Aktielikvidkonto (nyöppnas inte)

Kontot för värdepappersaffärer. Aktielikvidkonto ingår automatiskt till tjänsten Värdepapperstjänst Bas (nyöppnas inte), som är en kostnadsfri tjänst för dig som vill handla med svenska aktier och Nordeas kapitalskyddade strukturerade placeringar. (Aktielikvidkonto nyöppnas inte).

Om Aktielikvidkonto

Med Aktielikvidkonto håller du dina värdepappersaffärer åtskilda från dina övriga konton, och får därmed bättre överblick och kontroll.

  • Kontot har inga uttagsavgifter. Du har fritt antal uttag.
Priser och räntor

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Pengar avsedda för anskaffning av privatbostad ersätts till fullt belopp förutsatt att insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att pengarna kommer från försäljning av en privatbostad som varit i dennes eget bruk och att dessa pengar ska användas för anskaffning av ny privatbostad för eget bruk. Pengarna har detta särskilda skydd i sex månader efter det att insättningen från bostadsförsäljningen gjordes.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, regioner, kommuner eller statliga myndigheter. 

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.