Ändringar av våra fonder och i vårt fondutbud

Kontinuerligt arbete

Vi arbetar kontinuerligt för att modernisera och förbättra våra fonder och vårt fondutbud. Syftet är att skapa fonder som har bättre förutsättningar att skapa bra avkastning till dig som fondandelsägare, utnyttja stordriftsfördelar genom att slå samman fonder med liknande placeringsinriktning och att skapa ett mer tydligt fondutbud.

Här hittar du information kring de ändringar som är på gång samt de som skett under de senaste året. 

Ändringar under 2021

Nytt prospekt för Nordea Asset Allocation Fund och Nordea International Fund

Publiceringsdatum: 25 november 2021

Nordea Asset Allocation Fund (“NAAF”) and Nordea International Fund (“NIF”) får ett nytt prospekt som träder i kraft den 28 december 2021.

Läs mer i bifogat meddelande. (pdf, 205 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 2 SICAV

Publiceringsdatum: 16 november 2021

Nordea 2, SICAV får ett nytt prospekt som träder i kraft den 17 december 2021.

Läs mer i bifogat meddelande. (pdf, 171 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 1 SICAV

Publiceringsdatum: 16 november 2021

Nordea 1, SICAV får ett nytt prospekt som träder i kraft den 14 december 2021.

Det som vi främst vill lyfta av ändringarna i prospektet är

  • Nordea Investment Management AB ersätter den externa förvaltaren PGIM Inc. på ikraftträdandedatumet.
  • Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd utses till extern förvaltare per ikraftträdandedatumet och ersätter därmed Investment advisor ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.

Läs mer i bifogat meddelande. (pdf, 212 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Global Disruption Fund byter namn till Nordea Framtidsfond

Publiceringsdatum: 8 november 2021

I slutet av november byter vi namn på fonden Nordea Global Disruption Fund och istället kommer den heta Nordea Framtidsfond. Således blir det Nordea Framtidsfond som kommer att visas som fondens namn i våra fondlistor på nordea.se, i internetbanken, mobilbanken samt i andra rapporter från Nordea.

Fondens juridiska namn i prospekt och faktablad samt på plattformar utanför Nordea kommer fortsatt att vara Nordea Global Disruption Fund.

Inga andra ändringar görs i fonden.

Fusion US High Yield ESG Bond Fund - North American High Yield Stars Bond Fund

Publiceringsdatum: 7 oktober 2021

Den 17 november 2021 fusioneras Nordea US High Yield ESG Bond Fund med Nordea North American High Yield Stars Bond Fund, under den senares namn. 

Fram till den 8 november 2021 klockan 15:30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea US Corporate ESG Bond Fund som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 17 november 2021 kan du köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea North American High Yield Stars Bond Fund. 

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 267 KB)Öppnas i nytt fönster

Fusion US Corporate ESG Bond Fund - US Corporate Stars Bond Fund

Publiceringsdatum: 29 september 2021

Den 10 november 2021 fusioneras Nordea US Corporate ESG Bond Fund med Nordea US Corporate Stars Bond Fund, under den senares namn. 

Fram till den 29 oktober 2021 klockan 15:30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea US Corporate ESG Bond Fund som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 10 november 2021 kan du köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea US Corporate Stars Bond Fund. 

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 259 KB)Öppnas i nytt fönster

Fusion Emerging Markets Small Cap - Emerging Wealth Eq Fund

Publiceringsdatum: 19 juli 2021

Nordea Emerging Markets Small Cap Fund fusioneras in i Nordea Emerging Wealth Equity Fund den 27 augusti 2021 under den senares namn.  

Handel i fonden i samband med fusionen

Fram till den 18 augusti 2021 klockan 15:30 kan andelsägare köpa och sälja andelar i Nordea Emerging Markets Small Cap Fund som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 30 augusti 2021 kan går det att köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea Emerging Wealth Equity Fund.

