En modern ränteplacering – med fast eller rörlig ränta

Som ett komplement till det traditionella sparandet i aktier och fonder erbjuder Nordea fasträntebevis och räntebevis. Nordeas räntebevis ger möjlighet till en regelbunden avkastning med antingen fast eller rörlig ränta.

Ett räntebevis från Nordea betalar en ränta var tredje månad och är kopplad till kreditrisken i ett bolag eller en korg av bolag. Räntan kan vara antingen rörlig, då kallas det räntebevis, eller fast, då kallas det fasträntebevis. Nordea har ett stort utbud av både räntebevis och fasträntebevis, med olika förväntad avkastning och risknivå. Räntebevis och vanliga företagsobligationer fungerar på ungefär samma sätt, men det finns några saker som skiljer dem åt:

  • Räntebevisen är inte utgivna av bolaget det är kopplat till utan av Nordea. Du har alltså kreditrisk även på Nordea Bank Abp, filial i Sverige.
  • Räntebevisen är börsnoterade vilket gör det enkelt att köpa och sälja dem under normala marknadsförhållanden. Dessutom kan du förvara dem i ISK samt i kapitalförsäkringar och tjänstepensioner som tillåter värdepapper.
  • Räntebevisen handlas i svenska kronor i poster om nominellt 10 000 kronor, vilket gör dem mer lättåtkomliga än vanliga företagsobligationer.

Så funkar räntebevis

Ett räntebevis är ett värdepapper som normalt har en löptid på 5 år och som handlas i poster om nominellt 10 000 kronor. Varje räntebevis är kopplat till kreditrisken i ett bolag eller de bolag som ingår i ett index. Med kreditrisk menas bland annat risken att ett bolag inte kan fullfölja sina finansiella åtaganden eller går i konkurs. Dessa händelser brukar benämnas kredithändelser.

Om du köper ett räntebevis får du var tredje månad en ränta, som bestäms utifrån kreditrisken i respektive bolag vid det tillfälle räntebeviset ges ut.

Om det inte sker någon kredithändelse i det underliggande bolaget under löptiden utbetalas 10 000 kr per post på återbetalningsdagen. Om det däremot sker en eller flera kredithändelser utbetalas ett lägre belopp än 10 000 kr. Hur mycket lägre beror bland annat på om det är ett eller flera bolag räntebeviset är kopplat till samt räntebevisets konstruktion, maximalt kan din förlust uppgå till det investerade beloppet. Förutom kreditrisken i det underliggande bolaget tar du i ett räntebevis även kreditrisk på Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Det är därför viktigt att du läser räntebevisets slutliga villkor och Grundprospektet innan du köper ett räntebevis.

Nedan hittar du broschyren där du kan läsa mer om hur räntebevis funkar samt ta del av mer information om de risker och kostnader placeringen innebär.

Broschyr
Mer om Räntebevis
Disclaimer

Fasträntebevis och räntebevis

Innan du köper ett fasträntebevis eller ett räntebevis bör du sätta dig in i hur de fungerar. I vår broschyrer nedan hittar du all information du behöver veta om fasträntebevis respektive räntebevis.


Öppnas i nytt fönsterÖppnas i nytt fönster

Fasträntebevis och räntebevis

Fasträntebevis och räntebevis emitteras under Nordea Bank Abp, filial i Sverige:s EMTN-program. De exakta villkoren för respektive fasträntebevis eller räntebevis anges i slutliga villkor och Grundprospektet. Det är viktigt att du läser dessa innan du köper ett fasträntebevis eller ett räntebevis. Du hittar Grundprospektet och slutliga villkor under respektive produktsida. Du hittar även våra grundprospekt på nordea.comÖppnas i nytt fönster.  

Du kan köpa Nordeas fasträntebevis och räntebevis i nätbanken.

Disclaimer

Nordea Markets är det kommersiella namnet på Nordeas internationella kapitalmarknadsverksamhet.

Detta dokument innehåller generell bakgrundsinformation som bara får användas av den avsedda mottagaren. Nordea Markets syn och den information som presenteras i dokumentet var aktuella då dokumentet skrevs, och kan ändras utan föregående underrättelse. Dokumentet innehåller ingen utförlig beskrivning av den produkten eller av riskerna förknippade med den. Informationen ska alltså inte betraktas som uttömmande och mottagaren måste göra sin egen bedömning härav.

Denna information är inte avsedd som placeringsråd eller ett erbjudande att köpa och sälja finansiella instrument. Informationen är inte anpassad till den enskilda mottagarens specifika placeringsmål, ekonomiska situation eller personliga behov. Lämplig professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan placerings- eller kreditbeslut fattas. Det är viktigt att notera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida avkastning.

Nordea Markets är inte och söker inte uppträda som rådgivare i juridiska frågor eller i skatte- eller bokföringsfrågor.

Detta dokument får inte i något syfte kopieras, distribueras eller publiceras utan skriftligt medgivande i förhand från Nordea Markets.

Nordea Bank Abp, Hamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, 

FO-nummer 2858394-9

Handla våra börshandlade placeringar i nätbanken

Logga in och handla börshandlade placeringar Öppnas i nytt fönster