Vad finns det för olika typer av aktieanalyser?

Man brukar vanligtvis prata om två olika typer av aktieanalyser: fundamental analys och teknisk analys. Kortfattat kan man säga att en fundamental analys fokuserar på ett specifikt bolag, medan den tekniska analysen går ut på att analysera rörelser på aktiemarknaden.

Fundamental aktieanalys

Syftet med den fundamentala aktieanalysen är att avgöra om en aktie är lågt värderad i jämförelse med företagets förutsättningar.

Med en fundamental analys kan du skapa dig en uppfattning om ett bolags värde, och om en aktie har förutsättningar att öka eller sjunka i värde på sikt. Det är den här typen av analys den här sidan främst fokuserar på.

Teknisk aktieanalys

En teknisk aktieanalys fokuserar på rörelser i aktiehandeln för att avgöra om en aktie är köpvärd eller inte. Genom att titta på aktiens rörelser försöker man med hjälp av historien och sannolikheter komma fram till trender i aktiekursrörelsen.

Den tekniska analysen kan vara ett bra hjälpmedel för att hitta timingen för ett köp eller en försäljning, och kan således vara ett bra komplement till den fundamentala analysen.

Så analyserar vi aktier på Nordea

Vår aktieanalys tas fram av Nordea Markets research, som analyserar nordiska aktier. Vårt erfarna team integrerar grundläggande bottom-up-analys med en sammanhängande top-down-vy. På så sätt levererar de djupgående analyser, handelsidéer och nordiska idéfall, samt händelsedriven och sektorsanalys på cirka 300 företag i mer än 15 sektorer.

Ta del av Nordeas aktieanalyser

Här hittar du aktiemarknadsanalytiker Martin Björsells rekommendationerÖppnas i nytt fönster

Hur värderar jag ett bolag?

Innan du påbörjar din aktieanalys behöver du välja ut ett antal intressanta bolag eller aktier du vill analysera. Det finns i huvudsak tre sätt att värdera ett bolag:

Kassaflödesvärdering
Multipelvärdering
Sum of the parts-värdering

Kassaflödesvärdering (DCF-värdering)

Det kanske vanligaste sättet att värdera ett företag är att göra en kassaflödesvärdering. Genom scenario om bolagets framtida vinstutveckling och investeringsbehov räknar man här fram ett värde som sedan diskonteras till ett nuvärde med hjälp av en diskonteringsränta.

Det handlar således om att prognostisera det fria kassaflödet samt att bestämma en lämplig diskonteringsränta. Det bygger på principen att en krona idag är värd mer än en krona imorgon.

Multipelvärdering eller relativvärdering

Multipelvärdering bygger på att man jämför nyckeltal/multiplar för olika bolag med varandra. Då all multipelvärdering bygger på olika värdens relation till varandra kan det vara bra att komplettera, eller åtminstone jämföra, med faktiska värden för att kontrollera rimligheten i värderingen.

Metoden mäter inte faktiska värden och är sällan så detaljerad. Därför bör du göra en kassaflödesanalys om du vill beräkna vad ett företag är värt.

Sum of the parts-värdering (SOTP) eller break up-värdering

Sum of the parts-värdering är en metod som kan användas för bolag med flera divisioner eller konglomerat. Här värderar man ett företag genom att bestämma vad dess sammanlagda divisioner skulle vara värda om de delades ut eller förvärvades av ett annat företag.

Divisionerna har ofta olika tillväxtutsikter och lönsamhet och bör därför värderas olika och till olika multipelnivåer.

Hur gör jag en fundamental aktieanalys?

När du valt ut ett eller flera bolag du tror har potential är det dags att analysera dem närmare. Börja med att gå igenom årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressmeddelanden och annat som kan vara intressant för en potentiell aktieägare. På så sätt kan du skapa dig en uppfattning om bolagets situation idag och hur det kan komma att se ut i framtiden.

Analysera årsredovisningens olika delar

Årsredovisningen består av flera delar som kan vara till hjälp:

  • I bolagspresentationen kan du snabbt få en genomgång av bolaget.
  • I avsnittet finansiella mål presenterar vanligtvis bolaget sina mål avseende försäljningstillväxt, rörelsemarginal och avkastning på eget eller sysselsatt kapital.
  • I själva resultaträkningen presenteras bolagets resultat. Högst upp presenteras intäkterna och på nedersta raden hittar du resultatet efter att kostnader dragits av, vilket blir vinsten eller förlusten.
  • I balansräkningen sammanställs bolagets tillgångar och skulder. Ordet balans i balansräkning baseras på att båda sidorna i en balansräkning ska vara lika stora. Det betyder att värdet på tillgångarna ska vara lika stora som skulder och eget kapital. I balansräkningen kan du se hur stor del av företagets tillgångar som företaget själv äger, och hur stor del som finansierats av lån.
  • En annan viktig del är kassaflödesanalysen som visar alla in- och utbetalningar som företaget gjort under det gångna verksamhetsåret. Om det sätts in mer pengar än det tas ut är det ett positivt kassaflöde. Då finns det pengar över, som kan användas till investeringar eller utdelningar till aktieägare och det är positivt för investerare.

Räkna ut nyckeltal som kan hjälpa dig ta investeringsbeslut

Genom att gå igenom årsredovisningen kan man sedan räkna ut en del nyckeltal som kan användas för att fatta investeringsbeslut. Några av dessa nyckeltal är P/E-tal, PEG-tal, P/S-tal, direktavkastning och räntabilitet.

Ett vanligt sätt att bilda sig en översiktlig uppfattning om en akties värde är att använda nyckeltal där aktiekursen ställs i relation till exempelvis bolagets vinst (P/E-tal), utdelning (direktavkastning) eller eget kapital (ROE). Olika bolags nyckeltal kan då jämföras med varandra.

P/E-tal – visar hur dyr en aktie är

Det kanske mest använda nyckeltalet är P/E-talet. P/E står för Price/Earnings, det vill säga Pris/Vinst. P/E-talet kan användas för att se hur billig eller dyr en aktie är. Teoretiskt är lägre P/E-tal att betrakta som billigare och högre som dyrare.

Det är även ett bra hjälpmedel för att jämföra två olika företags aktier genom att vinsterna ställs i relation till aktiernas pris. Förutom att jämföra två företag kan P/E-tal även användas för att ge en indikation på hur lång tid det kommer ta innan du får tillbaka dina pengar om vinsten inte ändras.

Direktavkastning – aktieutdelning i förhållande till aktiekursen

Ett av de enklaste och viktigaste nyckeltalen är direktavkastningen som är resultatet av att man dividerar bolagets utdelning per aktie med priset per aktie. Ju högre direktavkastning, desto mer utdelning får man per investerad krona.

En akties värdering påverkas av flera faktorer

En akties värdering påverkas av en mängd olika faktorer. I teorin ska aktiekursen avspegla bolagets prognostiserade framtida kassaflöde, vilket nuvärdesberäknas med en kalkylränta. Denna kalkylränta avspeglar dels marknadens avkastningskrav, dels bolagets specifika risk.

Det framtida kassaflödet kan vara svårt att prognostisera. Särskilt om konjunkturutsikterna är osäkra, eller om det föreligger andra mer bolagsspecifika anledningar som kan påverka bolagets vinst eller kassaflöden.

Andra parametrar som påverkar ett bolags värdering är dess finansiella ställning, räntabilitet och tillväxtutsikter.