Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Så sparar du hållbart

Att se över sitt sparande är ett enkelt sätt att göra ett medvetet hållbart val som kan ge stor effekt. Kom igång redan idag. Här berättar vi hur du gör.

Vad är ett hållbart sparande?

Att spara hållbart innebär att du tar hänsyn till hållbarhetsaspekter genom ditt sparande. Miljöfrågor är en aspekt, men vi tänker också på schyssta arbetsvillkor, hur ett företag som exempelvis en fond investerar i hanterar sina underleverantörer eller hur de arbetar med risken för korruption. Allt det här påverkar ett företag och deras aktiekurs och, i förlängningen, avkastningen i den fond du sparar i.  

Varför spara hållbart?

Genom ditt sparande äger du indirekt aktier eller andra värdepapper i bolag som är verksamma över hela världen och genom ditt sparande går det att påverka företag och branscher så att de börjar agera mer hållbart. Det mest grundläggande är förstås att inte spara i företag som påverkar miljön och samhället negativt. Men du kan ta ett steg till och börja spara i företag som är duktiga på att hantera både risker och möjligheter som hänger samman med miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Det är så våra hållbara fonder fungerar och det är så de skiljer sig från mängden.  

Företag som tar ansvar och proaktivt arbetar med dessa frågor tror vi står bättre rustade för en framtid som kräver ökat fokus på hållbarhet. Dessutom utsätter de sina verksamheter för färre risker. Det tror vi är goda förutsättningar att skapa god avkastning som kan gynna dig som sparar hållbart.  

Fonder för dig som vill spara särskilt hållbart

Alla fonder som Nordea förvaltar omfattas av vår policy för Ansvarsfulla investeringarÖppnas i nytt fönster och tar därför viss hänsyn till hållbarhetsaspekter.  

Men en fond kan vara hållbar på många olika sätt. För dig som vill spara i fonder som tar ännu större hänsyn till hållbarhet så erbjuder vi våra Starsfonder och vår Klimatfond.  

Nordeas Starsfonder

Vi har tagit fram en fondfamilj som vi kallar för Nordea STARS. Målet med dessa fonder är att hitta framtidens företag, enligt vårt sätt att se. Alltså företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot sina intressenter – anställda, leverantörer, kunder, investerare och samhället i stort.

Starsfonderna investerar i företag som vi har analyserat extra noggrant när det gäller hur väl de arbetar med frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Tack vare denna djupgående ESG-analys kan fondförvaltarna identifiera betydande risker och möjligheter i företagens verksamhet och bedöma hur väl de står rustade för att möta framtidens hållbarhetsutmaningar.  

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond investerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk. 

Detta är viktigt att veta om historisk och framtida avkastning

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av. 

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas faktablad och i fondernas informationsbroschyrer. Faktablad, informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor.

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordeakontor innan du börjar spara i en fond.