Varför ska man ha en barnförsäkring?

Om ditt barn skulle råka ut för ett olycksfall eller drabbas av en sjukdom, kan en individuell barnförsäkring ge dig eller ditt barn ekonomisk hjälp.

Barn i Sverige är försäkrade via kommunens försäkring under skoltid i förskola och skola. Men den försäkringen gäller bara vid olycksfall och inte om barnet drabbas av en sjukdom.

– Bara hälften av Sveriges alla barn har en individuell barnförsäkring. Många föräldrar tänker att skolans och förskolans försäkring räcker. Men den ska man mer se som ett komplement till en individuell barnförsäkring, säger Lisa Munkhammar, produktspecialist på If.

En barnförsäkring gäller fram till årsförfallodagen efter att barnet fyllt 25 år.

Lisa Munkhammar på If

Lisa Munkhammar If

Lisa Munkhammar är produktspecialist på If. Här berättar hon om vikten av att ha en barnförsäkring.

Vad ingår i en barnförsäkring?

En barnförsäkring täcker generellt allt från skador och allvarliga sjukdomsfall, till kostnader för vård, medicin och omsorg. Här är några av de största och viktigaste delarna du bör känna till:

  • Medicinsk invaliditet. Om barnet får en bestående skada efter ett olycksfall, eller får en specifik sjukdom, ger barnförsäkringen ersättning. Vilka sjukdomar försäkringen täcker kan skilja sig mellan olika försäkringsbolag.
  • Ekonomisk invaliditet. Om barnet blir så sjukt, eller skadar sig på ett sådant sätt, att det förlorar sin framtida arbetsförmåga med minst 50 %, kan hen ersättas för den ekonomiska invaliditeten. Även här har bolagen olika villkor, undantag och begränsningar.
  • Allvarliga diagnoser. En ekonomisk första hjälp där ett engångsbelopp betalas ut om barnet får någon av de diagnoser som står i försäkringsvillkoren.
  • Vård- och omvårdnadsbidrag. Ett komplement till Försäkringskassans omvårdnadsbidrag. Föräldrar som behöver vara hemma från jobbet för att ta hand om sitt sjuka barn får då ytterligare ersättning via barnförsäkringen.

Hur skiljer sig olika barnförsäkringar åt?

– Generellt är det inte så stor skillnad mellan olika individuella barnförsäkringar, så länge man väljer den mest omfattande barnförsäkringen. Skillnaderna mellan olika försäkringsbolag kan vara vilka diagnoser som ersätts, och hur de ersätts, säger Lisa.

Den stora skillnaden är oftast vilken typ av barnförsäkring du väljer. Till exempel om du tecknar en individuell barnförsäkring eller en barnförsäkring via en gruppförsäkring.

– De individuella barnförsäkringarna är mer omfattande och ger en högre ersättning om barnet drabbas av en skada, fortsätter Lisa.

Vad ska jag tänka på när jag tecknar en barnförsäkring?

– När du tecknar din barnförsäkring tycker jag det är viktigt att du väljer ett försäkringsbolag som du känner förtroende för. När du väl har bestämt dig, är det bästa att teckna försäkringen så snart du kan efter att barnet har fötts och fått sitt personnummer, säger Lisa.

Läs även på information om vad försäkringen innehåller och vad den ersätter.

– Fundera på vad som är viktigt för dig. Titta på om det finns undantag i försäkringen, alltså sådant den inte täcker. Välj den försäkring som ger bäst ersättning utifrån dina önskemål och behov, avslutar Lisa.

Upp till 50 % rabatt hos If

Är du Nordeakund och har din gravidförsäkring hos If? Då får du 50 % rabatt på barnförsäkring det första året, om du tecknar den inom 30 dagar från barnets födsel.

Om du inte har en gravidförsäkring hos If får du istället 20 % rabatt det första året, om du försäkrar ditt barn före 1-årsdagen.

Läs mer om erbjudandet och teckna en försäkring härÖppnas i nytt fönster

Vanliga frågor om barnförsäkringar

Har du frågor om barnförsäkringar?

Boka ett rådgivningsmöte med vår samarbetspartner If.

Boka rådgivning med If Öppnas i nytt fönster
Försäkringsdistribution

Försäkringsdistribution

Nordea är försäkringsdistributör av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsdistributör hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Distributionen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655.