Villaförsäkring

Med din villa försäkrad hos If är din villabyggnad och övriga byggnader på tomten försäkrade. Även tomtmarken, trädgård, mur, staket och flaggstång omfattas av försäkringen. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Villaförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Pris och villkor Om Villaförsäkring

Om Villaförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en villaförsäkring i tre nivåer: Villaförsäkring, Villaförsäkring Extra och Stor Villaförsäkring.

Dina fördelar:

 • Du väljer själv vilken omfattning du vill ha på din villaförsäkring.
 • Villabyggnadsförsäkringen skyddar ditt hus och tomtmarken.
 • Försäkringen gäller även för brand, läckage och naturskador.

Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Mer fakta

Mer om Villaförsäkring

Villaförsäkringen gäller för skador på byggnader och tomtmark. Den gäller också om du blir krävd på skadestånd eller hamnar i en tvist i egenskap av ägare till den försäkrade fastigheten.

Villaförsäkring Extra

Väljer du Villaförsäkring Extra ingår dessutom allriskförsäkring för ditt hus och tomtmark.

Stor Villaförsäkring

Väljer du Stor Villaförsäkring får du även:

 • Begränsat åldersavdrag vid skada, det uppgår maximalt till 15.000 kronor.
 • Ersättning för sanering och reparation om det försäkrade huset angrips av hussvamp. Skadereglering sker i samarbete med Anticimex.
 • Utökat skydd om huset skadas av vatten som oberäknat rinner in genom tak eller väggar (ovan mark). Du får inte ersättning för själva skadan varigenom det runnit in.

Vill du bara försäkra huset – välj Villabyggnadsförsäkring

Om du till exempel hyr ut ditt hus omöblerat kan det passa med bara en Villaförsäkring för själva byggnaden och tomtmarken. Välj 0 kronor i lösöre när du tecknar försäkringen. Här ingår även skydd om du som ägare blir skadeståndsskyldig eller hamnar i en rättslig tvist. Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger. 

Detta ingår i Villabyggnadsförsäkring

Specifikation

Villa

VillaExtraStorVilla
Ansvars- och rättsskydd
Id-stöld
Brand och explosion
Läckage
Hushållsmaskin, glas och sanitet
Översvämning och storm
Skadedjur i bostadshuset
Otur byggnad
Utökat läckageskydd
Maximerat åldersavdrag
Hussvamp
StorskadeXtra
Underförsäkringsgaranti byggnad

Du får 1 års garanti

Byter du till Stor Villaförsäkring från ett annat försäkringsbolag garanterar vi att försäkringen ersätter även en skada som normalt inte omfattas, om du kan visa att din gamla försäkring hade ersatt skadan (spara villkoret för den tidigare försäkringen). Det enda undantagen är händelser som ersätts av tilläggsförsäkringarna Småbåt och Special. Garantin gäller i ett år från försäkringens startdatum.

Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisker och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen och i de fullständiga försäkringsvillkoren via länken till höger.

Självrisk

Självrisk är den del av skadeersättningen som du som försäkringstagare själv får svara för, och som dras av från försäkringsersättningen. Du väljer själv vilken nivå på självrisk du vill ha. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre pris får du på försäkringen.

Vid läckage är självrisken 3.000 kr. Om läckaget beror på frysning är den 5.000 kr. Vid översvämning är självrisken 10.000 kronor.

För rättsskydd är självrisken 25 procent av kostnaden, men lägst den självrisk som i övrigt gäller för försäkringen. Vilken självrisk du har valt ser du på ditt försäkringsbrev.

Flera skadehändelser vid samma tillfälle – endast en självrisk

Inträffar flera skadehändelser vid samma tillfälle och ersättning kan betalas från flera moment i Villaförsäkring, eller från flera av dina privatförsäkringar hos If, dras bara av en självrisk – den högsta – från det sammanlagda ersättningsbeloppet. Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Skador på byggnad

Du får ersättning för vad det kostar att med moderna material och metoder reparera skadorna på huset. If avgör om du ska få kontanta pengar eller om de ska svara för återuppbyggnaden. Ersättningen minskas med ett åldersavdrag för vissa byggnadsdelar. Det gäller främst delar med begränsad livslängd som till exempel maskiner, tapeter och golvmattor. Avdragets storlek beror på byggnadsdelens ålder och beräknade livslängd. En fullständig tabell över hur avdragen görs finns i försäkringsvillkoren.

