Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Fastränteplacering

Att placera dina pengar på ett konto med fast ränta är ett tryggt val. Du vet redan innan vilken ränta du kommer få. Det passar dig som vill ha ett lönsamt sparande utan risk.

Bind dina sparpengar

Få garanterad ränta på belopp du kan avvara en bestämd tid.

Fastränteplacering är ett intressant alternativ för sparade pengar som du vet att du inte behöver under en viss period. När du har ett sparkapital på 10.000 kronor och mer kan du välja Fastränteplacering, så kallat fasträntekonto. 

Genom att binda hela eller delar av summan på ditt sparkonto kan du få möjlighet till högre ränta/avkastning på pengarna. Det finns olika bindningstider på fasträntekonton vilket gör att du kan anpassa ditt sparande efter dina behov och sparmål.

Fastränteplaceringen kopplas till ett av dina sparkonton. Det innebär att insättning och avslut alltid hanteras via det kontot. Kontot omfattas av statlig insättningsgaranti. Via Internetbanken och mobilappen har du kontroll på placeringen och kontot så du kan se alla transaktioner och villkor.

Dina fördelar:

  • Du får möjlighet till högre ränta än på vanligt sparkonto.
  • Du får samma ränta under hela bindningstiden och vet i förväg vilken ränta du får.
  • Du väljer mellan olika bindningstider, från sex månader upp till tre år.
  • Du kan ta ut pengarna i förtid men då mot avgift för förtidslösen. Uttag måste avse hela placeringen.

Fast ränta

Räntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. Normalt är räntan högre än vad du får på sparkonto med rörlig ränta. Den ränta du får bestäms utifrån marknadsräntan den dag som placeringen sker. Hela räntan betalas ut på förfallodagen. 

Att ta ut pengarna i förtid kostar  

Du kan du välja att avsluta placeringen i förtid mot en avgift i form av ränteskillnadsersättning. Det kostar. Kostnaden bestäms den dag då avslutet sker, och är minst 300 kronor. Uppgifter om kostnaden lämnas av banken. 

Ränta och priser

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 950 000 kronor, 950 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Öppna Fastränteplacering

Logga in och öppna Fastränteplacering i Internetbanken, möjligt på handelns öppettider vardagar mellan kl 08.00-17.00.

Öppna Fastränteplacering Öppnas i nytt fönster