Chatta med oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Stärkt kundskydd

Den 3 januari 2018 trädde nya regler i kraft för hur banker och värdepappersbolag i Europa ska arbeta med placeringar och placeringsrådgivning (Mifid II).

Du som kund får ett starkare skydd när du placerar i produkter som innehåller värdepapper eller får råd om placeringar. Reglerna innebär också högre krav på bankerna för att öka stabiliteten på finansmarknaderna. 

Detta innebär att du som kund kvartalsvis, får en mer detaljerad information om alla dina investeringar. Du kommer också att få en årlig sammanställning som innehåller en översikt över vad du betalar för att använda Nordeas produkter och tjänster både i procent och i kronor. Det blir nu enklare för dig som kund att få en översikt över dina placeringar och de kostnader du betalar till Nordea.  

Du behöver inte göra något

Alla ändringar är till fördel för dig. De är alla en del av det utökade skyddet för dig som investerare. Som kund behöver du inte göra något med anledning av de nya reglerna. Vi vill endast informera dig om förändringarna och vilka avtal och villkor som ändras i samband med dessa.

I Nordea välkomnar vi denna förändring. Redan tidigare lever vi upp till stora delar av det nya regelverket, men lagen stramar upp reglerna kring rådgivning och försäljning av placeringsprodukter ytterligare, vilket är bra för dig som kund. 

Tydliga rutiner för klagomålshantering

Nordea har också, redan sedan tidigare, tydliga rutiner för klagomålshantering, för att kunna hjälpa dig om du inte är nöjd med oss och våra rutiner.

För dig som kund är det också viktigt att känna till att vi erbjuder en icke-oberoende rådgivning. Det innebär att rådgivningen är baserad, och begränsad i huvudsak till placeringsalternativ som är utgivna av banken själv eller av bolag som banken har en nära förbindelse till. När du lägger en order, vidtar vi alla åtgärder för att genomföra din order på bästa sätt. 

Villkorsändringar i korthet

För dig som är kund i Nordeas värdepappersrörelse innebär de nya reglerna på värdepappersområdet, att du får nya avtal och villkor för de tjänster du har hos oss. Många av ändringarna gäller nya definitioner i regelverken, andra är av mer språklig karaktär och innebär justeringar och förenklingar av tidigare texter.

Det finns dock några förändringar som det kan vara bra för dig som kund att känna till. Alla ändringar är till fördel för dig. De är alla en del av det utökade skyddet för dig som investerare. Nedan kan du läsa lite mer om dessa regel- och villkorsändringar i korthet.

Icke-oberoende rådgivning

Banken erbjuder icke-oberoende rådgivning till er kunder, vilket betyder att rådgivningen är baserad på, och begränsad till, i huvudsak finansiella instrument utgivna av banken själv eller av bolag som banken har nära förbindelse med. Normalt kommer banken inte att tillhandahålla regelbunden rådgivning och kommer därför inte regelbundet bedöma lämpligheten avseende de finansiella instrumenten som banken rekommenderar dig som kund, om det inte särskilt avtalats. 

Rapportering

För varje order banken utför för din räkning skickar banken en avräkningsnota med bland annat information om priset på det finansiella instrument som köpts eller sålts. För månadsparande i fonder får ”icke-professionella kunder” en avräkningsnota kvartalsvis. Härutöver införs ökade krav på banken avseende rapportering till myndigheter och marknadsplatser. 

Kostnader och avgifter

Du kommer att få utökad information om bland annat kostnader. Exempelvis kommer information lämnas om vilken effekt kostnaderna får på dina investeringar. Dessa kostnader redovisas årligen. 

Ersättningar banken tar emot

När banken förmedlar fondandelar får den ersättning av fondbolagen, förutom då förmedlingen ingår i tjänsten portföljförvaltning. Sådan ersättning kan banken få från dels fondbolag inom Nordeakoncernen, dels externa fondbolag som banken träffat avtal med. Banken får bara ta emot ersättning i de fall ersättningen är utformad för att höja kvaliteten på tjänsten till kund. Banken kommer att lämna information till dig om de ersättningar banken erhåller. 

Bästa orderutförande

När du som kund lägger en order ser vi som bank till att vidta alla åtgärder för att uppnå bästa orderutförande. Vidare ska banken årligen publicera information om vilka handelsplatser banken anlitat mest. 

Inspelning av telefonsamtal m.m.

Banken spelar in och bevarar telefonsamtal och annan elektronisk kommunikation som kan antas leda till transaktion, exempelvis i samband med att kunden lämnar banken uppdrag om handel eller instruktioner avseende kundens depå och anslutna konton. Kopior av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation med kunden kommer att finnas tillgängliga på begäran under fem år. Du har rätt att på begäran få ta del av inspelade samtal och bevarad elektronisk kommunikation för vilket banken har rätt att ta ut en skälig avgift.   

Klagomålshantering

Nordea har också tydliga rutiner för klagomålshantering, för att kunna hjälpa dig om du inte är nöjd med oss och våra rutiner. Enligt de nya reglerna måste banken inrätta en särskild funktion för klagomålshantering. Själva klagomålshanteringen blir också mer tillgänglig och öppen för dig som kund. 

Ändringen av villkoren för våra konton och tjänster började gälla den 3 januari 2018. 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea