Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Ändringar av våra fonder och i vårt fondutbud

Kontinuerligt arbete

Vi arbetar kontinuerligt för att modernisera och förbättra våra fonder och vårt fondutbud. Syftet är att skapa fonder som har bättre förutsättningar att skapa bra avkastning till dig som fondandelsägare, utnyttja stordriftsfördelar genom att slå samman fonder med liknande placeringsinriktning och att skapa ett mer tydligt fondutbud.

Här hittar du information kring de ändringar som är på gång samt de som skett under de senaste året. 

Nordea Nya Tillväxtmarknader läggs ner

Publiceringsdatum: 28 augusti

Styrelsen för Nordea Funds Ab har idag, den 28 augusti 2020, beslutat att avveckla Nordea Nya Tillväxtmarknader.

På grund av låg efterfrågan och minskade tillgångar har fonden nu blivit för liten för att kunna förvaltas enligt dess placeringsinriktning. Fondens tillgångar säljs av och fondandelsägarna får sitt sparade kapital utbetalat automatiskt.

Läs mer i brevet till andelsägarna i Nya Tillväxtmarknader likvidering (pdf, 46 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella räntefonden långa placeringar, Sverige

Publiceringsdatum: 14 juli 2020

Vi har genomfört ändringar i fondbestämmelserna för Institutionella räntefonden långa placeringar, Sverige. Ändringarna har godkänts av Finansinspektionen och har trätt i kraft.

Fonden ges nu möjlighet att placera i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utgivna i SEK och inte enbart i värdepapper utgivna av emittenter i Sverige. Fonden ändrar också namn till Institutionella räntefonden långa placeringar, SEK.

Begränsningen om att fonden får placera högst 75 procent av fondförmögenheten i överlåtbara värdepapper som inte är utgivna av svenska staten har tagits bort. Detta då andelen statliga emissioner av finansiella instrument i fondens jämförelseindex har minskat.

Utöver ovan ändringar i fondbestämmelserna har vi dessutom sänkt gränsen för hur stor del av ett bolags omsättning som får vara inriktad på produktion, distribution och service inom kategorin fossilt bränsle. Gränsen sänks från 50 procent till 5 procent.

Fondens risknivå, på den sjugradiga riskskalan, eller förvaltningsavgift ändras inte.

Nytt prospekt för Nordea International Fund

Publiceringsdatum: 9 juli 2020

Nordea International Fund får ett nytt prospekt som träder i kraft den 10 juli 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 95 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Donationsmedelsfond

Publiceringsdatum: 26 juni 2020

Den 1 september 2020 genomförs ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Donationsmedelsfond.

Ändringarna innebär en ökad exponering mot aktiemarknaden genom att förvaltningens långsiktiga riktvärde av fondens tillgångar ändras, från lika delar i aktie- och ränterelaterade placeringar, till att bestå av 2/3 aktierelaterade och 1/3 ränterelaterade placeringar. I samband med detta förväntas en viss ökning av fondens nivå.

För den utdelande andelsklassen i fonden införs ett åtagande att utdelning till andelsägarna ska ske årligen med ett belopp motsvarande 2,5 procent av andelsvärdet.

Minimibeloppet som gäller vid första köptillfället i fonden sänks från 500 000 kronor till 50 000 kronor. Den nya beloppsgränsen speglar den praxis som råder för UCITS-fonder.

Vi förtydligar också att den etiska granskningen i fonden även innefattar kolbrytning och fossila bränslen, vilket innebär att placeringar i bolag med verksamhet inom dessa områden i hög grad kommer att uteslutas.

Förändringar i fondbestämmelserna i Nordea North America Fund

Publiceringsdatum: 28 maj 2020

Vi har beslutat att ändra i fondbestämmelserna för Nordea North America Fund. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2020.

Detta innebär att möjligheten att ta ut en prestationsbaserad avgift, för den del av fondens avkastning som överstiger jämförelseindex, tas bort. Samtidigt höjs förvaltningsavgiften i fonden från 1,0 procent till 1,2 procent.

I samband med ändringarna byter fonden namn till Nordea North American Dividend Fund, vilket speglar fondens placeringsinriktning på ett bättre sätt. Fonden byter i och med detta också jämförelseindex till MSCI North America Net Total Return.

Förändring i fondbestämmelserna för Nordea Japan

Publiceringsdatum: 28 maj 2020

Vi har beslutat att ändra i fondbestämmelserna för Nordea Japan. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2020.

Detta innebär att möjligheten att ta ut en prestationsbaserad avgift, för den del av fondens avkastning som överstiger jämförelseindex, tas bort. Förvaltningsavgiften för Nordea Japan ändras inte.

Nordea 1 - Stabila Aktier Tillväxtmarknader öppnar igen för nya andelsägare

Publiceringsdatum: 30 april 2020

Från och med den 30 april 2020 öppnar Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader* igen för nya andelsägare. Fonden har varit stängd för nya andelsägare från den 1 februari 2017. Beslutet innebär att det går att köpa andelar i fonden, något som endast befintliga andelsägare hade möjlighet att göra fram till nu. För mer information, se bifogat meddelande.

* Fondens engelska namn är Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Läs mer (pdf, 193 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 2, SICAV

Publiceringsdatum: 28 april 2020

Nordea 2, SICAV får ett nytt prospekt som träder i kraft 29 maj 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 165 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund fusioneras med Nordea Emerging Stars Equity Fund

Publiceringsdatum: 24 april 2020

Den 4 juni fusioneras Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund in i Nordea Emerging Stars Equity Fund. Fusionen är godkänd av Finansinspektionen i Luxemburg där båda fonderna är registrerade. Skälet till fusionen är att fondförmögenheten i Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund blivit för liten för att fonden ska kunna fortsätta förvaltas på ett effektivt sätt. Fondens förvaltningsavgift och risknivå ändras inte.

I informationsbrevet om fusionen som skickats ut till andelsägare i Nordea Emerging Stars finns det tyvärr en felskrivning i stycket om "Handel i fonden i samband med fusionen". I texten är Nordea European Stars namngiven vilket inte är rätt, utan det ska stå Nordea Emerging Stars. Vi beklagar det inträffade.

Fram till den 26 maj 2020 klockan 15:30 kan man köpa och sälja andelar i Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund som vanligt. Sedan stängs fonden för handel. Från och med den 5 juni 2020 går det att köpa och sälja andelar igen, men då i fonden Nordea Emerging Stars Equity Fund.

Läs mer i bifogat meddelande  (pdf, 292 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea 1, SICAV och Nordea 2, SICAV - kallelse till stämma april 2020 - uppdaterad information

Publiceringsdatum: 17 april 2020

Nordea 1, SICAV stämma den 23 april 2020 kl. 10:00 CET kommer på grund av omständigheter orsakade av Covid-19 att hållas utan fysisk närvaro. För mer information se bifogat meddelande.

Nordea 1, SICAV - Kallelse till stämma april 2020 - uppdaterad information (pdf, 183 KB)Öppnas i nytt fönster 

Nordea 2, SICAV stämma den 23 april 2020 kl. 11:00 CET kommer på grund av omständigheter orsakade av Covid-19 att hållas utan fysisk närvaro. För mer information se bifogat meddelande. 

Nordea 2, SICAV - Kallelse till stämma april 2020 - uppdaterad information (pdf, 182 KB)Öppnas i nytt fönster

Ändrade fondbestämmelser i Nordea Indienfond och Nordea Kinafond

Publiceringsdatum: 3 april 2020

Den 5 maj 2020 genomförs ändringar i fondbestämmelserna för Nordea Indienfond och Nordea Kinafond. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen i Finland där båda fonderna är registrerade.

För Nordea Indienfond innebär ändringen att bryttiden för handel i fonden ändras från klockan 15:00 till klockan 14:00. Det innebär att en order i fonden måste fortsättningsvis läggas före klockan 14:00 för att den ska utföras och beräknas samma dag.

Nordea Kinafond är en så kallad matarfond där minst 85 procent av fondens medel är placerade i mottagarfonden Nordea 1 – Chinese Equity Fund. Mottagarfonden kommer i och med ändringarna fortsättningsvis placera i bolag med säte eller huvuddelen av sin verksamhet i Kina, och exkludera bolag i Hongkong och Taiwan. Båda fondernas jämförelseindex ändras till MSCI China 10/40 Net Total Return Index. 

Nordea Kinafond kommer även att tidigarelägga sin bryttid för handel i fonden från klockan 15:00 till klockan 14:00. Det innebär att en order i fonden måste fortsättningsvis läggas före klockan 14:00 för att den ska utföras och beräknas samma dag.

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV

Publiceringsdatum: 3 april 2020

Nordea 1, SICAV får ett nytt prospekt som träder i kraft 5 maj 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 182 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea 1, SICAV och Nordea 2, SICAV - kallelse till stämma april 2020

Publiceringsdatum: 1 april 2020

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV kallas härmed till stämma 23 april 2020 kl. 10:00 CET. För mer information se bifogat meddelande.

Nordea 1, SICAV - Kallelse till stämma april 2020 (pdf, 122 KB)Öppnas i nytt fönster

Andelsägarna i Nordea 2, SICAV kallas härmed till stämma 23 april 2020 kl. 11:00 CET. För mer information se bifogat meddelande.

