Koldioxidavtryck för fonder

Koldioxidavtryck kan mätas i en mängd sammanhang och handlar om hur mycket koldioxid en verksamhet, en produkt, eller till och med du själv, genererar. Måttet redovisas för de fonder där data för koldioxidavtryck finns för minst 75 procent av fondens investeringar.

Måttet koldioxidavtryck som vi redovisar ger en bild av hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser, företagen eller emittenterna som fonden investerat i släpper ut i relation till deras försäljning räknat i miljoner USD. Måttet är ett effektivitetsmått och baseras på fondens innehav per slutet av månaden och historisk information om företagens eller emittenternas utsläpp och intäkter. 

Uträkningen baseras på den information som ges ut av företagen vi investerat i, vilket oftast sker i samband med årsredovisningen, samt på estimat av företagens utsläpp. Måttet koldioxidavtryck uppdateras månadsvis i vår FondinformationstjänstÖppnas i nytt fönster

Andra växthusgaser inkluderas

I måttet koldioxidavtryck mäts också andra växthusgaser in. Eftersom olika gaser har olika stor påverkan på klimatet räknas andra gasers mått om så att de motsvarar koldioxidens påverkansgrad, vi kallar det koldioxidekvivalent. Metan till exempel, bidrar till den globala uppvärmningen med en faktor av 21 mer än koldioxid, och ett ton av metanutsläppen står därmed för cirka 22 ton koldioxidekvivalenter.

Så beräknas koldioxidavtryck

Nordea kommer att använda beräkningsmodellen Carbon Intensity. Denna modell rekommenderas av Fondbolagens Förening och visar hur mycket koldioxid, eller motsvarande i andra växthusgaser (kolekvivalenter - CO2e), en fond ansvarar för genom sina investeringar.

Eftersom koldioxidutsläppet vägs mot företagets intäkter visar modellen hur koldioxidintensiv företagets verksamhet är och därmed också koldioxidintensiteten i fondens investeringar. Detta innebär att resultatet kan jämföras mellan fonder.

Vilka fonder kan jämföras

Det är viktigt när man jämför koldioxidavtryck mellan fonder att man enbart jämför fonder med innehav i samma typ av bolag, som placerar på samma typ av marknad (exempelvis tillväxtmarknader) och som använder sig av samma beräkningsmetod i samma valuta.

Uppdateringar, kriterier och data

Nordea Asset Management har valt MSCI Inc. som leverantör av det data som beräkningen av våra fonders koldioxidavtryck bygger på.

Eftersom fondernas investeringar ändras över tid kommer vi att uppdatera beräkningarna månadsvis. Detta kommer innebära att fonder med låg omsättningshastighet i portföljen tenderar att minska/öka sitt koldioxidavtryck i takt med att företagen minskar/ökar sitt utsläpp; medan fonder med hög omsättningshastighet i portföljen kan uppleva betydande minskningar/ ökningar i koldioxidavtrycket som en följd av köp eller försäljning av innehaven i portföljen.

Kriteriet för att vi ska beräkna koldioxidavtryck för våra fonder är att data för koldioxidutsläpp (eller motsvarande) ska finnas tillgängliga för minst 75 procent av fondens marknadsvärde. 

Detta mäts inte

Koldioxidavtryck är ett ungefärligt mått på den del av företagens koldioxidutsläpp som fonden äger. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas exempelvis inte. Därför är det viktigt att du som kund ser detta som en vägledning och inte absoluta fakta. Vi menar, trots detta, att måttet fyller en viktig funktion så att du som kund kan inkludera fondens klimatpåverkan, tillsammans med de mer traditionella faktorerna som avkastning och risk, när du gör ditt fondval.

Det är också viktigt att tänka på att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:

  • Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
  • Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
  • Endast vissa tillgångsslag mäts,
  • Information om fossila reserver inte ingår,
  • Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea