Ålderspension Garanti

Ålderspension Garanti är en privat pensionsförsäkring för dig som saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet. Det är också ett bra alternativ för dig som redan har en pensionsförsäkring som du vill flytta till Nordea.

Vad är Ålderspension Garanti?

Ålderspension Garanti är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Sparandet innehåller även en garanti som innebär att du som lägst får tillbaka 85 procent av de pengar du satt in. 

Ålderspension Garanti är en del av Nordeas Hållbart Val. Inom Hållbart Val har vi valt ut ett antal fonder och pensionsprodukter baserat på att de tar större hänsyn till hållbarhetsfrågor i investeringsbesluten.

Tips - Om du pensionssparar i Ålderspension Garanti och har inkomst från aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension kan du göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp.

Flytta ditt pensionssparande till Nordea

Om du redan har pensionssparande hos andra pensionsbolag har du möjlighet att flytta det till Nordea och Ålderspension Garanti. 

Med vår digitala pensionsrådgivare Nora Pension hjälper vi dig att hämta in information om dina pensionsavtal. Vi sammanfattar sedan förutsättningarna så att du kan jämföra ditt sparande och enkelt flytta det till oss.

Läs mer om att flytta pension här

Fördelar med Ålderspension Garanti 

  • Ett pensionssparande som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning.

  • Ett bekvämt sparande där vi sköter placeringarna åt dig.

  • Risknivån i sparandet anpassas automatiskt. Ju närmare utbetalningstidpunkten du kommer, desto tryggare placerar vi dina pengar. 

  • Du kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat dig – däremot mer. 

Villkor och förköpsinformation
Avgifter
Utbetalning och skatt
Återbetalningsskydd
Möjligheter till flytt
Hållbarhet
Så förvaltar vi dina pengar

Avgifter för Ålderspension Garanti

Fast avgift165 kr per år
Kapitalavgift0,75 % av kapitalet per år
Kapitalförvaltningskostnad0,13-0,19 % av kapitalet per år
Flytt till annat försäkringsbolag900 kr

Utbetalning och skatt

Ålderspension Garanti betalas ut månadsvis under minst fem år och max 20 år. Du kan tidigast starta utbetalning när du är 55 år. Innan utbetalningen påbörjas kan du ändra starttidpunkt och utbetalningens längd.

När du närmar dig pension är det bra att skaffa en överblick av de pensioner du har. Du har kanske tjänat in till pension från flera olika arbetsgivare och även sparat privat. Tänk på att olika pensioner kan betalas ut under olika lång tid så att du också vet när utbetalningarna upphör, om de inte är livsvariga. Ta reda på vad som gäller innan du startar dina utbetalningar. Du får en bra överblick genom att besöka minpension.seÖppnas i nytt fönster.

Så startar du utbetalningen
När du bestämt dig för att starta utbetalningen av ditt pensionssparande, kontaktar du oss på telefon 0771-22 44 88. Det kan du göra tidigast sex månader innan du önskar utbetalning ända fram till den 15 dagen i den månad din utbetalning ska starta.

Skatt
2016 avskaffades avdragsrätten för privat pensionssparande. Men om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension från jobbet har du fortfarande möjlighet att göra avdrag med 35 procent av din inkomst upp till max 10 prisbasbelopp. Då kan Ålderspension Garanti fortsatt vara ett alternativ för ditt pensionssparande.

Du betalar årlig avkastningsskatt för ditt pensionssparande. Avkastningsskatten är en schablonskatt, som innebär att du betalar skatt oavsett om värdet på din försäkring går upp eller inte.

När du börjar ta ut din pension betalar du inkomstskatt på utbetalningarna. Skatteavdrag görs med 30 procent i samband med utbetalning om inget annat meddelats oss. Det kan vara bra att se över vilken skattesats du ska betala när du tar ut din pension. Det kan du göra på Skatteverkets hemsida.

Vill du att vi gör ett högre skatteavdrag på dina utbetalningar kontaktar du oss så hjälper vi dig. Önskar du däremot sänka skatteavdraget behöver du skicka in ett jämkningsbeslut från Skatteverket.

Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd ingår i Ålderspension Garanti och innebär att pengarna betalas ut till dina anhöriga om du skulle avlida. Den som får dina pengar är make/maka/sambo eller, om sådan saknas, dina barn.

Du kan välja bort återbetalningsskyddet innan din pensionsutbetalning har påbörjats. Om du sedan skulle avlida får andra pensionssparare som också har valt bort återbetalningsskyddet pengarna istället, så kallade arvsvinster. Din pension blir något högre om du inte har återbetalningsskydd.

Möjligheter till flytt

Du kan flytta din pension till oss med hjälp av vår digitala pensionsrådgivare Nora. Om du vill boka tid med en rådgivare för att se över din pension bokar du enklast tid via nätbanken eller i mobilappen under fliken Hjälp, eller så når du oss på telefon 0771-22 44 88. Det går att flytta din Ålderspension Garanti från oss tidigast ett år efter att den första insättningen har skett. Det tar upp till 60 dagar innan flytten är genomförd.

