Personuppgifter

Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nummer 516406-0120, är personuppgiftsansvarig. 

Personuppgifterna som lämnas i detta formulär används för att banken ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter genom att uppnå kraven på god kundkännedom, för att avgöra vilket land du är skattskyldig i och för att underlätta vårt arbete med att följa upp kontroller mot sanktionslistor, det vill säga listor på personer och företag som omfattas av sanktioner beslutade av bland annat EU. 

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i Nordeakoncernen och andra företag som koncernen samarbetar med för sin verksamhet. Banken kan enligt lag vara skyldig att lämna ut uppgifterna till myndigheter, t ex Finansinspektionen.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Begäran ska vara egenhändigt undertecknad. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Dataskyddsombud
Group Data Protection Office
M200
105 71 Stockholm