Meddelande från fondbolaget i Luxemburg (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönster

Insättningsgräns Klimatfonden

Publiceringsdatum: 10 juni 2021

Efter beslut att stänga Nordea Klimatfond (Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund) för nya kunder från den 26 februari 2021, har inflödena från befintliga kunder fortsatt, särskilt från det institutionella segmentet. 

I syfte att skydda alla andelsägares intressen samt säkerställa den fortsatt effektiva förvaltningen av fonden, har styrelsen beslutat att införa ett dagligt tak för insättningar och byten i fonden på en miljon euro (1 000 000 EUR) eller motsvarande per andelsägare. Detta gäller endast för samtliga institutionella andelsklasser (ISIN-nummer finns angivna i bilaga I till detta meddelande), och med verkan från den 25 juni 2021.

Meddelande Klimatfond insättningsgräns (pdf, 131 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Unconstrained Bond Fund USD Hedged fusioneras med Nordea Flexible Credit Fund

Publiceringsdatum: 17 maj 2021

Läs mer om fusionen i meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 347 KB)Öppnas i nytt fönster

Swedish Bond Stars - ändrade fondbestämmelser

Publiceringsdatum: 1 mars 2021

Vi har genomfört ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Swedish Bond Stars. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021.

Ändringarna innebär att vi inför en ny icke-utdelande andelsklass i fonden.

Dessutom utökar vi i fondbestämmelserna texten om fondens särskilda etiska kriterier. I den nya texten specificeras att fonden beaktar kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna för bland annat vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi som ett tillägg till de tidigare specificerade områdena/branscherna fossilt bränsle och kolbrytning.

Utöver ovanstående ändringar kommer riktvärdet för fondens duration i fortsättningen att vara 2 år, som en följd av detta ändras fondens genomsnittliga duration från 1,5 år till 2 år. Detta innebär dock inte ändringar i fondbestämmelserna. Vi lägger också till ett officiellt jämförelseindex till fonden, OMX/Nasdaq 1-3 yrs Mortgage BM.

Klimatfonden stänger för nya andelsägare

Publiceringsdatum: 1 februari 2021

Nordea Klimatfond stänger för nya andelsägare vilket innebär att från den 26 februari 2021 kl. 15.30 CET kommer inga begäranden om att köpa andelar i fonden godtas från en investerare som inte är andelsägare i fonden. Befintliga andelsägare kan fortfarande köpa och sälja andelar som vanligt.

Läs mer i bifogat meddelande.  (pdf, 113 KB)Öppnas i nytt fönster

Justerade fondbestämmelser för Sverigeregistrerade fonder

Publiceringsdatum: 22 januari 2021

Vi har genomfört en översyn och uppdatering av fondbestämmelserna för alla våra Sverigeregistrerade fonder. I vissa avsnitt har vi gjort tillägg, korrigeringar och förtydliganden av själva fondbestämmelserna. I andra delar har vi enbart gjort justeringar och ändringar av mera redaktionell karaktär, exempelvis att vi skrivit om en text för bättre förståelse men att betydelsen är densamma. Vårt mål har också varit att anpassa fondbestämmelserna nordiskt så att de är skrivna på samma sätt för de fonder där samma villkor gäller. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 1 mars 2021.

Se mer detaljerad beskrivning av de ändringar som införs. (pdf, 675 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Nora One läggs ner

Publiceringsdatum: 4 december 2021

Den 3 december 2020 beslutade styrelsen för Nordea Funds att, på grund av för låg efterfrågan, avveckla fonden Nordea Nora One. 

Sedan den 4 december kl 12:00 har det inte gått att köpa eller sälja fondandelar i fonden. Det slutgiltiga värdet på en fondandel kommer att beräknas ungefär en vecka efter det att fonden stängts för handel. Andelsägarnas sparade belopp betalas ut runt den 14 december 2020 till det likvidkonto som är kopplat till fondsparandet i Nordea Nora One. 

Läs mer i kundbrevet till andelsägarna i Nordea Nora One. (pdf, 53 KB)Öppnas i nytt fönster

Ta del av slutrevisionen för avvecklingen av fonden (pdf, 3 MB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 13 november 2020

Nordea 2, SICAV får ett nytt prospekt som träder i kraft den 14 december 2020. Huvudsakliga ändringen är att det införs jämförelseindex för ett antal fonder som tidigare inte haft. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

N2 - Meddelande om nytt prospekt dec 2020 (pdf, 200 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Pro Stable Return inte längre mjukstängd

Publiceringsdatum: 9 november 2020

Mjukstängningen för Nordea Pro Stable Return hävs från och med idag. Det innebär att fonden inte längre är stängd för nya insättningar och att den återinför en lägsta insättningsgräns på 10 miljoner SEK.

Ändrade fondbestämmelser för Nordea Stabil

Publiceringsdatum: 2 oktober 2020

Vi genomför en ändring i fondbestämmelserna för Nordea Stabil. Ändringen träder i kraft den 30 oktober 2020 och är godkänd av Finansinspektionen.

Ändringen innebär att vi i fondbestämmelserna, under avsnittet om fondens placeringsinriktning, höjt gränsen till 20 procent avseende den Value at Risk-modell (VaR) som fonden använder sig av. VaR används för att beräkna risken i fonden, och med de förhöjda risknivåerna som uppkommit till följd av den senaste tidens volatilitet på marknaden är det också rimligt att höja VaR-gränsen i fonden. Ändringen skapar en större flexibilitet i förvaltningen och en bättre möjlighet att hantera riskerna i fonden utifrån rådande marknadsläge.

Viktigt att poängtera är att fondens allmänna risknivå, på den sjugradiga riskskalan, eller förvaltningsavgift inte ändras.

Valutasäkring tas bort i Institutionella Aktiefonden Stabil

Publiceringsdatum: 2 oktober 2020

Vi genomför ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella Aktiefonden Stabil. Ändringarna träder i kraft den 28 oktober och är godkända av Finansinspektionen.

Ändringarna innebär att vi i fondbestämmelserna, under avsnittet om särskild placeringsinriktning, tar bort skrivningen om valutasäkring av de tillgångar i fonden som är denominerade i annan valuta än svenska kronor. Det betyder att fonden har haft valutasäkring som vi nu tar bort. 

Fondens risknivå på den sjugradiga riskskalan ändras inte i och med detta. För närmare information om fondens risknivå hänvisar vi till fondens Faktablad.

Vi har i fondbestämmelserna också förtydligat att den etiska granskningen i fonden även innefattar kolbrytning och fossila bränslen, vilket innebär att placeringar i bolag med verksamhet inom dessa områden i hög grad kommer att uteslutas.

Nordea Nya Tillväxtmarknader läggs ner

Publiceringsdatum: 28 augusti

Styrelsen för Nordea Funds Ab har idag, den 28 augusti 2020, beslutat att avveckla Nordea Nya Tillväxtmarknader.

På grund av låg efterfrågan och minskade tillgångar har fonden nu blivit för liten för att kunna förvaltas enligt dess placeringsinriktning. Fondens tillgångar säljs av och fondandelsägarna får sitt sparade kapital utbetalat automatiskt.

Läs mer i brevet till andelsägarna i Nya Tillväxtmarknader likvidering (pdf, 46 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella räntefonden långa placeringar, Sverige

Publiceringsdatum: 14 juli 2020

Vi har genomfört ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella räntefonden långa placeringar, Sverige. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och har trätt i kraft.

Fonden ges nu möjlighet att placera i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i SEK och inte enbart i värdepapper utgivna av emittenter i Sverige. Fonden ändrar också namn till Institutionella räntefonden långa placeringar, SEK.

Begränsningen om att fonden får placera högst 75 procent av fondförmögenheten i överlåtbara värdepapper som inte är utgivna av svenska staten har tagits bort. Detta då andelen statliga emissioner av finansiella instrument i fondens jämförelseindex har minskat.

Utöver ovan ändringar i fondbestämmelserna har vi dessutom sänkt gränsen för hur stor del av ett bolags omsättning som får vara inriktad på produktion, distribution och service inom kategorin fossilt bränsle. Gränsen sänks från 50 procent till 5 procent.

Fondens risknivå, på den sjugradiga riskskalan, eller förvaltningsavgift ändras inte.

Nytt prospekt för Nordea International Fund

Publiceringsdatum: 9 juli 2020

Nordea International Fund får ett nytt prospekt som träder i kraft den 10 juli 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Donationsmedelsfond

Publiceringsdatum: 26 juni 2020

Den 1 september 2020 genomförs ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Donationsmedelsfond.

Ändringarna innebär en ökad exponering mot aktiemarknaden genom att förvaltningens långsiktiga riktvärde av fondens tillgångar ändras, från lika delar i aktie- och ränterelaterade placeringar, till att bestå av 2/3 aktierelaterade och 1/3 ränterelaterade placeringar. I samband med detta förväntas en viss ökning av fondens nivå.

För den utdelande andelsklassen i fonden införs ett åtagande att utdelning till andelsägarna ska ske årligen med ett belopp motsvarande 2,5 procent av andelsvärdet.

Minimibeloppet som gäller vid första köptillfället i fonden sänks från 500 000 kronor till 50 000 kronor. Den nya beloppsgränsen speglar den praxis som råder för UCITS-fonder.

Vi förtydligar också att den etiska granskningen i fonden även innefattar kolbrytning och fossila bränslen, vilket innebär att placeringar i bolag med verksamhet inom dessa områden i hög grad kommer att uteslutas.

Förändringar i fondbestämmelserna i Nordea North America Fund

Publiceringsdatum: 28 maj 2020

Vi har beslutat att ändra i fondbestämmelserna för Nordea North America Fund. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2020.

Detta innebär att möjligheten att ta ut en prestationsbaserad avgift, för den del av fondens avkastning som överstiger jämförelseindex, tas bort. Samtidigt höjs förvaltningsavgiften i fonden från 1,0 procent till 1,2 procent.

I samband med ändringarna byter fonden namn till Nordea North American Dividend Fund, vilket speglar fondens placeringsinriktning på ett bättre sätt. Fonden byter i och med detta också jämförelseindex till MSCI North America Net Total Return.

Förändring i fondbestämmelserna för Nordea Japan

Publiceringsdatum: 28 maj 2020

Vi har beslutat att ändra i fondbestämmelserna för Nordea Japan. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2020.

Detta innebär att möjligheten att ta ut en prestationsbaserad avgift, för den del av fondens avkastning som överstiger jämförelseindex, tas bort. Förvaltningsavgiften för Nordea Japan ändras inte.

Nordea 1 - Stabila Aktier Tillväxtmarknader öppnar igen för nya andelsägare

Publiceringsdatum: 30 april 2020

Från och med den 30 april 2020 öppnar Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader* igen för nya andelsägare. Fonden har varit stängd för nya andelsägare från den 1 februari 2017. Beslutet innebär att det går att köpa andelar i fonden, något som endast befintliga andelsägare hade möjlighet att göra fram till nu. För mer information, se bifogat meddelande.

* Fondens engelska namn är Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Läs mer (pdf, 193 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändrade fondbestämmelser i Nordea Indienfond och Nordea Kinafond

Publiceringsdatum: 3 april 2020

Den 5 maj 2020 genomförs ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Indienfond och Nordea Kinafond. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen i Finland där båda fonderna är registrerade.

För Nordea Indienfond innebär ändringen att bryttiden för handel i fonden ändras från klockan 15:00 till klockan 14:00. Det innebär att en order i fonden måste fortsättningsvis läggas före klockan 14:00 för att den ska utföras och beräknas samma dag.

Nordea Kinafond är en så kallad matarfond där minst 85 procent av fondens medel är placerade i mottagarfonden Nordea 1 – Chinese Equity Fund. Mottagarfonden kommer i och med ändringarna fortsättningsvis placera i bolag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Kina, och exkludera bolag i Hongkong och Taiwan. Båda fondernas jämförelseindex ändras till MSCI China 10/40 Net Total Return Index. 

Nordea Kinafond kommer även att tidigarelägga sin bryttid för handel i fonden från klockan 15:00 till klockan 14:00. Det innebär att en order i fonden måste fortsättningsvis läggas före klockan 14:00 för att den ska utföras och beräknas samma dag.

Nordea Pro European fusioneras med Nordea European Stars

Publiceringsdatum: 21 februari 2020

Den 28 mars 2020 fusioneras Nordea Pro European in i Nordea European Stars under den senares namn. Skälet till fusionen är att antalet andelsägare och fondförmögenheten i Nordea Pro European minskat till en nivå som gör det svårt att fortsätta förvalta fonden på ett effektivt sätt. Att slå samman fonderna innebär förvaltningsmässiga och administrativa fördelar. Observera att Nordea European Stars heter Nordea Europe Fund fram till 24 mars.

Andelar i Nordea Pro European kan handlas fram till den 24 mars klockan 15:30. Sedan stängs fonden för handel. Den 30 mars kan andelsägarna handla med andelar igen men då i fonden Nordea European Stars. Nordea European Stars kommer att vara stängd den 27 mars för att sedan öppna igen den 30 mars.

Nordea Far East Fund blir Nordea Asian Stars

Publiceringsdatum: 11 februari 2020

Den 11 mars 2020 genomförs förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Far East Fund och fonden byter samtidigt namn till Nordea Asian Stars. 

Genom att ändra fondbestämmelserna skapas nya möjligheter för fonden att öka fokus på hållbarhetsfrågor som ger förvaltaren bättre möjligheter att ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sina investeringsbeslut. Vi menar att det kan ge bättre förutsättningar för fonden att skapa en god riskjusterad avkastning på sikt, till bibehållen risknivå. Vidare kommer fonden att investera i bolag som, enligt vår bedömning, är undervärderade i relation till sin förmåga att skapa långsiktigt kassaflöde och som är särskilt bra på att arbeta med ESG-frågor.

Läs mer här om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och våra Starsfonder härÖppnas i nytt fönster

Nordea Europe Fund blir Nordea European Stars

Publiceringsdatum: 24 januari 2020

Den 24 februari 2020 genomförs förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Europe Fund och fonden byter samtidigt namn till Nordea European Stars.

Genom att ändra fondbestämmelserna skapas nya möjligheter för fonden att öka fokus på hållbarhetsfrågor som ger förvaltaren bättre möjligheter att ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i sina investeringsbeslut. Vi menar att det kan ge bättre förutsättningar för fonden att skapa en god riskjusterad avkastning på sikt, till bibehållen risknivå. Vidare kommer fonden att investera i bolag som, enligt vår bedömning, är undervärderade i relation till sin förmåga att skapa långsiktigt kassaflöde och som är särskilt bra på att arbeta med ESG-frågor.

Läs mer här om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och våra Starsfonder härÖppnas i nytt fönster

Meddelande om nedläggning av fond

Publiceringsdatum: 10 januari 2020

Den 21 februari 2020 kommer Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund att likvideras och alla andelar kommer återköpas till andelsvärdet samma dag. Vill du omplacera eller sälja dina andelar innan nedläggning behöver du registrera en fondorder för detta innan den 14 februari 2020 kl. 15:30.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 204 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

Publiceringsdatum: 20 december 2019

Nordea Asset Allocation Fund får ett nytt prospekt som träder i kraft den 21 januari 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 103 KB)Öppnas i nytt fönster

Se lista över äldre ändringar

Ändringar som genomförts i våra fonder för mer än ett år sedan hittar du här.

Till arkivet

Lagar och regler Öppnas i nytt fönster

På Fondbolagens förenings hemsida hittar du en sammanställning och information om olika lagar och regler som berör fonder och fondförvaltning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster