Om Nordea Liv & Pension

Pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk- och livförsäkringar för både privat- och företagsmarknaden.

Nordea Liv & Pension är ett dotterbolag i Nordea. Vi erbjuder pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk- och livförsäkringar och våra tjänster är en naturlig del av Nordeas totala kunderbjudande. Verksamheten etablerades 1988 och idag har vi liv- och pensionsverksamhet i Sverige, Norge och Finland. 

I Sverige har vi närmare en halv miljon privatkunder, 30 000 företagskunder och vi är drygt 260 anställda. 

Nordea Liv & Pensions finansiella styrka

Solvenskvoten är ett mått på försäkringsbolagets förmåga att uppfylla sina åtaganden. Lägsta solvenskvot som är tillåten enligt EU:s krav på buffert i förhållande till verksamhetens omfattning och sammansättning är 100 procent. Nordea Liv & Pensions solvenskvot var 150,2 procent per den 31 december 2021.

Årsredovisningar finns att ta del av härÖppnas i nytt fönster.

Lägesrapporter om solvens och finansiell ställning finns att ta del av härÖppnas i nytt fönster.

Kontakt

Nordea Liv & Pension, 105 71 Stockholm. Telefon: 0771-470 470.

Juridiskt bolagsnamn:
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ), Organisationsnummer:
516401-8508

Vårt ansvar att bidra till en hållbar framtid

För oss på Nordea är hållbarhet viktigt. Genom att använda oss av vår expertis, våra produkter, tjänster och relationer möjliggör vi övergången till en mer hållbar framtid tillsammans med våra kunder.

Som långsiktiga investerare placerar vi pensionskapitalet i många olika typer av tillgångsslag över hela världen. Vi är övertygade om att det gynnar våra kunders långsiktiga avkastning såväl som vår planet. Nästan all ekonomisk aktivitet påverkar olika hållbarhetsfaktorer, positivt som negativt. Vi strävar alltid efter att identifiera vilka negativa hållbarhetseffekter våra investeringsbeslut ger upphov till på olika sätt. 

Vi undviker att investera i företag som inte uppfyller våra minimikrav, och vi genomför regelbunden screening av underliggande innehav. Det innebär att vi exkluderar företag som vi bedömer har en alltför stor negativ effekt på en eller flera hållbarhetsfaktorer. När vi gör investeringar strävar vi efter att investera i företag och använda förvaltare som ligger i framkant när det gäller att integrera ESG-frågor i sina processer. Detta gör att vi kan identifiera och prioritera investeringar som innebär mindre negativa hållbarhetseffekter.

En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller affärsetiks händelse som kan ha en betydande negativ inverkan på en investering. Läs mer om hur vi på Nordea tar hänsyn till och hanterar hållbarhetsrisker i våra investeringsbeslut och i investeringsrådgivningen samt hur vi identifierar och hanterar negativa hållbarhetseffekter på nordea.se/sfdrÖppnas i nytt fönster.

Läs mer om Nordeas arbete kring hållbarhet på nordea.comÖppnas i nytt fönster.  

Nordea Liv & Pensions klimatmål till 2025

  • Kapitalförvaltare måste ha åtagit sig nettonollmål i linje med 1,5-gradersmålet senast under 2024 för att få förvalta kapital åt Nordea Liv & Pension.
  • Nordea Liv & Pension ska ha minskat koldioxidintensiteten i sina portföljer med minst 25 procent fram till och med 2024.

Nordeakoncernen kommuniceradeÖppnas i nytt fönster tidigare i år ambitionen att bli en bank med nollutsläpp senast år 2050. För att nå detta mål har Nordea satt upp ett delmål att minska koldioxidutsläppen från utlåningen och investerings-portföljerna med 40–50 procent till år 2030. Nordea ska också minska sina interna koldioxidutsläpp med minst 50 procent och bli koldioxidpositiv till år 2030. Basåret för dessa mål är 2019. Läs mer på nordea.comÖppnas i nytt fönster.

Direktiv och policys

Enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska Nordea Liv & Pension anta och publicera principer för sitt aktieägarengagemang med visst innehåll. Bestämmelserna avser ägande i aktier på en reglerad marknad och bygger på EU-direktivet Shareholders’ Rights Directive II (SRD II). Nordea Liv & Pensions principer för aktieägarengagemang redovisas i dokumentet Engagement Policy (pdf, 473 KB)Öppnas i nytt fönster. Nordea Liv & Pensions princip för aktieägarengagemang i depåförsäkring finns att ta del av här (pdf, 150 KB)Öppnas i nytt fönster

I SRD II och i försäkringsrörelselagen finns även krav att vi ska redogöra för vår investeringsstrategi i aktier på en reglerad marknad, hur investeringsstrategin stämmer överens med våra åtaganden samt hur detta bidrar till tillgångarnas utveckling. Vi ska också redogöra våra överenskommelser med de kapitalförvaltare vi jobbar med. Nordea Liv & Pensions redogörelser kring detta finns att läsa i dokumentet SRD II Disclosure Report (pdf, 205 KB)Öppnas i nytt fönster. Nordea Liv & Pensions senaste engagemangsrapport finns att ta del av här (pdf, 156 KB)Öppnas i nytt fönster

Nordea Liv & Pensions policy för ansvarsfulla investeringar finns att ta del av härÖppnas i nytt fönster