Fonder

Morningstar Awards 

Nordea Swedish Bond Stars 

- ny hållbar räntefond

Läs mer
I fokus Andra fondbolag Fondkurser Om Nordea funds Ab Svensk Filial I fokus

Strategafonder

Ett komplett fondsparande i en fond

Passar dig som vill ha ett enkelt men aktivt sparande. Du väljer en fond och resten sköter vi.

Starsfonder

Tar ansvar ett steg längre

Tar extra stor hänsyn till hur företagen som fonden investerar i hanterar risker och möjligheter relaterade till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik.

Nordea Klimatfond

Investera i klimatfrågans lösningar

Ger dig möjlighet att placera i företagen som erbjuder framtidens hållbara lösningar.

Andra fondbolag

c/o Nordea

Flytta dina fonder till Nordea

Med c/o Nordea kan du samla alla dina fonder hos Nordea, även de du har hos andra. Du behöver inte sälja, och byter inte förvaltare.

Fondkurser

Fondkurser

Hela Nordeas fondutbud finns samlat i vår fondinformationstjänst. Där kan du bland annat följa fondernas utveckling samt ta del av och ladda ned informationsmaterial.

Till Fondinformationstjänsten 

Om Nordea funds Ab Svensk Filial

Styrelse och revisorer samt kontaktinformation

Nordeas fonder förvaltas av Nordens ledande fondbolag, Nordea Funds Ab, som är en del av Nordeakoncernen. Fondbolaget förvaltar sammanlagt 245 fonder och har 35 anställda. Bolaget har införts i Finlands handelsregister och har Helsingfors som hemort. 

I Sverige bedrivs fondverksamheten genom den svenska filialen, Nordea Funds Ab, Svensk Filial.

Nordea Funds Ab
Kontaktuppgifter

Nordea Funds Ab (Nordea Fondbolag Finland Ab t.o.m. 11.12.2013) 

Verkställande direktör: Henrika Vikman, finsk medborgare
Centralgatan 3A, 00020 
Nordea, Helsingfors
FO-nummer 1737785-9 
Momsnummer FI17377859
Telefon 09-1651 
Telefax 09-165 48368 
E-post: moc.aedron@8842L 
Styrelse i Nordea Funds Ab
Jukka Perttula, ordförande  
finsk medborgare  
Head of Nordea Private Banking Finland 

Torolf Aadnesen*, norsk medborgare
Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas *

Nils Bolmstrand, svensk medborgare 
Head of Nordea Asset Management
Cecilia Marlow*, svensk medborgare      
Styrelseproffs  
Jussi Mekkonen, finsk medborgare       
Head of Personal Banking Finland,  
Nordea Bank AB (publ), filial i Finland  
Marianne Philip*, dansk medborgare
advokat,delägare,Kromann Reumert
Ellen Pløger, dansk medborgare     
Head of Nordea Business Risk Implementation & Support    
Reima Rytsölä*, finsk medborgare
vice verkställande direktör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Olav Osland Vik-Mo, norsk medborgare  
Head of Business Developement, Nordea Wealth Management
* av fondandelsägarna vald styrelsemedlem  

Tillsynsmyndighet 

Fondbolaget och fondverksamheten övervakas av Finansinspektionen. 

Besöksadress: Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors. 
Postadress PB 103, 00101 Helsingfors   
Telefon 010 831 51   
Fax 010 831 5328  
E-post:  if.atnovlavissnanif@atnovlavissnanif    
Webbplats:  www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster 
 
Revisorer  

PricewaterhouseCoopers Oy, revisionssammanslutning*  
Huvudansvarig revisor: Juha Wahlroos, CGR  
Martin Grandell, CGR**  
Revisorssuppleanter: Jukka Paunonen, CGR*, Taru Mäenpää, CGR** 

Revisorerna är finska medborgare

* av bolagsstämman vald revisor och revisorssuppleant 
** av fondandelsägarna vald revisor och revisorssuppleant 


Nordea Funds Ab, Svensk Filial
Fondverksamheten i Sverige bedrivs genom filialen Nordea Funds Ab, Svensk Filial.
Organisationsnummer: 516408-8782
Verkställande direktör: Maria Rengefors
Klagomålsansvarig: Maria Rengefors
Postadress:  M541, 105 71 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 21 
Telefon: 010-157 10 00
E-post: moc.aedron@rednof

Om Nordea Fund Ab:s lön- och ersättningspolicy

Nordea har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela koncernen. 

