Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Arkiv för ändringar i vårt fondutbud

Ändringar äldre än tolv månader

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra fonder och vårt fondutbud. Här kan du se ändringar vi genomfört för mer än tolv månader sedan men mindre än sju år tillbaka. Vill du ha mer information om nedanstående ändringar eller frågor kring äldre ändringar som inte finns publicerade här är du välkommen att kontakta oss på fonder@nordea.com.

2019

Sekura och Likviditetsinvest får nya namn

Publiceringsdatum: 5 juli 2019

Den 5 juli 2019 får Sekura och Likviditetsinvest nya namn. Fonderna kommer fortsättningsvis heta Obligationsfond korta placeringar och Obligationsfond korta placeringar II. 

Läs mer i meddelande till andelsägarna (pdf, 157 KB)Öppnas i nytt fönster

Nytt prospekt för Nordea 1, SICAV

Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Den 19 juni 2019 träder ett nytt prospekt i kraft för Nordea 1, SICAV och dess delfonder. 

Nordea 1 – Global Real Estate Fund 
Byter förvaltare från Cohen & Steers Capital Management, Inc till Duff& Phelps Investment Management CO och jämförelseindex från FTSE EPRA Nareit Developed Index (USD) till FTSE EPRA Nareit Developed Index – Net Total Return. 

Nordea 1 – Global Small Cap Fund 
Byter förvaltare från Thompson, Siegel & Walmsley LLC till GW&K investment Management LLC.

Nordea 1 – North American Small Cap Fund 
Byter förvaltare från Clarivest Asset Management LLC till River Road Asset Management LLC och jämförelseindex från Russell 2000 Index – Net Return Index till Russell 2000 Value - Net Return Index.

Nordea 1 – North American Value Fund 
Byter förvaltare från The London Company of Virginia, LLC till River Road Asset Management LLC och jämförelseindex från S&P Composite – Total Return Index till Russell 3000 Value Net Return Index. 

Läs mer om förändringarna här (pdf, 153 KB)Öppnas i nytt fönster

Heracles Long/Short MI fusioneras med Alpha 15 MA Fund

Den 20 juni 2019 fusioneras Nordea 1 - Heracles Long/Short MI Fund med Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund. Den andelsklass av Nordea 1 - Alpha 15 MA som distribueras i Sverige berörs dock inte av fusionen.

Båda ovanstående fonder är registrerade i Luxemburg. Se nedan för mer information om fusionen i det officiella brevet från Nordea i Luxemburg. 

Läs mer  (pdf, 290 KB)Öppnas i nytt fönster

Institutionella Aktiefonden Sverige får nya hållbarhetskriterier

Publiceringsdatum 12 mars 2019

De särskilda etiska kriterierna i Institutionella Aktiefonden Sverige utökas. Ändringarna trädde i kraft den 1 mars 2019.

Det innebär att efter ändringarna kommer fondens förvaltare att undvika att placera i:

 • bolag där mer än 5 procent av omsättningen inriktar sig på produktion och/eller distribution inom kategorin fossilt bränsle.
 • alla bolag som finns med på den så kallade Carbon Underground 200-listan. 
 • bolag med ESG-betyg B eller lägre enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala. Genomsnittet av fondens kapitalviktade ESG-betyg skall vara minst A enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala.

Kriterierna beskrivna ovan kommer att läggas till utöver fondens nuvarande särskilda etiska kriterier. Beskrivning av dessa hittar du i fondens informationsbroschyr. Faktablad och informationsbroschyr för Institutionella Aktiefonden Sverige finns på nordea.se/fondinfo. fondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster  

I samband med de utökade etiska kriterierna får fonden en något mer indexnära investeringsprocess. Fondens aktiva risk (tracking error) kommer i fortsättningen i normalläget att ligga i intervallet 0,5–2 procent. Tidigare var intervallet 0,5-3 procent. Dessutom byter fonden index till OMX Stockholm Benchmark Cap (GDR).

Generationsfonderna har fått ny hållbarhetsprofil

Publicerad den 14 februari 2019

I slutet av 2018 beslutades att Generationsfondernas placeringar ska anpassas för ökad inriktning på hållbara investeringar. Generationsfonderna har nu därmed fått nya hållbarhetskriterier. I samband med omläggningen såldes de flesta aktiefondinnehav och ersattes med direktinvesteringar.

Generationsfondernas hållbarhetskriterier hittar du i vår fondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster.

Ändring av förvaringsinstitut

Publicerad den 23 januari 2019

Den 23 februari 2019 byter Nordeas Sverigeregistrerade fonder förvaringsinstitut från J. P. Morgan Europe Limited (UK), Stockholm Bankfilial till J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A, Stockholm Bankfilial och samtidigt ändras fondbestämmelserna för att spegla detta. 

Se också information för Finlandsregistrerade fonder (pdf, 50 KB)Öppnas i nytt fönster

2018

Småbolagsfond Finland fusioneras med Småbolagsfond Norden

Publicerad den 16 november 2018

Den 15 december fusioneras Nordea Småbolagsfond Finland in i Nordea Småbolagsfond Norden. Nordea Småbolagsfond Norden är stängd för handel den 14 december inför fusionen.

Ändrade stadgar för Nordea Institutionell Kortränta

Publicerad den 12 november 2018

Från och med den 11 december 2018 får Nordea Institutionell Kortränta nya stadgar. Den genomsnittliga löptiden för placeringar i fonden Nordea Institutionell Kortränta begränsas i fortsättningen till två år trots att löptiden för enskilda placeringar inte är begränsad. Fondens genomsnittliga ränterisk får vara högst ett år. 

Latinamerikafonden fusioneras med Globala Tillväxtmarknader

Publicerad den 12 oktober 2018

Den 10 november fusioneras Nordea Latinamerikafond in i Nordea Globala Tillväxtmarknader under den senares namn. 

Andelar i Nordea Latinamerikafond kan handlas fram till den 6 november 2018. Sedan stängs fonden för handel. Den 12 november kan andelsägarna handla med andelar igen men då i fonden Nordea Globala Tillväxtmarknader. Nordea Globala Tillväxtmarknader  kommer att vara stängd den 9 november för att sedan öppna igen den 12 november.

Ny förvaltare för Nordea Fund of Funds

Publicerad den 2 oktober 2018

Den 15 oktober 2018 byter Nordea Fund of Funds förvaltare från Nordea Bank S.A. till Nordea Investment Management AB.

Läs mer i bifogat meddelande (pdf, 276 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Stratega 100 blir Nordea Aktieallokering

Publicerad den 28 augusti 2018

Den 31 augusti 2018 byter Nordea Stratega 100 namn till Nordea Aktieallokering. Vi gör denna ändring för att det nya namnet bättre speglar fondens placeringsinriktning och förvaltningsstrategi. Dessa kommer inte att ändras. I samband med namnbytet sänks förvaltningsavgiften i fonden från 1,70 procent till 1,50 procent.

Alla andelsägare får ett brev med information om namnbytet.

Brev till andelsägare i Stratega 100 (pdf, 68 KB)Öppnas i nytt fönster

Indexfonder får hållbarhetsgranskning och byter namn

Publicerad 17 augusti 2018

Hållbarhetsarbete införs i Nordeas indexfonder

Ändringarna innebär följande:

 • Fonderna fortsätter att vara passivt förvaltade, det vill säga att de passivt följer index, men nu med möjlighet att utesluta de bolag som finns på Nordeas exkluderingslista.
 • Fonderna omfattas av Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
 • Alla innehav granskas utifrån ett så kallat ESG-perspektiv (Frågor som rör miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning).

I samband med ändringarna byter fonderna namn. Nordea Indexfond Global byter namn till Nordea Global Passiv den 15 augusti 2018 och Nordea Indexfond Sverige byter namn till Nordea Sverige Passiv den 17 september 2018.

Stable Equity Long/Short fusioneras med Alpha 10

Publicerad 13 augusti 2018

Den 28 september 2018 fusioneras Nordea Stable Equity Long Short med Nordea Alpha 10 MA Fund.  Båda ovanstående fonder är registrerade i Luxemburg. Se nedan mer information kring fusionen i det officiella brevet från Nordea i Luxemburg.

