Ändringar av våra fonder och i vårt fondutbud

Ändringar under 2023

Nedan kan du läsa om ändringar som skett under år 2023.

Kallelse till stämma i Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 24 mars 2023

Andelsägarna i Nordea 2, SICAV kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den 21 april 2023 kl. 11.00 CET.

Mer information finns i bifogat meddelande. (pdf, 180 KB)Öppnas i nytt fönster

Kallelse till stämma i Nordea 1, SICAV

Publiceringsdatum: 24 mars 2023

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den 21 april 2023 kl. 10.00 CET.

Mer information finns i bifogat meddelande.  (pdf, 213 KB)Öppnas i nytt fönster

(pdf, 213 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

Publiceringsdatum: 8 mars 2023

Den 8 mars 2023 träder ett nytt prospekt ikraft för fonden Nordea Asset Allocation Fund och dess delfonder. 

Läs mer i bifogat meddelande. (pdf, 97 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordic Ideas fusioneras med Nordic Equity Fund

Publiceringsdatum: 15 februari 2023

Den 28 mars 2023 fusioneras Nordea Nordic Ideas Equity Fund in i Nordea Nordic Equity Fund. Nordea Nordic Ideas stängs för handel den 17 mars 2023 kl 15:30 och handeln öppnas igen för andelsägarna efter fusionen men då i Nordea Nordic Equity Fund.

Läs mer i bifogat meddelande. (pdf, 242 KB)Öppnas i nytt fönster

Stratega 30 och Stratega 50 får sänkt avgift

Publiceringsdatum: 1 februari 2023

Den 1 februari 2023 sänker vi förvaltningsavgiften för Nordea Stratega 30 med 0,10 procentenheter till 1,20 procent och för Nordea Stratega 50 med 0,5 procentenheter till 1,40 procent.

Ändringar under 2022

Nedan kan du läsa om ändringar som skett under år 2022.

Faktabladet UCITS KIID byts mot PRIIPs KID  

Publiceringsdatum: 16 december 2022

Den 1 januari 2023 kommer basfaktabladet KIID (Key Investor Information Document) att ändras till faktabladet PRIIPs KID (Key Information Document). Det nya dokumentet är ett resultat av EU:s PRIIPs-förordning, och syftet med det nya dokumentet är att stärka investerarskyddet genom att möjliggöra bättre jämförbarhet och transparens. 

Utökade hållbarhetskriterier för Japan Fund och North American Dividend Fund

Publiceringsdatum: 11 november 2022

Vi utvecklar kontinuerligt vårt fondutbud i syfte att erbjuda våra kunder hållbara investeringsprodukter av hög kvalitet. Som en del av denna process ändrar vi nu fondbestämmelserna för Nordea Japan Fund och Nordea North American Dividend Fund.

 Efter ändringen kommer fonderna att följa vår policy för fossila bränslen, som utesluter företag med verksamhet inom fossila bränslen om de inte har en dokumenterad övergångsstrategi som ligger i linje med Parisavtalet. Fonderna kommer även att utesluta tobaksföretag. Som ett resultat av ändringarna kommer fonderna att främja miljömässiga och sociala egenskaper enligt artikel 8 i EU:s förordning om hållbar finansiell information (SFDR). Fondernas risknivåer och avgifter kommer att förbli opåverkade.

Ändringarna träder i kraft den 15 december 2022.

North American Small Cap Fund fusioneras in i Global Small Cap Fund

Publiceringsdatum: 31 oktober 2022

Den 9 december 2022 fusioneras Nordea North American Small Cap Fund in i Nordea Global Small Cap Fund. Fram till den 30 november före kl 15:30 går det att handla i Nordea North American Small Cap som vanligt, sedan stänger fonden för handel inför fusionen. 

Läs mer i bifogat meddelande.  (pdf, 234 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Stratega 10 utökar aktieandelen och blir Nordea Stratega 15

Publiceringsdatum: 3 oktober 2022

Våra Strategafonder är så kallade blandfonder som både investerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn är ett riktvärde för hur stor andel aktier som fonden normalt investerar i. För att ge förvaltarna större flexibilitet och för att ge andelsägarna en större möjlighet till god avkastning ökar vi nu riktvärdet för aktiedelen i Stratega 10 från 10 procent till 15 procent. Det betyder att andelen aktier i ett normalläge kommer att ligga på cirka 15 procent. Denna andel kan förvaltarteamet justera uppåt eller nedåt beroende på marknadssyn, men den måste ligga inom intervallet 0 till 30 procent.

