Barnförsäkring

En barnförsäkring från If gäller vid både olycksfall och sjukdom dygnet runt och året om, tills barnet fyller 25 år. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om barnförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en barnförsäkring som gäller för både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, tills barnet fyller 25 år. Försäkra ditt barn från den dag det föds. Du får 20 procent rabatt på första årets pris fram till barnets ettårsdag.

Dina fördelar:

 • 600 kronor per dag från första dagen om ditt barn ligger på sjukhus, gäller både vid sjukdom och olycksfall.
 • Ett engångsbelopp på upp till 150.000 kronor som betalas ut direkt vid allvarliga diagnoser. Gäller även psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berättigar till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning för allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan.
 • Upp till 9600 kronor per månad i ersättning om vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn beviljats från Försäkringskassan.

Mer information om barnförsäkring, vad den omfattar och begränsningar finns i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Mer fakta

Mer fakta om barnförsäkring

De flesta barn i Sverige har ett försäkringsskydd genom sin förskola eller skola. Men i många av landets kommuner gäller försäkringen bara under skoltid och vid olycksfall, trots att sjukdom är en vanligare orsak till att barn behöver en försäkring. Barnförsäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, tills barnet fyller 25 år.

Ser till att ditt barn är rätt försäkrat

Försäkringen ger dig och ditt barn ekonomisk hjälp om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall som leder till medicinsk och ekonomisk invaliditet, eller om barnet behöver vårdas på sjukhus eller i hemmet. Försäkringen kan köpas ända tills barnet fyller 18 år.

Exempel på vad försäkringen innehåller

 • Förhöjd ersättning vid en medicinsk invaliditetsgrad på 20 procent eller högre (upp till tre gånger valt försäkringsbelopp i ersättning). 
 • Ekonomisk första hjälp i form av ett engångsbelopp på upp till 150 000 kronor som betalas ut direkt vid allvarliga diagnoser. Gäller även psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berättigar till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn (minst sex månader) från Försäkringskassan.
 • Du får ersättning för de kostnader för läkar-, tandläkarbesök och resor som blir nödvändiga på grund av ett olycksfall. Kostnader ersätts om de uppkommit inom Norden.   
 • Skrivs barnet in akut på sjukhus över natt får du upp till 600 kronor i ersättning. Behöver barnet vårdas en längre tid på sjukhus får du 600 kronor per dag i upp till 365 dagar. Om barnet behöver fortsatt vård i hemmet efter en sjukhusvistelse under minst tio dagar får du 600 kronor per dag under högst 30 dagar.
 • Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan. Försäkringen betalar upp till 9 600 kronor per månad beroende på hur stort omvårdnadsbidrag som beviljats. Från 18 års ålder kan periodisk sjukersättning lämnas om sjukdom eller olycksfall medför att arbetsoförmågan blir nedsatt med minst 50 procent under 90 dagar i följd.

Här gäller försäkringen

Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen inte sjukhusvistelse, tandskada eller rese- och behandlingskostnader.

Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Förköpsinformation och villkor
Priser
Om försäkringsförmedling

Mer fakta om barnförsäkring

De flesta barn i Sverige har ett försäkringsskydd genom sin förskola eller skola. Men i många av landets kommuner gäller försäkringen bara under skoltid och vid olycksfall, trots att sjukdom är en vanligare orsak till att barn behöver en försäkring. Barnförsäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, tills barnet fyller 25 år.

Ser till att ditt barn är rätt försäkrat

Försäkringen ger dig och ditt barn ekonomisk hjälp om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall som leder till medicinsk och ekonomisk invaliditet, eller om barnet behöver vårdas på sjukhus eller i hemmet. Försäkringen kan köpas ända tills barnet fyller 18 år.

