Aktiva val i vardagen betyder något

Det kan kanske kännas som att det som du gör som enskild individ inte spelar någon större roll för klimatet – det där får politikerna ordna. Men det stämmer inte.

Vår livsstil har en djupgående inverkan på vår planet. Våra val har betydelse. Omkring två tredjedelar av de globala utsläppen av växthusgaser är kopplade till privata hushåll. Från elen vi använder, till maten vi äter, sättet vi reser på och de saker vi köper, i alla val kan vi göra skillnad.

...även när du väljer sparande

När du väljer att spara i någon av våra fonder ger du oss mandatet att utöva påverkan och samarbete med bolag vi investerar i för en möjlighet att driva en utveckling i en positiv riktning för exempelvis klimatet. Det är ett arbete som vi utför för samtliga av våra fonder.

Du kan också väja att spara i en fond som har högre fokus på frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och hur bolagen styrs (ESG), eller att de investerar för att främja en hållbar omställning inom ett visst område, exempelvis klimat. 

En övervägande del av våra fonder tillämpar Nordeas policy för fossila bränslenÖppnas i nytt fönster, som innebär att de utesluter företag från fossila bränslen som inte visar en övergång i linje med Parisavtalets 2-gradersmål. 

En mer detaljerad beskrivning av vilken typ av arbete inom hållbarhetsfrågorna som utförs för var enskild fond hittar du i vår Fondinformationstjänst under rubriken Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Tillsammans har vi stor kraft

När du sparar i en fond går du dessutom samman med ett stort antal andra fondsparare. Det ger oss som stor fondförvaltare en kraft att driva på en positiv utveckling i olika sakfrågor. I större internationella sakfrågor, går vi dessutom ihop med andra kapitalförvaltare världen över och vår möjlighet att påverka blir än större.

Läs mer om sparande med hållbart fokus

Världens ledare möts för klimatet

Arbetet med att bekämpa klimatförändringen inleddes på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Den här konferensen blev det första steget mot en internationell miljöpolicy. Sedan dess har flera konferenser hållits, bland annat den omtalade COP 21 i Paris, där viktiga avtal slöts. 

Den 31 november 2023 var det åter dags för världens ledare att samlas, denna gång för COP 28 i  Dubai.

På agendan under klimatkonferensen i Dubai 2023

  • Begränsa utsläpp: Begränsa användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. För att bevara ett beboeligt klimat måste produktionen av kol, olja och gas snabbt minska.
  • Utöka förnybara kraftkällor: Den globala kraftkapaciteten från förnybara källor, inklusive vind-, sol-, vatten- och geotermisk energi, måste tredubblas till 2030.
  • Anpassning: Klimatförändringarna är här. Det kan innebära risk för fler torka, bränder eller översvämningar samt höjning av havsnivån. Utöver det vi behöver göra för att bromsa takten i den globala uppvärmningen, måste länder också anpassa sig till klimatkonsekvenserna så att de kan skydda sina medborgare. 
  • Klimatfinansiering: Ett ämne som återigen är ett dominerande tema. Det handlar om hur vi globalt ska finansiera hjälp till utsatta samhällen så att de dels kan hantera omedelbar klimatpåverkan så som översvämningar eller torka, dels klara av att finansiera ansträngningar för att förhindra framtida klimatförändringar.

Officiell webbplats för COP 28Öppnas i nytt fönster

Så kan dina sparpengar påverka företag

När du placerar i fonder är du med och investerar i andra bolag. Som representant för fondandelsägarna kan vi som fondbolag arbeta för att påverka företag att agera i linje med en agenda som tar större hänsyn till exempelvis miljö, klimat och sociala frågor. Eftersom det samlade kapital som vi representerar ofta är relativt stort, är det inte heller ovanligt att vi får gehör. 

Vi tar vårt ägaransvar på stort allvar. Vi röstar på bolagsstämmor, vi för dialog med bolagsledningar, intresseorganisationer och till och med politiker. Vi deltar i ett antal forum för att vara med och utforma riktlinjer för hur en kapitalförvaltare bör investera för att samhället ska utvecklas i en mer hållbar riktning.

Att ett bolag utvecklas i en mer hållbar riktning minskar risken i bolaget. Det har en positiv inverkan på värderingen av bolaget och därmed också din möjlighet till god avkastning över tid.

En del av det vi gör i relation till målsättningarna som diskuteras under COP 28

Netto noll-utsläpp till 2050

Nordea Asset Management, som till största del står för förvaltningen av Nordeas fonder, har tillsammans med andra ledande kapitalförvaltare grundat Net Zero Asset Managers, ett globalt initiativ för att stödja målet om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2050 eller tidigare. Initiativet ligger i linje med de globala ansträngningarna att begränsa uppvärmningen till 1,5°C. 

Ett mål är att 2025 ska 80 procent av de 200 bolag med störst utsläpp i Nordeas fonders portföljer antingen uppfylla nivån för Parisavtalet eller vara föremål för aktivt engagemang för att nå dit.

En övervägande del av Nordeas Fonder omfattas av vår policy för fossila bränslen. Denna policy innebär att vi enbart investerar i bolag vars omsättning kommer från fossila bränslen om de också kan påvisa en ambitiös och trovärdig plan för omställning i linje med Paristavtalets målsättning om att jordens medeltemperatur inte får stiga mer än 2 grader. Vår policy för fossila bränslen är utvecklad utifrån Transition Pathway InitiativesÖppnas i nytt fönster riktlinjer.

Skydd och återställande av samhällen, ekosystem och naturliga livsmiljöer

Vi är aktiva i ett antal projekt för att försöka skydda känsliga ekosystem. Bland annat arbetar vi för att försöka stoppa skövlingen av viktig regnskog i både Amazonas och Indonesien. Regnskog som också är viktig för att den fångar upp stora mängder koldioxid ur atmosfären.

Påverkan genom våra investeringar

Som en aktiv ägare med en tydlig ESG-agenda uppmuntrar vi konsekvent de företag vi investerar i att stärka sitt fokus på hållbarhet. Genom en så kallad positiv urvalsprocess styr vi kapital till bolag som på ett eller annat sätt aktivt arbetar för att vi ska nå målen i Parisavtalet eller FN:s hållbarhetsmål. 

Nordea skrev som en av de första nordiska bankerna 2007 under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI.

I våra Starsfonder väljer vi ut bolag som oavsett bransch är bra på att hantera dessa frågor. Vi försöker hitta företag som arbetar med att anpassa sin verksamhet så att de kan vara med och bidra till att vi når målen. I exempelvis Nordea Global Impact FundÖppnas i nytt fönster väljer förvaltarna ut företag som genom sina produkter erbjuder lösningar på antingen sociala utmaningar eller utmaningar kopplat till klimatkrisen. I Nordea OmställningsbolagÖppnas i nytt fönster väljer förvaltarna ut företag att investera i och samarbeta med som idag ligger efter i omställningen för klimatet, men som har potential att göra omställningen.

Kom igång med ett sparande

Vill du investera i bolag som tar extra hänsyn till faktorer som miljö, etik och/eller sociala frågor?

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti

Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Faktablad, informationsbroschyrer, hel- och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns under respektive fond på vår fondinformationstjänst.  

Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.