Warranter

Så funkar warranter

Warranter är ett spännande sätt att krydda dina placeringar. Eftersom warranters värde kan förändras mycket snabbt, både i uppgång och i nedgång, är det viktigt att du är påläst och vet hur de fungerar. Warranters höga avkastningspotential är kopplad till att de även är en placeringsform med hög risk.

En warrant består av fyra delar 
 1. Underliggande tillgång: En warrants värdeutveckling är kopplad till utvecklingen på en underliggande tillgång. Den vanligaste underliggande tillgången är en aktie, till exempel Volvo B. Vi har warranter på de flesta av börsens största och mest populära aktier. En warrant kan också vara kopplad till andra tillgångar, exempelvis råvaror eller valutor. 
 2. Typ: En warrant är antingen av typen köp eller sälj. Om du tror att aktien Ericsson B ska stiga i värde kan du köpa en köpwarrant på Ericsson B. Stiger aktiekursen kan du tjäna pengar på köpwarranten. Tror du att aktien H&M B ska falla i värde, kan du köpa en säljwarrant på aktien. Faller aktiekursen kan du tjäna pengar på säljwarranten.
 3. Slutdag: En warrant har en begränsad löptid, en slutdag. Normalt har vi flera olika warranter med olika slutdagar på samma aktie. Tiden kvar till slutdagen kan vara alltifrån en dag till flera år.
 4. Lösenpris: Lösenpriset talar om vad aktiekursen måste vara på slutdagen för att du ska få pengar. För köpwarranter gäller följande på slutdagen: Om aktiekursen är högre än lösenpriset får du pengar. Om aktiekursen är lägre än eller lika med lösenpriset får du inga pengar. För säljwarranter är det tvärt om: Om aktiekursen är lägre än lösenpriset på slutdagen får du pengar. Om aktiekursen är högre än eller lika med lösenpriset får du inga pengar. Normalt har vi flera olika warranter med olika lösenpris på samma aktie.
Warrantens namn ger mycket information

Alla våra warranter är börsnoterade och har ett unikt kortnamn. Warrantens namn ger mycket information om de fyra delarna som beskrivs ovan. 

 • De tre första bokstäverna ”ERI” i warrantens namn talar om vilken den underliggande tillgången är. ERI är förkortning för aktien Ericsson B.
 • Siffran 3 är en årtalssiffra som beskriver vilket år warrantens slutdag infaller. ”3” står för 2013.
 • Bokstaven ”A” beskriver två olika saker. Dels vilken typ av warrant det är, köpwarrant eller säljwarrant, och dels när under året 2013 som warrantens slutdag infaller. Köpwarranter har tilldelats bokstäverna A till och med L och säljwarranter bokstäverna M – X där A och M står för januari månad, B och N för februari månad och så vidare.
MånadJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
Köpwarrantabcdefghijkl
Säljwarrantmnopqrstuvwx

Antal warranter per underliggande

En warrant motsvarar oftast inte en hel aktie, utan prissätts i allmänhet som en andel av en aktie, till exempel fem eller tio warranter på en aktie. Det brukar alltså krävas till exempel tio Ericssonwarranter för att motsvara en Ericssonaktie. Vi kallar det för ”antal warranter per underliggande”.

Några exempel

Här tittar vi på några konkreta exempel på hur en warrantaffär kan se ut i verkligheten. Vi antar att aktiekursen för Aktiebolaget AB i dag är 100 kr, warranten kostar 10 kr och warrantens lösenpris är 100 kr. För att beräkna en warrants värde på slutdagen används följande formler:

Slutdagens värde

 • A = Köpwarrantens värde på slutdagen
 • B = Aktiens slutkurs
 • C = Lösenpris
 • D = Antalet warranter per aktie
Aktien

Pluss 25%

På slutdagen är Aktiebolaget AB:s aktiekurs 125 kr.

Om du hade köpt aktien hade du tjänat 25 kr (125 kr – 100 kr), vilket motsvarar en avkastning på 25 procent.

Warranten

Pluss 150%

På slutdagen är Aktiebolaget AB:s aktiekurs 125 kr.

På slutdagen är warranten värd skillnaden mellan aktiekursen och lösenpriset, det vill säga 25 kr (125 kr – 100 kr). Om du hade köpt warranten hade du alltså tjänat 15 kr (25 kr – 10 kr), och då fått en avkastning på 150 procent! (15 kr / 10 kr).

På slutdagen är Aktiebolaget AB:s aktiekurs 125 kr.

Minus 25%

På slutdagen är Aktiebolaget AB:s aktiekurs 75 kr.

Om du hade köpt aktien hade du förlorat 25 kr 
(75 kr – 100 kr, vilket motsvarar en förlust på 25 procent).

Minus 100%
På slutdagen är Aktiebolaget AB:s aktiekurs 75 kr.

På grund av att aktiekursen på slutdagen är lägre än lösenpriset förfaller warranten utan värde och din förlust blir då 10 kr om du köpt warranten, det vill säga 100 procent. Du förlorar alltså alla dina placerade pengar om du köpt warranten.

På slutdagen är Aktiebolaget AB:s aktiekurs 75 kr.

Warranten jämfört med aktien

I tabellen ser du en jämförelse mellan warranten och aktien vid olika aktiekurser på slutdagen. Vi antar att warranten kostar 10 kr och warrantens lösenpris är 100 kr.

Aktiens slutkursUtfall om du köpt aktienUtfall om du köpt warrantenAvkastning om du köpt aktienAvkastning om du köpt warranten
75 kr–25 kr–10 kr–25 %–100 %
100 kr0 kr–10 kr0 %–100 %
125 kr+25 kr+15 kr+25 %+150 %
150 kr+50 kr+40 kr+50 %+400 %

 

Break even – att gå jämnt upp

Med hjälp av tabellen ovan är det lätt att beräkna vad aktiekursen minst måste vara på slutdagen för att du ska tjäna pengar på warranten, eller åtminstone gå jämnt upp. I och med att du köpte warranten för 10 kr och lösenpriset är 100 kr, måste aktiekursen stiga till 110 kr på slutdagen för att du ska gå jämnt upp. Allt över 110 kr är vinst. För den här warranten är alltså break even 110 kr. Break even är ett nyckeltal som ofta används i samband med warranter och som kan vara till hjälp för att lyckas med dina warrantaffärer.

Köpwarrant

Köpwarrant

 • A = Break even
 • B = Warrantpris
 • C = Antalet warranter per aktie
 • D = Lösenpris
Så här räknar du ut break even:

Så här räknar du ut break even

I och med att du köpte warranten för 10 kr och lösenpriset är 100 kr, måste aktiekursen stiga till 110 kr på slutdagen för att du ska gå jämnt upp. För den här warranten är alltså break even 110 kr.

Säljwarrant

Säljwarrant

 • A = Break even
 • B = Warrantpris
 • C = Antalet warranter per aktie
 • D = Lösenpris
Så här räknar du ut break even:

Break even

Köpte du däremot en säljwarrant för 10 kr med lösenpris 100 kr måste aktiekursen sjunka till 90 kr på slutdagen för att du ska gå jämnt upp.

Nyckeltal

Alla Nordeas warranter är börsnoterade och du kan därför enkelt sälja dem när du själv vill, under warrantens löptid. Eftersom Break even bara beräknas till warrantens slutdag.

Vi antar att Aktiebolaget AB:s aktiekurs i dag är 100 kr, köpwarranten kostar 10 kr och warrantens lösenpris är 100 kr. En dag senare står Aktiebolaget AB:s aktiekurs i 105 kr – aktien har alltså stigit 5 kr, eller 5 procent. Hur mycket är din warrant värd? För att räkna ut det tar vi hjälp av nyckeltalen elasticitet och delta.

Elasticitet – förändring i procent

Warrantens inbyggda hävstång gör att den procentuellt rör sig mer än aktien. För att kunna uppskatta hur mycket mer en warrant rör sig i förhållande till den underliggande aktien används nyckeltalet elasticitet. Elasticiteten beskriver hur mycket warranten förväntas förändras i värde när aktien rör sig 1 procent. En köpwarrant som har 4 i elasticitet förväntas stiga 4 procent i värde om aktien stiger 1 procent. För säljwarranter är elasticiteten negativ. En säljwarrant som har –5 i elasticitet förväntas stiga 5 procent i värde om aktien faller 1 procent. Elasticiteten för våra warranter beräknas automatiskt och finns under kurslistan.

När du köpte din warrant i Aktiebolaget AB för 10 kr var elasticiteten 5,7. Det betyder att om aktiekursen stigit från 100 kr till 105 kr, 5 procent, förväntas warranten stiga med 28,5 procent (5 × 5,7). Warranten kommer då alltså att vara värd 12,85 kr och har stigit 28,5 procent på en dag.

