Fördelar med Stabil Pension

  • Ett pensionssparande med hållbara egenskaper.  
  • Ett sparande anpassas automatiskt efter hur lång tid det är kvar till pensionen.
  • Bestäm själv när, och under hur lång tid, pengarna ska betalas ut.
  • Spara månadsvis eller sätt in pengar när det passar dig.

Vad är Stabil Pension?

Stabil Pension är ett bekvämt sparande med hållbara egenskaper och passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till utbetalning.

Ditt pensionssparande placeras i en mix av olika tillgångsslag som ger dig möjlighet till god långsiktig avkastning. Ju närmare pensionen du kommer, desto säkrare placerar vi dina pengar. Det gör att du får en jämnare och tryggare pension under den utbetalningstid du har valt. Skönt och praktiskt som pensionär.

Stabil Pension är en del av Nordea hållbart urvalÖppnas i nytt fönster. Inom Nordea hållbart urval har ett antal fonder och pensionsprodukter valts ut baserat på att större hänsyn tas till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Flexibla in- och utbetalningar samt olåst sparande

Med Stabil Pension kan du välja att spara månadsvis eller sätta in pengar när du vill. Välj sedan när utbetalningarna ska starta och under hur lång tid. 

Du kan välja mellan 5 till 30 års utbetalningstid. Du kan också ta ut dina pengar som ett engångsbelopp.

Du kan när som helst ta ut dina pengar, men håll fast i tanken att sparandet är till för din framtida pension. 

Bestäm vem som ska få dina pengar

Stabil Pension är en kapitalförsäkring och en av fördelarna är att du kan bestämma vem som ska få pengarna om du skulle avlida. Du kan till exempel öronmärka pengarna i kapitalförsäkringen till ditt barn. 

Om du inte själv valt vem som ska vara förmånstagare gäller i första hand din make/maka/sambo, i andra hand ditt barn och i tredje hand dina arvingar. 

Vill du ändra förmånstagare behöver du skicka in denna blankettÖppnas i nytt fönster till oss.

Är du redan pensionär eller börjar närma dig pensionen?

Stabil Pension passar även dig som börjar närma dig pensionen eller som redan är pensionär och har pengar att placera. Du behöver inte sluta spara bara för att du blivit pensionär. Skifta fokus istället, och se till att ha pengar för resor, renoveringar eller andra aktiviteter du vill göra.

Avgifter
Återbetalningsskydd
Utbetalning och skatt
Möjligheter till flytt
Hållbarhet
Så förvaltar vi dina pengar

Avgifter för Stabil Pension

SpecifikationAVGIFT
Kapitalavgift0,90 % av försäkringskapitalet per år.
Kapitalförvaltningskostnad0,16 % - 0,18 % av försäkringskapitalet per år, beroende på tillgångsallokering och underliggande fonder.
Riskavgift0,001-0,02 % av försäkringskapitalet; avgiftens storlek beror på din ålder.

Återbetalningsskydd

Stabil Pension har ett återbetalningsskydd vilket innebär att pengarna betalas ut till förmånstagare om du skulle avlida. Om du inte själv valt vem som ska vara förmånstagare har du standardförordnande; i första hand make/maka/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand till arvingar. 

Vill du ändra förmånstagare behöver du skicka in denna blankettÖppnas i nytt fönster till oss.

Utbetalning och skatt

Med Stabil Pension väljer du själv när du vill starta utbetalningen. Du kan välja att få ditt sparande utbetalt månadsvis i 5-30 år eller ta ut pengarna när det passar dig genom att göra ett hel- eller delåterköp. Tänk på att det tar 60 dagar från att återköpet registrerats tills det är klart eftersom investeringarna tar tid att sälja av.

Så startar du utbetalningen
När du bestämt dig för att starta utbetalningen kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta. 

Skatt
Stabil Pension är en kapitalförsäkring vilket innebär att du betalar en årlig schablonskatt på ditt sparande och varken behöver deklarera eller betala någon kapitalvinstskatt.

Möjligheter till flytt

Stabil Pension är en kapitalförsäkring och kan därför inte flyttas till annat försäkringsbolag. Men du kan när som helst ta ut pengarna genom att göra ett hel- eller delåterköp. Tänk på att det tar 60 dagar från att återköpet registrerats tills det är klart eftersom investeringarna tar tid att sälja av.

