About Nordea Hypotek AB (publ)
Financial reports
Investor reports
Prospectuses and Company Description
Sustainability reports
Capital and Risk Management Reports (Pillar III)
News
Rating

About Nordea Hypotek AB (publ)

(for a Swedish version of this text, see below)

Nordea Hypotek AB (publ) (reg. no. 556091 5448) is a credit market company with its registered office in Stockholm and conducting financing business in accordance with relevant licences from the Swedish Financial Supervisory Authority.

The company is present on the Swedish market and provides mortgage loans to private individuals, sole traders, municipalities and other legal persons in Sweden. The purpose of the mortgage loans is to finance residential properties, real property and municipal activities. A majority of the lending is focused on the financing of residential properties. The mortgage loans are granted against security in the form of mortgage certificates in real property or tenant-owner apartments in Sweden and in the form of guarantees issued by municipalities. 

The Company has issued bonds that are listed on the Nasdaq exchange in Stockholm and bonds that are listed on Nasdaq First North Bond Market Finland, in Helsinki.

The company is a wholly-owned subsidiary of Nordea Bank Abp (in Finland) and thereby part of the Nordea Group. Nordea Bank Abp is a Finnish bank, regulated by Finnish law and with its registered office in Helsinki. The bank’s shares are listed on the Nasdaq stock exchanges in Helsinki, Stockholm and Copenhagen.

Om Nordea Hypotek AB (publ)

Nordea Hypotek AB (publ) (org.nr 556091-5448) är ett kreditmarknadsbolag med säte i Stockholm som bedriver finansieringsrörelse med stöd av tillstånd från Finansinspektionen. 

Bolaget bedriver sin verksamhet på den svenska marknaden och lämnar krediter till privatpersoner, enskilda näringsidkare, kommuner samt andra juridiska personer i Sverige. Ändamålet med kreditgivningen är att finansiera bostäder, andra fastigheter och kommunal verksamhet. Tyngdpunkten ligger på bostadsfinansiering. Krediterna lämnas mot säkerhet i form av panträtt i fastigheter och bostadsrätter belägna i Sverige samt i form av borgen från svenska kommuner.

Bolaget har emitterat obligationer som är noterade på Nasdaqbörsen i Stockholm och obligationer som är noterade på Nasdaq First North Bond Market Finland, i Helsingfors.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nordea Bank Abp (i Finland) och därmed del av Nordeakoncernen. Nordea Bank Abp är en finsk bank, reglerad av finsk rätt och med säte i Helsingfors. Bankens aktier är noterade på Nasdaqbörserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. 

Financial reports

Nordea Hypotek reportsÖppnas i nytt fönster

The link will open in a new window. For Nordea Hypotek reports, choose the category Nordea Hypotek in the search field.

Länken kommer att öppnas i ett nytt fönster. För Nordea Hypotek-rapporter, välj kategorin Nordea Hypotek i sökfältet.

Investor reports

Nordea Hypotek covered bondsÖppnas i nytt fönster

The link will open in a new window. Choose between the categories (i) Nordea Hypotek – National Transparency Reports and (ii) Nordea Hypotek – Investor presentations in the search field.

Länken kommer att öppnas i ett nytt fönster. Välj mellan kategorierna (i) Nordea Hypotek – National Transparency Reports och (ii) Nordea Hypotek – Investor presentations i sökfältet.

Prospectuses and Company Description

Nordea Hypotek prospectuses and company descriptionÖppnas i nytt fönster

The link will open in a new window.  Choose the relevant category and sub-category in the search fields. To find the Company Description, choose the category Base prospectus and the sub-category Company Descriptions.

Länken kommer att öppnas i ett nytt fönster. Välj den relevanta kategorin och underkategorin i sökfälten. För att hitta Company Description, välj kategorin Base prospectus och underkategorin Company Descriptions.

Sustainability reports

Sustainability reportsÖppnas i nytt fönster

The link will open in a new window. Nordea Hypotek AB is covered by the Nordea Group’s sustainability reports.

Länken kommer att öppnas i ett nytt fönster. Nordea Hypotek AB omfattas av Nordeakoncernens hållbarhetsrapporter

Capital and Risk Management Reports (Pillar III)

Capital and Risk Management Reports (Pillar III)Öppnas i nytt fönster

The link will open in a new window. For Nordea Hypotek AB, see “Nordea Group Capital and Risk Management Report” together with its Nordea Hypotek specific appendix. 

Länken kommer att öppnas i ett nytt fönster. För Nordea Hypotek AB, se “Nordea Group Capital and Risk Management Report” tillsammans med dess Nordea Hypotek-specifika bilaga.

News

Latest news & insightsÖppnas i nytt fönster

The link will open in a new window. To find any news about Nordea Hypotek, scroll down to ”Latest news and insights” and type “Hypotek” in the search field “Search”.

Länken kommer att öppnas i ett nytt fönster. För att hitta eventuella nyheter om Nordea Hypotek, skrolla ned till ”Latest news and insights” och skriv ”Hypotek” i sökfältet ”Search”.