Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Fondavgifter och distributionsersättning

När du sparar i en fond betalar du avgifter som ska täcka bland annat fondens förvaltning och distribution. Kom ihåg att alla avgifter alltid är avdragna från fondernas redovisade kurs- och värdeutveckling. Detta gäller överallt där fondernas värdeutveckling visas både i olika typer av informationstjänster och i de besked du får skickade till dig där ditt fondsparande framgår.

Avgifter vid fondsparande

Det finns olika sätt att ta ut avgifter för fondsparande och också olika sätt att visa för dig som kund vilka avgifter som tagits ut. Här nedan kan du läsa mer om detta.

Förvaltningsavgift

Förvaltningsavgift är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. 

För fonder registrerade i Sverige och Finland ingår, förutom själva förvaltningen av fonden, distribution, administration, information, produktion av hel- och halvårsrapporter samt avier, depåavgifter och tillsynsavgift till Finansinspektionen. 

I SICAV-fonder, vilket de flesta av våra fonder registrerade i Luxemburg är, tillkommer utöver förvaltningsavgiften även avgift för administration (maximalt 0,4000 %) och förvaring (maximalt 0,125 %) samt övriga kostnader och skatt. Det gäller bland annat kostnader för information och rapporter till andelsägarna, avgifter till statliga myndigheter och fondbörser.

Förvaltningsavgiften varierar

Storleken på förvaltningsavgiften varierar från fond till fond. Detta beror på att förvaltningen kostar olika mycket beroende på bland annat fondens placeringsinriktning och hur mycket analys som krävs för just den typ av värdepapper fonden köper eller för den region som fonden investerar i.

En liten del av förvaltningsavgiften dras varje dag

För att ge dig som kund en rättvist beräknad avgift tar vi ut en liten del, eller närmare bestämt 1/365 per dag.  På så sätt betalar du för det fondsparande du har just den dagen.

  • Exempel 1: Du har 10 000 sparat i en fond under ett helt år. Fonden har 1,2 procent i förvaltningsavgift. Avgiften blir då 120 kr för det året.
  • Exempel 2: Du har sparat 10 000 kr i en fond i 6 månader. Fonden har 1,2 procent i förvaltningsavgift. Avgiften blir då 120 kr för hela året och dras med 33 öre per dag. För de sex månader du sparar i fonden blir därmed avgiften 60 kr. 

I exemplen ovan har vi inte räknat med förändring av fondens kurs. Om kursen stiger eller sjunker påverkar det också avgiften.

Distributionsersättning

Förvaltningsavgiften täcker även kostnaden för distribution av fonden. Med distribution menas de kanaler som finns tillgängliga för dig där du kan köpa och sälja fondandelar, exempelvis fysiska bankkontor, digitala handelsplattformar och via kundservice.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige förmedlar fonder från Nordeas fondbolag samt ett antal externa fondbolag. Vid förmedling erhåller banken en distributionsersättning från fondbolagen. 

Regler för hur ersättningar, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) betalas eller tas emot regleras av Finansinspektionen.

Nordea Bank Abp, filial i Sverige har ingått ett distributionsavtal med Nordea Funds Ltd, samt med ett antal externa fondbolag, för distribution av fondbolagens fonder på den svenska marknaden. 

Banken får vid förmedling en distributionsersättning från Nordea Funds Ltd samt från externa fondbolag. Distributionsersättningen ger Nordea möjlighet att bedriva analys kring samt erbjuda information och råd om fonder. Distributionsersättningen ingår som en procentsats av den förvaltningsavgift som du som fondsparare betalar, och innebär ingen extra kostnad.

Distributionsersättningen utgår med 0-50 procent av förvaltningsavgiften gällande Nordeas fonder, och 0-92,5 procent för externa fondbolags fonder.

Exempel på distributionsersättning: Du köper andelar för 10 000 kronor i en fond förvaltad av Nordeas fondbolag. Fonden har en årlig förvaltningsavgift på 1,2 procent. Förvaltningsavgiften som du betalar uppgår i detta fall till 120 kronor årligen (10 000 kronor x 1,2 procent = 120 kronor). Förmedlingsersättningen till distributören (Nordea Bank Abp, filial i Sverige) blir då 60 kronor (120 kronor x 50 procent = 60 kronor). 

Distributionsersättningen ingår i förvaltningsavgiften och är alltså inte en kostnad som tillkommer utöver denna.

För mer information om distributionsersättning för en viss fond, kontakta Kundombudsmannen per post: Kundombudsmannen, M232, 105 71 Stockholm, eller via mail: kundombudsmannen@nordea.com.

Resultatbaserad avgift 

Vissa fonder har en fast förvaltningsavgift och en resultatbaserad avgift. Den resultatbaserade avgiften baseras på fondens avkastning på rullande 12-månaders basis och dras enbart på den del som eventuellt överstiger fondens jämförelseindex.

Resultatbaserad avgift tillämpas inte för några av Nordeas egna fonder. Externa fondbolags fonder kan dock ta ut resultatbaserad avgift. Kontrollera vad som gäller för fonden innan investering. 

Övriga kostnader 

I begreppet övriga kostnader innefattas transaktionskostnader och vissa räntekostnader. Dessa belastas fonden vid den tidpunkt då de uppstår och är inte kända i förväg.

I fonder som är registrerade i Luxemburg innefattas även kostnader för förvaring, administrativa avgifter och skatter under begreppet övriga kostnader. Skatter och transaktionskostnader kan uppgå till maximalt 0,05 procent av fondens förmögenhet. 

Årlig avgift

Vilka kostnader som ingår i förvaltningsavgiften kan variera mellan olika länder. Därför har man inom EU tagit fram begreppet Årlig avgift, ett standardiserat mått som gör det möjligt att jämföra kostnader för fonder i hela Europa. Detta redovisas i fondernas faktablad (KIID) och på nordea.se/fondinfo. 

Årlig avgift redovisar den årliga kostnaden som tagits ur fonden baserat på föregående år. Där ingår förvaltningsavgiften och vissa övriga kostnader men inte transaktionskostnader (courtage), vissa skatter och resultatbaserade avgifter som kan finnas i underliggande fonder. Även kostnader för utlåning/inlåning och vissa leverans- och räntekostnader ingår inte i den årliga avgiften. 

Det är viktigt att veta att årlig avgift endast är ett sätt att rapportera för den totala avgift du som kund betalar. Det är alltså inte en avgift som tillkommer utöver förvaltningsavgiften. För svenska fonder är det oftast ingen, eller väldigt liten, skillnad mellan förvaltningsavgift och årlig avgift. De gånger det är skillnad så kan det till exempel bero på vissa skatter eller räntekostnader som inte ingår i förvaltningsavgiften men som ingår i årlig avgift.

Insättnings- och uttagsavgifter

I våra Nordeafonder tar vi inte ut insättnings- eller uttagsavgifter. 

Det finns dock ett undantag och det är Institutionella Företagsobligationsfonden som har en insättningsavgift på 0,2 procent som tillfaller fonden. 

Om du däremot, via Nordea, handlar andelar i en extern fond kan denna typ av avgifter förekomma. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan du startar upp ett nytt fondsparande.

Normanbeloppet

”Normanbeloppet” är ett standardiserat jämförelsemått som avser att visa en uppskattning av den totala kostnaden (i kronor istället för procent) för ett månadssparande på 1 000 kronor i en fond under tio år. Syftet är att ge exempel på vad den årliga procentuella avgiften kan bli i kronor och ören sett över en längre tidsperiod.

Beräkningen baseras på ett månadssparande om 1 000 kr i tio år, fondens årliga avgift samt ett antagande om en framtida årlig avkastning före avgift på 6 procent för aktiefonder, 4 procent för blandfonder och 2 procent för räntefonder. Beräkningen tar inte hänsyn till rabatter hos exempelvis Pensionsmyndigheten. Nordea uppdaterar beloppet kvartalsvis baserat på senast kända årlig avgift och det redovisas på FondinformationstjänstenÖppnas i nytt fönster.