Vad är MiFID II och vad innebär det?

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) är regler för hur banker och värdepappersbolag i Europa ska arbeta med placeringar och placeringsrådgivning.

Syftet med de nya reglerna är att öka transparensen på den finansiella marknaden och göra det lättare att jämföra investeringstjänster, något som är bra för dig som investerare och hela finanssektorn. Du som investerare får mer information än tidigare, något som underlättar för dig när du ska fatta investeringsbeslut. 

Fördelar:

  • Det blir lättare att jämföra investeringsprodukter med varandra
  • Kompetenskraven på investeringsrådgivarna skärps
  • Kompetensnivån inom sektorn blir jämförbar

Viktiga förändringar efter 3 januari 2018

Tydligare redovisning av kostnader 

Det blir enklare att bedöma kostnaderna för investeringsprodukter och att jämföra Nordeas kostnader med konkurrenters.

Framöver kommer du att få mer detaljerad information av vad som utgör kostnaderna för en investeringsprodukt. Vi kommer att presentera kostnaden i procent av den investerade summan i svenska kronor. Vi kommer även redovisa ersättningar vi tar emot från Nordea Fonder och våra andra partners.

Försäljningskommissioner mottagna av Nordea från samarbetspartners

Syftet med incitamenten är att förbättra servicen vi ger våra kunder. Vi på Nordea implementerar detta exempelvis genom att använda intäkter från incitament till att kontinuerligt utveckla våra tjänster och erbjuda mer diversifierade produkter.

Innan vi erbjuder dig någon produkt får du separat information om incitament som är relaterad till produkten i svenska kronor. Om det exakta beloppet inte är känt berättar vi för dig hur incitamenten beräknas och du informeras om det exakta beloppet för incitamentet i svenska kronor efteråt. Kostnads- och incitamentsrapportering följer med när du lägger din order i nätbanken eller mobilbanken.

Förbättrad rapportering

Du som sparar hos Nordea kommer att få en rapport över dina innehav varje kvartal. Om du har hävstångsprodukter eller diskretionär förvaltning, och dina innehav sjunker mer än 10 % kommer du att få information om det direkt i nätbanken.

Erfarenhet och kunskapsbedömning

Första gången du handlar komplexa finansiella instrument, behöver vi kontrollera din erfarenhet och testa dina kunskaper. Vänligen notera att du behöver klara ett test för att kunna börja handla med vissa produkter. Syftet med testet är att försäkra att du förstår alla risker som är kopplade till produkten, eftersom riskerna ofta är betydligt högre än när du handlar med aktier eller fonder.

Investeringsprodukter som är lämpliga för dig

Våra rådgivare hjälper dig att kartlägga din personliga situation för att rekommendera de produkter som är lämpliga för din personliga riskprofil.

Investeringsrådgivningstjänster

Lagstiftningen definierar investeringsrådgivning som en bank erbjuder sina kunder som icke-oberoende, när en bank erbjuder investeringsrådgivning huvudsakligen för sina egna produkter eller produkter som banken har nära koppling till.

Banken utvärderar hur lämplig en investeringsprodukt är för enskilda kunder vid varje investeringsrådgivning, men ger inte kunden en fortlöpande utvärdering av lämpligheten för de investeringsprodukter som rekommenderas till kunden, om inte annat avtalats med kunden.

Vi är en icke oberoende rådgivare för investeringar

Nordea agerar som icke oberoende rådgivare när vi tillhandahåller investeringsrådgivning. Det innebär att vi tillhandahåller investeringsrådgivning baserad på ett produktutbud som huvudsakligen består av Nordeas egna produkter eller produkter till vilka Nordea har nära koppling. 

Fonderna i detta produktutbud har huvudsakligen en investeringsstrategi baserad på aktiv förvaltning där marknader och företag analyseras med målet att ge kunder överavkastning, aktiv risk och, i vissa fall, ESG-förvaltning. Dessa tjänster leder generellt sett till en högre kostnad jämfört med produkter utan sådana attribut (passivt förvaltade fonder). 

Vid erbjudande av icke oberoende rådgivning kan Nordea få provision från partners. Kostnader och provisioner visas vid tillhandahållande av personliga rekommendationer.

Faktablad och informationsbroschyrer (KIID/KID)

För kapitalskyddade placeringar och andra sammansatta investeringsprodukter finns faktablad där du enkelt kan hitta egenskaper, risker och kostnader för produkterna. Detta gör det enklare att jämföra olika produkter, produktgrupper och utgivare av finansiella produkter. Innan du lägger en order behöver du läsa och bekräfta faktabladet. 

Börshandlade fonder (ETF) listade på den nordamerikanska marknaden

Börshandlade fonder (ETF:er/ Exchange Traded Funds) som är listade på den nordamerikanska marknaden kan inte köpas i Sverige efter den 1 januari 2018. Det beror på att Key Information Document (KID) som produktutgivaren publicerar inte uppfyller språkkravet enligt förordningen Packaged Retail Investment and Insurance-Based Investment Products (PRIIPs). Enligt den nya förordningen måste KID-dokumentet finnas tillgängligt på svenska i Sverige. Tyvärr finns inte KID-dokument för ETF:s listade på nordamerikanska marknaden tillgängliga på svenska. Om du redan äger någon av dessa produkter, kan du sälja dem i nätbanken eller mobilbanken.

Börshandlade produkter (ETN)

MiFID II som omfattar börshandlade produkter (ETN/Exchange Traded Notes) började gälla 3 januari 2018. På grund av bestämmelserna i direktivet kommer produktutbudet på våra online-plattformar att täcka ETN:er (certifikat) och andra hävstångsprodukter (teckningsoptioner, turbooptioner, MINI-futures) som kan erbjuda ett KID-dokument på svenska i Sverige. Vänligen notera att KID-dokumentet behöver finnas på samma språk som du använder våra tjänster på.

Riktlinjer för orderutförande

Nordeas riktlinjer för orderutförande säkerställer att din order sker på bästa möjliga sätt. Syftet med våra riktlinjer för orderutförande är att säkerställa att utförandet av order leder till bästa möjliga resultat för dig. När du lägger order på våra online-plattformar, ber vi dig att läsa och bekräfta riktlinjerna innan vi accepterar din order.

Vi måste veta din nationalitet

I och med de nya reglerna är det vårt ansvar att informera myndigheter om ökningen av finansiella instrument. I fortsättningen är vi skyldiga att använda information om våra kunders nationalitet när vi rapporterar till myndigheterna. Därför behöver vi veta vilken/vilka nationaliteter du har.

Företag och andra juridiska personer behöver en LEI-kod för att kunna handla

Företag och andra juridiska personer behöver en Legal Entity Identifier (LEI) för att kunna handla derivat, valutor, obligationer, aktier, börshandlade fonder eller andra finansiella instrument. Att använda en LEI-kod för att identifiera företag som deltar i finansmarknaderna har sin grund i EU-lagstiftning. Du får en LEI-kod genom att registrera dig hos någon av de officiella utfärdarna av LEI-koder och du behöver betala en registrerings- och underhållsavgift.

Läs mer om LEI-koderÖppnas i nytt fönster och hur du får dem.