Hållbart sparande

Genom att placera i hållbara företag kan du påverka deras verksamhet. Då får företag som agerar hållbart mer finansiering medan bolagen vars verksamhet inte är hållbar är tvungna att ändra sitt agerande.

Våra mest hållbara sparandeprodukter

Ditt sparande kan påverka mer än din egen ekonomi. Du kan också främja en hälsosam miljö, mänskliga rättigheter eller bättre arbetsvillkor med ditt sparande.

När du väljer produkter ur vårt hållbara urval satsar du på företag som bedriver en hållbar verksamhet eller utvecklar lösningar för en hållbar framtid. Företag med hållbara affärsmodeller och processer står bättre rustade att klara framtidens konkurrens. Och ju fler som väljer att spara i hållbara företag, desto mer uppmuntras andra företag att följa deras exempel. 

Nordea Starsfonder

Vi har tagit fram en fondfamilj som vi kallar för Nordea STARS. Målet med dessa fonder är att hitta framtidens företag, enligt vårt sätt att se. Alltså företag med hållbara affärsmodeller som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot sina intressenter – anställda, leverantörer, kunder, investerare och samhället i stort.

Börja spara i Starsfonderna

Nordea Klimatfond

Nordea Klimatfond investerar i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser. Exempel på sådana områden är resurseffektiva tekniker, utsläppskontroll, vatten- och avfallshantering, förnyelsebar energi, avancerade material, biobränsle och jordbruk.

Läs mer om Klimatfonden

Vad är ett hållbart urval?

Alla våra fonder genomgår en regelbunden, grundläggande hållbarhetsscreening, men med det hållbara urvalet går vi ett steg längre. Här väljer vi exempelvis vissa fonder för att de har mindre innehav i kolindustrin och ett lägre koldioxidavtryck och andra fonder för att de är inriktade på företag som arbetar med att utveckla förnybar energi

Det finns både aktie- och räntefonder i det hållbara urvalet, både våra egna och våra samarbetspartners fonder samt från Nordea Liv & Pension. Nya produkter tillkommer hela tiden.

Du kan använda produkterna i vårt hållbara urval för att sätta samman en hållbar portfölj med bra riskspridning. På så sätt behöver du varken ta en högre eller lägre risk. Din rådgivare hjälper dig att se till att portföljen ligger på den risknivå som passar dig.

Produkterna väljs ut med omsorg

Det finns ingen standard för hållbarhet i finanssektorn än. Så därför har vi tagit fram egna urvalskriterier. Vi använder den sakkunskap som vi själva har i Nordea samt uppgifter och statistik från externa företag.

Vi har en särskild process och ett särskilt team som analyserar, väljer ut och godkänner produkter för det hållbara urvalet. Först analyserar vi företaget som ligger bakom produkten för att ta reda på om det uppfyller hållbarhetskriterierna. Sedan går vi igenom företagets produkter och undersöker om någon av dem uppfyller våra hållbarhetskrav.

Kostnad och förväntad avkastning i linje med vanliga produkter

Att spara hållbart behöver inte betyda att göra avkall på avkastningen. Produkterna i vårt hållbara urval genomgår både finansiell analys och hållbarhetsanalys och du behöver inte komplettera med andra produkter för att få tillräcklig riskspridning i din portfölj.

Vårt mål är att de utvalda produkternas avkastning och kostnadsnivå ska ligga i linje med marknaden, samtidigt som de är mer hållbara. Dessutom har de lägre risker förknippade med ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). 

Läs mer om Nordeas hållbarhetsarbete

Nordea rankad som en av världens mest hållbara banker Öppnas i nytt fönster

Hållbara finanser i Nordea innebär att hållbarheten ska vara en naturlig del i allt vi gör, i all vår affärsverksamhet och alla produkter inom våra kärnområden investering, finansiering och rådgivning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Nordea Liv & Pension i samarbete med Världsnaturfonden WWF Öppnas i nytt fönster

Nordea Liv & Pension Sverige har tillsammans med Världsnaturfonden WWF slutit ett samarbetsavtal för för att investera i linje med Parisavtalet som trädde i kraft 2018.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Lönar det sig att placera hållbart – så säger forskningen Öppnas i nytt fönster

Det finns starka bevis på att fonder och investeringar som styr kapital mot mer hållbara bolag kan göra en betydande skillnad för att vi kan skapa en mer hållbar framtid.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfo.