Om Nordea Funds Ab

Ett nordiskt fondbolag

Att låta någon förvalta dina pengar ska kännas bra. Vi på Nordea Fonder arbetar för att ge dig en långsiktigt god avkastning, samtidigt som vi vill se till att dina sparpengar också arbetar för en mer hållbar framtid.

Vi är det största fondbolaget i Norden och miljoner fondsparare har gett oss förtroendet att förvalta deras pengar. Vi erbjuder ett av marknadens största fondutbud och vårt fokus ligger på aktivt förvaltade fonder som integrerar marknadsinsikter, djup företagsanalys och hållbarhetsfaktorer.

Nordea Funds Ab är en del av Nordeakoncernen och är registrerat i Finland med Helsingfors som hemort. I Sverige bedrivs fondverksamheten genom den svenska filialen, Nordea Funds Ab, Svensk Filial. Filialer finns även i Norge och Danmark.

Organisation

Styrelse, revisorer och tillsynsmyndighet för Nordea Funds Ab.

Styrelse i Nordea Funds Ab

Jukka Perttula*, ordförande, finsk medborgare   
Styrelseproffs   
Torolf Aadnesen*, norsk medborgare  
Styrelseproffs  
Søren Thorius Mølhave Andresen, dansk medborgare
Head of Integration Management Office (IMO), Nordea
Miriam Grut Norrby*, svensk medborgare
delägare, Alfvén&Didrikson AB
Hanna Kaskela*, finsk medborgare
Direktör för ansvarsfulla investeringar och hållbarhet, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
Per Långsved, svensk medborgare
Head of Personal Banking Sweden & Country Senior Executive, Nordea 
Vesa Ollikainen, finsk medborgare
Head of Investment Center, Nordea Wealth Management  
Marianne Philip*, dansk medborgare
Advokat, delägare, Kromann Reumert  

* oberoende styrelsemedlem  

Tillsynsmyndighet 

Fondbolaget och fondverksamheten övervakas av Finansinspektionen. 
Besöksadress: Snellmansgatan 6, 00170 Helsingfors eller Mikaelsgatan 8, 00100 Helsingfors. 
Postadress: PB 103, 00101 Helsingfors   
Telefon: +358 (0)10 831 51   
Fax: +358 (0)10 831 5328   
E-post:  finassivalvonta@finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster 
Webbplats:  www.finanssivalvonta.fiÖppnas i nytt fönster

Revisorer

PricewaterhouseCoopers Oy     
Huvudansvarig revisor: Martin Grandell, CGR    
Revisorssuppleanter: Taru Mäenpää, CGR  

Revisorerna är finska medborgare 

Kontaktuppgifter Nordea Funds Ab

Verkställande direktör, CEO: Josefin Degerholm, finsk medborgare
Adress: Aleksi Kivis gata 7,
00500 Helsingfors
FO-nummer: 1737785-9 
Momsnummer: FI17377859
Telefon +35200 3000  

Om den svenska filialen

Fondverksamheten i Sverige bedrivs genom Nordea Funds Ab, svensk filial.

Nordea Funds Ab, svensk filial

Organisationsnummer: 516408-8782
Verkställande direktör: Maria Rengefors
Klagomålsansvarig: Maria Rengefors
Postadress:  M541, 105 71 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 21 
E-post: fonder@nordea.com

Om Nordea Funds Ab:s lön- och ersättningspolicy

Nordea har en tydlig ersättningspolicy liksom instruktioner och processer för ersättningar som säkerställer en sund ersättningsstruktur i hela koncernen.

Läs mer om vår ersättningspolicy på nordea.fi.Öppnas i nytt fönster

Om Nordea Funds Ab:s policy för orderutförande

Nordeas policy för orderutförande innebär att våra fondförvaltare måste säkerställa att de får bästa möjliga pris vid orderläggning. Detta för att agera i andelsägarnas intresse.

Läs mer om vår policy för orderutförandeÖppnas i nytt fönster

Dina pengar är skyddade om fondbolaget går i konkurs

Tillgångarna i en fond förvaras hos ett så kallat förvaringsinstitut, vanligtvis en bank.

Det är alltså skild ekonomi mellan fonden och fondbolaget. Om ett fondbolag går i konkurs, vilket är mycket ovanligt, påverkas inte fondens värde och själva fonden kan med andra ord inte gå i konkurs.

Fondbolagens förening

Nordea Funds Ab, Svensk Filial är medlem i branschorganisationen Fondbolagens förening.

Svensk kod för fondbolag

Vi följer den kod för styrning av fondbolag som föreningen tagit fram för att främja sund fondverksamhet och värna förtroende för fondsparandet i Sverige. Koden togs fram i december 2004.  Koden är senast reviderad den 13 maj 2019.

Riktlinjer om anställdas affärer med finansiella instrument

Vi följer också Fondbolagens förenings riktlinjer om anställda och uppdragstagares egna affärer med finansiella instrument. I riktlinjerna anges vilka rutiner ett fondbolag ska ha för att hantera anställdas och uppdragstagares egna affärer med finansiella instrument. Riktlinjerna bygger på och kompletterar de bestämmelser på området som finns i fondregelverket och marknadsmissbruksförordningen. En utgångspunkt är att anställda och uppdragstagare inte ska ägna sig åt egna affärer på sådant sätt att kundernas förtroende för bolaget och marknaden riskerar att rubbas. Riktlinjerna togs fram 1998 och reviderades senast den 4 september 2019.

Läs mer på hemsidan för Fondbolagens föreningÖppnas i nytt fönster

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Fondbolagens förening är en av finansiärerna bakom Konsumenternas bank- och finansbyrå. Tillsammans med Konsumenternas försäkringsbyrå driver man bland annat webbplatsen "konsumenternas", där du som konsument hittar opartisk information och vägledning i frågor som rör bank, försäkring och andra finansiella tjänster.