Om försäkringsförmedling

Anknuten försäkringsförmedlare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nordea) är anknuten försäkringsförmedlare till försäkringsgivaren If Skadeförsäkring AB (publ) (”If”).

Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland. Nordea står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och reklam avseende förmedling i Sverige. 

Adress: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.seÖppnas i nytt fönster

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för bankens kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent av försäkringspremien beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Exempel: Om din försäkringspremie uppgår till 42,50 kronor per månad erhåller alltså Nordea 13,5 eller 10 procent av 42,50 kronor i ersättning. 

Den andra delen utgörs av förnyelseprovision vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlustandel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust. Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer som deltagit i förmedlingen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationerna och finns med i det register som Nordea och If för över sådana personer och som kan kontrolleras hos Nordea eller If. Nordea tillhandahåller därmed inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Innehav

Nordea Bank Abp har inget kvalificerat innehav i If och If har inget kvalificerat innehav i Nordea Bank ABp. Däremot har Ifs moderbolag, Sampo Plc, ett kvalificerat innehav i Nordea Bank ABp.

Tillsyn och information om försäkringsförmedlaren

Nordea Bank Abp står under tillsyn av:

Nordea Bank Abp är registrerat som försäkringsförmedlare i det finska registret över försäkringsförmedlare avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring.

Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland. Nordea står under Konsumentverkets tillsyn vad avser marknadsföring och reklam avseende förmedling i Sverige. Adress: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.seÖppnas i nytt fönster.

Information om försäkringsgivaren

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), organisationsnummer 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under svenska Finansinspektionens tillsyn. Skadereglering sker i Sverige med svensk personal. Försäkringsavtalet och marknadsföringen följer svensk rätt. Försäkringsgivaren har erforderlig ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada som kan drabba kund, försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin försäkringsförmedlingsverksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god försäkringsförmedlings sed.

If tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution. Ifs anställda, som säljer försäkring, erhåller en fast månadslön oavsett antalet sålda försäkringar. I de fall rörlig ersättning erhålls grundar den sig endast till mindre del på kvantitativa kriterier.

Klagomål på Nordea

Det är viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Har du ett klagomål på förmedlingen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med din rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Är du inte nöjd med det beslut du har fått gällande ditt klagomål eller känner du att du vill ta frågan vidare, kan du vända dig till Nordeas Kundombudsman, som är klagomålsansvarig i Nordea. Kontaktuppgifter till kontor och Nordeas Kundombudsman hittar du på www.nordea.se/kundombudsmannen 

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

  • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster.
  • Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor.
  • Konsumentvägledningen i din kommun.

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
telefon 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mera.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Ifs Kundombudsman

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta klagomål.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.

Personförsäkringsnämnden

Du kan även vända dig till Personförsäkringsnämnden som är en branschgemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.

Domstol

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.

Information om Nordea som försäkringsförmedlare

Kontaktuppgifter
Nordea Bank Abp, filial i Sverige 
Adress: Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm
Organisationsnummer: 516406-0120
Telefon: 08-614 70 00 

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen ska skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter som du lämnar till Nordea i samband med att du tecknar en försäkring behandlas av Nordea för att Nordea ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig angående försäkringsförmedlingen. Personuppgifterna kan även användas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. 

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag inom Nordea koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Nordea Bank Abp, filial i Sverige är personuppgiftsansvarig. I de fall andra företag i Nordea koncernen eller annat företag koncernen samarbetar med är personuppgiftsansvarig framgår det av det formulär där du lämnar dina uppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av företagen i Nordea koncernen kan du begära detta skriftligt på följande adress: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Personuppgiftsansvarig, N6001, 105 71 Stockholm. Det är också till den adressen du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.