Aktiv förvaltning och aktiv allokering

I Nordea Donationsmedelsfond placeras två tredjedelar av fondens tillgångar i svenska och globala aktier och en tredjedel i främst svenska räntebärande värdepapper. Fonden förvaltas sedan 2004 av Nordeas erkända Multi Asset-team. Teamet är specialiserat på förvaltning av fonder som innehåller både ränteplaceringar och aktieplaceringar och som har en aktiv allokering mellan dessa tillgångsslag. 

Utdelning två gånger per år

Fonden strävar efter en jämn och hög utdelning, minst 2,5 procent per år. Utdelning från fonden sker två gånger per år. Fonden erbjuds även i en icke-utdelande andelsklass.

Strikta sektorkriterier och hållbarhetsanalys

Fonden investerar enbart i företag och emittenter med för fonden godkänt ESG-betyg. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Företagen och emittenterna analyseras och betygsätts av Nordea eller av en extern leverantör.

Dessutom undviker fondens förvaltare placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol och pornografi. Dessa verksamheter får inte utgöra mer än fem procent av omsättningen i bolagen som fonden investerar i. 

Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi för att möta klimatmålen i Parisavtalet. 

Förvaltningsråd

Speciellt för fonden är det förvaltningsråd som funnits nästan lika länge som fonden och som består av representanter från andelsägarna och från Nordea. Förvaltningsrådet sammanträder två gånger per år och går då igenom fondens placeringar, innehav och investeringsstrategi, samt diskuterar andra aktuella frågor från andelsägarperspektiv.

Nuvarande medlemmar av förvaltningsrådet är;

Jan-Olov Andersson - IGNIS Försäkringar
Sture Persson - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Ewert Frisk - Försvarsutbildarna
Ingela Håman - Göteborgs begravningssamfällighet
Olle Qvist - Hörselskadades Riksförbund
Johan Sundbring - Studieförbundet Bilda
Annelie Westmalm Sveriges kyrkokamerala förening

Samt representanter från Nordea.

Historia

Nordea Donationsmedelsfond lanserades redan 1988 och är en av Nordeas äldsta fonder. Dessutom den allra äldsta som redan från början hade höga trösklar för det som idag kallas hållbarhetsfrågor.

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer och prospekt samt hel- och halvårsrapporter finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.