Fondens risknivå förändras inte. Risknivån ligger kvar på nivå 3 på Nordeas 7-gradiga skala, där 1 innebär lägst risk.

För att spegla fondens utökade aktieandel byter fonden namn till Nordea Stratega 15. Förvaltningsavgiften sänks till 0,85 procent. Ändringarna träder i kraft den 20 oktober 2022 och är godkända av Finansinspektionen.

Läs mer i bifogat kundbrev (pdf, 48 KB)Öppnas i nytt fönster

Likvidering av Nordea Long Duration US Bond Fund

Publiceringsdatum: 14 september 2022

Läs i nedanstående meddelande om likvideringen av Nordea Lond Duration US Bond Fund.

2022 - likvidering Nordea Long Duration US Bond Fund (pdf, 171 KB)Öppnas i nytt fönster

Första utbetalning från den likviderade Rysslandsfonden  

Publiceringsdatum: 23 augusti 2022

Den 31 august 2022 kommer vi att genomföra den första utbetalningen från Nordea Rysslandsfond till samtliga andelsägare i fonden. Utbetalningen kommer i normalfallet in ett par dagar senare på kontot är kopplat till fondsparandet.  

Det som nu betalas ut är de likvida medel som finns i fonden. Resterande tillgångar är i dagsläget låsta och är det svårt att förutspå vad som kommer att hända med handeln för ryska värdepapper. När marknaden öppnar igen kommer vi att sälja av tillgångarna i fonden och ytterligare utbetalningar till fondens andelsägare kommer att ske.

Nytt prospekt för NIF och NAAF

Publiceringsdatum: 4 juli 2022

Nordea International Fund och Nordea Asset Allocation Fund får ett nytt prospekt som börjar gälla den 4 augusti 2022. I bifogat meddelande kan du läsa mer om vilka ändringar som genomförs. 

NIF/NAAF nytt prospekt aug 2022 (pdf, 160 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 1 juli 2022

Nordea 2, SICAV får ett nytt prospekt som börjar gälla den 2 augusti 2022. I bifogat meddelande kan du läsa mer om vilka ändringar som genomförs.

N2 nytt prospekt augusti 22 (pdf, 146 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändrade hållbarhetskriterier för ett antal fonder

Publiceringsdatum: 1 juli 2022

Nedanstående fonder kommer att införa utökade exkluderingsfilter. Fondens förvaltare kommer då att avstå ifrån investeringar i tobaksbolag.

Dessutom kommer fonden att omfattas av vår policy för fossila bränslen, utformad i linje med FN:s Parisavtal, som exkluderar bolag inom branschen för fossila bränslen som saknar en strategi för omställning linje med avtalets klimatmål.

Ändringarna innebär också att fonderna byter kategori från artikel 6 till artikel 8 enligt EU:s förordning om hållbarhetsinformation.

Fonder som omfattas av ändringen

Nordea Futura, per den 4 augusti 2022

Nordea Optima, per den 4 augusti 2022

Nordea Swedish Enhanced Equity, per den 2 augusti 2022

Nordea Avtalspensionsfond Midi, per den 4 augusti 2022

Nya jämförelseindex

Fonderna kommer också att få nya jämförelseindex enligt denna tabell (pdf, 119 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 1 - SICAV

Publiceringsdatum: 29 juni 2022

Den 1 augusti träder ett nytt prospekt ikraft för Nordea 1 - SICAV. 

Viktig ändring att lyfta från det nya prospektet är att Nordea European Small and Mid Cap Equity Fund görs om och kommer att följa Nordeas Starsstrategi, en strategi med utökat ESG-fokus.  I samband med detta byter fonden namn till Nordea Small and Mid Cap Stars Equity Fund.