Nordea 2, SICAV - Kallelse till stämma april 2020 (pdf, 119 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Pro European fusioneras med Nordea European Stars

Publiceringsdatum: 21 februari 2020

Den 28 mars 2020 fusioneras Nordea Pro European in i Nordea European Stars under den senares namn. Skälet till fusionen är att antalet andelsägare och fondförmögenheten i Nordea Pro European minskat till en nivå som gör det svårt att fortsätta förvalta fonden på ett effektivt sätt. Att slå samman fonderna innebär förvaltningsmässiga och administrativa fördelar. Observera att Nordea European Stars heter Nordea Europe Fund fram till 24 mars.

Andelar i Nordea Pro European kan handlas fram till den 24 mars klockan 15:30. Sedan stängs fonden för handel. Den 30 mars kan andelsägarna handla med andelar igen men då i fonden Nordea European Stars. Nordea European Stars kommer att vara stängd den 27 mars för att sedan öppna igen den 30 mars.

Meddelande om nedläggning av andelsklasser

Publiceringsdatum: 21 februari 2020

Den 25 mars 2020 kommer nedan andelsklasser att likvideras och alla andelar kommer återköpas till andelsvärdet per samma dag. Observera att ingen av dessa andelsklasser distribueras på den svenska marknaden.

European Corporate Bond Fund Plus - TBI – EUR
European Covered Bond Fund - TBI – EUR
European High Yield Bond Fund - TB – EUR
European High Yield Bond Fund - TBI - EUR

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 118 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Far East Fund blir Nordea Asian Stars

Publiceringsdatum: 11 februari 2020

Den 11 mars 2020 genomförs förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Far East Fund och fonden byter samtidigt namn till Nordea Asian Stars. 

Genom att ändra fondbestämmelserna skapas nya möjligheter för fonden att öka fokus på hållbarhetsfrågor som ger förvaltaren bättre möjligheter att ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) i sina investeringsbeslut. Vi menar att det kan ge bättre förutsättningar för fonden att skapa en god riskjusterad avkastning på sikt, till bibehållen risknivå. Vidare kommer fonden att investera i bolag som, enligt vår bedömning, är undervärderade i relation till sin förmåga att skapa långsiktigt kassaflöde och som är särskilt bra på att arbeta med ESG-frågor.

Läs mer här om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och våra Starsfonder härÖppnas i nytt fönster

Nordea Europe Fund blir Nordea European Stars

Publiceringsdatum: 24 januari 2020

Den 24 februari 2020 genomförs förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Europe Fund och fonden byter samtidigt namn till Nordea European Stars.

Genom att ändra fondbestämmelserna skapas nya möjligheter för fonden att öka fokus på hållbarhetsfrågor som ger förvaltaren bättre möjligheter att ta hänsyn till risker och möjligheter förknippade med miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) i sina investeringsbeslut. Vi menar att det kan ge bättre förutsättningar för fonden att skapa en god riskjusterad avkastning på sikt, till bibehållen risknivå. Vidare kommer fonden att investera i bolag som, enligt vår bedömning, är undervärderade i relation till sin förmåga att skapa långsiktigt kassaflöde och som är särskilt bra på att arbeta med ESG-frågor.

Läs mer här om vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och våra Starsfonder härÖppnas i nytt fönster

Meddelande om nedläggning av fond

Publiceringsdatum: 10 januari 2020

Den 21 februari 2020 kommer Nordea 1 – US Equity Market Neutral Fund att likvideras och alla andelar kommer återköpas till andelsvärdet samma dag. Vill du omplacera eller sälja dina andelar innan nedläggning behöver du registrera en fondorder för detta innan den 14 februari 2020 kl. 15:30.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 204 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea International Fund

Publiceringsdatum: 20 december 2019

Nordea International Fund får ett nytt prospekt som träder i kraft den 21 januari 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 127 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

Publiceringsdatum: 20 december 2019

Nordea Asset Allocation Fund får ett nytt prospekt som träder i kraft den 21 januari 2020. Läs om vilka ändringar som införs i det nya prospektet i bifogat meddelande.

Läs mer (pdf, 103 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt jämförelseindex - alternativa placeringar i Nordeas Strategafonder

Publiceringsdatum: 2 december 2019

Från och med den 1 december 2019 har vi lagt till ett nytt delindex till våra Strategafonders jämförelseindex, HFRX Global Hedge Fund Index (hedged SEK), för att representera de alternativa investeringarna inom Stratega 10, 30, 50 och 70. Detta görs för att mer tydligt avspegla vilka underliggande innehav som finns i fonderna.

Förändringarna innebär att risken i fonderna ökar något men den förväntade avkastningen ökar förhållandevis mer. Däremot ändras inte risknivån på den sjugradiga riskskalan (1-7) för någon av fonderna. Fondernas förvaltningsavgifter ändras inte heller.

Meddelande om sammanslagning av fonder

Publiceringsdatum: 9 augusti 2019

Den 19 september fusioneras Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund in i
Nordea 2 - Emerging Market Local Debt Enhanced Fund.

Den andelsklass av Nordea 1 - Emerging Market Local Debt Fund som distribueras i Sverige berörs dock inte av fusionen.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 196 KB)Öppnas i nytt fönster

Sekura och Likviditetsinvest får nya namn

Publiceringsdatum: 5 juli 2019

Den 5 juli 2019 får Sekura och Likviditetsinvest nya namn. Fonderna kommer fortsättningsvis heta Obligationsfond korta placeringar och Obligationsfond korta placeringar II. Dessa namnbyten är några av de förändringar som förts in i det nya prospektet för Nordea International Fund och dess delfonder.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 157 KB)Öppnas i nytt fönster

Resultatbaserad avgift i Nordea Global tas bort

Publiceringsdatum: 2 juli 2019

Från och med idag, 2 juli 2019, tas den resultatbaserade avgiften i Nordea Global bort. Detta gäller för den andelsklass av fonden som distribueras på den svenska marknaden.

Nordea Funds of Funds - delfonder stängs ned under juni 2019

Publiceringsdatum: 31 maj 2019

Den 12 juni 2019 kommer nedan delfonder att likvideras och alla andelar kommer återköpas till andelsvärdet per den 11 juni 2019.

Nordea Fund of Funds – Multi Manager Fund Equity

Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Balanced

Nordea Fund of Funds – Tactical Allocation Moderate

Delfondernas tillgångar har nått en nivå som innebär att de inte längre kan förvaltas på ett ekonomiskt effektivt sätt och styrelsen har därför beslutat att likvidera delfonderna.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 155 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea 1, SICAV - nytt prospekt juni 2019

Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Den 19 juni 2019 träder ett nytt prospekt i kraft för Nordea 1, SICAV och dess delfonder.
Bland annat kommer nedanstående externt förvaltade Nordeafonder få ett nytt jämförelseindex och/eller ny förvaltare.

Nordea 1 – Global Real Estate Fund
Byter förvaltare från Cohen & Steers Capital Management, Inc till Duff& Phelps Investment Management CO och jämförelseindex från FTSE EPRA Nareit Developed Index (USD) till FTSE EPRA Nareit Developed Index – Net Total Return.

Nordea 1 – Global Small Cap Fund
Byter förvaltare från Thompson, Siegel & Walmsley LLC till GW&K investment Management LLC.

Nordea 1 – North American Small Cap Fund
Byter förvaltare från Clarivest Asset Management LLC till River Road Asset Management LLC och jämförelseindex från Russell 2000 Index – Net Return Index till Russell 2000 Value - Net Return Index.

Nordea 1 – North American Value Fund
Byter förvaltare från The London Company of Virginia, LLC till River Road Asset Management LLC och jämförelseindex från S&P Composite – Total Return Index till Russell 3000 Value Net Return Index.

Läs mer om förändringarna här (pdf, 153 KB)Öppnas i nytt fönster

Heracles Long/Short fusioneras med Alpha 15

Publiceringsdatum: 3 maj 2019

Den 20 juni 2019 fusioneras Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund med Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund. 

Den andelsklass av Nordea 1 - Alpha 15 MA som distribueras i Sverige berörs dock inte av fusionen.

Båda ovanstående fonder är registrerade i Luxemburg. Se nedan för mer information om fusionen i det officiella brevet från Nordea i Luxemburg.

Läs mer  (pdf, 290 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Fund of Funds - nytt prospekt mars 2019

Publiceringsdatum: 19 mars 2019

Den 19 mars träder ett nytt prospekt i kraft för Nordea Fund of Funds, SICAV och dess delfonder. I meddelandet som finns bifogat här nedanför kan du läsa om vilka ändringar som förs in i prospektet.

NFOF - Nytt prospekt mars 2019 (pdf, 274 KB)Öppnas i nytt fönster

Se lista över äldre ändringar

Ändringar som genomförts i våra fonder för mer än ett år sedan hittar du här.

Till arkivet

Lagar och regler Öppnas i nytt fönster

På Fondbolagens förenings hemsida hittar du en sammanställning och information om olika lagar och regler som berör fonder och fondförvaltning.

Läs mer Öppnas i nytt fönster