Exempel på vad försäkringen innehåller

 • Förhöjd ersättning vid en medicinsk invaliditetsgrad på 20 procent eller högre (upp till tre gånger valt försäkringsbelopp i ersättning). 
 • Ekonomisk första hjälp i form av ett engångsbelopp på upp till 150 000 kronor som betalas ut direkt vid allvarliga diagnoser. Gäller även psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berättigar till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn (minst sex månader) från Försäkringskassan.
 • Du får ersättning för de kostnader för läkar-, tandläkarbesök och resor som blir nödvändiga på grund av ett olycksfall. Kostnader ersätts om de uppkommit inom Norden.   
 • Skrivs barnet in akut på sjukhus över natt får du upp till 600 kronor i ersättning. Behöver barnet vårdas en längre tid på sjukhus får du 600 kronor per dag i upp till 365 dagar. Om barnet behöver fortsatt vård i hemmet efter en sjukhusvistelse under minst tio dagar får du 600 kronor per dag under högst 30 dagar.
 • Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till vårdbidrag, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn från Försäkringskassan. Försäkringen betalar upp till 9 600 kronor per månad beroende på hur stort omvårdnadsbidrag som beviljats. Från 18 års ålder kan periodisk sjukersättning lämnas om sjukdom eller olycksfall medför att arbetsoförmågan blir nedsatt med minst 50 procent under 90 dagar i följd.

Här gäller försäkringen

Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen. Vid vistelse utanför Norden gäller försäkringen inte sjukhusvistelse, tandskada eller rese- och behandlingskostnader.

Vid utlandsvistelse gäller försäkringen i högst ett år. Kontakta alltid If om du planerar att vara borta en längre tid.

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen under fliken Villkor.

Ifs förmånsprogram

Bil eller hemBil + HemBil, Hem + person*
Rabatt på dina försäkringar10 %15 %15 %
Självriskkonto, avsättning för varje skadefritt år200 kronor300 kronor400 kronor

* Personförsäkringarna som ingår i förmånsprogrammet är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, Vuxen 50+, olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och livförsäkring.

Det lönar sig att ha flera försäkringar

Som Nordeakund har du 10% rabatt på hem- och villaförsäkring och 5% på bilförsäkring (personbil) utöver Ifs förmånsprogram. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år. Pengarna på självriskkontot kan du använda för att betala hela eller delar av självrisken om en skada skulle inträffa.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning på 200 kr till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Om du är Förmåns-, Premium- eller Private Bankingkund får du en insättning på 500 kr. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Försäkringsförmedling

Nordea är försäkringsförmedlare av skadeförsäkringar för If Skadeförsäkring Ab (publ) ("If") och har eget tillstånd som försäkringsförmedlare hos den finska Finansinspektionen avseende försäkringsprodukterna livförsäkring och skadeförsäkring. Registreringen kan kontrolleras hos Finansinspektionen i Finland, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, Finland, e-post fiva@fiva.fi, www.fiva.fi, telefon +358 (0)9 18351. 

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.

För sin distribution av försäkringarna har Nordea rätt till ersättning från If. Ersättningen består av försäljningsprovision på nytecknad och betald försäkring (mellan 17 och 18 procent av premien) och provision på förnyad och betald försäkring (2 procent av premien årligen). Därutöver kan Nordea vara berättigat till ersättning motsvarande 50 procent av eventuell vinst som genereras på Nordeas kunders försäkringar hos If (det positiva resultatet av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrations-, skadereglerings- och skadekostnader).

Från försäljningsprovision som utbetalas från If till Nordea görs avdrag från ersättningen motsvarande premiebelopp som inte har inbetalats av kund, både avseende ny försäljning samt förnyelse av befintligt försäkringsavtal. Detta sker vanligtvis inom en kalendermånad.

Förmedlingen

Den eller de personer hos Nordea som deltagit i försäkringsdistributionen uppfyller de i lagen om försäkringsdistribution (2018:1219) uppställda kvalifikationer. De som är ansvariga för distributionen finns angivna i försäkringsförmedlarregistret som förs av den finska Finansinspektionen (se kontaktuppgifter ovan). Nordea tillhandahåller inte sådan rådgivning som avses i lagen om försäkringsdistribution.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771-655 655. 

Teckna barnförsäkring

Gå vidare till if.se för att teckna din barnförsäkring.

Teckna barnförsäkring hos If Öppnas i nytt fönster