Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Stabil Pension

Stabil Pension är ett bekvämt sparande för dig som vill tänka på annat och där hållbarhet står i fokus. Vi hjälper dig med dina placeringar och anpassar ditt sparande efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Fördelar med Stabil Pension

Vad är Stabil Pension?

Stabil Pension är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt digÖppnas i nytt fönster och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen.

Ditt pensionssparande placeras i en mix av olika tillgångsslag som ger dig möjlighet att få en god långsiktig avkastning. Ju närmare pensionen du kommer, desto säkrare placerar vi dina pengar. Det gör att du får en jämnare och tryggare pension under den utbetalningstid du har valt, vilket kan vara praktiskt och skönt som pensionär.

Stabil Pension är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Flexibla in- och utbetalningar samt olåst sparande

Med Stabil Pension kan du välja att spara månadsvis eller sätta in pengar när du vill. Välj sedan när månadsutbetalningarna ska starta och under hur lång tid. Du kan välja mellan 5 till 30 års utbetalningstid. Du kan också ta ut dina pengar som ett engångsbelopp.

Du kan när som helst ta ut dina pengar, men tänk på att sparandet är till för din framtida pension.

Bestäm vem som ska få dina pengar

Stabil Pension är en kapitalförsäkring och en av fördelarna är att du enkelt kan bestämma vem som ska få pengarna om du skulle gå bort, utan att du behöver skriva testamente. Istället kan du öronmärka pengarna till någon med ett förmånstagarförordnande.

Om du inte väljer förmånstagare delas pengarna ut enligt den vanliga arvsordningen.

Är du redan pensionär eller börjar närma dig pensionen?

Stabil Pension passar även dig som börjar närma dig pensionen eller som redan är pensionär och har pengar att placera. Du behöver inte sluta spara bara för att du blivit pensionär. Skifta fokus istället, och se till att ha pengar för resor, renoveringar eller andra aktiviteter du vill göra.

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår framtida värld kommer att se ut. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik.

När vi gör investeringar i våra portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och affärsetik (det som kallas ESG*) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i bolag inom kolbrytning samt fossilt bränsle.

Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter härÖppnas i nytt fönster.

I Stabil Pension placeras ditt sparande i en mix av olika tillgångsslag. Du kan läsa hur vi jobbar med hållbarheten i de olika tillgångsslagen under fliken – Så förvaltar vi dina pengar.

*ESG står för Environmental, Social and Governance och är en beteckning som används för att beskriva ett bolags kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik.

Så förvaltar vi dina pengar
Priser för Stabil Pension
Villkor och förköpsinformation

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår framtida värld kommer att se ut. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller affärsetik.

När vi gör investeringar i våra portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och affärsetik (det som kallas ESG*) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i bolag inom kolbrytning samt fossilt bränsle.

Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter härÖppnas i nytt fönster.

I Stabil Pension placeras ditt sparande i en mix av olika tillgångsslag. Du kan läsa hur vi jobbar med hållbarheten i de olika tillgångsslagen under fliken – Så förvaltar vi dina pengar.

*ESG står för Environmental, Social and Governance och är en beteckning som används för att beskriva ett bolags kvalitativa aspekter kopplade till miljö, arbetsförhållanden och affärsetik.

Så förvaltar vi dina pensionspengar

I Stabil Pension placerar vi ditt pensionssparande i en mix av olika tillgångsslag. Bland annat i illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omvandlas till kontanter. Det är till exempel direktägda fastigheter, private equity-fonder och illikvida krediter. Den här typen av tillgångsslag är vanligtvis bara tillgängliga för större institutionella investerare. 

Med en lång placeringshorisont och flera olika tillgångsslag kan vi sprida riskerna bättre, vilket gör det möjligt att få en god långsiktig avkastning. Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter härÖppnas i nytt fönster.

Så här jobbar vi med hållbarheten i de olika tillgångsslagen:

Aktier och räntebärande tillgångar 

En del av ditt pensionssparande placeras i aktier och räntor. (tillgångsfördelningen hittar du i kurslistan för Stabil PensionÖppnas i nytt fönster) I vår aktiva förvaltning handlar det primärt att hitta bolag som främjar hållbarhetsarbetet och avser att förbättra sig inom miljö (E), socialt ansvar (S) och affärsetik (G), det som kallas EGS-faktorer*. Utöver det identifierar vi hållbarhetsrisker och begränsar vår exponering mot dessa risker om möjligt.

Vi är en aktiv ägare och för oss är det viktigt att föra en aktiv dialog med de företag vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete med ESG-arbete för att kunna påverka dem och driva på förbättringsarbetet i de företag vi är ägare i.

*En mycket begränsad del av portföljen innehåller investeringar som inte är detaljgranskade utifrån ett ESG-perspektiv, till exempel derivat eller illikvida investeringar som är gjorda innan 2019.

Fastigheter

Inom de illikvida placeringarna i Stabil Pension investerar vi i direktägda kommersiella fastigheter och privatbostäder. I samhället har fastigheter som helhet en betydande roll när det gäller energianvändningen och vi jobbar aktivt för att göra våra fastigheter mer energieffektiva och öka användningen av förnybar energi. Det kan innebära att olika tekniska lösningar utvärderas, tex solceller eller förbättrade styrsystem men också ombyggnationer och renoveringar i olika omfattning. Majoriteten av våra fastigheter använder 100 procent grön el och fjärrvärme.

Onoterade bolag/Private Equity

Private Equity är investeringar i onoterade bolag, det vill säga bolag som inte är börsnoterade. I Stabil Pension investerar vi i Private Equity-fonder vars investeringsstrategier bygger på aktivt ägande. Eftersom fonderna oftast äger en majoritet i bolagen möjliggör den här typen av ägandet ett effektivt påverkansarbete och bidrar till att bygga hållbara bolag på lång sikt. Private Equity är en aktiv ägarform som är värdefokuserad, kräver en helhetssyn på värdeskapande och därför har stor påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett pensionssparande som anpassas efter hur långt du har kvar till pensionen

Förvaltningen i Stabil Pension sker i två portföljer: Stabil Tillväxt och Stabil Trygga.  

Fram till tio år innan utbetalningen ska starta ligger sparandet i Stabil Tillväxt där placeringarna har en högre risk och en högre förväntad avkastning. Tio år innan du planerar att ta ut dina pensionspengar påbörjar vi en stegvis omfördelning mellan portföljerna, från Stabil Tillväxt till Stabil Trygga som har en lägre risk. Fem år efter avtalad utbetalningstidpunkt är hela ditt kapital placerat i Stabil Trygga.

Här kan du se utvecklingen i Stabil Pensions underliggande portföljer.Öppnas i nytt fönster 

Priser för Stabil Pension

SpecifikationPris
Kapitalavgift0,90 % av försäkringskapitalet per år.
Kapitalförvaltningskostnad0,16 % - 0,18 % av försäkringskapitalet per år, beroende på tillgångsallokering och underliggande fonder.
Riskavgift0,001-0,02 % av försäkringskapitalet; avgiftens storlek beror på din ålder.