Insättningsgaranti & investerarskydd

Staten garanterar dina pengar

Insättningsgarantin 

Insättningsgarantin omfattar Nordeas samtliga konton i Sverige, med undantag för IPS Banksparkonto, enligt beslut av Riksgälden.

Grundläggande information om skydd för insättningar (pdf, 270 KB)Öppnas i nytt fönster

Följande konton i Sverige omfattas inte av garantin

Behållningen på IPS Banksparkonto omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Investerarskyddet

Investerarskyddet omfattar alla typer av värdepapper som definieras i lagen om värdepappersmarknaden.

Investerarskyddet för Nordeas kunder fastställs i enlighet med svenska regler för ersättning till investerare. Nordea deltar också i systemet för investerarskydd i Danmark som ett komplement till det svenska skyddet. Investerarna ersätts per kund per bank. 

Dina insättningar är skyddade

Insättningsgaranti

Skydd för insättningar

Skyddets omfattning:

Kontot omfattas av den statliga Insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. En lista på Nordeas godkända konton finns på Riksgäldens hemsida.

Skyddets begränsning:

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning med högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för medel som hänför sig till visa särskilt angivna händelse, t ex försäljning av privatbostad, upphörande av anställning, arv, försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor.

Utbetalning av ersättning:

Riksgälden ska göra insättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju (7) arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Kontaktuppgifter till Riksgälden:

Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, 103 74 Stockholm
Telefonnummer +46 (0) 8 613 4500  
e-post: riksgalden@riksgalden.se  
www.riksgalden.se/sv/insattningsgarantinÖppnas i nytt fönster

Följande insättare omfattas inte av garantin:

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättningsgarantin: banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Investerarskydd
Nordea förenklar sin legala struktur