Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Nordea Donationsmedelsfond

Nordea Donationsmedelsfond passar stiftelser eller församlingar som vill placera på både aktie- och räntemarknaderna och som samtidigt önskar en utdelning för till exempel stipendier.

Aktiv förvaltning och aktiv allokering

I Nordea Donationsmedelsfond placeras två tredjedelar av fondens tillgångar i svenska och globala aktier och en tredjedel i främst svenska räntebärande värdepapper. Fonden förvaltas sedan 2004 av Nordeas erkända Multi Asset-team. Teamet är specialiserat på förvaltning av fonder som innehåller både ränteplaceringar och aktieplaceringar och som har en aktiv allokering mellan dessa tillgångsslag. 

Utdelning två gånger per år

Fonden strävar efter en jämn och hög utdelning, minst 2,5 procent per år. Utdelning från fonden sker två gånger per år. Fonden erbjuds även i en icke-utdelande andelsklass.

Strikta sektorkriterier och hållbarhetsanalys

I fonden undviks placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna fossila bränslen, vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol och pornografi. Dessa verksamheter får inte utgöra mer än fem procent av omsättningen i bolagen som fonden investerar i. Förvaltarna har också tillgång till analys av så kallade ESG-faktorer, dvs miljö, socialt ansvar och affärsetik, för att identifiera risker och möjligheter i de placeringar som görs.

Historia

Nordea Donationsmedelsfond lanserades redan 1988 och är en av Nordeas äldsta fonder. Dessutom den allra äldsta som redan från början hade höga trösklar för det som idag kallas hållbarhetsfrågor.

Förvaltningsråd

Speciellt för fonden är det förvaltningsråd som funnits nästan lika länge som fonden och som består av representanter från andelsägarna och från Nordea. Förvaltningsrådet sammanträder två gånger per år och går då igenom fondens placeringar, innehav och investeringsstrategi, samt diskuterar andra aktuella frågor från andelsägarperspektiv. Vilka som för närvarande sitter i förvaltningsrådet finns redovisat i Donationsmedelsfondens hel- och halvårsrapporter.Öppnas i nytt fönster

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfoÖppnas i nytt fönster och på Nordeas bankkontor.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.