Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Om försäkringsförmedling

Anknuten försäkringsförmedlare

Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Nordea) är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till försäkringsgivaren If Skadeförsäkring AB (publ) (”If”). Detta kan kontrolleras hos:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall
Telefon 0771 - 670 670

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för bankens kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent av försäkringspremien beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Exempel: Om din försäkringspremie uppgår till 42,50 kronor per månad erhåller alltså Nordea 13,5 eller 10 procent av 42,50 kronor i ersättning. 

Den andra delen utgörs av förnyelseprovision vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlustandel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust. Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Förmedlingen

Den eller de personer som deltagit i förmedlingen uppfyller de i lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) uppställda kvalifikationerna och finns med i det register som Nordea och If för över sådana personer och som kan kontrolleras hos Nordea eller If.

Innehav

Nordea har inget kvalificerat innehav i If och If har inget kvalificerat innehav i Nordea. Däremot har Ifs moderbolag, Sampo Plc, ett kvalificerat innehav i Nordea.

Tillsyn

Nordea står under tillsyn av:
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon 08-787 80 00

Information om försäkringsgivaren

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), organisationsnummer 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under svenska Finansinspektionens tillsyn. Skadereglering sker i Sverige med svensk personal. Försäkringsavtalet och marknadsföringen följer svensk rätt. Försäkringsgivaren har erforderlig ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada som kan drabba kund, försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin försäkringsförmedlingsverksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god försäkringsförmedlings sed.

Klagomål

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och vårt bemötande. Motsvarar vi inte dina förväntningar vill vi veta det. Har du ett klagomål på förmedlingen av din försäkring ber vi dig ta kontakt med någon av våra rådgivare eller ditt kontor för utredning och svar i ditt ärende. Det går också bra att skicka in ett klagomål via e-post. Som första bank i Sverige har Nordea inrättat en tjänst för en kundombudsman. Du kan enkelt hitta kontor och information om kundombudsmannen här på sidan.

Om du inte är nöjd med Ifs beslut i ett försäkringsärende kan du kontakta klagomålsansvarig på If, se kontaktuppgifter ovan.

Vill du diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kostnadsfritt vända dig till:

  • Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som ger upplysningar och vägledning om finansiella tjänster.
  • Konsumenternas Försäkringsbyrå, som ger upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor.
  • Konsumentvägledningen i din kommun.

Du kan också vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
telefon 08-508 860 00

Dessutom kan du liksom vid andra tvister vända dig till allmän domstol. Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mera.

Information om Nordea som försäkringsförmedlare

Kontaktuppgifter
Nordea Bank Abp, filial i Sverige 
Adress: Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm
Organisationsnummer: 516406-0120
Telefon: 08-614 70 00

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen ska skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter som du lämnar till Nordea i samband med att du tecknar en försäkring behandlas av Nordea för att Nordea ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot dig angående försäkringsförmedlingen. Personuppgifterna kan även användas som underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna används också för marknadsföringsändamål, om du inte har begärt spärr för direktmarknadsföring. 

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag inom Nordea koncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Nordea Bank Abp, filial i Sverige är personuppgiftsansvarig. I de fall andra företag i Nordea koncernen eller annat företag koncernen samarbetar med är personuppgiftsansvarig framgår det av det formulär där du lämnar dina uppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av företagen i Nordea koncernen kan du begära detta skriftligt på följande adress: Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Personuppgiftsansvarig, N6001, 105 71 Stockholm. Det är också till den adressen du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.