Ålderspension Garanti

Ålderspension Garanti är en privat pensionsförsäkring för dig som har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller som saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet. Det är också ett bra alternativ för dig som redan har ett pensionssparande som du vill flytta till Nordea.

Vad är Ålderspension Garanti?

Ålderspension Garanti är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Sparandet innehåller även en garanti som innebär att du som lägst får tillbaka 85 procent av de pengar du satt in. 

Ålderspension Garanti är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Tips - Om du pensionssparar i Ålderspension Garanti och har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension kan du göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp.

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du redan har pensionssparande hos andra pensionsbolag har du möjlighet att flytta det till Nordea och Ålderspension Garanti. 

Med vår digitala pensionsrådgivare Nora Pension hjälper vi dig att hämta in information om dina pensionsavtal. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

Läs mer om att flytta pension här

Fördelar med Ålderspension Garanti 

  • Ett pensionssparande som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

  • Ett bekvämt sparande där vi sköter placeringarna åt dig.

  • Risknivån i sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten du kommer, desto tryggare placerar vi dina pengar. 

  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer. 

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När vi gör investeringar i våra traditionellt förvaltade portföljer granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG*) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolagen att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i bolag inom kolbrytning samt fossilt bränsle. 

Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.

I Ålderspension Garanti placeras pengarna i en mix av olika tillgångsslag. Du kan läsa hur vi jobbar med hållbarheten i de olika tillgångsslagen under fliken – Så förvaltar vi dina pengar.

Så förvaltar vi dina pengar
Återbetalningsskydd
Avgifter för Ålderspension Garanti
Villkor och förköpsinformation

Pensionsspara med hållbarhet i fokus

Hur du sparar till din pension har stor effekt på hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När vi gör investeringar i våra traditionellt förvaltade portföljer granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG*) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolagen att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vårt klimatfokus gör även att vi undviker investeringar i bolag inom kolbrytning samt fossilt bränsle. 

Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.

I Ålderspension Garanti placeras pengarna i en mix av olika tillgångsslag. Du kan läsa hur vi jobbar med hållbarheten i de olika tillgångsslagen under fliken – Så förvaltar vi dina pengar.

Så förvaltar vi dina pensionspengar

I Ålderspension Garanti placerar vi ditt pensionssparande i en mix av olika tillgångsslag. Bland annat i illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omvandlas till kontanter. Det är till exempel direktägda fastigheter, private equity-fonder och illikvida krediter. Den här typen av tillgångsslag är vanligtvis bara tillgängliga för större institutionella investerare. 

Med en lång placeringshorisont och flera olika tillgångsslag kan vi sprida riskerna bättre, vilket gör det möjligt att få en god långsiktig avkastning. Här finns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekterÖppnas i nytt fönster.

Så här jobbar vi med hållbarheten i de olika tillgångsslagen:

Aktier och räntebärande tillgångar 

En del av pengarna placeras i aktier och räntor. (tillgångsfördelningen i portföljerna hittar du härÖppnas i nytt fönster). I vår aktiva förvaltning handlar det primärt att hitta bolag som främjar hållbarhetsarbetet och avser att förbättra sig inom miljö (E), socialt ansvar (S) och bolagsstyrning (G), det som kallas EGS-faktorer*. Utöver det identifierar vi hållbarhetsrisker och begränsar vår exponering mot dessa risker om möjligt.

Vi är en aktiv ägare och för oss är det viktigt att föra en aktiv dialog med de företag vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete med ESG-arbete för att kunna påverka dem och driva på förbättringsarbetet i de företag vi är ägare i.

*En mycket begränsad del av portföljen innehåller investeringar som inte är detaljgranskade utifrån ett ESG-perspektiv, till exempel derivat eller illikvida investeringar som är gjorda innan 2019.

Fastigheter

Inom de illikvida placeringarna i Ålderspension Garanti investerar vi i direktägda kommersiella fastigheter och privatbostäder. I samhället har fastigheter som helhet en betydande roll när det gäller energianvändningen och vi jobbar aktivt för att göra våra fastigheter mer energieffektiva och öka användningen av förnybar energi. Det kan innebära att olika tekniska lösningar utvärderas, till exempel solceller eller förbättrade styrsystem men också ombyggnationer och renoveringar i olika omfattning. Majoriteten av våra fastigheter använder 100 procent grön el och fjärrvärme. 

Onoterade bolag/Private Equity

Private Equity är investeringar i onoterade bolag, det vill säga bolag som inte är börsnoterade. I Ålderspension Garanti investerar vi i Private Equity-fonder vars investeringsstrategier bygger på aktivt ägande. Eftersom fonderna oftast äger en majoritet i bolagen möjliggör den här typen av ägandet ett effektivt påverkansarbete och bidrar till att bygga hållbara bolag på lång sikt. Private Equity är en aktiv ägarform som är värdefokuserad, kräver en helhetssyn på värdeskapande och därför har stor påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett pensionssparande som anpassas efter hur långt du har kvar till pensionen

Förvaltningen i Ålderspension Garanti sker i två portföljer: Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Hur stor andel av ditt sparande som förvaltas inom respektive portfölj beror på när du tänkt gå i pension. 15 år innan avtalad utbetalningstidpunkt påbörjar vi en stegvis omfördelning av ditt pensionssparande mellan de två portföljerna. Från Tillväxtportföljen till Trygga portföljen som har en lägre risk. 

Här kan du se utvecklingen i de underliggande portföljerna i Ålderspension Garanti.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår i Ålderspension Garanti och innebär att pengarna betalas ut till dina anhöriga om du skulle avlida. Den som får dina pengar är make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet innan din pensionsutbetalning har påbörjats. Om du sedan skulle avlida får andra pensionssparare som också har valt bort återbetalningsskyddet pengarna istället, så kallade arvsvinster. Din pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Avgifter för Ålderspension Garanti

Fast avgift152 kr per år
Kapitalavgift0,75 % av kapitalet per år
Kapitalförvaltningskostnad0,13-0,19 % av kapitalet per år
Flytt till annat försäkringsbolag900 kr