Vad är bygglov?

Bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du vill göra ett större byggprojekt. Det kan vara allt från att bygga ett nytt hus, till att renovera eller lägga till en extra del till en befintlig byggnad. 

Du ansöker om bygglov hos din kommuns byggnadsnämnd. Bygglovet ser till att ditt projekt uppfyller de bestämmelser som finns för att bygga säkert, och enligt kommunens regler.

Varför behövs bygglov?

Bygglov finns för att skydda både dig som bygger och samhället i stort. Varje kommun bestämmer hur mark- och vattenområdet i kommunen får användas. Genom att ha regler för byggprojekt, kan kommunen säkerställa att bygget är säkert och inte skapar problem för dig eller omgivningen.

Bygglovet hjälper till att skapa trygga och hållbara samhällen, genom att se till att alla byggen är korrekt utförda, ser bra ut och fungerar på rätt sätt.

Hur ansöker jag om bygglov?
När behöver jag ansöka om bygglov?

Hur ansöker jag om bygglov?

Här är en sammanfattning av hur ansökningsprocessen för bygglov går till. För mer detaljerad information om varje steg, besök Boverkets hemsidaÖppnas i nytt fönster.

 1. Kolla med byggnadsnämnden om du behöver bygglov
  Kontakta din lokala byggnadsnämnd för att se om ditt byggprojekt kräver bygglov. De kan även ge dig vägledning och råd inför din ansökan.
 2. Skicka in en ansökan
  Ansök om bygglov hos byggnadsnämnden genom att lämna in en skriftlig ansökan med de nödvändiga handlingarna. Se till att allt är korrekt och tydligt för att underlätta handläggningen.
 3. En första granskning sker
  Byggnadsnämnden granskar ansökan för att kontrollera om bygglov krävs och om ansökan är komplett. Eventuella brister måste åtgärdas inom angiven tid.
 4. Du får ett mottagningsbevis
  Byggnadsnämnden skickar ut skriftlig information. Den innehåller bland annat information om hur lång tid det får ta innan beslutet tas, och att du har möjlighet att överklaga beslutet.
 5. Din ansökan prövas
  Byggnadsnämnden granskar om detaljplanen tillåter ditt byggprojekt, om byggnaden är lämplig för ändamålet och om den uppfyller tillgänglighetskrav. Beslut ska fattas inom 10 veckor, eller längre om ytterligare utredning behövs.
 6. Ett beslut fattas
  Om byggprojektet uppfyller kraven, beviljar byggnadsnämnden bygglov. Beslutet meddelas till dina grannar, som då har en viss tid på sig att överklaga beslutet.
 7. Ett eventuellt tekniskt samråd hålls
  Beroende på byggets omfattning kan ett tekniskt samråd hållas för att diskutera planering, kontrollplan och andra handlingar. Startbeskedet kan utfärdas efter tekniskt samråd eller direkt.
 8. Du får ett startbesked
  När startbeskedet är godkänt, kan du påbörja byggandet fyra veckor efter att bygglovet gjorts offentligt.
 9. Byggnadsnämnden besöker arbetsplatsen
  Oftast besöker byggnadsnämnden byggarbetsplatsen minst en gång under byggtiden, för att kontrollera att arbetet utförs enligt plan.
 10. Ett slutsamråd hålls
  Om ett tekniskt samråd har hållits tidigare, kan ett slutsamråd hållas när projektet är slut, för att utvärdera kontrollplanens uppföljning och utfärda eventuellt slutbesked.
 11. Du får ett slutbesked
  Byggnadsnämnden utfärdar ett slutbesked när alla krav är uppfyllda. Du får inte börja använda det färdiga bygget förrän slutbeskedet har utfärdats.

När behöver jag ansöka om bygglov?

När det krävs bygglov och inte är upp till din lokala byggnadsnämnd att besluta. Kontakta därför alltid byggnadsnämnden innan du påbörjar bygget, för att se vad som gäller i din kommun.

Här är exempel på några vanliga byggen, som visar vad som generellt kräver bygglov eller inte:

Altan

I de flesta fall krävs bygglov för att bygga en altan, men det brukar variera beroende på altanens storlek. Om altanen är upphöjd över marken, och tydligt förändrar husets utseende, påverkar också. Trädäck som ligger längs marken kräver vanligtvis inget bygglov.

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett attefallshus på din tomt utan bygglov. Du behöver dock göra en anmälan till byggnadsnämnden och vänta på startbesked.

Attefallshuset får som högst vara 4 meter högt. Du kan bygga flera attefallshus, men alla hus tillsammans får inte vara mer än 30 kvadratmeter stora. Ett attefallshus måste ligga minst 4,5 meter från tomtgränsen, annars behöver du grannarnas godkännande.

Balkong

Balkonger som läggs till en befintlig byggnad kräver bygglov, eftersom de ändrar fasadens utseende och påverkar grannarna. Undantaget är om du gör en mindre tillbyggnad med balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel. Ligger tillbyggnaden inte närmre än 4,5 meter från din tomtgräns behöver du inget bygglov.

Bastu

Bastu får du oftast bygga utan bygglov. En bastu räknas som en komplementbyggnad, så där gäller samma regler som för en friggebod.

Brygga

Du behöver inget bygglov för att bygga en brygga. Däremot behöver du ansöka om ett så kallat strandskyddsdispens hos Länsstyrelsen.

Carport

Du behöver inget bygglov så länge carporten ryms inom villkoren för friggebod eller attefallshus. Gör den inte det behöver du ansöka om bygglov.

Friggebod

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga en friggebod på din tomt utan bygglov. Friggeboden får som mest vara 15 kvadratmeter, och den får inte stå närmre än 4,5 meter från tomtgränsen. Står den närmre än så behöver du godkännande av dina närmsta grannar.

Garage

Generellt sett krävs bygglov för att bygga ett garage. Undantaget är om garaget håller sig inom ramarna för ett attefallshus.

Kamin och eldstad

Du behöver oftast inte bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad. Däremot behöver du göra en anmälan till byggnadsnämnden.

Pergola

En pergola som är fristående och inte är förankrad i marken kräver oftast inget bygglov. Om pergolan är fäst vid en byggnad, eller är större och mer permanent, kan det krävas bygglov.

Pool

För att bygga en pool behöver du oftast inget bygglov. Ett undantag kan vara om poolen är omringad av något annat som behöver bygglov, till exempel ett plank eller en mur. Har poolen ett tak över sig kan själva taket i vissa fall kräva bygglov.

Solceller och solfångare

Solcellspaneler och solfångare kan kräva bygglov inom ett så kallat detaljplanerat område. Det vill säga områden med tätbebyggelse, såsom bostadshus. Du behöver ansöka om bygglov om anläggningen avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

Staket, plank och murar

Ett vanligt staket kräver normalt sett inte bygglov. Däremot behöver du oftast ansöka om bygglov för att bygga ett högre plank eller en mur. Hur hög höjd som räknas som ett plank kan variera mellan olika kommuner.

Uterum

Uterum och vinterträdgårdar kan kräva bygglov, speciellt om de är permanenta och anslutna till bostaden. Faller uterummet inom ramen för ett attefallshus eller en friggebod behövs dock inget bygglov.

Växthus

Växthus som är 15 kvadratmeter eller mindre behöver inget bygglov, då de i så fall räknas som en friggebod. I så fall får växthuset dessutom inte vara högre än 3 meter i tak, eller stå närmre än 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du bygga ett större växthus behöver du oftast ansöka om bygglov. 

Vanliga frågor om bygglov