Bra att veta om du vill flytta din Ålderspension Garanti

  • Det är försäkringens aktuella värde på flyttdagen som gäller.
  • Du har ingen garanti på de pengar du satt in om du tar ut pengarna i förtid.

Hållbarhet i Ålderspension Garanti

Hur du sparar till din pension påverkar hur vår värld kommer att se ut i framtiden. Du kan pensionsspara och få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer som rör miljö, sociala frågor eller bolagsstyrning.

När vi gör investeringar i de portföljer vi förvaltar åt våra kunder granskar vi bland annat kvalitativa aspekter kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (det som kallas ESG) och utvärderar uppsatta hållbarhets- och klimatmål. Vi gör en riskbedömning och ser på vår möjlighet att påverka bolag att ställa om sin verksamhet och kontinuerligt förbättra sitt hållbarhetsarbete. Vi utesluter investeringar inom kontroversiella sektorer som exempelvis vapen, tobak, kolbrytning eller okonventionell utvinning och produktion av fossilt bränsle. 

Här finns en utförlig information om vårt åtagande och hur vi jobbar med hållbarhet i Ålderspension Garanti. (pdf, 161 KB)Öppnas i nytt fönster

På nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönsterfinns mer information om hur vi tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och hur vi identifierar samt hanterar negativa hållbarhetseffekter.

I Ålderspension Garanti placeras pengarna i en mix av olika tillgångsslag. Du kan läsa hur vi jobbar med hållbarheten i de olika tillgångsslagen under fliken "Så förvaltar vi dina pengar".

Periodisk hållbarhetsrapportering för Ålderspension GarantiÖppnas i nytt fönster

Så förvaltar vi dina pensionspengar

I Ålderspension Garanti placerar vi ditt pensionssparande i en mix av olika tillgångsslag. Bland annat i illikvida tillgångar, det vill säga tillgångar som inte lätt kan omvandlas till kontanter. Det är till exempel direktägda fastigheter, private equity-fonder och illikvida krediter. Den här typen av tillgångsslag är vanligtvis bara tillgängliga för större institutionella investerare. 

Med en lång placeringshorisont och flera olika tillgångsslag kan vi sprida riskerna bättre, vilket gör det möjligt att få en god långsiktig avkastning. 

Så här jobbar vi med hållbarheten i de olika tillgångsslagen:

Aktier och räntebärande tillgångar 

En del av pengarna placeras i aktier och räntor. (tillgångsfördelningen i portföljerna hittar du härÖppnas i nytt fönster). I vår aktiva förvaltning handlar det primärt att hitta bolag som främjar hållbarhetsarbetet och avser att förbättra sig inom miljö (E), socialt ansvar (S) och bolagsstyrning (G), det som kallas EGS-faktorer*. Utöver det identifierar vi hållbarhetsrisker och begränsar vår exponering mot dessa risker om möjligt.

Vi är en aktiv ägare och för oss är det viktigt att föra en aktiv dialog med de företag vi investerar i och dess förvaltare om deras arbete med ESG-arbete för att kunna påverka dem och driva på förbättringsarbetet i de företag vi är ägare i.

*En mycket begränsad del av portföljen innehåller investeringar som inte är detaljgranskade utifrån ett ESG-perspektiv, till exempel derivat eller illikvida investeringar som är gjorda innan 2019.

Fastigheter

Inom de illikvida placeringarna i Ålderspension Garanti investerar vi i direktägda kommersiella fastigheter och privatbostäder. I samhället har fastigheter som helhet en betydande roll när det gäller energianvändningen och vi jobbar aktivt för att göra våra fastigheter mer energieffektiva och öka användningen av förnybar energi. Det kan innebära att olika tekniska lösningar utvärderas, till exempel solceller eller förbättrade styrsystem men också ombyggnationer och renoveringar i olika omfattning. Majoriteten av våra fastigheter använder 100 procent grön el och fjärrvärme. 

Onoterade bolag/Private Equity

Private Equity är investeringar i onoterade bolag, det vill säga bolag som inte är börsnoterade. I Ålderspension Garanti investerar vi i Private Equity-fonder vars investeringsstrategier bygger på aktivt ägande. Eftersom fonderna oftast äger en majoritet i bolagen möjliggör den här typen av ägandet ett effektivt påverkansarbete och bidrar till att bygga hållbara bolag på lång sikt. Private Equity är en aktiv ägarform som är värdefokuserad, kräver en helhetssyn på värdeskapande och därför har stor påverkan utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Ett pensionssparande som anpassas efter hur långt du har kvar till pensionen

Förvaltningen i Ålderspension Garanti sker i två portföljer: Tillväxtportföljen och Trygga portföljen.

Hur stor andel av ditt sparande som förvaltas inom respektive portfölj beror på när du tänkt gå i pension. 15 år innan avtalad utbetalningstidpunkt påbörjar vi en stegvis omfördelning av ditt pensionssparande mellan de två portföljerna. Från Tillväxtportföljen till Trygga portföljen som har en lägre risk. 

Här kan du se utvecklingen i de underliggande portföljerna i Ålderspension Garanti.