I Stor Villaförsäkring är åldersavdraget begränsat till 15.000 kronor (maximerat åldersavdrag). För badrum och hushållsmaskiner som är så gamla att de enligt avskrivningstabellen skulle vara helt avskrivna gäller inte detta.

Skadade och stulna saker

Stulna eller skadade saker ersätts som regel med marknadsvärdet, det vill säga vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål i begagnat skick. För föremål som är relativt nya – där marknadsvärdet är minst 70 procent av vad motsvarande nytt kostar – får du ersättning med vad det nya kostar om du köper det inom 6 månader. I de fullständiga villkoren finns en tabell för hur marknadsvärdet beräknas för vissa föremål. Läs mer om Villaförsäkring, vad den omfattar, självrisk och begränsningar i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Trygghetsavtalet

Med Trygghetsavtalet Anticimex får du försäkringsbesiktning av ditt hus vart fjärde år, radonmätning, självriskreducering vid brand-, vatten-, inbrotts- och hussvampsskador där du får ersättning genom Villaförsäkringen. Dessutom får du tillgång till rådgivare och byggnadsexperter.

Special

Special är en otursförsäkring (allrisk) för ett visst angivet föremål, till exempel ett smycke eller dyr cykel (cykel värd över 15.000 kronor), försäkrat till ett angivet belopp. Special gäller om föremålet skadas vid en plötslig och oförutsedd yttre händelse.

Småbåt

Du kan försäkra en mindre motor-, segel- eller roddbåt (högst sex meter lång och två meter bred, segelyta högst tio kvadratmeter, motorstyrka högst 15 hästkrafter). Högsta ersättning är 25.000 kronor.

Id-stöld – att få sin identitet kapad

Att få sin identitet kapad innebär att en bedragare stjäl dina personuppgifter och använder dem till exempel för att köpa varor och tjänster, utnyttja krediter och teckna abonnemang i ditt namn och för dina pengar. Bedragaren kan till och med komma över lagfarten till en fastighet med hjälp av dina stulna personuppgifter. Från och med 1 mars 2015 ingår skyddet id-stöld i hemförsäkringen.

Skyddet Id-stöld innehåller dessa tre moment

 • Rådgivning för att förebygga identitetsstöld.
 • Assistans för att begränsa skadan när en id-stöld ägt rum. 
 • Juridisk hjälp för att avvisa krav eller rätta till fel till följd av id-stöld.

Att tänka på före en resa:

 1. Skriv ner viktiga telefonnummer till din bank, spärrcentral, försäkringsbolag etc. Det är viktigt att du vet hur du spärrar dina kreditkort och id-handlingar från utlandet.
 2. Tänk på vad du skriver i sociala medier och hur synlig du är för omvärlden. Berätta inte på Facebook eller andra sociala medier hur länge du ska vara bortrest.
 3. Om du bor i eget hus, byt ut din brevlåda till en låsbar och be grannen eller en vän att med jämna mellanrum tömma brevlådan.
 4. Ta inte med alla identitetshandlingar och kreditkort när du går ut på stan eller till stranden. Lås in viktiga handlingar i kassaskåpet på hotellrummet eller i receptionen.
 5. Se över din reseförsäkring och kolla om den gäller vid stöld av identitet.

Vid köp

Ofta används fejkade sajter som ser ut som om de tillhör etablerade företag med gott rykte för att lura till sig personnummer.

Kontrollera att sajten känns och ser riktig ut. Varningssignalen är: 

 • Om det saknas information om hur du kan reklamera en köpt vara.
 • Om priserna är för låga. Om något verkar för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
 • Om språket är konstigt eller om sidan innehåller stavfel är risken stor att det är en falsk sida.

Så skyddar du dig

 • Lämna inte ut ditt personnummer utan att veta vad det ska användas till.
 • Var uppmärksam på post du får, till exempel e-bekräftelser på beställningar eller nya bankengagemang, besked om adressändring eller liknande.

Byt till en låsbar brevlåda eller postfack.

Lämna inte ut alltför detaljerad information om dig själv på Facebook och liknande sociala nätverk.

Om du tappat bort en identitetshandling ska du spärra den hos utfärdaren, anmäla det till polisen och kreditupplysningsföretag.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Pris och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Det beror bland annat på hustyp, husets storlek och antalet våtrum. Läs mer om vad som påverkar priset i produkt- och förköpsinformationen via länken till höger.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Villaförsäkring

Villaförsäkring förköpsinformation (pdf, 350 KB)Öppnas i nytt fönster

VillaHem villkor (pdf, 1 MB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.