Läs mer om vår ersättningspolicy på nordea.fiÖppnas i nytt fönster

Förvaltning

Nordea är den ledande kapitalförvaltaren i Norden. Vi har ett av marknadens bredaste fondutbud och förvaltar ett sammanlagt kapital på 850 miljarder svenska kronor.  

Norden är vår hemmaplan och förvaltningen av Nordeas fonder sköts av Nordea Investment Management, som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Till detta kommer även Nordea i Luxemburg.

Genom förvaltning av aktier och räntor lokalt i respektive land parallellt med ett gränsöverskridande samarbete säkerställer vi god analytisk kompetens och marknadskännedom.

Aktiefonder

Bergen - norska aktier
Helsingfors - finska aktier
Köpenhamn - globala aktier, danska aktier
Stockholm - svenska aktier, nordiska aktier, europeiska aktier
Luxemburg - förvaltning valuefonder

Blandfonder, fond-i-fonder

I  huvudsak i Stockholm

Räntefonder

Bergen - norska räntor
Köpenhamn - danska räntor, euroförvaltning (i huvudsak)
Stockholm - svenska räntor

Vad är ägarstyrning?

Ägarstyrning handlar om förhållandet mellan aktieägare och företagens styrelse och dess företagsledning.

Nordea Funds Ab, Svensk Filial är aktiva ägare

Som aktiv ägare är vi med och påverkar de bolag vi investerar i. Det sker exempelvis genom att vi deltar i valberedningar när styrelser ska väljas eller genom att använda vår rösträtt som aktieägare på bolagsstämman.

Syftet är att säkerställa en god långsiktig utveckling i de företag som vi investerar i. Det gynnar både aktieägare, anställda och andra intressenter.

Fyra områden i fokus för ägarstyrning

  • Nominering av styrelseledamöter, det vill säga vilka personer som ska sitta i företagens styrelse.
  • Ställningstaganden i samband med strukturförändringar, ofta köp av företag eller delar av företag.
  • Frågor om kapitalstrukturen, exempelvis om företag ska ge ut nya aktier eller låna pengar om man har behov av kapital, men även återköp av aktier eller utdelningspolitik i företag med starka balansräkningar.
  • Frågeställningar kring incitamentsprogram (ofta kallade bonusprogram) - samt principer för ersättning till företagsledningen.

Du kan också läsa mer i Principer för Ägarstyrning (eng) (pdf, 527 KB)Öppnas i nytt fönster

För mer information om ägarstyrning i Nordeas fonder, kontakta:

Erik Durhan
Tel: 0727-28 17 10
E-post: erik.durhan@nordea.com 

Jan Särlvik
Tel: 0733- 57 70 35
E-post: jan.sarlvik@nordea.com 

Svensk kod för fondbolag

Nordea Funds Ab, Svensk Filial är medlem i branschorganisationen Fondbolagens förening och följer den kod för styrning av fondbolag som föreningen tagit fram för att främja sund fondverksamhet och värna förtroende för fondsparandet i Sverige. Koden togs fram i december 2004.

Läs mer på Fondbolagens föreningÖppnas i nytt fönster

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Fondbolagens förening är en av finansiärerna bakom Konsumenternas bank- och finansbyrå. Tillsammans med Konsumenternas försäkringsbyrå driver man bland annat webbplatsen "konsumenternas", där du som konsument hittar opartisk information och vägledning i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster.

Läs mer på KonsumenternasÖppnas i nytt fönster

Om fonder

Jordglob med lysande punkter  

Ansvarsfulla investeringar

Läs mer om hur vi investerar med ansvar för miljö, samhälle och mänskliga rättigheter.

Bild på fondmagasinet  

Läs Fondmagasinet

Ett e-magasin för dig som är intresserad av fonder. Läs artiklar och se filmer om intressanta marknader och fonder.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och de förvalt­ningsmetoder förvaltaren använder sig av.

Det här materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns i FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster