Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Ändringar av våra fonder och i vårt fondutbud

Nordea Far East Fund blir Nordea Asian Stars

Publiceringsdatum: 11 februari 2020

Den 11 mars 2020 genomförs förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Far East Fund och fonden byter samtidigt namn till Nordea Asian Stars. 

Genom att ändra fondbestämmelserna skapas nya möjligheter för fonden att öka fokus på hållbarhetsfrågor som ger förvaltaren bättre möjligheter att ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) i sina investeringsbeslut. Vi menar att det kan ge bättre förutsättningar för fonden att skapa en god riskjusterad avkastning på sikt, till bibehållen risknivå. Vidare kommer fonden att investera i bolag som, enligt vår bedömning, är undervärderade i relation till sin förmåga att skapa långsiktigt kassaflöde och som är särskilt bra på att arbeta med ESG-frågor.

Läs mer här om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och våra Starsfonder härÖppnas i nytt fönster

Nordea Europe Fund blir Nordea European Stars

Publiceringsdatum: 24 januari 2020

Den 24 februari 2020 genomförs förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Europe Fund och fonden byter samtidigt namn till Nordea European Stars.

Genom att ändra fondbestämmelserna skapas nya möjligheter för fonden att öka fokus på hållbarhetsfrågor som ger förvaltaren bättre möjligheter att ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) i sina investeringsbeslut. Vi menar att det kan ge bättre förutsättningar för fonden att skapa en god riskjusterad avkastning på sikt, till bibehållen risknivå. Vidare kommer fonden att investera i bolag som, enligt vår bedömning, är undervärderade i relation till sin förmåga att skapa långsiktigt kassaflöde och som är särskilt bra på att arbeta med ESG-frågor.

Läs mer här om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och våra Starsfonder härÖppnas i nytt fönster

Meddelande om nedläggning av fond

Publiceringsdatum: 10 januari 2020

Den 21 februari 2020 kommer Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund att likvideras och alla andelar kommer återköpas till andelsvärdet samma dag. Vill du omplacera eller sälja dina andelar innan nedläggning behöver du registrera en fondorder för detta innan den 14 februari 2020 kl. 15:30.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 204 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea International Fund

Publiceringsdatum: 20 december 2019

Nordea International Fund får ett nytt prospekt som träder i kraft den 21 januari 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 127 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

Publiceringsdatum: 20 december 2019

Nordea Asset Allocation Fund får ett nytt prospekt som träder i kraft den 21 januari 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 103 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Funds of Funds - möteskallelse december 2019

Publiceringsdatum: 6 december 2019

Andelsägarna i Nordea Funds of Funds kallas till möte 23 december 2019 kl. 11:00 CET. För mer information, se bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 144 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt jämförelseindex - alternativa placeringar i Nordeas Strategafonder

Publiceringsdatum: 2 december 2019

Från och med den 1 december 2019 har vi lagt till ett nytt delindex till våra Strategafonders jämförelseindex, HFRX Global Hedge Fund Index (hedged SEK), för att representera de alternativa investeringarna inom Stratega 10, 30, 50 och 70. Detta görs för att mer tydligt avspegla vilka underliggande innehav som finns i fonderna.

Förändringarna innebär att risken i fonderna ökar något men den förväntade avkastningen ökar förhållandevis mer. Däremot ändras inte risknivån på den sjugradiga riskskalan (1-7) för någon av fonderna. Fondernas förvaltningsavgifter ändras inte heller.

Meddelande om sammanslagning av fonder

Publiceringsdatum: 9 augusti 2019

Den 19 september fusioneras Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund in i
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund.

Den andelsklass av Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund som distribueras i Sverige berörs dock inte av fusionen.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 196 KB)Öppnas i nytt fönster

Sekura och Likviditetsinvest får nya namn

Publiceringsdatum: 5 juli 2019

Den 5 juli 2019 får Sekura och Likviditetsinvest nya namn. Fonderna kommer fortsättningsvis heta Obligationsfond korta placeringar och Obligationsfond korta placeringar II. Dessa namnbyten är några av de förändringar som förts in i det nya prospektet för Nordea International Fund och dess delfonder.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 157 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Funds of Funds - delfonder stängs ned under juni 2019

Publiceringsdatum: 31 maj 2019

Den 12 juni 2019 kommer nedan delfonder att likvideras och alla andelar kommer återköpas till andelsvärdet per den 11 juni 2019.

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Equity

Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Balanced

Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Moderate

Delfondernas tillgångar har nått en nivå som innebär att de inte längre kan förvaltas på ett ekonomiskt effektivt sätt och styrelsen har därför beslutat att likvidera delfonderna.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea 1, SICAV - nytt prospekt juni 2019

Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Den 19 juni 2019 träder ett nytt prospekt i kraft för Nordea 1, SICAV och dess delfonder.
Bland annat kommer nedanstående externt förvaltade Nordeafonder få ett nytt jämförelseindex och/eller ny förvaltare.

Nordea 1 – Global Real Estate Fund
Byter förvaltare från Cohen & Steers Capital Management, Inc till Duff& Phelps Investment Management CO och jämförelseindex från FTSE EPRA Nareit Developed Index (USD) till FTSE EPRA Nareit Developed Index – Net Total Return.

Nordea 1 – Global Small Cap Fund
Byter förvaltare från Thompson, Siegel & Walmsley LLC till GW&K investment Management LLC.

Nordea 1 – North American Small Cap Fund
Byter förvaltare från Clarivest Asset Management LLC till River Road Asset Management LLC och jämförelseindex från Russell 2000 Index – Net Return Index till Russell 2000 Value - Net Return Index.

Nordea 1 – North American Value Fund
Byter förvaltare från The London Company of Virginia, LLC till River Road Asset Management LLC och jämförelseindex från S&P Composite – Total Return Index till Russell 3000 Value Net Return Index.

Läs mer om förändringarna här (pdf, 153 KB)Öppnas i nytt fönster

Heracles Long/Short fusioneras med Alpha 15

Publiceringsdatum: 3 maj 2019

Den 20 juni 2019 fusioneras Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund med Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund. 

Den andelsklass av Nordea 1 - Alpha 15 MA som distribueras i Sverige berörs dock inte av fusionen.

Båda ovanstående fonder är registrerade i Luxemburg. Se nedan för mer information om fusionen i det officiella brevet från Nordea i Luxemburg.

Läs mer  (pdf, 290 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Fund of Funds - nytt prospekt mars 2019

Publiceringsdatum: 19 mars 2019

Den 19 mars träder ett nytt prospekt i kraft för Nordea Fund of Funds, SICAV och dess delfonder. I meddelandet som finns bifogat här nedanför kan du läsa om vilka ändringar som förs in i prospektet.

Institutionella Aktiefonden Sverige får nya hållbarhetskriterier

Publiceringsdatum 12 mars 2019

Vi genomför ändringar i Institutionella Aktiefonden Sverige. Ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2019 men kommer att implementeras successivt under mars månad.

De särskilda etiska kriterierna för fonden utökas. Det innebär att efter ändringarna kommer fondens förvaltare att undvika att placera i:

  • bolag där mer än 5 procent av omsättningen inriktar sig på produktion och/eller distribution inom kategorin fossilt bränsle.
  • alla bolag som finns med på den så kallade Carbon Underground 200-listan. En förteckning över de 100 noterade globala bolagen med störst reserver i form av kol samt de 100 noterade globala bolagen med störst reserver i olja och gas. Storleken är mätt i potentiella koldioxidutsläpp efter deras registrerade reserver. 
  • bolag med ESG-betyg B eller lägre enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala. Genomsnittet av fondens kapitalviktade ESG-betyg skall vara minst A enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala.

Kriterierna beskrivna ovan kommer att läggas till utöver fondens nuvarande särskilda etiska kriterier. Beskrivning av dessa hittar du i fondens informationsbroschyr. Faktablad och informationsbroschyr för Institutionella Aktiefonden Sverige finns på nordea.se/fondinfo.

I samband med de utökade etiska kriterierna får fonden en något mer indexnära investeringsprocess. Fondens aktiva risk (tracking error) kommer i fortsättningen i normalläget att ligga i intervallet 0,5–2 procent. Tidigare var intervallet 0,5-3 procent. Dessutom byter fonden index till OMX Stockholm Benchmark Cap (GDR).

Generationsfonderna har fått ny hållbarhetsprofil

Publiceringsdatum 14 februari 2019

I slutet av 2018 beslutades att Generationsfondernas placeringar ska anpassas för ökad inriktning på hållbara investeringar. 

Generationsfonderna har därmed fått nya hållbarhetskriterier enligt följande:

  • Generationsfondernas förvaltare undviker investeringar i bolag där mer än 5 % (avvikande gräns inom parentes) av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna

 × Klusterbomber, personminor (0 %)

 × Kemiska och biologiska vapen (0 %)

 × Kärnvapen (0 %)

 × Kol 

 × Alkohol

 × Tobak 

 × Kommersiell spelverksamhet

 × Pornografi

 × Fossila bränslen

 × Vapen och krigsmaterial

 × Kontroversiella vapen (0 %)

  • Fonderna utesluter även bolag som finns med på Carbon Underground 200TM-listan, en förteckning över de 100 noterade globala bolagen med störst reserver i form av kol samt de 100 noterade globala bolagen med störst reserver i olja och gas.
  • Fondernas nya kriterier innebär också att de utesluter samtliga bolag som bryter mot internationella normer.

I samband med omläggningen såldes de flesta aktiefondinnehav och ersattes med direktinvesteringar.

Ändring av förvaringsinstitut

Publiceringsdatum: 23 januari 2019

Vi vill meddela dig som sparar i Nordeas Sverigeregistrerade fonder att vi byter förvaringsinstitut från J. P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial till J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A, Stockholm Bankfilial. Därmed utses den senare till ansvarigt förvaringsinstitut för Nordea Fonders Sverigeregistrerade fonder den 23 februari 2019 och samtidigt ändras fondbestämmelserna

för att spegla detta. Ändringen sker på grund av Storbritanniens planerade utträde ur EU och de ändrade legala förutsättningar som följer av detta.

Se också information för Finlandsregistrerade fonder (pdf, 50 KB)Öppnas i nytt fönster

Småbolagsfond Finland fusioneras med Småbolagsfond Norden

Publiceringsdatum: 16 november 2018

Den 15 december fusioneras Nordea Småbolagsfond Finland in i Nordea Småbolagsfond Norden. 

Fusionen medför inga förändringar i Nordea Småbolagsfond Nordens placeringsinriktning eller avgiftsstruktur. Fusionen påverkar inte heller antalet andelar befintliga andelsägare har i Nordea Småboalgsfond Norden och medför inga kostnader för andelsägarna.

Nordea Småbolagsfond Norden är stängd för handel den 14 december inför fusionen.

Ändrade stadgar för Nordea Institutionell Kortränta

Publiceringsdatum: 12 november 2018

Styrelsen för Nordea Funds Ab har beslutat att ändra stadgarna för fonden Nordea Institutionell Kortränta.

Den genomsnittliga löptiden för placeringar i fonden Nordea Institutionell Kortränta begränsas i fortsättningen till två år trots att löptiden för enskilda placeringar inte är begränsad. Fondens genomsnittliga ränterisk får vara högst ett år. 

De nya stadgarna träder i kraft den 11 december. Bakom ändringarna ligger EU:s nya förordning gällande regelverket för penningmarknadsfonder. 

Latinamerikafonden fusioneras med Globala Tillväxtmarknader

Publiceringsdatum: 12 oktober 2018

Den 10 november fusioneras Nordea Latinamerikafond in i Nordea Globala Tillväxtmarknader under den senares namn. 

Andelar i Nordea Latinamerikafond kan handlas fram till den 6 november klockan 15.30. Sedan stängs fonden för handel. Den 12 november kan andelsägarna handla med andelar igen men då i fonden Nordea Globala Tillväxtmarknader. Nordea Globala Tillväxtmarknader  kommer att vara stängd den 9 november för att sedan öppna igen den 12 november.

Nordea Stratega 100 blir Nordea Aktieallokering

Publiceringsdatum: 28 augusti

Den 31 augusti byter Nordea Stratega 100 namn till Nordea Aktieallokering. Vi gör denna ändring för att det nya namnet bättre speglar fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi. Dessa kommer inte att ändras.

Sänkt förvaltningsavgift

I samband med namnbytet kommer vi även att sänka förvaltningsavgiften i fonden från 1,70 procent till 1,50 procent.

Informationsbrev

Alla andelsägare får ett brev med information om namnbytet.

Brev till andelsägare i Stratega 100 (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Indexfonder får hållbarhetsgranskning och byter namn

Publiceringsdatum: 17 augusti

Hållbarhetsarbete införs

För oss är arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar viktigt. Alla våra aktivt förvaltade fonder omfattas idag av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Det innebär bland annat att dessa fonder undviker att investera i eller, efter dialog, utesluter bolag som bryter mot internationella lagar eller normer och som inte heller kan eller vill förändras. 

Eftersom en indexfond ska följa index kan inte denna typ av fond utesluta bolag på grund av liknande kriterier och kan därmed inte heller omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Vi har därför beslutat att ändra fondebestämmelserna för våra indexfonder.

Ändringarna innebär följande:

  • Fonden fortsätter att vara en passivt förvaltad fond, det vill säga att den passivt följer index, men nu med möjlighet att utesluta de bolag som finns på Nordeas exkluderingslista.
  • Fonden omfattas av Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
  • Alla fondernas innehav granskas utifrån ett så kallat ESG-perspektiv (Frågor som rör miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning).

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete, om vår Policy för Ansvarfulla investeringar och om ESG. 

Fonderna byter namn

I samband med ändringen byter fonderna namn. Nordea Indexfond Global bytte namn till Nordea Global Passiv den 15 augusti 2018 och Nordea Indexfond Sverige byter namn till Nordea Sverige Passiv den 17 september 2018.

Stable Equity Long/Short fusioneras med Alpha 10

Publiceringsdatum: 13 augusti 2018

Den 28 september 2018 fusioneras Nordea Stable Equity Long Short med Nordea Alpha 10 MA Fund.  

Båda ovanstående fonder är registerade i Luxemburg. Se nedan mer information kring fusionen i det officiella brevet från Nordea i Luxemburg.

Notice Stable Eq LS merger (pdf, 449 KB)Öppnas i nytt fönster

Stable Return Fund inte längre stängd

Publiceringsdatum: 17 maj 2018

Meddelande från styrelsen för Nordea 1, SICAV:

Bästa andelsägare, 

Vi vill härmed informera om att styrelsen för Nordea 1, SICAV har beslutat att upphäva stängningen (soft closure) av Nordea 1 - Stable Return Fund. Detta innebär att Nordea 1 - Stable Return Fund från den 22 maj 2018 inte längre kommer att vara stängd för investeringar från nya investerare.

Om du har frågor eller vill ha mer information om ovanstående är du välkommen att kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50-1.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Afrikafonden fusioneras med Emerging Markets Focus Equity Fund

Publiceringsdatum: 4 maj 2018

Den 13 juni 2018 fusioneras Nordea Afrikafond men Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund. 

Skälet till fusionen är att fondförmögenheten i Nordea Afrikafond blivit för liten för att kunna förvaltas på ett effektivt sätt. Att slå samman fonderna innebär förvaltningsmässiga och administrativa fördelar.

Brev med information kring fusionen skickas ut till andelsägarna i Nordea Afrikafond under vecka 19. 

Kundbrev till andelsägare i Nordea Afrikafond (pdf, 74 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Afrikafond och Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund är registerade i Luxemburg. Brevet ovan som skickats till andelsägare i Sverige är en sammanfattning av det officiella brevet från Nordea i Luxemburg. Se nedan:

Meddelande - Afrikafond fusioneras med EM Focus Eq (pdf, 385 KB)Öppnas i nytt fönster

Spara Trean fusioneras med Futura

Publiceringsdatum: 25 april 2018

Den 31 maj fusioneras Nordea Spara Trean med Nordea Futura. Den 23 maj stängs Spara Trean för handel inför fusionen.

Skälet till fusionen är att fondförmögenheten i Nordea Spara Trean blivit för liten för att förvaltaren ska kunna förvalta fonden på ett effektivt sätt. De två fonderna är i princip identiska i sin utformning och att slå samman fonderna innebär förvaltningsmässiga men också administrativa fördelar.

Brev har skickas ut till alla andelsägare.

Kundbrev till andelsägare i Spara Trean (pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönster

Kundbrev till andelsägare i Futura (pdf, 65 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Spara Trean och Nordea Futura är registerade i Luxemburg. De två ovanstående breven som skickats till andelsägare är en sammanfattning av det officiella brevet från Nordea Asset Allocation Fund i Luxemburg. Se nedan:

NAAF- Spara Trean into Futura - Notice  (pdf, 350 KB)Öppnas i nytt fönster

Nya förvaltare för sex Nordeafonder

Publiceringsdatum: 14 mars 2018

Den 9 mars 2018 fick sex av våra fonder nya förvaltare. Se översikten nedan över vilka fonder som berörs.

FondNya förvaltare
Nordea Asian FundJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Asian Focus Equity FundJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Emerging StarsJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Far East FundJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea KinafondJuliana Hansveden & Emily Leveille
Nordea Nya TillväxtmarknaderJakob Zierau & Juliana Hansveden

Fond fusioneras in i Nordea Nordic Fund

Publiceringsdatum: 6 mars 2018

Den 14 april 2018 fusioneras fonden Nordea Private Banking Focus in i Nordea Nordic Fund. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen i Finland eftersom båda fonderna är registrerade där. Nordea Private Banking Focus säljs endast i Finland medan Nordea Nordic Fund finns tillgänglig både i Sverige och Finland.  

Informationsbrev har skickats ut

Information om fusionen har skickats ut till alla berörda andelsägare, både i den överlåtande och i den mottagande fonden. Här nedan kan du se det reviderade brevet som skickats till alla andelsägare i Nordea Nordic Fund i Sverige. 

Informationsbrev - Fusion Nordea Nordic  (pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönster

(pdf, 67 KB)Öppnas i nytt fönsterDu kan också läsa det fullständiga informationsbrevet från Nordea Funds Ab i Finland som ansvarar för denna fusion. Observera dock att i detta brev ingår handelsspecifik information som endast gäller för andelsägare i Finland. I Finland säljs Nordea Nordic Fund under namnet Nordea Nordiska Länder.

Fusion Nordic - originalbrev (pdf, 23 KB)Öppnas i nytt fönster

Revisorsyttrande

I samband ska en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande, som vi publicerar på denna sida när det är klart.

Fond fusioneras in i Nordea Global

Publiceringsdatum: 6 mars 2018

Den 14 april 2018 fusioneras fonden Nordea Aktieportfölj in i Nordea Global. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen i Finland eftersom båda fonderna är registrerade där. Nordea Aktieportfölj säljs endast i Finland medan Nordea Global finns tillgänglig både i Sverige och Finland.

Informationsbrev har skickats ut

Information om fusionen har skickats ut till alla berörda andelsägare, både i den överlåtande och i den mottagande fonden. Här nedan kan du se det reviderade brevet som skickats till alla andelsägare i Nordea Global i Sverige. 

Informationsbrev fusion Nordea Global (pdf, 66 KB)Öppnas i nytt fönster

Du kan också läsa det fullständiga informationsbrevet från Nordea Funds Ab i Finland som ansvarar för denna fusion. Observera dock att i detta brev ingår handelsspecifik information som endast gäller för andelsägare i Finland.

Fusion Nordea Global - originalbrev (pdf, 22 KB)Öppnas i nytt fönster

Revisorsyttrande

I samband ska en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande, som vi publicerar på denna sida när det är klart.

Se lista över äldre ändringar

Ändringar som genomförts i våra fonder för mer än ett år sedan hittar du här.

Till arkivet

Lagar och regler Öppnas i nytt fönster

På Fondbolagens förenings hemsida hittar du en sammanställning och information om olika lagar och regler som berör fonder och fondförvaltning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster

TEST