Ändringar av våra fonder och i vårt fondutbud

Ändringar under 2023

Nedan kan du läsa om ändringar som skett under år 2023.

Felaktigt andelsvärde Nordea Kinafond

Publiceringsdatum: 9 november 2023

Under perioden 11 september 2023 - 6 oktober 2023 handlades fonden Nordea Kinafond dessvärre av misstag till ett för lågt andelsvärde. Nu har det genomförts rättelsetransaktioner så att du som handlat med fondens andelar under denna period nu har rätt antal andelar igen.

Läs mer i bifogat brevÖppnas i nytt fönster

Nordea North American Value Fund fusioneras med Nordea Omställningsbolag

Publiceringsdatum: 3 november 2023

Den 14 december fusioneras Nordea North American Value Fund in i Nordea Omställningsbolag. Nordea North American Value Fund stängs för handel 15:30 den 4 december och handeln öppnas igen efter fusionen är genomförd men då i Nordea Omställningsbolag.

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A.Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Den 1 december 2023 träder ett nytt prospekt ikraft för Nordea 2, SICAV.

Den viktigaste ändringen att lyfta är att Nordea Japanese Enhanced får utökade hållbarhetskriterier. Det innebär att för varje finansiellt instrument i portföljen utförs en utökad ESG-analys som integreras i investeringsbeslutet tillsammans med traditionella finansiella faktorer som risk- och värderingsmått vid sammansättning och övervakning av portföljerna.

Fonden byter namn till Nordea Japanese Responsible Enhanced Equity Fund och blir en artikel 8 fond i enlighet med EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Mer information om ovanstående och om övriga ändringar finns i meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. om ändringarna i prospektet.

Nordea 2, SICAV nytt prospekt decemberÖppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea international Fund

Publiceringsdatum: 31 oktober 2023

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. om ändringarna i prospektet.

NIF nytt prospektÖppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FIS

Publiceringsdatum: 20 oktober 2023

Läs meddelandet från Nordea Investment Funds S.A. om ändringarna i prospektet.

Nytt prospekt Nordea Specialised Fund, SICAV-FISÖppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för ett antal Sverigeregistrerade fonder

Publiceringsdatum: 13 oktober 2023

Vi har genomfört en översyn och uppdatering av fondbestämmelserna för några av våra Sverigeregistrerade fonder. I vissa avsnitt har vi gjort tillägg, korrigeringar och förtydliganden av själva fondbestämmelserna. I andra delar har vi enbart gjort justeringar och ändringar av mera redaktionell karaktär, exempelvis att vi skrivit om en text för bättre förståelse men att betydelsen är densamma. Vårt mål har också varit att anpassa fondbestämmelserna nordiskt så att de är skrivna på samma sätt för de fonder där samma villkor gäller. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 13 november 2023.

Kundbrev Sverigeregistrerade fonder - ändrade fondbetsämmelserÖppnas i nytt fönster

Eastern Europe Fund avvecklas

Publiceringsdatum: 2 oktober 2023

Vi har tidigare meddelat att fonden Nordea Eastern Europe Fund delas upp i två fonder. Efter delningen har Nordea Eastern Europe Fund bara kvar värdepapper med rysk bakgrund. Den 29 september 2023, har styrelsen för Nordea Funds beslutat att avveckla Nordea Eastern Europe Fund.

Varför avvecklas fonden?
Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari 2022 ledde till en allvarlig störning på värdepappersmarknaden i Ryssland. Marknadsstörningen orsakades av tunga sanktioner mot Ryssland, samt av Rysslands motsanktioner som begränsar utländska investerares aktiviteter på den ryska marknaden. Därför kan fonden Nordea Eastern Europe Fund inte bedriva normal verksamhet.

Fonden har varit stängd för köp av fondandelar från februari 2022 men man har kunnat sälja andelar från och med mars 2022. I september 2023 delades fonden upp i två fonder varvid vi överförde de värdepapper som inte har rysk bakgrund till fonden Nordea Emerging Europe Fund (Nordea Tillväxtmarknader Europa på svenska).