Notice Stable Eq LS merger (pdf, 449 KB)Öppnas i nytt fönster

Stable Return Fund inte längre stängd

Publicerad 17 maj 2018

Styrelsen för Nordea 1, SICAV meddelade att de beslutat att upphäva stängningen av Nordea 1 - Stable Return Fund från den 22 maj 2018.

Om du har frågor eller vill ha mer information om ovanstående är du välkommen att kontakta din finansiella rådgivare eller kundtjänst hos Nordea Investment Funds S.A. på telefon +352 43 39 50-1.

Afrikafonden fusioneras med Emerging Markets Focus Equity Fund 

Publicerad 4 maj 2018

Brev med information kring fusionen skickades ut till andelsägarna i Nordea Afrikafond under vecka 19.  

Kundbrev till andelsägare i Nordea Afrikafond (pdf, 74 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Afrikafond och Nordea Emerging Markets Focus Equity Fund är registrerade i Luxemburg. Brevet ovan som skickats till andelsägare i Sverige är en sammanfattning av det officiella brevet från Nordea i Luxemburg. Se nedan:

Meddelande - Afrikafond fusioneras med EM Focus Eq (pdf, 385 KB)Öppnas i nytt fönster

2017

30 november 2017 - Beloppsgräns tas bort för Nordea 1, Stable Return Fund

Den 6 september 2016 informerade om att styrelsen för NORDEA 1, SICAV beslutat att stänga fonden Nordea 1 - Stable Return Fund på obestämd tid genom så kallad Soft Closure och att sätta en gräns för dagliga insättningar och byten i fonden till en miljon euro (1 000 000 euro) eller motsvarande per investerare.
Syftet med dagsgränsen på 1 MEUR var att skydda befintliga andelsinnehavares intressen på grund av kapacitetsbegränsningar. 
Situationen har omprövats av styrelsen som anser att inlösennivån kombinerat med dagsgränsen på 1 MEUR har fått ned de förvaltade tillgångarna till en nivå som gör det möjligt att ta bort dagsgränsen på 1 MEUR per den 1 december 2017.

27 oktober 2017 - Nya Tillväxmarknader får ändrad placeringsinriktning

Den 27 november 2017 fick Nordea Nya TIllväxtmarknader ändrade fondbestämmelser. Efter ändringen kommer fonden kunna placera globalt på nya tillväxtmarknader. Tidigare var fonden begränsad till enbart europeiska nya tillväxtmarknader.

Nedan följer en översikt av de ändringar som införs:

 • Fondens investeringsunivers breddas så att den innefattar globala nya tillväxtmarknader.
 • Fondens jämförelseindex ändras till 50 procent MSCI Frontier Markets och 50 procent MSCI Frontier Emerging Markets.

Ovanstående ändringar förväntas inte påverka fondens risknivå. Inte heller fondens förvaltningsavgift påverkas, utan den ligger kvar på 1,85 procent.

I och med ändringen får också fonden en så kallad fördröjd handel. Det innebär att order om köp och försäljning som lämnas in före bryttiden klockan 15.30 beräknas till följande bankdags andelsvärde. Order som lämnas in efter bryttiden beräknas till andelsvärdet två dagar efter orderinlämning.

22 september 2017 - Namnbyte för tre fonder

Andelsägarna i Nordea 1, SICAV  informeras härmed om att ett nytt prospekt träder i kraft den 23 oktober 2017. Syfte är bland annat att införa de ändringar som sammanfattas i det bifogade dokumentet. Den den huvudsakliga ändringen är namnbyte för tre fonder.

