Lånebetalningsskydd

Lånebetalningsskydd betalar det månadsbelopp du har försäkrat om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet, olycka eller sjukdom.

Fördelar:

  • Försäkra upp till 15 000 kronor per månad och lån.
  • Månadsbeloppet på ditt lån kan Lånebetalningsskyddet betala av i upp till 12 månader i följd.
  • Få hjälp med upp till 36 månadsbetalningar.
Priser
Villkor
Mer fakta om Låneskydd
Om försäkringsdistribution

Pris för Lånebetalningsskydd

Försäkringspremien, motsvarande 3,95 procent av det försäkrade månadsbeloppet, är fast under hela försäkringsperioden. Du betalar premien varje månad via autogiro. 

Exempel: 

  • Om det försäkrade månadsbelopp är 500 kronor blir försäkringspremien 19,75 kronor per månad.
  • Om det försäkrade månadsbelopp är 1 000 kronor blir försäkringspremien 39,50 kronor per månad.

Villkor

Här kan du läsa Lånebetalningsskyddets villkorÖppnas i nytt fönster.

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 14 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Mer fakta om Lånebetalningsskydd

Lånebetalningsskydd är en försäkring. Som låntagare hos Nordea kan du teckna försäkringen om du:

  • har tecknat låneavtal med Nordea
  • är bosatt i Sverige 
  • har fyllt 18 år men inte 65 år
  • har en tillsvidareanställning inom Norden om minst 17 timmar per vecka
  • inte har vetskap om förestående varsel om uppsägning eller arbetslöshet

När du tecknar ett Lånebetalningsskydd för ett lån försäkrar du ett månadsbelopp. Beloppet är samma som den första månadskostnaden för ditt lån efter tecknandet av försäkringen. Månadsbeloppet ändras inte under den tid försäkringen löper. Om ett lånebetalningsskydd betalas ut är det alltid det försäkrade beloppet som betalas ut, oavsett om månadskostnaden för lånet har förändrats.

Du kan försäkra ett månadsbelopp på upp till 15 000 kronor. Ditt försäkrade månadsbelopp kan betalas av försäkringen i upp till 12 månader i följd. Sammanlagt för flera perioder kan utbetalningen maximalt uppgå till 36 månadsbetalningar per lån.

Försäkringen gäller vid ofrivillig arbetslöshet eller sjukskrivning (på minst 50 procent) på grund av olycksfall eller sjukdom i mer än 30 dagar.

Har du flera lån du vill försäkra behöver du ett Lånebetalningsskydd per lån. Ta alltid del av fullständiga försäkringsvillkor innan du tecknar en försäkring.

Undantag då försäkringen inte gäller

Lånebetalningsskyddet kan inte tecknas av den som är egenföretagare, se villkor.

Försäkringen omfattar inte arbetslöshet eller varsel som du kände till eller borde ha känt till då du tecknade försäkringen. Detsamma gäller om du underrättas om arbetslöshet inom 90 dagar från teckningsdagen.

Försäkringen gäller inte en sjukdom, sjukdomstillstånd eller skada som du känt till under de 12 månaderna närmast före du tecknade försäkringen. 

Ingen ersättning utgår om sjukskrivningen infaller under de första 30 dagarna av försäkringstiden. 

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.

Kontakta försäkringsgivaren AXA på 08-502 520 84 om du har frågor kring din försäkring.

Försäkringsdistribution

För distributionen av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen.  

Den försäkring som distribueras av Nordea är särskilt utformade för bankens kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris. 

Ersättningen består av två delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 35 procent av försäkringspremien. Exempel: Om din försäkringspremie uppgår till 39,50 kronor per månad erhåller alltså Nordea 35 procent av 39,50 kronor i ersättning.

Den andra delen utgörs av en vinst/förlustandel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust. Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är Financial Insurance Company-Sweden, org nr 516403-3119, under varumärket AXA, Box 7439, 103 91 Stockholm, tel 08-502 520 84, e-post adress; clp.se.kundservice@partners.axa

Frågor om Lånebetalningsskydd

Ring: 0771-22 44 88 Öppnas i nytt fönster