Eftersom Nordea Eastern Europe Fund efter delningen bara har kvar värdepapper med rysk bakgrund har vi fattat beslut om att avveckla fonden. Vi anser att avveckling är det bästa alternativet eftersom det fortfarande inte är möjligt att handla med ryska värdepapper och med tanke på ekonomiska och politiska risker.

Vad händer framöver?

När det blir möjligt att handla med ryska värdepapper igen säljer vi innehaven i fonden. Kunden får en utbetalning i proportion till det antal fondandelar som hen har. Eftersom försäljningen av fondens värdepapper kan ta tid, kan utbetalningarna ske i flera omgångar.

Storleken på det belopp som betalas ut beror på antalet fondandelar som kunden äger och på värdet på de fondandelarna, vilket fastställs utifrån värdet på fondens placeringar vid säljtidpunkten. Marknadsläget i Ryssland påverkar fondens värde framöver. Om läget blir bättre syns det även i värdet på återstående fondandelar.

När alla fondens tillgångar har betalats ut till andelsägarna upprättar fondbolaget en skriftlig redovisning över avvecklingen som publiceras på vår webbplats på adressen nordea.se/fonder under rubriken Fondändringar. 

Kundbrev

Ett informationsbrev om avvecklingen skickas till kund och når dem mellan den 2-5 oktober.

Nordea Rysslandsfond - utbetalning nummer två

Publiceringsdatum: 26 september 2023

I april 2022 beslutade vi att avveckla Nordea Rysslandsfond. Efter beslutet genomförde vi en första utbetalning i augusti 2022. Nu är det dags att genomföra en andra utbetalning till andelsägarna. Utbetalningen sker den 10 oktober 2023 och beloppet syns i regel ett par dagar senare på det konto som är kopplat till fondsparandet (exempelvis ett investeringssparkonto, ISK, eller ett personkonto).

Läs mer i bifogat kundbrev.Öppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för ett antal Sverigeregistrerade fonder

Publiceringsdatum: 1 september 2023

Vi har genomfört en översyn och uppdatering av fondbestämmelserna för några av våra Sverigeregistrerade fonder. I vissa avsnitt har vi gjort tillägg, korrigeringar och förtydliganden av själva fondbestämmelserna. I andra delar har vi enbart gjort justeringar och ändringar av mera redaktionell karaktär, exempelvis att vi skrivit om en text för bättre förståelse men att betydelsen är densamma. Vårt mål har också varit att anpassa fondbestämmelserna nordiskt så att de är skrivna på samma sätt för de fonder där samma villkor gäller. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 1 oktober 2023.

Se mer i bifogat kundbrev.Öppnas i nytt fönster

Nordea Eastern Europe Fund delas upp i två  

Publiceringsdatum: 25 augusti 2023

Den 29 september 2023 delas Nordea Eastern Europe Fund upp i två fonder. Fondens illikvida värdepapper (det vill säga värdepapper som det i dagsläget inte går att handla med) i företag med rysk bakgrund kommer att lämnas kvar i Nordea Eastern Europe Fund. De övriga innehaven övergår till den nya fonden Nordea Emerging Europe Fund. Befintliga andelsägare i Nordea Eastern Europe Fund kommer att äga andelar i båda fonderna efter uppdelningen.

Delningen kräver ingen åtgärd från andelsägarnas sida.

Delningen kommer att ske den 29 september 2023. Efter klockan 15:30 den 26 september 2023 stängs Nordea Eastern Europe Fund för försäljning av andelar och är sedan stängd under tiden för delningen. Det blir möjligt att handla med fonden Nordea Emerging Europe Fund från den 2 oktober 2023. Nordea Eastern Europe Fund förblir stängd för både köp och sälj av andelar.

Läs mer detaljerad information i bifogat kundbrev.Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV

Publiceringsdatum: 1 augusti 2023

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV träder ikraft den 31 augusti 2023.

Här beskriver vi de mest materiella ändringarna. För fullständig beskrivning av de ändringar som genomförs se bifogat meddelande.

Tre fonder byter namn

Följande tre fonder byter namn utan att ändra placeringsinriktning eller strategi:

  • Nordea Global Climate and Social Impact Fund byter till Nordea Global Impact Fund
  • Nordea Global Green Bond Fund byter till Nordea Green Bond Fund
  • Global Social Bond Fund byter till Nordea Social Bond Fund
Nordea Gender Diversity Fund ändras

Ändringen innebär att fonden istället för att enbart fokusera på jämställdhetsfrågor mellan män och kvinnor så kommer strategin att breddas till ett mer generellt fokus på mångfald. En ny del i strategin blir också att, utöver att investera i bolag som är bra på jämställdhet och mångfald, investera i företag där vi ser stor potential till förbättring på området. I dessa företag kommer vi vara med och främja utvecklingen genom dialog och engagemang.

I samband med ändringen byter fonden namn. I dagsläget är det legala engelska namnet Nordea Global Gender Diversity Fund. Det nya namnet blir Nordea Diversity Engagement Fund. Fondens nuvarande svenska namn, Nordea Jämställdhetsfond, kommer att tas bort och i fortsättningen kommer vi enbart att använda det engelska namnet. 

Fondens klassificering enligt EU:s förordning om hållbarhetsinformation (SFDR) kommer att ändras från artikel 9 till artikel 8 och fonden kommer att ha en minimiandel hållbara investeringar på 50 procent.

Ny förvaltare

Förvaltaren för International High Yield bond Fund – USD Hedged, ändras från Aegon USA Investment Management till Capital Four Management.

I övrigt genomförs mindre ändringar i delfondernas investeringsstrategier och restriktioner. De hållbarhetsrelaterade upplysningarna (SFDR) för både artikel 8- och artikel 9-fonder uppdateras.

Nordea 1, SICAV nytt prospekt augusti - meddelande till andelsägarnaÖppnas i nytt fönster

Nordea Olympiafond blir Nordea Ideell Aktiefond

Publiceringsdatum: 5 maj 2023

Den 15 augusti 2023 får Nordea Olympiafond en ny förmånstagare. Vi avslutar samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och ny förmånstagare blir Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse. Stiftelsen arbetar för att främja en medmänsklig och trygg digital vardag för barn och unga, och för lika möjligheter till utveckling och lärande.

I samband med ändringen sänks förvaltningsavgiften från 1 % till 0,90 % och fonden byter namn till Nordea Ideell Aktiefond.

Läs mer i kundbrevetÖppnas i nytt fönster som skickats till samtliga andelsägare i Nordea Olympiafond.

Nordea Stratega 30 blir Nordea Stratega 35

Publiceringsdatum: 2 maj 2023

Våra Strategafonder är så kallade blandfonder som både investerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn är ett riktvärde för hur stor andel aktier som fonden normalt investerar i. För att ge förvaltarna större flexibilitet och för att ge andelsägarna en större möjlighet till god avkastning ökar vi riktvärdet för aktiedelen i Stratega 30 från 30 procent till 35 procent den 1 juni 2023. Det betyder att andelen aktier i ett normalläge kommer att ligga på cirka 35 procent. Denna andel kan förvaltarteamet justera uppåt eller nedåt beroende på marknadssyn, men den måste ligga inom intervallet 20 till 50 procent.

Fondens risknivå förändras inte. Risknivån ligger kvar på nivå 3 på Nordeas 7-gradiga skala, där 1 innebär lägst risk. 

För att spegla fondens utökade aktieandel byter fonden namn till Nordea Stratega 35. Ändringarna träder i kraft den 1 juni 2023 och är godkända av Finansinspektionen.

Nordea Swedish Ideas blir UCITS-fond

Publiceringsdatum: 28 april 2023

Den 1 juni 2023 ändras fondstadgarna för Nordea Swedish Ideas på så sätt att den byter från att vara en specialplaceringsfond (AIF) till att bli en placeringsfond (UCITS).

