Vid dödsfall

Forest on summer day - fullMitt i sorgen efter ett dödsfall uppkommer många praktiska frågor. Här får du hjälp så allt går så enkelt och smidigt som möjligt i din kontakt med oss på Nordea.

Att börja med Löpande bankärenden Avslut av engagemang Att börja med

Vad du först bör göra

För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man ska göra och i vilken ordning. En hjälp på vägen är att börja med det här. Ta gärna hjälp av checklistan som stöd för det som behöver göras.

 • Det är viktigt att dödsboet har korrekt adress då alla handlingar skickas till dödsboets adress. Beställ eftersändning av post till den som har huvudansvaret för dödsboet. Kontakta Skatteverket och Adressändring. 
 • Beställ kapital och räntebesked ifrån banken, kontakta Kundcenter 0771 - 22 44 88.
 • Beställ tid för genomgång av bankfack.
 • Beställ Dödsfallsintyg med släktutredning hos skatteverket.
 • Spara kontoutdrag och andra handlingar som kommer från banken tills arvskiftet är genomfört.
 • Spara bouppteckning och arvskifteshandlingar i original.

Det här sker automatiskt

Det här sker automatiskt för Nordeas tjänster så snart vi får kännedom om dödsfallet:

 • Avslutar bankkort /inloggningskort.
 • Spärrar betal- och kreditkort.
 • Spärr av Internet- och telefontjänsten. 
 • Spärr av Kuvertgiro. Detta innebär att man inte längre kan betala räkningar genom att skicka in dem till banken som man tidigare gjort.
 • Dispositionsrätt för god man och förvaltare tas bort.
 • Spärr av e-legitimation.
 • E-faktura avslutas (istället skickas pappersfaktura till dödsboets adress).
 • Anmälan av eventuellt låneskydd. 
Löpande bankärenden

Kontrollera behörigheter och fullmakter

Den som ska ta hand om den avlidnes ekonomi under den första tiden behöver alltid kunna visa ett dödsfallsintyg vid kontakt med banken. När sedan bouppteckningen är klar och inregistrerad ska den kunna visas upp i original.

En fullmakt gäller även efter fullmaktsgivarens död om inget annat anges i fullmakten. Det kan vara bra att kontrollera om och vilka fullmakter som fortsätter att gälla. En gällande fullmakt kan återkallas av vilken dödsbodelägare som helst. 

Nya fullmakter kan även komma att behövas från övriga dödsbodelägare framöver framförallt vid arvskifte. Även i de fall förändringar ska göras inom dödsboet då bouppteckningen är inregistrerad.

Hantera betalningar för dödsboet

Betaltjänst för dödsbo

För betalning av dödsboets räkningar finns "Betaltjänst för dödsbo" att beställa via Kundcenter eller att hämta på Nordeas Servicekontor. 

Räkningarna ska vara utställda i den avlidnes eller dödsboets namn.

Autogiro 

Autogiro och stående överföringar avslutas inte automatiskt i samband med att någon avlider. De fortsätter gälla till dess de återkallas av någon av dödsbodelägarna. Tänk på att även om dessa tas bort måste underliggande avtal sägas upp.

Utbetalningskort 

Utbetalningskort i den avlidnes namn eller på dödsboet kan avgiftsfritt skickas med "Betaltjänst för dödsbo" för insättning på dödsboets konto. På framsidan av utbetalningskortet skrivs ”för insättning på konto” följt av dödsboets kontonummer. Utbetalningskort kan även lösas in på ett Nordeakontor för insättning på dödsboets konto. Kom ihåg behörighetshandlingar.

Redan inlagda betalningar i Nordeas Internet-  eller telefonbank

Räkningar och betalningar som sedan tidigare redan är inlagda via Nordeas Internet-  eller telefonbank på den avlidnes konto kommer att utföras om pengar finns på kontot. För att stoppa sådana betalningar måste dödsbodelägaren kontakta Nordea. 

Lån och krediter i dödsboet

När en person avlider övergår betalningsansvaret för samtliga lån och krediter till dödsboet. Ränta och amortering betalas av dödsboet till dess krediten är löst i sin helhet. Krediter i Nordea med automatisk betalning från konto i Nordea fortsätter att betalas förutsatt att det finns pengar på kontot.

 • Kontokrediter som inte är utnyttjade tas helt bort. Utnyttjade krediter sänks till det vid dödsdagen nyttjade beloppet.
 • Kreditkort sägs upp per automatik men eventuellt utnyttjad kredit ska betalas av dödsboet.
 • Anmälan av eventuellt Låneskydd kopplat till lånet görs av Nordea.

Gå igenom bankfacket

Om det finns bankfack i den avlidnes eller dödsboets namn ska detta inventeras för att kunna göra klart bouppteckningen. Öppnandet av bankfack ska ske i närvaro av två tjänstemän i banken och därför måste alltid bankfacksinventering tidsbokas. Kontakta Kundcenter 0771 - 22 44 88 för att komma i kontakt med kontoret. 

Banken har ingen nyckel till bankfacket. Saknas nyckel får låset borras upp av låssmed mot kostnad.

Avslut av engagemang

Avsluta dödsboets engagemang i Nordea

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket är det dags för arvskifte. Ett arvskifte innebär att dödsboets tillgångar fördelas mellan delägarna när skulder är betalda och eventuell bodelning är gjord.

Du kan skriva arvskifteshandlingen på egen hand eller anlita en annan person eller jurist. Hur tillgångarna ska fördelas ska framgå  och arvskiftet ska undertecknas av alla dödsbodelägare.

Finns det någon omyndig delägare ska han eller hon företrädas av en förmyndare eller god man. I sådana fall ska överförmyndaren skriva under arvskiftet. 

När bouppteckning och arvskifte är klart, ska uppdrag lämnas till dödsboets bank att flytta över pengar och övriga tillgångar till den eller de som ska ärva och samtidigt avsluta dödsboets konton, fonder m.m.

Dokument att ta med till banken

 • Du behöver bouppteckningen, som är registrerad hos Skatteverket, i original.
 • Om inte alla dödsbodelägare är med på banken, måste de lämna fullmakt till ombudet som är på banken. Fullmakten måste innefatta samma åtgärder som lämnas i uppdraget och vara i original. Fullmakt som har lämnats i arvsskiftet kan också användas förutsatt att den uppvisas i original.
 • Om det finns ett testamente behöver du ta med det i original.

Bra att tänka på

 • Om det är många konton eller dödsbodelägare kan det vara bra att beställa en tid för avslutet.
 • Det kan vara bra att lämna kvar ett konto för t ex skatteåterbäring eller andra återbetalningar som kan ske.
 • Har dödsboet ett bankfack är det bra att avsluta detta i samband med avslut av övrigt engagemang.