Läs mer om detta och övriga ändringar i bifogat meddelande. (pdf, 136 KB)Öppnas i nytt fönster

Rysslandsfonder avregistreras från premiepensionen

Publiceringsdatum: 15 juni 2022

Nordea Rysslandsfond, samt övriga rysslandsfonder inom premiepensionssystemet som tidigare har handelsstoppats, avregistreras nu från premiepensionens fondtorg. De sparare och pensionärer som valt fonderna får ett initialt värde tillbaka som motsvarar 0,5 procent av det värde som fanns när fonderna stängdes för handel. 

Fondandelarna tas över av Pensionsmyndigheten. Avsikten är att senare lösa in fondandelarna för att på så sätt återvinna så stort värde som möjligt till pensionssparare och pensionärer. Om Pensionsmyndigheten lyckas återvinna mer värde än så kommer överskottet distribueras till sparare och pensionärer vid en senare tidpunkt.

Fyra rysslandsfonder och sex östeuropafonder stängdes för handel den 28 februari 2022 på premiepensionens fondtorg med anledning av Rysslands krig mot Ukraina. Detta har låst pensionsspararnas konton också för annan handel. Andelar i en fond som erbjuds på premiepensionens fondtorg måste gå att lösa in inom rimlig tid.

De handelsstoppade östeuropafonderna omfattas inte av beslutet om att avregistrera rysslandsfonderna.

Mer information finns på Pensionsmyndighetens hemsida.Öppnas i nytt fönster

Ändrad förvaltningsavgift för Stratega 30-70 samt för blandfonder med hållbart fokus

Publiceringsdatum: 2 maj 2022

Från och med den 2 maj 2022 ändras förvaltningsavgiften för nedanstående fonder.

FondnamnNy förvaltningsavgift
Nordea Stratega 301,30 %
Nordea Stratega 501,45 %
Nordea Stratega 701,45 %
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig1,20 %
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad1,35 %
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt1,35 %
Nordea Hållbarhetsfond Avkastning1,40 %

Nordea Rysslandsfond avvecklas

Publiceringsdatum: 22 april 2022

Nordea Funds har tidigare kommunicerat att vi undersöker möjligheterna att sälja av våra ryska innehav. Idag, den 22 april 2022, har styrelsen för Nordea Funds beslutat att avveckla (likvidera) Nordea Rysslandsfond. 

Bakgrunden är Rysslands aggressiva invasion av Ukraina som också lett till att den ryska aktiemarknaden inte fungerar normalt. Sanktioner har införts mot Ryssland som isolerar ryska bolag från de globala marknaderna och Ryssland har i sin tur infört restriktioner gentemot utländska investerare. Som en konsekvens har värdepapper med kopplingar till Ryssland fallit kraftigt i värde och den ryska marknaden har blivit ogynnsam för investeringar både på grund av finansiell och politisk risk. 

Om vi under dessa omständigheter åter skulle öppna för handel med andelar i fonden skulle vi inte kunna skydda alla andelsägares rättigheter så som vi har i uppdrag att göra. Vi anser därför att avveckling av fonden är den bästa lösningen. Handel med fondens andelar har varit stängd sedan den 28 februari 2022 och beslutet att avveckla fonden innebär att handeln i fonden nu är permanent stängd.

Vad händer nu?

Fonden avvecklas, utbetalning av fondandelsägarnas medel sker automatiskt och kräver inga åtgärder av andelsägarna. Men viktigt att observera är att på grund av marknadssituationen och de införda sanktionerna kommer det att ta långt tid innan alla innehav i fonden kan säljas.

När det blir möjligt att handla med ryska värdepapper igen kommer avvecklingen av fondens tillgångar att ske och andelsägarna får utbetalning av likvida medel i proportion till det antal andelar de innehar. Om försäljningen av fondens tillgångar drar ut på tiden kommer utbetalningar till andelsägarna att ske stegvis. 

Den första utbetalningen förväntas ske den 31 augusti 2022. 

Nordea Emerging Market Bond Opportuities och Emerging Stars Bond Fund fusioneras

Publiceringsdatum: 22 april 2022

Den 1 juni 2022 fusioneras Nordea Emerging Market Bond Opportunities Fund med Nordea Emerging Stars Bond Fund, under den senares namn. 

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 296 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea European Stars görs om till en matarfond

Publiceringsdatum: 8 april 2022

Nordea European Stars görs om till en så kallad matarfond, det vill säga en fond som placerar större delen av sina tillgångar i en annan liknande fond, som då kallas mottagarfond. Vi har två fonder med i princip identisk förvaltning, Nordea 1 - European Stars Equity Fund som förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. i Luxemburg och Nordea European Stars som förvaltas av Nordea Funds Ab i Finland. Nu har vi beslutat att göra om Nordea European Stars till en matarfond vilket innebär att istället för att göra direktinvesteringar i olika värdepapper kommer minst 85 procent av fondens tillgångar att placeras i Nordea 1 - European Stars Equity Fund.

Båda fonderna följer placeringsinriktningen för Nordeas Starsfonder och mottagarfonden placerar i samma bolag som matarfonden hittills har gjort. Starsfonderna placerar i bolag som, enligt vår egen analysmodell, både är finansiellt starka och bra på att hantera frågor som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Så genomförs ändringarna

När fonden görs om till en matarfond ändras fondens stadgar. Ändringarna träder i kraft den 11 maj 2022. Ändringen effektiviserar förvaltningen av fonderna. I samband med detta sänks förvaltningsavgiften för matarfonden från 1,50 procent till 1,47 procent. Även bryttiden för köp och försäljning av matarfondens fondandelar ändras från kl. 15.30 till kl. 14.00.

Information om mottagarfonden finns på nordea.se/fondinfo.

Stadgeändringar i Nordeas Finlandsregistrerade fonder

Publiceringsdatum: 8 april 2022

Vi ändrar de stadgarna för alla fonder som är registrerade i Finland. Syftet är att harmonisera och modernisera fondernas stadgar. Ändringarna är tekniska eller grundar sig på uppdaterad lagstiftning, t.ex. EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (på engelska Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR).

Ändringarna görs endast i de gemensamma stadgarna. I de gemensamma stadgarna finns bland annat beskrivning av förvaringsinstitut, fondandelsregister och värdering av placeringar. Denna stadgeändring påverkar inte fondernas placeringsinriktning, risknivå eller avgifter som beskrivs i de fondspecifika stadgarna.

I enlighet med lagen om placeringsfonder har vi i de gemensamma stadgarna lagt till möjligheten att lösa in kundens fondandelar utan uppdrag av hen i de särskilda fall som fastställs i stadgarna.

Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022.

Nordea Institutionell Aktieförvaltning fusioneras in i Institutionella Aktiefonden Sverige

Publiceringsdatum: 1 april 2022

Den 17 juni 2022 fusioneras Nordea Institutionell Aktieförvaltning med Institutionella Aktiefonden Sverige, under den senares namn. 

Efter den 14 juni 2022 efter kl 15:30 stängs Nordea Institutionell Aktieförvaltning för handel. Institutionella Aktiefonden Sverige stänger för handel efter kl 15:30 den 16 juni inför genomförandet av fusionen. Alla andelsägare i de två fonderna kan handla igen från och med den 20 juni men då i Institutionella Aktiefonden Sverige.

Läs mer i breven riktade till andelsägarna

Öppnas i nytt fönsterNordea Institutionell Aktieförvaltning fusion kundbrev (pdf, 58 KB)Öppnas i nytt fönster

Institutionella Aktiefonden Sverige fusion kundbrev (pdf, 51 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Rysslandsfond fortsatt stängd för handel

Publiceringsdatum: 24 mars 2022

Torsdagen den 24 mars 2022 öppnade Moskvabörsen delvis, men med fortsatta restriktioner som hindrar utländska investerare från att sälja värdepapper på den ryska aktiemarknaden. Det innebär att Nordea Rysslandsfond tills vidare kommer att förbli stängd för handel. 

Eastern Europe Fund öppnar för försäljning av andelar

Publiceringsdatum: 11 mars 2022

Från och med den 14 mars 2022 öppnar Nordea Eastern Europe Fund för försäljning av andelar. Fonden kommer fortsatt att vara stängd för köp av andelar för att skydda befintliga andelsägare. Framöver kommer fonden inte att investera på den ryska aktiemarknaden (se tidigare nyhet om detta).

Mellan 7 mars 2022 och 14 mars 2022 har inga förvaltningsavgifter tagits ut i Nordea Eastern Europe Fund men eftersom fonden öppnar för försäljning av andelar återinförs förvaltningsavgiften från och med 14 mars 2022.

Nordea Eastern Europe Fund görs om - utesluter ryska aktier

Publiceringsdatum: 7 mars 2022

Nordea Eastern Europe Fund kommer inte längre att investera i ryska aktier. Förändringen är i linje med det beslut vi tidigare tagit om att lämna den ryska marknaden och de befintliga ryska aktieinnehav som fonden har kommer att säljas av när så blir möjligt. Före den ryska invasionen av Ukraina hade fonden ca 65 procent av sitt totala kapital investerat i ryska aktier.

Nordea Eastern Europe Fund får ny investeringspolicy. Denna förändring kräver inte ändring av fondbestämmelserna vilket innebär att genomförandet kan ske omedelbart.

Fonden får också ett nytt jämförelseindex som inte inkluderar Ryssland. Det nya indexet är MSCI Emerging Market Europe 10/40 ex. Russia och gäller från och med den 1 april 2022.

För tillfället är fonden stängd för handel, både när det gäller köp och försäljning av andelar. Nordea Funds har beslutat att inte ta ut någon förvaltningsavgift från och med den 7 mars 2022 och så länge fonden är stängd för handel.

Vänligen notera också att lägsta belopp för första insättning i fonden har höjts till 100 MSEK från och med den 3 mars 2022. Det har vi gjort för att förhindra nya inflöden till fonden om fonden öppnar upp för handel innan ovanstående ändringar är genomförda.

Nya jämförelseindex för ett antal fonder

Publiceringsdatum: 1 mars 2022

I tabellen redovisas de nya index som införs per den 1 mars för de listade fonderna. 

FondnamnNytt index
Nordea AlfaOMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index
Nordea OlympiafondenOMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index
Nordea Swedish StarsOMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index
Nordea Donationsmedelsfond33,33 % OMX Stockholm ESG Responsible Capped Gross Index

33.33% MSCI World Low Carbon Target (NDR)

14.17% OMRX Mortgage Bond

14.17% OMRX Bond

5% ICE BofAML Euro Corporate Index (Hedged to SEK) 
Nordea Swedish Ideas Equity FundOMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Gross Index
Nordea Discretionary Swedish Equity FundOMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index

Handel med fondandelar i Nordea Eastern Europe Fund avbryts tillfälligt 

Publiceringsdatum: 1 mars 2022

Handeln med fondandelar i Nordea Eastern Europe Fund har tillfälligt avbrutits från och med den 1 mars och tills vidare. Orsaken är att Ryssland har beslutat att stänga Moskvabörsen samt att Ryska Centralbanken infört restriktioner för utländska investerare, vilket har lett till att vi inte kan handla med en stor del av fondens underliggande tillgångar. 

Samtliga köp- och säljordrar som lagts in men ännu ej genomförts kommer att annulleras. 

Målet med att tillfälligt avbryta handeln med andelar i fonden är att skydda fondens andelsägares intressen.

Vi följer utvecklingen noga och handeln med fondandelar kommer att återupptas så fort förutsättningarna på marknaden förbättrats. Vidare information kring utvecklingen kommer att publiceras på denna sida.

Handel med fondandelar i Nordea Rysslandsfond avbryts tillfälligt 

Publiceringsdatum: 28 februari 2022

Handeln med fondandelar i Nordea Rysslandsfond har tillfälligt avbrutits från och med den 28 februari och tills vidare. Orsaken är att Ryssland idag har beslutat att stänga Moskvabörsen samt att Ryska Centralbanken infört restriktioner för utländska investerare, vilket har lett till att vi inte kan handla med fondens underliggande tillgångar. 

Samtliga köp- och säljordrar som lagts in men ännu ej genomförts kommer att annulleras. 

Målet med att tillfälligt avbryta handeln med andelar i fonden är att skydda fondens andelsägares intressen.

Vi följer utvecklingen noga och handeln med fondandelar kommer att återupptas så fort förutsättningarna på marknaden förbättrats. Vidare information kring utvecklingen kommer att publiceras på denna sida.

Institutionella Aktiefonden Världen

Publiceringsdatum: 4 februari 2022

Vi har beslutat att införa ändringar för Institutionella Aktiefonden Världen. Ändringarna införs den 22 februari 2022.

En ny andelsklass kommer att läggas till i fonden, andelsklass C. Lägsta belopp vid första insättning i denna andelsklass kommer att vara 50 000 SEK. Dessutom ändras det lägsta beloppet vid första insättning i fondens befintliga andelsklasser (A och B) till 10 000 000 SEK.

Fonden kommer att följa strategin för Nordea Global Stars (Läs om Global Stars i vår fondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster). 

Som tidigare kommer fondens förvaltare att avstå från investeringar i bolag där mer än 5 procent av omsättningen är från verksamhet inom kategorierna fossila bränslen, vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol, spel och pornografi. Övriga befintliga exkluderingsfilter tas bort. Exkluderingsfilter för okonventionell utvinning av fossila bränslen införs.

Fonden kommer att förvaltas av teamet Nordea Fundamental Equities. Nytt jämförelseindex införs - MSCI ACWI Index (Net Return).  

Att vi nu byter strategi för fonden innebär att både fondens aktiva risk och aktiva andel kommer att öka. Starsstrategin bygger på aktivt ägarskap och utökad ESG-analys. Sammantaget innebär detta också att förvaltningsavgiften för befintlig andelsklass kommer att öka från 0,50 procent till 0,85 procent. 

Ändringar under 2021

Ändringar i fondbestämmelser för fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab

Publiceringsdatum: 30 november 2021

Vi genomför ett antal ändringar i fondbestämmelserna (fondstadgarna) för fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen i Finland och gäller från om med den 1 januari 2022.

Läs meddelandet från Nordea Funds Ab (pdf, 25 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 1 SICAV

Publiceringsdatum: 16 november 2021

Nordea 1, SICAV får ett nytt prospekt som träder i kraft den 14 december 2021.

Det som vi främst vill lyfta av ändringarna i prospektet är

  • Nordea Investment Management AB ersätter den externa förvaltaren PGIM Inc. på ikraftträdandedatumet.
  • Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd utses till extern förvaltare per ikraftträdandedatumet och ersätter därmed Investment advisor ICICI Prudential Asset Management Company Ltd.

Läs mer i bifogat meddelande. (pdf, 212 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Global Disruption Fund byter namn till Nordea Framtidsfond

Publiceringsdatum: 8 november 2021

I slutet av november byter vi namn på fonden Nordea Global Disruption Fund och istället kommer den heta Nordea Framtidsfond. Således blir det Nordea Framtidsfond som kommer att visas som fondens namn i våra fondlistor på nordea.se, i nätbanken, mobilbanken samt i andra rapporter från Nordea.

Fondens juridiska namn i prospekt och faktablad samt på plattformar utanför Nordea kommer fortsatt att vara Nordea Global Disruption Fund.

Inga andra ändringar görs i fonden.

Fusion US High Yield ESG Bond Fund - North American High Yield Stars Bond Fund

Publiceringsdatum: 7 oktober 2021

Den 17 november 2021 fusioneras Nordea US High Yield ESG Bond Fund med Nordea North American High Yield Stars Bond Fund, under den senares namn. 

Fram till den 8 november 2021 klockan 15:30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea US Corporate ESG Bond Fund som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 17 november 2021 kan du köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea North American High Yield Stars Bond Fund. 

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 267 KB)Öppnas i nytt fönster

Fusion US Corporate ESG Bond Fund - US Corporate Stars Bond Fund

Publiceringsdatum: 29 september 2021

Den 10 november 2021 fusioneras Nordea US Corporate ESG Bond Fund med Nordea US Corporate Stars Bond Fund, under den senares namn. 

Fram till den 29 oktober 2021 klockan 15:30 kan du köpa och sälja andelar i Nordea US Corporate ESG Bond Fund som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 10 november 2021 kan du köpa och sälja andelar igen men då i fonden Nordea US Corporate Stars Bond Fund. 

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 259 KB)Öppnas i nytt fönster

Fusion Emerging Markets Small Cap - Emerging Wealth Eq Fund

Publiceringsdatum: 19 juli 2021

Nordea Emerging Markets Small Cap Fund fusioneras in i Nordea Emerging Wealth Equity Fund den 27 augusti 2021 under den senares namn.  

Meddelande från fondbolaget i Luxemburg (pdf, 251 KB)Öppnas i nytt fönster

Insättningsgräns Klimatfonden

Publiceringsdatum: 10 juni 2021

Efter beslut att stänga Nordea Klimatfond (Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund) för nya kunder från den 26 februari 2021, har inflödena från befintliga kunder fortsatt, särskilt från det institutionella segmentet. 

I syfte att skydda alla andelsägares intressen samt säkerställa den fortsatt effektiva förvaltningen av fonden, har styrelsen beslutat att införa ett dagligt tak för insättningar och byten i fonden på en miljon euro (1 000 000 EUR) eller motsvarande per andelsägare. Detta gäller endast för samtliga institutionella andelsklasser (ISIN-nummer finns angivna i bilaga I till detta meddelande), och med verkan från den 25 juni 2021.

Meddelande Klimatfond insättningsgräns (pdf, 131 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Unconstrained Bond Fund USD Hedged fusioneras med Nordea Flexible Credit Fund

Publiceringsdatum: 17 maj 2021

Läs mer om fusionen i meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. (pdf, 347 KB)Öppnas i nytt fönster

Swedish Bond Stars - ändrade fondbestämmelser

Publiceringsdatum: 1 mars 2021

Vi har genomfört ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Swedish Bond Stars. Ändringarna träder i kraft den 1 mars 2021.

Ändringarna innebär att vi inför en ny icke-utdelande andelsklass i fonden.

Dessutom utökar vi i fondbestämmelserna texten om fondens särskilda etiska kriterier. I den nya texten specificeras att fonden beaktar kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna för bland annat vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi som ett tillägg till de tidigare specificerade områdena/branscherna fossilt bränsle och kolbrytning.

Utöver ovanstående ändringar kommer riktvärdet för fondens duration i fortsättningen att vara 2 år, som en följd av detta ändras fondens genomsnittliga duration från 1,5 år till 2 år. Detta innebär dock inte ändringar i fondbestämmelserna. Vi lägger också till ett officiellt jämförelseindex till fonden, OMX/Nasdaq 1-3 yrs Mortgage BM.

Klimatfonden stänger för nya andelsägare

Publiceringsdatum: 1 februari 2021

Nordea Klimatfond stänger för nya andelsägare vilket innebär att från den 26 februari 2021 kl. 15.30 CET kommer inga begäranden om att köpa andelar i fonden godtas från en investerare som inte är andelsägare i fonden. Befintliga andelsägare kan fortfarande köpa och sälja andelar som vanligt.

Läs mer i bifogat meddelande.  (pdf, 113 KB)Öppnas i nytt fönster

Justerade fondbestämmelser för Sverigeregistrerade fonder

Publiceringsdatum: 22 januari 2021

Vi har genomfört en översyn och uppdatering av fondbestämmelserna för alla våra Sverigeregistrerade fonder. I vissa avsnitt har vi gjort tillägg, korrigeringar och förtydliganden av själva fondbestämmelserna. I andra delar har vi enbart gjort justeringar och ändringar av mera redaktionell karaktär, exempelvis att vi skrivit om en text för bättre förståelse men att betydelsen är densamma. Vårt mål har också varit att anpassa fondbestämmelserna nordiskt så att de är skrivna på samma sätt för de fonder där samma villkor gäller. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 1 mars 2021.

Se mer detaljerad beskrivning av de ändringar som införs. (pdf, 675 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändringar under 2020

Nedan kan du läsa om ändringar som skett under år 2020.

Nordea Nora One läggs ner

Publiceringsdatum: 4 december 2020

Den 3 december 2020 beslutade styrelsen för Nordea Funds att, på grund av för låg efterfrågan, avveckla fonden Nordea Nora One. 

Sedan den 4 december kl 12:00 har det inte gått att köpa eller sälja fondandelar i fonden. Det slutgiltiga värdet på en fondandel kommer att beräknas ungefär en vecka efter det att fonden stängts för handel. Andelsägarnas sparade belopp betalas ut runt den 14 december 2020 till det likvidkonto som är kopplat till fondsparandet i Nordea Nora One. 

Läs mer i kundbrevet till andelsägarna i Nordea Nora One. (pdf, 53 KB)Öppnas i nytt fönster

Ta del av slutrevisionen för avvecklingen av fonden (pdf, 3 MB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Pro Stable Return inte längre mjukstängd

Publiceringsdatum: 9 november 2020

Mjukstängningen för Nordea Pro Stable Return hävs från och med idag. Det innebär att fonden inte längre är stängd för nya insättningar och att den återinför en lägsta insättningsgräns på 10 miljoner SEK.

Ändrade fondbestämmelser för Nordea Stabil

Publiceringsdatum: 2 oktober 2020

Vi genomför en ändring i fondbestämmelserna för Nordea Stabil. Ändringen träder i kraft den 30 oktober 2020 och är godkänd av Finansinspektionen.

Ändringen innebär att vi i fondbestämmelserna, under avsnittet om fondens placeringsinriktning, höjt gränsen till 20 procent avseende den Value at Risk-modell (VaR) som fonden använder sig av. VaR används för att beräkna risken i fonden, och med de förhöjda risknivåerna som uppkommit till följd av den senaste tidens volatilitet på marknaden är det också rimligt att höja VaR-gränsen i fonden. Ändringen skapar en större flexibilitet i förvaltningen och en bättre möjlighet att hantera riskerna i fonden utifrån rådande marknadsläge.

Viktigt att poängtera är att fondens allmänna risknivå, på den sjugradiga riskskalan, eller förvaltningsavgift inte ändras.

Valutasäkring tas bort i Institutionella Aktiefonden Stabil

Publiceringsdatum: 2 oktober 2020

Vi genomför ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella Aktiefonden Stabil. Ändringarna träder i kraft den 28 oktober och är godkända av Finansinspektionen.

Ändringarna innebär att vi i fondbestämmelserna, under avsnittet om särskild placeringsinriktning, tar bort skrivningen om valutasäkring av de tillgångar i fonden som är denominerade i annan valuta än svenska kronor. Det betyder att fonden har haft valutasäkring som vi nu tar bort. 

Fondens risknivå på den sjugradiga riskskalan ändras inte i och med detta. För närmare information om fondens risknivå hänvisar vi till fondens Faktablad.

Vi har i fondbestämmelserna också förtydligat att den etiska granskningen i fonden även innefattar kolbrytning och fossila bränslen, vilket innebär att placeringar i bolag med verksamhet inom dessa områden i hög grad kommer att uteslutas.

Nordea Nya Tillväxtmarknader läggs ner

Publiceringsdatum: 28 augusti

Styrelsen för Nordea Funds Ab har idag, den 28 augusti 2020, beslutat att avveckla Nordea Nya Tillväxtmarknader.

På grund av låg efterfrågan och minskade tillgångar har fonden nu blivit för liten för att kunna förvaltas enligt dess placeringsinriktning. Fondens tillgångar säljs av och fondandelsägarna får sitt sparade kapital utbetalat automatiskt.

Läs mer i brevet till andelsägarna i Nya Tillväxtmarknader likvidering (pdf, 46 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella räntefonden långa placeringar, Sverige

Publiceringsdatum: 14 juli 2020

Vi har genomfört ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella räntefonden långa placeringar, Sverige. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och har trätt i kraft.

Fonden ges nu möjlighet att placera i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i SEK och inte enbart i värdepapper utgivna av emittenter i Sverige. Fonden ändrar också namn till Institutionella räntefonden långa placeringar, SEK.

Begränsningen om att fonden får placera högst 75 procent av fondförmögenheten i överlåtbara värdepapper som inte är utgivna av svenska staten har tagits bort. Detta då andelen statliga emissioner av finansiella instrument i fondens jämförelseindex har minskat.

Utöver ovan ändringar i fondbestämmelserna har vi dessutom sänkt gränsen för hur stor del av ett bolags omsättning som får vara inriktad på produktion, distribution och service inom kategorin fossilt bränsle. Gränsen sänks från 50 procent till 5 procent.

Fondens risknivå, på den sjugradiga riskskalan, eller förvaltningsavgift ändras inte.

Se lista över äldre ändringar

Ändringar som genomförts i våra fonder för mer än ett år sedan hittar du här.

Till arkivet

Lagar och regler Öppnas i nytt fönster

På Fondbolagens förenings hemsida hittar du en sammanställning och information om olika lagar och regler som berör fonder och fondförvaltning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster