Nordea Rysslandsfond avvecklas

Information om Nordea Rysslandsfond

Den 22 april 2022, beslutade styrelsen för Nordea Funds att avveckla (likvidera) Nordea Rysslandsfond.

Bakgrunden till att fonden avvecklas är Rysslands aggressiva invasion av Ukraina som också lett till att den ryska aktiemarknaden inte fungerar normalt. Sanktioner har införts mot Ryssland som isolerar ryska bolag från de globala marknaderna och Ryssland har i sin tur infört restriktioner gentemot utländska investerare. Som en konsekvens har värdepapper med kopplingar till Ryssland fallit kraftigt i värde och den ryska marknaden har blivit ogynnsam för investeringar både på grund av finansiell och politisk risk. 

Om vi under dessa omständigheter åter skulle öppna för handel med andelar i fonden skulle vi inte kunna skydda alla andelsägares rättigheter så som vi har i uppdrag att göra. Vi anser därför att avveckling av fonden är den bästa lösningen. Handel med fondens andelar har varit stängd sedan den 28 februari 2022 och beslutet att avveckla fonden innebär att handeln i fonden nu är permanent stängd.

Vad händer nu?

Fonden avvecklas, utbetalning av fondandelsägarnas medel sker automatiskt och kräver inga åtgärder av andelsägarna. Men viktigt att observera är att på grund av marknadssituationen och de införda sanktionerna kommer det att ta långt tid innan alla innehav i fonden kan säljas.

När det blir möjligt att handla med ryska värdepapper igen kommer avvecklingen av fondens tillgångar att ske och andelsägarna får utbetalning av likvida medel i proportion till det antal andelar de innehar. Eftersom försäljningen av fondens tillgångar drar ut på tiden kommer utbetalningar till andelsägarna att ske stegvis. 

En första utbetalning 

En första utbetalning genomfördes den 31 augusti 2022 från Nordea Rysslandsfond till samtliga andelsägare i fonden. Det som betalades ut var de likvida medel som samlats i fonden. Resterande tillgångar är i dagsläget låsta, på grund av att den ryska marknaden är stängd för utländska investerare, och är det svårt att förutspå vad som kommer att hända med handeln för ryska värdepapper. När marknaden öppnar igen kommer vi att sälja av tillgångarna i fonden och ytterligare utbetalningar till fondens andelsägare kommer att ske.

En andra utbetalning 

En andra utbetalning genomfördes den 10 oktober 2023 från Nordea Rysslandsfond till samtliga andelsägare i fonden. Inom ramen för gällande sanktioner mot Ryssland och Rysslands motsanktioner har vi kunnat sälja en liten del av fondens värdepapper. Nu betalar vi ut de kontanta medlen från försäljningen till andelsägarna. 

Resterande tillgångar är i dagsläget fortsatt låsta, på grund av att den ryska marknaden är stängd för utländska investerare, och är det svårt att förutspå vad som kommer att hända med handeln för ryska värdepapper. När marknaden öppnar igen kommer vi att sälja av tillgångarna i fonden och ytterligare utbetalningar till fondens andelsägare kommer att ske.

Fondens kurs

Eftersom den ryska marknaden är stängd för utländska investerare har det varit svårt att sätta en rättvisande kurs på fondens andelar. 

Du som är andelsägare och som fått en första utbetalning fick då en kurs, eller ett fondandelsvärde som det också kallas, redovisad på ditt transaktionsbesked och i nätbanken. Denna fondandelsvärde representerar enbart de likvida medel som betalades ut. Fondens övriga innehav var inte inräknade.

Den 30 november 2022 räknades ett så kallat indikativt fondandelsvärde ut. Detta värde är en fiktiv kurs som kommer att användas vid skatterapportering. Inte heller i detta andelsvärde finns fondens aktieinnehav inräknade.