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Ta del av de nya fondstadgarna här.Öppnas i nytt fönster

Nordea Aktieallokering fusioneras med Nordea Global Dividend

Publiceringsdatum: 17 april 2023

Aktieallokering fusioneras med Global Dividend Fund

Den 9 juni 2023 fusioneras Nordea Aktieallokering med Nordea Global Dividend. 

Nordea Global Dividend Fund placerar globalt främst i företag med en stark balansräkning och en potentiellt hög utdelning. Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper vilket innebär att den omfattas av Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar, tillämpar sektor- eller värdebaserade exkluderingar och tillämpar Nordea Asset managements policy för fossila bränslen (läs gärna mer och hitta policys på nordea.se/ansvarsfullainvesteringar).

Nordea Aktieallokering har 15 procent av sina innehav placerat på den svenska marknaden med jämförelseindex OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index. 85 procent av innehaven är placerade globalt och jämförs mot MSCI World Net Return Index. Nordea Global Dividend Fund placerar globalt och har jämförelseindex MSCI World ACWI High Dividend Yield NTR.

Nordea Aktieallokering har även möjlighet att placera i räntebärande placeringar, räntefonder, blandfonder och hedgefonder vilket Nordea Global Dividend Fund inte har.

I övrigt liknar de båda fonderna varandra i stor utsträckning, det vill säga att de båda är aktiv förvaltade och placerar på de globala aktiemarknaderna, har en förvaltningsavgift på 1,5 procent och ligger på nivå 4 på Nordeas 7-gradiga riskskala.

Bra att veta inför fusionen

Innehaven i Nordea Aktieallokering kommer att behöva anpassas något inför fusionen eftersom fonderna följer olika placeringsstrategier samt har olika jämförelseindex.

Fram till den 5 juni 2023 före klockan 15:30 går det att köpa och sälja andelar i Nordea Aktieallokering och före kl 15:30 den 8 juni 2023 går det att köpa och sälja andelar i Nordea Global Dividend Fund som vanligt. Efter dessa tidpunkter stängs fonderna för handel. Den 12 juni 2023 går det att köpa och sälja andelar igen men då enbart i fonden Nordea Global Dividend Fund. 

Andelsägare har rätt att begära revisorsyttrandet och kompletterande information om fusionen kostnadsfritt. Detta kan man beställa detta via fonder@nordea.com.

Kallelse till stämma i Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 24 mars 2023

Andelsägarna i Nordea 2, SICAV kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den 21 april 2023 kl. 11.00 CET.

Mer information finns i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Kallelse till stämma i Nordea 1, SICAV

Publiceringsdatum: 24 mars 2023

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV kallas härmed till årsstämma som hålls i bolagets lokaler den 21 april 2023 kl. 10.00 CET.

Mer information finns i bifogat meddelande. Öppnas i nytt fönster

Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

Publiceringsdatum: 8 mars 2023

Den 8 mars 2023 träder ett nytt prospekt ikraft för fonden Nordea Asset Allocation Fund och dess delfonder. 

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Nordic Ideas fusioneras med Nordic Equity Fund

Publiceringsdatum: 15 februari 2023

Den 28 mars 2023 fusioneras Nordea Nordic Ideas Equity Fund in i Nordea Nordic Equity Fund. Nordea Nordic Ideas stängs för handel den 17 mars 2023 kl 15:30 och handeln öppnas igen för andelsägarna efter fusionen men då i Nordea Nordic Equity Fund.

Läs mer i bifogat meddelande.Öppnas i nytt fönster

Stratega 30 och Stratega 50 får sänkt avgift

Publiceringsdatum: 1 februari 2023

Den 1 februari 2023 sänker vi förvaltningsavgiften för Nordea Stratega 30 med 0,10 procentenheter till 1,20 procent och för Nordea Stratega 50 med 0,5 procentenheter till 1,40 procent.

Se lista över äldre ändringar

Ändringar som genomförts i våra fonder för mer än ett år sedan hittar du här.

Till arkivet

Lagar och regler Öppnas i nytt fönster

På Fondbolagens förenings hemsida hittar du en sammanställning och information om olika lagar och regler som berör fonder och fondförvaltning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster