Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Om Nordea Liv & Pension

Vi erbjuder spar- och riskrelaterade produkter för både privat- och företagssegmenten.

Nordea Liv & Pension är ett dotterbolag i Nordea. Vi erbjuder pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk- och livförsäkringar och våra tjänster är en naturlig del av Nordeas totala erbjudande. Verksamheten etablerades 1988 och idag finns vi i de nordiska länderna, Baltikum och Polen. I Sverige har vi närmare en halv miljon privatkunder, 30 000 företagskunder och är drygt 250 anställda. Verksamheten startade 1988.

Hösten 2014 undertecknade Nordea Liv & Pension FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, United Nations Principles for Responsible Investments (UN PRI). Undertecknandet är en viktig del av vårt engagemang för ansvarsfulla investeringar och att leverera ett långsiktigt värde till våra kunder.  

Ta del av rapporten Responsible Investments at Nordea Life & Pensions (pdf, 561 KB)Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordeas arbete med hållbara finanserÖppnas i nytt fönster  

Nästan all ekonomisk aktivitet påverkar olika hållbarhetsfaktorer, både positivt och negativt. Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter härÖppnas i nytt fönster.

Nordea Liv & Pensions finansiella styrka

Solvenskvoten är ett mått på försäkringsbolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden. Nordea Liv & Pensions solvenskvot var 1,51 per den 31 december 2020, vilket uppfyller EU:s krav på kapitalbuffert i förhållande till verksamhetens omfattning och sammansättning. Enligt EU:s stadgar ska kvoten vara lägst 1.

Finansiell information hittar du på www.nordea.comÖppnas i nytt fönster

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning 2018 (pdf, 450 KB)Öppnas i nytt fönster

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning 2017 (pdf, 406 KB)Öppnas i nytt fönster

Lägesrapport om solvens och finansiell ställning 2016 (pdf, 681 KB)Öppnas i nytt fönster

SRD II disclosures

Enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska Nordea Liv & Pension anta och publicera principer för sitt aktieägarengagemang med visst innehåll. Bestämmelserna avser ägande i aktier på en reglerad marknad och bygger på ett EU-direktiv, det så kallade Shareholders’ Rights Directive II, SRD II. Nordea Liv & Pensions principer för aktieägarengagemang finns att läsa nedan i dokumentet ”Engagement Policy”.

Engagement Policy (pdf, 121 KB)Öppnas i nytt fönster

I nämnda EU-direktiv finns även krav att Nordea Liv & Pension ska redogöra ytterligare information. Även dessa krav finns i svensk lagstiftning genom bestämmelser i försäkringsrörelselagen. En del av den information som ska redogöras för avser vår investeringsstrategi i aktier på en reglerad marknad, och hur investeringsstrategin stämmer överens med våra åtaganden och hur detta bidrar till tillgångarnas utveckling. En annan del av den information som ska redogöras för avser delar av våra överenskommelser med kapitalförvaltare. Nordea Liv & Pensions redogörelser angående detta finns att läsa nedan i dokumentet ”SRD II Disclosure Report”.

SRD II Disclosure Report (pdf, 97 KB)Öppnas i nytt fönster

Kontakt

Nordea Liv & Pension
105 71 Stockholm  

Tel: 0771-470 470

Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)
Org.nr: 516401-8508