Därför tror vi på aktiv förvaltning

Aktivt förvaltade fonder ger möjlighet till bättre avkastning än jämförelseindex

Eftersom en indexfond är en direkt avspegling av ett index ska den inte gå varken bättre eller sämre än sitt index efter kostnader. En aktivt förvaltad fond kan däremot gå både bättre och sämre än index. 

Som fondbolag kan vi inte förvänta oss att alla våra fonder alltid kommer att utvecklas bättre än sina jämförelseindex, men med strukturerade processer, grundliga analyser och framstående analytiker och förvaltare så har vi bra förutsättningar. 

Vi är en aktiv ägare som har kraften att skapa förändringar i bolag

Aktiv förvaltning är ett brett begrepp. Det handlar både om att skapa bästa möjliga avkastning till våra fondandelsägare men också om att ta ansvar för de placeringar som vi gör och vara aktiva ägare. Som Nordens största fondförvaltare kan vi påverka på de bolag som vi investerar i. Vi har möjlighet att föra en dialog som både handlar om hur bolaget kan bli mer lönsamt men även hur det kan ta större ansvar i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning (ESG). I längden tror vi att företag som tar ansvar för sådana frågor också kommer att bli mer lönsamma. 

Eftersom vi lägger en allt större vikt vid frågor som berör miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i vår analys och i våra investeringsbeslut så ger vi dig som sparar i våra fonder ett värde som inte bara är finansiellt: vetskapen om att ditt sparande förvaltas ansvarsfullt. 

Vår syn på passiv förvaltning 

Vi har många passivt förvaltade fonder i vårt utbud eftersom vi samtidigt anser att de behövs som ett komplement till en aktiv förvaltning. 

Ibland är indexfonder att föredra framför aktivt förvaltade fonder. Till exempel när du;

Vill placera i aktiefonder med en kortare placeringshorisont 

Precis som en del forskning pekar på så är det mycket svårt att slå index framför allt i ett kort perspektiv eftersom marknaderna är effektiva*. Här styrs avkastningen till större del av fondens omsättningshastighet och då är en indexfond med lägre avgift att föredra. Det är först med en längre placeringshorisont, upp mot tre till fem år som forskningen kunnat visa att värdet av analyser och beräkningar av framtida vinster ger effekt. 

Vi rekommenderar dock inte våra kunder att placera i aktiefonder överhuvudtaget vid en placeringshorisont under två år då det innebär en allt för hög risk. 

* Fondspecial om aktiv och passiv förvaltning från Fondbolagens FöreningÖppnas i nytt fönster

Inte är beredd att ta den extra risk som en placering i en aktivt förvaltad fond innebär

Att placera i en aktivt förvaltad fond innebär en högre möjlighet till avkastning men kan naturligtvis också innebära en högre risk. Det finns många kunder som föredrar att få en avkastning som motsvarar index och att inte heller ta en högre risk än så och till dessa kunder vill vi kunna erbjuda ett alternativ. 

Vill kombinera aktiv och passiv förvaltning

Att kombinera aktiv och passiv förvaltning i en sparportfölj kan vara ett bra alternativ. Till exempel kan du som sparare välja aktivt förvaltade fonder för vissa marknader och indexfonder för andra. Man kan även kombinera aktivt och passivt förvaltade fonder inom samma marknader, till exempel kan en indexfond fungera som bas och en aktivt förvaltad fond som ett komplement i syfte att antingen ge möjlighet till högre avkastning eller att diversifiera riskerna. 

Att utvärdera aktiv förvaltning 

Den information som finns tillgänglig för fonder är mycket omfattande. Men det är trots det inte alltid så lätt att förstå. Två viktiga begrepp att hålla koll på som fondsparare när det gäller att bedöma graden av aktiv förvaltning i en fond är Tracking error (aktiv risk) och Active share. 

Tracking error (aktiv risk) 

Tracking error, eller aktiv risk, visar hur mycket en fonds avkastning avviker från jämförelseindex. Detta mått beräknas som standardavvikelsen hos skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning. Måttet redovisas i procent. En indexfond har därmed ett tracking error på väldigt nära 0 procent och ju högre tracking error en fond har desto högre är den aktiva risken. 

Active Share

Active share visar hur mycket fondens innehav i procent i varje aktie avviker från aktiernas vikt i ett brett börsindex, dividerat med två. Noll procent active share innebär att fonden har exakt samma innehav och fördelning som jämförelseindexet. 100 procent active share innebär att inga av fondens innehav finns representerade i indexet. 

Man bör dock använda måttet med viss försiktighet då det finns aspekter som inte alltid fångas upp, exempelvis tar det inte höjd för fonder som investerar på små marknader som domineras av flera stora bolag, t.ex. den svenska marknaden. UCITS-direktivet begränsar den aktiva fondförvaltaren till att enbart placera max 10 procent av fondens medel i ett specifikt bolag, vilket ibland kan begränsa förvaltarens möjlighet att göra aktiva val och även missgynnar trovärdigheten i mätmetoden.