas av den svenska insättningsgarantin och vidare att om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor så kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. 

Utbetalning av ersättning:

Ersättningen betalas ut om en bank förklaras vara insolvent, och insolvensen inte endast är tillfällig, och när det finska Verket för Finansiell Stabilitet i samarbete med den finska Finansinspektionen och den Finska centralbanken beslutar att garantin ska träda ikraft. Skulle en sådan situation inträffa är det finska Verket för Finansiell Stabilitet skyldig att meddela Riksgälden, som betalar ut ersättningsbelopp till insättare i Nordea Bank Abp, filial i Sverige å det finska Verket för Finansiell Stabilitets vägnar. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller finska myndigheter enligt ovan beslutat att garantin ska träda in.

Kontaktuppgifter till insättningsgarantimyndighet:

Verket för Finansiell Stabilitet, Snellmansgatan 6, PL 133, 00171 Helsingfors, Finland
Telefonnummer: +358 (0) 295 253 530
e-post:, talletussuoja@rahoitusvakausvirasto.fi
www.rvv.fi/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm
Telefonnummer +46 (0) 8 613 4500  
e-post: riksgalden@riksgalden.se  
www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Följande insättare omfattas inte av garantin:

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Investerarskydd
Nordea har förenklat sin legala struktur