Voksen kvinne ser ut av vinduet

Olycksfallsförsäkring

Med en olycksfallsförsäkring från If får du ekonomisk hjälp om du råkar ut för en skada. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om olycksfallsförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en olycksfallsförsäkring som gäller vid skada genom ett olycksfall. 

Dina fördelar:

 • Du får dubbel ersättning vid fastställd invaliditetsgrad på 30 % eller högre.
 • Du får en engångsersättning vid allvarlig fraktur, allvarlig ögonskada, allvarlig brännskada eller avsliten hälsena.
 • Du får ersättning med 200 kr/dag i upp till 90 dagar om du behöver vårdas på sjukhus. 

Mer information om Olycksfallsförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar som finns hittar du i produkt och förköpsinformationen under fliken Förköpsinformation och villkor.

 

Tänk på att If erbjuder två varianter av olycksfallsförsäkringar. Denna gäller endast vid olycksfall. Om du vill ha en utökad variant som även gäller vid sjukdom, kan sjuk- och olycksfallsförsäkringen vara något för dig.

Mer fakta

Ifs olycksfallsförsäkring gäller överallt

Olycksfallsförsäkringen ger ekonomisk hjälp om du råkar ut för ett olycksfall. 

I försäkringen ingår:

 • Ersättning efter ett olycksfall som ger bestående skada (medicinsk invaliditet).
 • Dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 procent.
 • Ersättning för förlorad arbetsförmåga efter ett olycksfall (ekonomisk invaliditet). Ingår om du är under 50 år när du köper försäkring.
 • 200 kronor per dag i ersättning vid sjukhusvistelse.
 • Ersättning efter ett olycksfall för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor.
 • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50 000 kronor).

Läs mer om olycksfallsförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar finns hittar du i  produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Försäkringen kan köpas av alla mellan 0 och 80 år

Alla som är 0–80 år och bor i Sverige kan köpa försäkringen.

Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen

Försäkringen kan gälla dygnet runt eller endast på fritiden, beroende på hur hög olycksfallsrisk det är i ditt yrke. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen inte sjukhusvistelse, tandskada eller rese- och behandlingskostnader. Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Bedömning av invaliditetsgrad

Om du råkar ut för ett olycksfall och får en bestående nedsatt kroppslig funktion är det fråga om medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på graden av invaliditet. Graden av medicinsk invaliditet bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Välj försäkringsbelopp själv

Olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Ifs olycksfallsförsäkring gäller överallt

Olycksfallsförsäkringen ger ekonomisk hjälp om du råkar ut för ett olycksfall. 

I försäkringen ingår:

 • Ersättning efter ett olycksfall som ger bestående skada (medicinsk invaliditet).
 • Dubbel ersättning från och med en medicinsk invaliditetsgrad på 30 procent.
 • Ersättning för förlorad arbetsförmåga efter ett olycksfall (ekonomisk invaliditet). Ingår om du är under 50 år när du köper försäkring.
 • 200 kronor per dag i ersättning vid sjukhusvistelse.
 • Ersättning efter ett olycksfall för läkarbesök, tandskada, mediciner och resor.
 • Ersättning vid dödsfall efter ett olycksfall (50 000 kronor).

Läs mer om olycksfallsförsäkring, vad den omfattar och vilka begränsningar finns hittar du i  produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Försäkringen kan köpas av alla mellan 0 och 80 år

Alla som är 0–80 år och bor i Sverige kan köpa försäkringen.

Försäkringen gäller dygnet runt i hela världen

Försäkringen kan gälla dygnet runt eller endast på fritiden, beroende på hur hög olycksfallsrisk det är i ditt yrke. Byter du yrke måste du meddela If, annars riskerar du att få lägre ersättning vid en skada.

Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen inte sjukhusvistelse, tandskada eller rese- och behandlingskostnader. Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Bedömning av invaliditetsgrad

Om du råkar ut för ett olycksfall och får en bestående nedsatt kroppslig funktion är det fråga om medicinsk invaliditet. Ersättningens storlek beror på graden av invaliditet. Graden av medicinsk invaliditet bedöms av en läkare efter ett tabellverk som är gemensamt för försäkringsbolagen.

Välj försäkringsbelopp själv

Olycksfallsförsäkringen kan köpas med fyra olika försäkringsbelopp: 500.000, 1.000.000, 1.500.000 och 2.000.000 kronor. Du väljer själv vilken nivå du vill ha på ditt försäkringsbelopp.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Rabatt på försäkringarna
När du har tecknat en av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring10 %
När du har tecknat två av försäkringarna: bil-, hem- eller personförsäkring
15 %

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10 % rabatt på hem- och villaförsäkring och 5 % på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna olycksfallsförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din olycksfallsförsäkring.

Teckna olycksfallsförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster