Vad är en SPAC och hur går processen till?

Enkelt förklarat kan man säga att en SPAC är ett skalbolag. När SPAC:en skapas är målet att samla in pengar från olika stora investerare. Dessa kallas för sponsorer. När skalbolaget sedan fått ihop tillräckligt med kapital listar de sin aktie på börsen.

När SPAC:en väl är noterad så är den listad på den vanliga börslistan. Du som potentiell investerare bör ta reda på vad det finns för SPAC:s på en viss marknad, och sedan sätta dig in i grundprospektet för bolaget i fråga innan du handlar.

Varför startar man en SPAC?

Drivkraften bakom att starta en SPAC är att ge ökade möjligheter att förvärva större onoterade bolag, och därmed få tillgång till ett nytt urval av investeringsobjekt.

När SPAC:en väl är skapad och sedan köpt upp det onoterade bolaget, konverteras aktierna i skalbolaget till aktier i det nya bolaget, som därefter börjar handlas på börsen. För det företag som blir uppköpt är detta ett snabbare sätt att bli börsnoterat jämfört med en börsintroduktion/IPO.

Vad kostar en SPAC?

En svensk SPAC brukar noteras på 100 kronor per aktie och en amerikansk SPAC brukar noteras på 10 dollar per aktie. Priset ändras sedan över tid och det är i den här fasen övriga investerare kan köpa aktier i skalbolaget. När SPAC:en är noterad på börsen är dess syfte att hitta ett annat onoterat bolag att köpa upp med pengarna de samlat ihop.

Fördelarna med SPAC
Riskerna med SPAC

Vilka är fördelarna med att investera i en SPAC?

Precis som vid en IPO kan du köpa aktien i ett tidigt skede av noteringen. Men till skillnad från en IPO så vet du generellt sett hur många aktier du får i en SPAC.

Låt oss säga att du köper 100 stycken aktier i en SPAC. Om de sedan hittar en uppköpskandidat är det vanligast att du får lika många aktier i det nya bolaget efter konverteringen. Det kan såklart skilja från fall till fall och det framgår i villkoren för SPAC:en i fråga.

Vilka är riskerna med att investera i en SPAC?

I och med att en SPAC är ett nybildat bolag utan någon relevant historik måste man som investerare helt förlita sig på sponsorns tidigare historik och investeringskriterier. Det första du bör göra som potentiell investerare är att undersöka vilka som är sponsorer och vad de tidigare har åstadkommit.

Skalbolaget i fråga har ingen egen organisation, tidigare genererade intäkter, eller förmåga att leverera resultat. Detta gör det svårare för dig som potentiell investerare att bedöma risken i investeringen och vilken avkastning du kan förvänta dig.

Det är också viktigt att förstå villkoren i prospektet. Innan en uppköpskandidat är identifierad är skalbolaget bara en stor påse pengar som handlas på börsen.

SPAC:en kan likvideras om inget bolag hittas att köpa upp

En annan viktig sak att veta är att en SPAC handlas på börsen under en begränsad tid, vanligtvis upp till 24 eller 36 månader. Om sponsorn inte hittar något företag att köpa upp så kommer SPAC:en att avnoteras från börsen och därefter likvideras.

Kapitalet återbetalas till investerarna

Kvarstående kapital efter avvecklingskostnader återbetalas till investerarna. Dock är det bara ursprungsvärdet på 100 kronor eller 10 dollar per aktie som betalas tillbaka, minus kostnaderna som uppkommit under det planerade bolagsförvärvet.

Om du investerar i en SPAC för 110 kronor per aktie, har du alltså en potentiell nedsida på 10 kronor (plus kostnaderna) per aktie. Priset på en SPAC kan även stiga enbart genom rykten om en uppköpskandidat. Det finns ingen garanti att skalbolaget hittar ett företag att köpa upp, och om det inte finns någon kandidat så är det faktiska värdet 100 kronor eller 10 dollar per aktie.

Specifika nyckelrisker med att investera i en SPAC

Investering i en SPAC är direkt kopplat till förvärvsrelaterade risker. Att genomföra bolagsförvärv är en omfattande och komplicerad process som innefattar stora kostnader.

Dessa kostnader belastar skalbolaget trots att ett förvärv inte fullföljs, och det leder till negativ påverkan på resultatet. Dessutom är bolagsförvärv förenade med stora risker kopplat till det bolag man vill köpa upp.

Investerarna är avgörande för framgången

Förmågan att framgångsrikt genomföra ett förvärv är direkt beroende av sponsorn. SPAC:en har ingen egen organisation, utan det är sponsorn som tillhandahåller sin investeringsorganisation för arbetet med att identifiera, utvärdera och förvärva potentiella målbolag.

Bolaget behöver uppfylla börsens noteringskrav

Det finns även en risk att det förvärvade bolaget inte blir godkänt för att noteras på börsen, eftersom det behöver uppfylla börsens noteringskrav. Om de anser att den förvärvade verksamheten inte uppfyller noteringskraven, kan det leda till förseningar och ytterligare kostnader för SPAC:en i fråga.

Aktieägarnas inflytande är begränsat

Aktieägarnas inflytande över vilket målbolag som förvärvas är begränsat. Innan ett förvärv genomförs måste kandidaten godkännas av bolagsstämman i skalbolaget. Varje enskild aktieägares inflytande över vilket förvärv som genomförs är således begränsat.

Gällande själva bolagsförvärvet brukar en SPAC erbjuda investerare möjligheten att lösa in sina aktier mot pengar, istället för att bli delägare i det förvärvade bolaget.

Tänk på det här innan du investerar i en SPAC

Oavsett om du investerar i en SPAC genom att delta i dess börsintroduktion (IPO), eller om du köper aktierna på marknaden efter introduktionen, bör du läsa SPAC:ens IPO-prospekt och dess löpande rapporter som de är skyldiga att skapa.

Det är viktigt att du förstår villkoren med din investering. Trots att SPAC:s ofta är uppbyggda på liknande sätt, och omfattas av bestämda regler hos börsen, är det viktigt att förstå den specifika uppbyggnaden hos en enskild SPAC, såväl som egenintresset hos sponsorn.