Hållbarhet i Stabil Pension

Hur du sparar till din pension påverkar hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESGÖppnas i nytt fönster) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle. 

I Stabil Pension placeras ditt sparande i en mix av olika tillgångsslag. Du kan läsa hur vi jobbar med hållbarheten i de olika tillgångsslagen under fliken – Så förvaltar vi dina pengar.

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

Här finns utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Stabil Pension.Öppnas i nytt fönster

Periodisk hållbarhetsrapportering för Stabil PensionÖppnas i nytt fönster

Så förvaltar vi dina pensionspengar

I Stabil Pension placerar vi ditt pensionssparande i en mix av olika tillgångsslag. Förutom aktier och räntebärande papper investerar vi också i så kallade illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omvandlas till kontanter. Det är till exempel direktägda fastigheter, private equity-fonder och illikvida krediter. Den här typen av tillgångsslag är vanligtvis bara tillgängliga för större institutionella investerare. 

Med en lång placeringshorisont och flera olika tillgångsslag kan vi sprida riskerna bättre, vilket gör det möjligt att få en god långsiktig avkastning. 

Så här jobbar vi med hållbarheten i de olika tillgångsslagen:

Aktier och räntebärande tillgångar 

En del av ditt pensionssparande placeras i aktier och räntor. (tillgångsfördelningen hittar du i kurslistan för Stabil PensionÖppnas i nytt fönster) I vår aktiva förvaltning handlar det primärt att hitta bolag som främjar hållbarhetsarbetet och avser att förbättra sig inom miljö (E), socialt ansvar (S) och bolagsstyrning (G), det som kallas EGS-faktorer*. Utöver det identifierar vi hållbarhetsrisker och begränsar vår exponering mot dessa risker om möjligt.

Vi är en aktiv ägare och för oss är det viktigt att föra en aktiv dialog med de företag vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete med ESG-arbete för att kunna påverka dem och driva på förbättringsarbetet i de företag vi är ägare i.

*En mycket begränsad del av portföljen innehåller investeringar som inte är detaljgranskade utifrån ett ESG-perspektiv, till exempel derivat eller illikvida investeringar som är gjorda innan 2019.

Fastigheter

Inom de illikvida placeringarna i Stabil Pension investerar vi i direktägda kommersiella fastigheter och privatbostäder. I samhället har fastigheter som helhet en betydande roll när det gäller energianvändningen och vi jobbar aktivt för att göra våra fastigheter mer energieffektiva och öka användningen av förnybar energi. Det kan innebära att olika tekniska lösningar utvärderas, till exempel solceller eller förbättrade styrsystem men också ombyggnationer och renoveringar i olika omfattning. Majoriteten av våra fastigheter använder 100 procent grön el och fjärrvärme.

Onoterade bolag/Private Equity

Private Equity är investeringar i onoterade bolag, det vill säga bolag som inte är börsnoterade. I Stabil Pension investerar vi i Private Equity-fonder vars investeringsstrategier bygger på aktivt ägande. Eftersom fonderna oftast äger en majoritet i bolagen möjliggör den här typen av ägandet ett effektivt påverkansarbete och bidrar till att bygga hållbara bolag på lång sikt. Private Equity är en aktiv ägarform som är värdefokuserad, kräver en helhetssyn på värdeskapande och därför har stor påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett pensionssparande som anpassas efter hur långt du har kvar till pensionen

Förvaltningen i Stabil Pension sker i två portföljer: Stabil Tillväxt och Stabil Trygga.  

Fram till tio år innan utbetalningen ska starta ligger sparandet i Stabil Tillväxt där placeringarna har en högre risk och en högre förväntad avkastning. Tio år innan du planerar att ta ut dina pensionspengar påbörjar vi en stegvis omfördelning mellan portföljerna, från Stabil Tillväxt till Stabil Trygga som har en lägre risk. Fem år efter avtalad utbetalningstidpunkt är hela ditt kapital placerat i Stabil Trygga.

Här kan du se utvecklingen i Stabil Pensions underliggande portföljer.