De huvudsakliga ändringarna är:

 • Nordea Alpha 15 byter namn till Nordea Alpha 15 MA Fund
 • Nordea Flexible Fixed Income Plus Fund byter namn till Nordea Balanced Income Fund
 • Nordea Multi-Asset Fund byter namn till Nordea Alpha 10 MA Fund  

Meddelande till andelsägarna i Nordea 1 - Prospektändringar okt 2017 (pdf, 88 KB)Öppnas i nytt fönster

22 september 2017 - Generationsfond 40-tal fusioneras med Generationsfond Senior

Nordeas Generationsfonder är blandfonder inom premiepensionssystemet som anpassar placeringarna efter hur nära du är din tilltänka pensionsdag. Initialt innehåller de huvudsakligen aktier för att närmare det tänkta pensionsåret successivt övergå till räntebärande placeringar. I Generationsfond 40-tal har övergången mot räntebärande placeringar nu avslutats då placeringarna i fonden nått den slutliga fördelningen på 20 procent aktier och 80 procent räntebärande värdepapper. Detta innebär också att Nordea Generationsfond 40-tal och Nordea Generationsfond Senior är identiska i sin placeringsinriktning och fusion av dessa fonder är nästa steg i förvaltningsprocessen. Vid fusionen överförs både tillgångar och skulder i Nordea Generationsfond 40-tal till Nordea Generationsfond Senior och alla andelsägare får samma rättigheter.

Fusionen är godkänd av Finansinspektionen. 

22 september 2017 - Sänkt avgift i Globala Tillväxtmarknader 

Den 22 september 2017 sänktes förvaltningsavgiften i fonden Nordea Globala Tillväxtmarknader från 2,00 procent till 1,60 procent.

12 juni 2017 - Ändringar i prospekt för Nordea Asset Allocation Fund

I bifogat meddelande vill Styrelsen för Nordea Investment Funds S.A informera dig som andelsägare i Nordea Asset Allocation Fund om vissa ändringar för fonden som träder i kraft den 13 juli 2017  

NAAF - Meddelande andelsägare maj 2017 (pdf, 203 KB)Öppnas i nytt fönster

4 maj 2017 - Nytt administrativt ombud för fonder registrerade i Luxemburg

Den centrala administrationen av Nordeas Luxemburgregistrerade fonder hanteras av Nordea Bank S.A men från den 1 maj 2017 kommer den i stället att utföras internt av fondens förvaltningsbolag, Nordea Investment Funds S.A.  

Operativt sett innebär inte detta några förändringar när det gäller den centrala administrationsverksamheten eftersom de medarbetare, avdelningar och system som utför dessa uppgifter förblir desamma.  Förändringen medför inga kostnader för investerarna.

Läs mer i bifogade meddelanden.

Byte av administrationsombud Nordea 1 SICAV (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster 

Byte av administrationsombud Nordea Asset Allocation Fund (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster 

Byte av administrationsombud Nordea Fund of Funds (pdf, 71 KB)Öppnas i nytt fönster 

Byte av administrationsombud Nordea International Fund (pdf, 36 KB)Öppnas i nytt fönster

3 mars 2017 - Swedish Bond Stars lanseras

Den 3 mars 2017 lanserar vi en ny fond - Nordea Swedish Bond Stars. Fonden är en räntefond med hållbar inriktning. Fonden kommer att ingå i vår fondfamilj Stars och kommer därmed att ha extra fokus på frågor som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Läs mer om våra Starsfonder

11 januari 2017 - Nordea 1, Stabila Aktier Tillväxtmarknader stänger för nya andelsägare

Från och med den 1 februari 2017 stänger Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader för nya andelsägare.

För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader, och för att de befintliga andelsägarna i fonden fortsatt ska kunna ha möjlighet till god avkastning, har styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga fonden på obestämd tid. (Observera att fondens engelska namn är Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund.) 

Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare, oavsett om de vill köpa andelar i Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader eller byta andelar från en annan fond.  

Befintliga andelsägare kan emellertid fortsätta att både köpa och sälja fondandelar i Nordea Stabila Aktier Tillväxtmarknader. 

Beslutet kommer att omprövas så snart man bedömer att fonden återigen kan ta emot nyinsättningar utan att de befintliga andelsägarnas intressen åsidosätts. 

2016

25 oktober 2016 - Nordea Flexible Fixed Income fund lanseras

Den 20 oktober 2016 lanserades Nordea Flexible Fixed Income Fund i Sverige. Fonden har funnits i Luxemburg sedan 2013 och förvaltas av det nyligen prisvinnande Nordea Multi Assets Team. 

6 oktober 2016  - Prospektändringar i Nordea Dedicated Investment Fund

Prospektet för Nordea Dedicated Investment Fund uppdateras i oktober 2016. Här kan du läsa om ändringarna. Informationsmaterialet finns endast på engelska.

NDIF Ändringar i prospekt okt 2016 (pdf, 393 KB)Öppnas i nytt fönster

5 oktober 2016 - ETF-fonder stängs

Fonderna Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF och Nordea Stable Equities UCITS ETF stängdes den 5 oktober 2016.

7 september 2016 - Nordea Stable Return Fund stängs för nya andelsägare

Nordea Stable Return Fund (SRF) stängs för nya andelsägare och beloppsgränsen för insättningar höjs. För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av SRF, och för att de befintliga andelsinnehavarna i SRF ska kunna fortsätta att dra nytta av delfondens starka utveckling, har styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga SRF för nya andelsägare på obestämd tid från och med den 7 september 2016.

15 augusti 2016 - Nordenfonden fusioneras med Avanti

Nordea Nordenfond fusioneras med Nordea Avanti. Den 23 september 2016 fusioneras Nordea Nordenfond med Nordea Avanti. Den mottagande fonden bytte namn i samband med fusionen till Nordea Nordic Fund.

2 augusti 2016 - Nordisk Kreditfond fusioneras med European Cross Credit

Den 13 september 2016 fusioneras Nordea Nordisk Kreditfond med Nordea European Cross credit Fund, under den senares namn. 

22 juni 2016 - Etiska kriterier stärks för institutionella fonder

De etiska kriterierna för våra svenska institutionella fonder stärks ytterligare genom att vi nu inför screening, granskning, av kol och fossilt bränsle. Det innebär att dessa fonder inte får placera i bolag där mer än 5 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kolbrytning. Vidare får dessa fonder inte heller placera i bolag där mer än 50 procent av bolagets omsättning är inriktad på produktion, distribution och service inom kategorin fossilt bränsle.

21 juni 2016 - två nya räntefonder

Den 20 juni 2016 lanserades två nya räntefonder med inriktning på tillväxtmarknader; Nordea Emerging Market Local Debdt Fund Plus och Nordea Emerging Market Hard Currency Bond Fund.

13 juni 2016 - ändrad förvaltningsstrategi Inst Aktiefonden Världen

Den 13 juni 2016 ändras förvaltningsstrategin för Institutionella Aktiefonden Världen. Fonden är aktivt förvaltad men kommer nu att förvaltas i enlighet med en mer indexnära lågkoldioxidstrategi som eftersträvar en bättre utveckling än den breda aktiemarknaden samtidigt som fondportföljens koldioxidavtryck relativt den breda aktiemarknaden minimeras. Fonden strävar till att åstadkomma detta genom att bland annat aktivt undervikta utsläppstunga sektorer och bolag. 

Fonden får ett nytt jämförelseindex, MSCI World Low Carbon Target Index Net Return, och förvaltningsavgiften sänks till 0,50 procent.

23 maj 2016 - Ny fond, Global Stars

Den 23 maj 2016 lanserades den fjärde fonden i vår Stars-familj - Nordea Global Stars. 

13 maj 2016 - European Opportunity Fund fusioneras med European Value Fund

Den 29 juni 2016 fusioneras Nordea European Opportunity Fund med Nordea European Value Fund, under den senares namn. 

6 maj 2016 - Brasilienfonden fusioneras med Latin American Equity Fund

Den 22 juni 2016 fusioneras Nordea Brasilienfond med Nordea Latin American Equity Fund*, under den senares namn. 

27 april 2016 - Global Value Fund fusioneras med Global Dividend Fund II

Den 10 juni 2016 fusioneras Nordea Global Value Fund med Nordea Global Dividend Fund ll. Fondens namn kommer att vara Nordea Global Dividend Fund ll. 

27 april 2016 - Stable Equity Long/Short stängs för insättningar

Den 27 april 2016 stängs Nordea 1, Stable Equity Long Short för insättningar. Alla insättningar stoppas, både för nya kunder och för befintliga andelsägare. Befintliga månadssparanden kommer att fortsätta april ut men från och med maj månad stoppas även dessa. 

21 mars 2016 - Stable Equity Long/Short stängs för nya andelsägare

Nordea 1, SICAV -  Stable Equity Long/Short Fund (SELSF) stängs för nya andelsägare. För att förvaltaren ska kunna fortsätta med en effektiv förvaltning av SELSF, och för att de befintliga andelsinnehavarna i SELSF ska kunna fortsätta att dra nytta av delfondens starka utveckling, har Styrelsen för Nordea 1, SICAV beslutat att stänga SELSF på obestämd tid från och med den 21 mars 2016.  Beslutet innebär att fonden stängs för nya andelsägare från och med den 21 mars 2016. Befintliga andelsägare kan emellertid fortsätta att både köpa och sälja fondandelar i SELSF.

4 mars 2016 - Value Masters Fund fusioneras med Stabila Aktier

Den 5 april 2016 fusioneras Nordea Fund of Funds – Value Masters Fund med Nordea Stabila Aktier under den senares namn. 

18 mars 2016 - European High Yield Bond Fund II får ändra placeringsinriktning

Nordea European High Yield Bond Fund II får idag ändrad placeringsinriktning och kommer i fortsättningen även kunna investera i finansbolag inom High Yield sektorn. Även index på fonden kommer ändras så att den nya placeringsinriktningen speglas. Nytt index är Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index – 100% hedged to EUR.

26 februari 2016 - Ändrad placeringsinriktning för tre räntefonder

Placeringsinriktningen har ändrats för Bostadsobligationsfonden, Räntefonden och Obligationsfonden. Efter ändring har var och en av dessa fonder möjlighet att investera minst 75 procent av fondförmögenheten i svenska räntebärande värdepapper och upp till 25 procent i europeiska räntebärande värdepapper. Tidigare låg begränsningen vid 20 procent europeiska räntebärande värdepapper.

Förändringarna trädde i kraft den 26 februari för Räntefonden och Obligationsfonden och den 1 mars för Bostadsobligationsfonden.

2015

11 december 2015 - Ny fond, European Smaller Companies

Den 9 december 2015 lanserades fonden Nordea European Smaller Companies i Sverige. 

1 november 2015 - Ny VD för Nordea Funds

Från och med den 1 november 2015 tillträder Henrika Vikman som ny vd för Nordea Funds Ab. Hon ersätter tidigare vd Jari Kivihuhta. 

16 oktober 2015 - Sänkt förvaltningsavgift för två räntefonder

Från och med den 16 oktober 2015 sänks förvaltningsavgiften för Nordea Bostadsobligationsfond från 0,60 till 0,50 procent och för Nordea FRN Fund från 0,40 till 0,20 procent.

1 juli 2015 - Två förvaltare för Stratega- och Generationsfonder

Från den 1 juli 2015 har Nordeas Strategafonder och Generationsfonder två ansvariga förvaltare istället för en. För information om fondernas aktuella ansvariga förvaltare se Fondinformationstjänsten.

1 mars 2015 - Ny revisor i Nordea International Fund 

Styrelsen för Nordea Investment Funds S.A. har utnämnt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till ny revisor för Nordea International Fund. Ändringen är giltig från och med den 20 april 2015.

2014

19 november 2014 - Sänkt förvaltningsavgift i korta räntefonder 

Idag, onsdagen den 19 november 2014, sänker vi förvaltningsavgiften i följande fonder:

Nordea Institutionell Kortränta, ny förvaltningsavgift är 0,15 procent

Nordea Sekura, ny förvaltningsavgift är 0,20 procent

Nordea Likviditetsinvest, ny förvaltningsavgift är 0,20 procent

Nordea Räntefond, ny förvaltningsavgift är 0,20 procent

5 september 2014 - Fusioner i Nordeas Europafonder

Den 5 september 2014 fusioneras Institutionella Aktiefonden Europa med Nordea Pro European Fund, under den senares namn.

Den 6 september 2014 läggs aktiefonderna Nordea Selekta Europa och Nordea Europafond samman med Nordea Europe Fund, under den senares namn.

14 juni 2014 - Sverigefonden fusioneras med Swedish Stars

Den 14 juni 2014 fusioneras Nordea Sverigefond in i Nordea Swedish Stars. Fondens namn kommer att vara Nordea Swedish Stars. Samtidigt sker en del förändringar i fondbestämmelserna för Nordea Swedish Stars.

19 maj 2014 - Ny prissättningsmetod i Finlandsregistrerade fonder 

Från och med den 19 maj 2014 kommer Finlandsregistrerade aktieindex- och företagsobligationsfonder att använda metoden transaktionsjusterat andelsvärde vid prissättning av fonderna. Även Finlandsregistrerade räntefonder som placerar på tillväxtmarknaderna kommer att använda sig av denna metod.

1 april 2014 - Ny struktur för Nordeas fondverksamhet i Norden

Under 2014 görs fondverksamheten inom Nordea om. De fyra nordiska fondbolagen samlas i ett gemensamt fondbolag, Nordea Funds Ab, med säte i Finland och med filialer i Sverige, Danmark och Norge.

I Sverige är förändringen planerad att genomföras den 1 april 2014.

Formellt sett innebär förändringen att förvaltningen av de sverigeregistrerade fonderna flyttas till Nordea Funds Ab. 

För dig som andelsägare har detta ingen praktisk påverkan och medför inga kostnader. Den eller de fonder du sparar i fortsätter att vara registrerade i Sverige. Har du fonder som är registrerade i Finland eller Luxemburg kommer dessa att fortsätta vara registrerade där. Du kommer att kunna köpa och sälja fondandelar precis som vanligt.  

14 mars 2014 - Ny fond, Nordea Global Small Cap Fund

Nu lanserar vi Nordea Global Small Cap Fund, en aktiefond som placerar i småbolag från hela världen. 

17 januari 2014 - Nordea Olympiafond - ändring i fondbestämmelserna

Den 17 januari 2014 sker en förändring i fondbestämmelserna för Nordea Olympiafond. Ändringen innebär att utdelningen till Sveriges Olympiska Kommitté höjs från 1 procent till 1,5 procent. Från den 1 januari sänks förvaltningsavgiften från 1,5 procent till 1 procent. 

2013

11 november 2013 - Luxregistrerade fonder byter förvaltande fondbolag 

Den 11 november 2013 bytte åtta Luxemburgregistrerade fonder förvaltande fondbolag, från Nordea Investment Funds Company I S.A. till Nordea Investment Funds S.A. Ändringen har skett på grund av en omstrukturering inom Nordea i Luxemburg.

De fonder som påverkas är: Futura, Optima, Spara Trean, Asian Fund, Likviditetsinvest, Obligationsinvest, Räntefond Företag och Sekura.

29 oktober 2013 - Nordea Kinafond blir en matarfond 

Nordea Kinafond blir en matarfon vilket i praktiken innebär att fonden kommer att placera i mottagarfonden Nordea 1 – Chinese Equity Fund, som i sin tur placerar på den kinesiska aktiemarknaden, istället för att placera direkt på aktiemarknaden i Kina. Ändringen genomförs 29 november 2013.

3 oktober 2013 - Ny fond, Nordea Nordic Ideas Equity Fund 

Nu lanserar vi Nordea Nordic Ideas Equity Fund, en aktiefond som placerar i små, medelstora och stora börsbolag på den nordiska marknaden. 

20 september 2013 - Fonden Selekta Sverige fusioneras med Swedish Stars 

Den 20 oktober 2013 fusioneras Nordea Selekta Sverige med Nordea Swedish Stars under namnet Nordea Swedish Stars.

15 oktober 2013 - Lägsta insättningsgräns höjs i Nordea Småbolagsfond Norden

Den 15 oktober 2013 höjs insättningsgränsen för nya kunder i Nordea Småbolagsfond Norden till 100 miljoner kronor. Befintliga andelsägare kan spara i fonden precis som vanligt.