Avtalspension PA 16

Du som är statligt anställd får avtalspension PA 16. Nordea är inte valbar för nyteckning inom avtalsområdet men har du valt att placera din avtalspension hos oss tidigare kan du givetvis vara kvar hos oss med ditt befintliga sparande.

Om avtalspension PA 16

Pensionen du får från din arbetsgivare är en stor del av den lön du kommer ha när du slutat jobba. Därför är det viktigt att du har avtalspension, eller kollektivavtalad tjänstepension som det också kallas. Dessutom innehåller pensionen från din arbetsgivare ofta viktiga ekonomiska skydd om du skulle bli sjuk eller om du dör. 

PA 16 är avtalspension för statligt anställda. Om du född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I, annars tillhör du Avdelning II. Har du avtalspension PA 16 hos oss tillhör du Avdelning II.

Idag sker ingen nyteckning i avtalspension PA 16 i Nordea. Har du sedan tidigare valt att placera dina pensionspengar hos oss kan du även i framtiden låta oss förvalta dina pensionspengar åt dig. 

Du kan läsa mer om PA 16 på spv.seÖppnas i nytt fönster.

Sparformer för PA 16

Observera att nedan sparform är inte öppen för nyteckning. Du kan dock flytta in pensionsavtal till vår Ålderspension Fond PA 16 från andra bolag som inte är valbara.

Ålderspension Fond
Med Ålderspension Fond väljer du själv hur dina pengar ska placeras. Du kan välja mellan många fonder med olika inriktning, allt från räntefonder med jämnare värdeutveckling till aktiefonder som är mer riskfyllda, men som ger möjlighet till högre avkastning. Vi har också ett brett urval av fonder med särskilda hållbarhetskriterier i vårt Hållbart Val-utbud. 

Vilken kombination av fonder som är bäst för dig beror på den risk du är villig att ta och hur lång tid du har kvar till pension. Du kan välja upp till tio fonder att spara i för din avtalspension och du kan enkelt och kostnadsfritt byta fonder när du vill, via Nordeas nätbank eller mobilapp, telefon eller på närmaste Nordeakontor. 

Om du väljer Ålderspension Fond och inte gör ett eget fondval placeras ditt sparande i vår entrélösning Nordea Pensionsportfölj. Det är ett sparande där hållbarhet står i fokus och som anpassas efter din ålder. Fram till 61 års ålder är allt sparande placerat i aktiefonder. Därefter flyttas sparandet successivt över till räntefonder för att på så sätt sänka risken i portföljen. 

Här finns basfaktabladet för Nordea Pensionsportfölj PA 16Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut.

Läs mer om vad som är viktigt att veta vid fondhandel.Öppnas i nytt fönster

Ålderspension Garanti

För dig som tecknade Ålderspension Garanti mellan åren 2012 och 2015. 

Garanti
Med Ålderspension Garanti har du
100 procent garanti på de inbetalda pengarna. 

Hur placeras pengarna?
Dina pengar placeras i både aktier och räntebärande värdepapper. Förutom 100 procent garanti på de pengar som satts in får du också ett sparande som anpassas efter din ålder. Ju närmare pension du kommer, desto säkrare placeras dina pengar. Garantin gäller vid avtalad pensionstidpunkt.

Ålderspension Fond

För dig som sparade i Ålderspension Fond innan 2011 gäller nedan produkt.

Garanti
I den här produkten har du ingen garanti.

Hur placeras pengarna?
Här väljer du själv i vilka av Nordeas egna eller externt förvaltade fonder dina pensionspengar ska placeras. Du kan byta fonder utan kostnad. Totalt kan du ha tio fonder. Väljer du inte några fonder placeras pengarna i blandfonden Futura. 

Icke upphandlat fondutbud 

Traditionell förvaltning

Mellan åren 2003 och 2011 kunde man teckna avtal med Traditionell förvaltning.

Garanti
Med traditionell menas att vi förvaltar pensionspengarna åt dig. Du är garanterad att få tillbaka insatt belopp och viss minimiavkastning - garanterad ränta - före avdrag för skatt och avgifter. Den garanterade räntan uppgår för närvarande till 2,75 procent. 

Hur placeras pengarna?
Pensionspengarna placeras i flera olika tillgångar, främst i ränteplaceringar. Det innebär en begränsad, men jämnare, värdeutveckling.

Villkor
Priser
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet

Priser för avtalspension PA 16

Priser Ålderspension Fond PA 16 Avd. II
Fondförvaltningsavgift 0,20 - 1,0 %, beroende på fondval 
Fast avgift, per år  91 kr
Avgift för flytt till annat försäkringsbolag* 500 kr 

* Flytt är tillåten ett år efter tecknandet.

Återbetalningsskydd

Om din pensionsförsäkring har återbetalningsskydd innebär det att din familj får de pengar som du har tjänat in till din PA 16 om du skulle avlida. Om du väljer att ta bort ditt återbetalningsskydd blir din tjänstepension högre. Det beror på att du då får ta del av arvsvinster. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd avlider och deras insparade pension fördelas mellan de försäkringstagare som inte heller har återbetalningsskydd.

Om du har återbetalningsskydd och har livsvarig utbetalning får din familj det sparande som återstår i upp till 20 år. Eventuellt resterande belopp efter 20 års utbetalning går till arvsvinster. Om du inte har återbetalningsskydd och vill lägga till det kan det krävas en hälsoprövning. Tänk på att återbetalningsskydd inte kan läggas till när utbetalning har startats.

Blankett för att ändra, lägga till eller ta bort återbetalningsskyddÖppnas i nytt fönster

Utbetalning och skatt

Om du närmar dig pension kan det vara bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensionssparande kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet vilken tidpunkt utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster

Här kan du får svar på dina frågor när du planerar för din pension.Öppnas i nytt fönster

Det här gäller för utbetalning av PA 16 Avd II
För PA 16 är pensionsåldern normalt 65 år, men det finns möjlighet att gå i pension både tidigare och senare enligt PA 16-avtalet. Du kan starta utbetalningen av den valbara delen tidigast när du fyllt 61 år och det finns ingen övre gräns för när du behöver starta din utbetalning. Den valbara delen betalas ut enligt dina önskemål. Du kan ta ut din pension livet ut eller under en begränsad tid, 10 - 20 år. När dina pengar har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och avbryta utbetalningen. 

Så startar du utbetalninge
n
Du väljer själv när du vill starta utbetalningen av ditt pensionssparande. För att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till 30 dagar innan du vill att din utbetalning ska starta.

Du kommer att behöva legitimera dig och svara på några frågor för att starta dina utbetalningar. Det är bra om du har din personliga kod eller BankID när du ringer. Här finns information om hur du skaffar BankIDÖppnas i nytt fönster. Saknar du personlig kod eller BankID när du kontaktar oss hjälper vi dig vidare

Skatt
Du betalar skatt enligt inkomstskattelagen när pengarna för din PA 16 betalas ut. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida. Önskar du ett högre skatteavdrag kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka det behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Här kan du läsa mer om skatt på pension.

Möjligheter till flytt

Försäkringen går att flytta om du inte har pågående insättningar. Kontakta oss för mer information. Du bokar enklast tid med oss via Nordeas nätbank eller i mobilappen under fliken Kontakt eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88.

Hållbarhet

Att vara en aktiv ägare är en viktig del av Nordea Liv & Pensions arbete med ansvarsfulla investeringar. Vi anser att det är viktigt att utöva våra formella rättigheter som aktieägare, att föra en dialog med företagen som vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för att kunna värna om aktieägarnas och samhällets långsiktiga intressen. 

ESG är en integrerad del i våra investeringsbeslut och vi gör alltid en bedömning innan vi investerar för att säkerställa att vi kan hantera de negativa hållbarhetseffekterna. Vi strävar efter att investera i företag med höga ESG-betyg som ger en indikation att hanteringen av negativa effekter är tillfredsställande.

Nästan all ekonomisk aktivitet påverkar olika hållbarhetsfaktorer, både positivt och negativt. Klimatet är en hållbarhetsfaktor som påverkas negativt av våra investeringar. Nordea Liv & Pension anser att klimatförändringen är det största hotet mot vår planet, våra ekosystem och samhällen och vi ser även detta som en avgörande fråga för investerare.

Vi står bakom Parisavtalets mål att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. För att göra något åt den negativa klimateffekt våra investeringsbeslut får, har vi åtagit oss att se till att alla våra investeringsportföljer och alla våra tillgångsslag ska ha nettonollutsläpp senast år 2050. Delmål ställs upp vart femte år och redovisning av hur långt vi nått sker årsvis.

Koldioxidavtrycket i våra portföljer har minskat avsevärt mellan 2018 och 2020 och med ett delmål vart femte år samt åtagandet om nettonollutsläpp år 2050 arbetar vi aktivt för att den trenden ska fortsätta. Nordea Liv & Pension tar hänsyn till flera negativa effekter på hållbarhetsfaktorer som rör klimat och miljö, sociala och arbetsrättsliga frågor, respekt för mänskliga rättigheter, korruption och mutor när vi fattar våra investeringsbeslut. Vi planerar att redovisa alla effekter när tillgången på uppgifter blir bättre.