Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Handel med fonder

Nyttig information vid handel med fondandelar

Här nedan finns information som kan vara bra att känna till när du handlar med fondandelar i våra fonder hos Nordea.

Minsta insättning  

Om du börjar spara i en ny fond är minsta insättning 100 kronor för Nordeas fonder. Undantag finns för institutionella fonder, Småbolagsfond Norden och för Optima. Vilket belopp som gäller för dessa fonder står angivet i Fondinformationstjänsten och i fondens produktblad på nordea.se/fonder.

Bryttidpunkt och fondkurs

När du handlar med fonder sker det genom orderläggning, det vill säga du lägger en order om köp, försäljning eller omplacering. De flesta av våra fonder har bryttidpunkt 15.30 vilket innebär att ordern måste läggas före denna tid för att utföras och beräknas senare samma dag. Läggs ordern efter klockan 15.30 kommer ordern att avräknas till påföljande bankdags andelsvärde. Läs mer om Nordea Fonders värderingsprinciper härÖppnas i nytt fönster.

Ditt fondvärde visas med senast känd fondkurs. Handel i fonder sker dock alltid till nästa kurs som är okänd i förväg. Lägger du en säljorder på ett visst belopp och ditt fondvärde sjunker under orderbeloppets storlek kommer säljordern att avvisas.

Försäljning av fondandelar genererar kapitalvinst eller -förlust.

Annan bryttidpunkt för vissa fonder

Vissa av våra fonder har andra bryttidpunkter. För Kinafonden och Indienfonden gäller att ordern måste läggas före bryttiden klockan 14.00 på en vanlig bankdag för att ordern ska avräknas till samma dags kurs. Läggs ordern klockan 14.00 eller senare kommer ordern att avräknas till påföljande bankdags andelsvärde. För Norafonderna, Hållbarhetsfond Försiktig, Balanserad och Tillväxt samt Hållbarhetsfond Obligationer Global är bryttiden klockan 12.00. För Asian Stars Fund, Globala Tillväxtmarknader och Japan Fund är bryttiden 15.30 men andelsvärdet för köp och försäljning beräknas till påföljande bankdags kurs.

Avvikande handelsrutiner för Nordea European Smaller Companies 

European Smaller Companies har transaktionsdag, dvs. dagen då uppdrag om köp och sälj verkställs, den andra och fjärde onsdagen varje kalendermånad. Om denna dag inte är en bankdag i Sverige, är transaktionsdagen den påföljande bankdagen. Uppdrag ska ges 10 bankdagar före ovan nämnda transaktionsdag, senast kl 15.30. Uppdrag som lämnas in efter denna tid förs över på nästa transaktionsdag, upp till fyra veckor senare. Byten från eller till fonden är inte möjliga.

Orderdagar Nordea European Smaller Companies (pdf, 166 KB)Öppnas i nytt fönster(PDF)

Likviddagar 

Köp av andelar 

Vid köp av fondandelar i våra fonder ska likvidbeloppet finnas tillgängligt för banken vid fondens bryttidpunkt på det likvidkonto du valde när du lämnade din order. Likvidbeloppet dras från ditt likvidkonto två bankdagar efter kursdagen.

Försäljning av andelar

När du löser in fondandelar gäller normalt två likviddagar, det vill säga du får pengarna insatta på konto två dagar efter inlämnat uppdrag. För Asian Stars Fund, Globala Tillväxtmarknader och Japan Fund gäller tre likviddagar från orderdagen.

Generellt sett har en fond alltid en viss del pengar i sin kassa (likviditet) för att kunna möta de uttag som fondandelsägare kan komma att begära ur fonden. Om tillräcklig likviditet inte skulle finnas i fonden för att möta uttagen behöver fonden sälja värdepapper eller andra innehav så snart som möjligt för att kunna betala ut pengar till fondandelsägarna. Undantag kan göras om en sådan försäljning väsentligt skulle kunna missgynna övriga andelsägares intresse då får fondbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen. 

Omplacering av fonder   

Omplacering via omplaceringsfunktionen kan göras såväl till en befintlig fond som till en ny och kan endast göras mellan fonder som har samma bryttider och finns på samma fondkonto. Omplacering via omplaceringsfunktionen mellan fonder som har olika bryttider är inte möjligt.

Om du vill omplacera mellan fonder som har olika bryttider kan du registrera en säljorder med likvid till ett Nordeakonto, och när likviden från försäljningen är bokförd, lägga en köporder. Om det finns täckning för köpordern på Nordeakontot trots att försäljningslikviden ännu inte är disponibel, kan köpordern givetvis läggas samtidigt som säljordern.

Omplacering av fondandelar genererar kapitalvinst eller -förlust.

Ta bort order

En order kan endast tas bort fram till bryttidpunkten för ordern. Detta kan du enkelt göra här i Internetbanken. Om du t ex under dagen begärt ett köp i en fond med bryttidpunkten 15.30 och före kl 15.30 vill ta bort ordern gör du det på sidan "Mina affärer". 

En förutsättning är då att du hinner få en bekräftelse på att banken tagit emot och registrerat ditt borttag före kl 15.30. Det räcker alltså inte att påbörja ärendet före kl 15.30. Efter kl 15.30 går ordern inte att ta bort. Indienfonden och Kinafonden har bryttid kl 15.00 och Norafonderna, Hållbarhetsfond Försiktig, Balanserad och Tillväxt samt Hållbarhetsfond Obligationer Global har bryttid kl 12.00.

Två köporder mot samma fond

Du kan inte lägga två köporder mot samma fond med samma kursdag och samma belastningskonto. Samma sak gäller vid omplacering/försäljning. Om du till exempel har lagt en order om omplacering från Oligationsfond korta placeringar till Stratega 10 kan du inte senare samma kursdag lägga till ytterligare omplacering från Obligationsfond korta placeringar till Stratega 10. Eftersom dessa order är identiska vad gäller berörda fonder och kursdatum får du uppmaningen att ta bort befintlig order och lägga en ny.

Affär avvisas om den inte kan genomföras

Det är viktigt att du följer upp din lagda order och kontrollerar att affären verkligen utförts. Om en order inte kan genomföras, till exempel på grund av att täckning saknas vid köp eller att kontot är spärrat, avvisas ordern i sin helhet direkt. Du måste själv lägga en ny order efter att orsaken till att ordern avvisades har åtgärdats.

En säljorder på ett visst belopp avvisas om värdet på dina andelar i fonden sjunker under orderbeloppets storlek. Vill du sälja för hela fondens värde eller ett belopp som nästan motsvarar detta, är det bättre att välja att sälja ett visst antal andelar eller hela innehavet. Detta är särskilt viktigt att tänka på när kurserna sjunker på underliggande marknader.

När en fond stänger eller senarelägger handel

Vid extraordinära tillfällen när det är mycket stora svängningar på marknaderna eller om en särskild underliggande marknad som en fond placerar på är stängd kan det finnas anledning att antingen senarelägga köp och försäljning alternativt stänga en fond. Här ger vi en generell beskrivning av vad som gäller i dessa fall. Notera dock att processen kan skilja sig åt något beroende på vilket land den berörda fonden är registrerad i. För att få mer detaljerad information bör du som sparare läsa fondernas Informationsbroschyrer eller prospekt som finns att hämta på nordea.se/fondinfo. 

Stängning av fond 

Under extraordinära förhållanden, när en fond inte kan kurssättas eftersom fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, kan fonden komma att stängas för in- och utträde. När en stängning sker ska detta rapporteras till Finansinspektionen och information till andelsägare ska läggas ut på hemsidan. 

Senareläggning av köp och försäljning i en fond när underliggande marknad är stängd 

Om en underliggande marknad som en fond placerar på är stängd får fonden senarelägga handeln. Det vill säga köp- och försäljningsorder tas emot och dateras, men kurssätts först när den aktuella marknaden öppnar igen. Om en fond delvis placerar på en stängd marknad ska senareläggning göras om mer än 30 procent av innehaven handlas på den stängda marknaden. 

Om den underliggande marknaden är stäng på grund av andra extraordinära skäl görs en stängning, se ovan. 

Justering av NAV – möjlighet i Luxemburgregistrerade fonder

I vissa extraordinära fall, finns det även möjlighet för Luxemburgregistrerade fonder att justera NAV-beräkningen. Sådan justering granskas av fondens revisor för att säkerställa en riktig värdering av fondens tillgångar.  

Fondhandel vid helgdagar

Vid helgdagar, kan vi ibland stänga vissa fonder för handel.

Fonderna värderas inte då det är helgdag i det land fonden är registrerad i, Nordeas fonder kan vara registrerade antingen i Sverige, Finland eller Luxemburg. Helgdagar kan beröra fonder som är registrerade i andra länder eller fonder som placerar en stor del på en stängd marknad, exempelvis Japan för Japan Fund.

Om en fond är stängd för handel på grund av helgdag kan du alltid lägga en köp- eller säljorder i fonden. Handeln kommer då att ske till påföljande bankdags kurs efter den dag fonden inte längre påverkas av helgdagen.

Detta gäller vid all handel i fonderna, såväl direktsparande och Investeringssparkonto (ISK), som sparande inom försäkrings- och pensionsprodukter med fondanknytning.

Halvdagar i Sverige 

I samband med svenska helgdagar kan handeln, för fonder som är registrerade i Sverige, påverkas redan dagen före helgdagen. Då måste uppdrag om köp och inlösen i nedanstående fonder registreras före klockan 12.00. Uppdrag inlämnade därefter görs till följande bankdags kurs.

Fonder som berörs
AktiefonderRäntefonder
Institutionella Aktiefonden SverigeInstitutionella Räntefonden långa placeringar
Nordea AlfaNordea Bostadsobligationsfond
Nordea Sverige PassivNordea Obligationsfond
Nordea OlympiafondNordea Private Banking Ränteportfölj
Nordea Småbolagsfond SverigeNordea Swedish Bond Stars
Nordea Swedish Stars