Delta – förändring i kronor

På motsvarande sätt uttrycker delta hur mycket warrantkursen förändras i kronor när aktiekursen förändras 1 krona. En köpwarrant som har 0,5 i delta förväntas stiga 50 öre i värde om aktien stiger 1 krona.

Delta beräknas automatiskt för alla våra warranter och du hittar aktuellt delta för respektive warrant under kurslistan.

Elasticitet och delta förändras ständigt

Det är viktigt att veta att elasticitet och delta inte är konstanta över tiden, de är bara teoretiska uppskattningar av hur mycket warranten kommer att ändras i värde under aktuella förhållanden.

Elasticitet och delta beskriver endast hur mycket warranten förändras i värde när den underliggande aktiens värde förändras vid ett visst tillfälle. Nyckeltalen förändras kontinuerligt och påverkas bland annat av förändringar i aktiekursen, framtida aktieutdelningar, framtida förväntad kursrörlighet (volatilitet) och återstående löptid.

Warrantens värde under löptiden

Precis som för aktier har våra warranter både köpkurser och säljkurser. Säljkursen visar vad du betalar för warranten om du vill köpa den. Köpkursen visar vad du får för warranten om du säljer den. Vad en warrants köpkurs och säljkurs är vid ett givet tillfälle beror på flera faktorer. För att förklara faktorerna delar vi upp dem i två kategorier: warrantens konstruktion och marknadsfaktorer.

Warrantens konstruktion

Lösenpris: Alla warranter har ett lösenpris som är bestämt redan när warranten ges ut. Ju högre lösenpriset är desto lägre är priset på en köpwarrant och desto mindre är sannolikheten att warranten ska ha ett värde på slutdagen. Ju högre lösenpriset är desto högre är priset på en säljwarrant och desto större är sannolikheten att warranten ska ha ett värde på slutdagen. Vi har i normalt många warranter på varje aktie, med olika lösenpriser.

Löptid: Löptiden är bestämd när warranten ges ut. Ju längre löptid, desto högre värde i både köpwarranter och säljwarranter. Alla warranter minskar lite i värde för varje dag som går.

Antal warranter per aktie: Ofta krävs det flera warranter för att följa en aktie kursmässigt. Det kallas för ”antal warranter per aktie”. Ju fler warranter som krävs, desto lägre blir priset på warranten. Warrantens hävstångseffekt påverkas dock inte.

Fastställelseperiod för slutkurs: För att beräkna aktiens slutkurs, det vill säga den kurs som warrantens slutliga värde avräknas mot, används aktiens genomsnittliga stängningskurs under de 10 sista handelsdagarna av warrantens löptid. Detta kallas för fastställelseperiod för slutkurs. En längre fastställelseperiod för slutkurs ger ett lägre pris på både köpwarranter och säljwarranter.

Marknadsfaktorerna som påverkar warrantens pris

Aktiekursen: När aktiekursen stiger ökar priset på en köpwarrant, eftersom sannolikheten för att warranten ska ha ett större värde på slutdagen ökar. På motsvarande sätt stiger priset på en säljwarrant när aktiekursen faller. Notera att den här effekten kan neutraliseras av förändringar i andra faktorer.

Aktiens förväntade volatilitet: Volatilitet är ett uttryck för kursrörelser, fluktuation. Hög volatilitet betyder att sannolikheten för stora kursrörelser är större, varför det är en viktig faktor i värderingen av warranter. Det finns flera olika sorters volatilitet, men det är endast förväntad framtida volatilitet som påverkar warrantens pris. När den förväntade volatiliteten i aktien ökar, stiger priset på både köpwarranter och säljwarranter. Anledningen är att sannolikheten för att warranterna ska ha ett större värde på slutdagen ökar. Det omvända gäller om volatiliteten förväntas minska.

Aktieutdelningar: När du äger en warrant får du inga aktieutdelningar däremot ingår förväntade aktieutdelningarna i warrantens pris. När de förväntade aktieutdelningarna ökar, faller priset på en köpwarrant, samtidigt som priset på en säljwarrant stiger. Vid så kallade extraordinära utdelningar justeras alltid warrantens villkor.

Marknadsräntan: När marknadsräntan stiger ökar finansieringskostnaderna. Då stiger priset på en köpwarrant och priset på en säljwarrant faller.

Välj en warrant som motsvarar din egen prognos.

Det finns hundratals olika warranter att välja bland. För att få fram vilken warrant som passar dig behöver du först välja vilken underliggande tillgång du tycker är intressant och hur du tror den kommer att utvecklas. Du måste också besluta dig för om din placering är kortsiktig eller långsiktig.

 1. Välj en underliggande tillgång – till exempel aktien Ericsson B.
 2. Vad tror du om aktien – kommer kursen stiga eller falla?
 3. Hur mycket kommer kursen röra sig – upp 15 % eller kanske ner 5 %?
 4. Hur lång tid kommer förändringen att ta – fem veckor eller ett år?
När du svarat på frågorna kan du tänka så här i ditt val av warrant:
Du tror att aktiekursen ska...Högt lösenprisLågt lösenpris

Stiga kraftigt

Kort sikt (kort till slutdag) 
Lång sikt (långt till slutdag)

   

✔(köp) 
✔(köp)Stiga måttligt

Kort sikt (kort till slutdag)  
Lång sikt (långt till slutdag) 

  

✔ (köp) 
✔ (köp) 

Falla kraftigt

Kort sikt (kort till slutdag)   
Lång sikt (långt till slutdag)  

  

✔ (sälj) 
✔ (sälj)   

Viktigt för att lyckas med warranter!
 1. Se till att läsa på så att du förstår hur warranter fungerar och vilka risker de innebär.
 2. Läs alltid warrantens slutliga villkor och grundprospekt, dessa finns att ladda ner på detaljsidan för respektive värdepapper. Grundprospektet kan du även hämta på närmaste Nordeakontor eller på nordea.comÖppnas i nytt fönster
 3. Följ marknaden mycket noga.
 4. Tänk på att ju högre hävstång, desto större risk.

Risker med warranter

Warranter är komplexa värdepapper, innan du köper warranter bör du sätta dig in i hur de fungerar genom att ta del av slutliga villkor och grundprospekt. Alla placeringar är förenade med risker. Här har vi sammanfattat de viktigaste riskerna med warranter.

Mer information finns i avsnittet Riskfaktorer i Grundprospektet. Du kan hämta Grundprospektet på närmaste Nordea­kontor eller på Nordeas hemsida. Slutliga villkor för warranter finns under respektive värdepappers detaljsida i kurslistan. Information om Nordeakoncernen finns i Nordea Bank Abp, filial i Sverige:s årsredovisning som du hittar på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Kreditrisk

Vid köp av warranter tar du en kreditrisk på Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Återbetalning av slutlikvid förutsätter att Nordea klarar av att uppfylla detta åtagande på slutlikviddagen. Ett sätt att bedöma om Nordea är kreditvärdigt är att titta på Nordeas kreditvärdighetsbetyg, som är AA- enligt Standard & Poor’s och Aa3 enligt Moody’s. Mer information finns på StandardandpoorsÖppnas i nytt fönster och MoodysÖppnas i nytt fönster.

Marknadsavbrott och andra särskilda händelser

Marknadsavbrott kan exempelvis inträffa om handeln med den underliggande tillgången avbryts. Vid marknadsavbrott kan fastställandet av värdet av den underliggande tillgången ske under annan tidsperiod än avsett och i vissa fall även på annat sätt än planerat.

Marknadsrisk

Värdet på din warrant påverkas av flera faktorer, bland annat den underliggande tillgångens utveckling och volatilitet. Utvecklingen kan vara såväl positiv som negativ. Notera att hela ditt placerade belopp kan gå förlorat.

Likviditetsrisk

Under normala marknadsförhållanden erbjuder Nordea både köp- och säljkurs på warranter. Ibland kan det dock vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja warranter (man säger då att de är illikvida).

Valutarisk

Du som köper warranter bör vara medveten om att i de fall den underliggande tillgången är noterad i en utländsk valuta förekommer valutarisk. Det innebär att warranter kan minska i värde på grund av valutakursförändringar även om själva tillgången stiger respektive faller i värde eller är oförändrad.

Särskilda händelser, som nyemission, konkurs eller liknande bolagshändelser, kan påverka den underliggande tillgången. Vid sådan händelse får Nordea göra de justeringar av villkoren för berörda instrumentserier som Nordea finner nödvändiga.

Disclaimers

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet. 

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav. 

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor. 

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.