Barnförsäkring

En Barnförsäkring från If gäller vid både olycksfall och sjukdom dygnet runt och året om, tills barnet fyller 25 år. Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ).

Om Barnförsäkring Mer fakta Om försäkringsförmedling Priser och villkor Om Barnförsäkring

Om Barnförsäkring

I samarbete med If erbjuder Nordea en barnförsäkring som bryr sig om. Barnförsäkringen kompletterar samhällets skydd och ser till att ditt barn är rätt och tryggt försäkrat. Försäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, tills barnet fyller 25 år. Försäkra ditt barn från den dag det föds. Du får 20 procent rabatt på första årets pris fram till barnets ettårsdag.

Dina fördelar:

  • 600 kronor per dag från första dagen om ditt barn ligger på sjukhus, gäller både vid sjukdom och olycksfall.
  • Ett engångsbelopp på upp till 150.000 kronor som betalas ut direkt vid allvarliga diagnoser. Gäller även psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berättigar till vårdbidrag från Försäkringskassan.
  • Upp till 320 kr per dag i ersättning om vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning för vård av allvarligt sjukt barn beviljats från Försäkringskassan.

Mer information om Barnförsäkring, vad den omfattar och begränsningar finns i produkt- och förköpsinformationen.

Mer fakta

Mer fakta om Barnförsäkring

Alla barn i Sverige har ett försäkringsskydd genom sin förskola eller skola. Men i många av landets kommuner gäller försäkringen bara under skoltid och vid olycksfall, trots att sjukdom är en vanligare orsak till att barn behöver en försäkring. Barnförsäkringen gäller för både sjukdom och olycksfall, dygnet runt, tills barnet fyller 25 år.

Ser till att ditt barn är rätt försäkrat

Försäkringen ger dig och ditt barn ekonomisk hjälp om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall som leder till medicinsk och ekonomisk invaliditet, om barnet har en medfödd sjukdom eller behöver vårdas på sjukhus eller i hemmet.  Försäkringen kan köpas ända tills barnet fyller 18 år.

Exempel på vad försäkringen innehåller

  • Förhöjd ersättning vid en medicinsk invaliditetsgrad på 20 procent eller högre (upp till 3 gånger valt försäkringsbelopp i ersättning). 
  • Ekonomisk första hjälp i form av ett engångsbelopp på upp till 150.000 kronor som betalas ut direkt vid allvarliga diagnoser. Gäller även psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som berättigar till vårdbidrag från Försäkringskassan.
  • Du får ersättning för de kostnader för läkar-, tandläkarbesök och resor som blir nödvändiga på grund av ett olycksfall. Kostnader ersätts om de uppkommit inom Norden.   
  • Skrivs barnet in akut på sjukhus över natt får du 600 kronor i ersättning. Behöver barnet vårdas en längre tid på sjukhus får du 600 kronor per dag i upp till 365 dagar. Om barnet behöver fortsatt vård i hemmet efter en sjukhusvistelse under minst tio dagar får du 600 kronor per dag under högst 30 dagar.
  • Barnförsäkringens vårdersättning är ett komplement till vårdbidraget, och försäkringen betalar upp till 320 kronor per dag beroende på hur stort vårdbidrag som beviljats. Från 18 års ålder kan periodisk sjukersättning lämnas om sjukdom eller olycksfall medför att arbetsoförmågan blir nedsatt med minst 50 procent under 90 dagar i följd.

Här gäller försäkringen

Barnförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen.

Utanför Norden gäller försäkringen under högst ett år. Kontakta If om du planerar att vara borta en längre tid.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

För förmedlandet av denna försäkring har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Nordea har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Den försäkring som förmedlas av Nordea är särskilt utformad för Nordeas kunder. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris.

Ersättningen består av tre delar. Den första delen utgör ersättning baserad på den premie varje kund betalar för sina försäkringar vid nyteckning och uppgår till 13,5 alternativt 10 procent, beroende på vilket sätt försäkringen tecknas. Den andra delen utgörs av förnyelseprovision, vilket innebär att Nordea erhåller ersättning baserad på den premie varje kund betalar under efterföljande försäkringsår och uppgår till 3 procent av försäkringspremien. Den tredje delen utgörs av en vinst/förlust andel där Nordea antingen tar del av ett överskott eller täcker upp en förlust.

Vinst/förlustandelen beräknas som resultatet av summan av intjänade premier, efter avdrag för den ersättning Nordea erhållit, administrationskostnader, skadereglering och skadeersättningsutbetalningar.

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), org nr 516401-8102, 106 80 Stockholm, telefon 0771 – 655 655.

Priser och villkor

Pris

Det är många faktorer som påverkar priset på just din försäkring. Om du begärt eller begär en offert så framgår priset för din försäkring av denna. Av offerten framgår också de uppgifter som din premie är beräknad utifrån.

Ifs förmånsprogram

Ifs förmånsprogram
 SpecifikationRabatt alla försäkringar hos IfInsättning självriskkonto per skadefritt år
Hem eller Bilförsäkring med pappersfri betalning10 %200 kr
Hem och Bilförsäkring15 %300 kr
Hem, Bil och personförsäkring15 %400 kr

Det lönar sig att ha flera försäkringar

När du skaffar din första försäkring får du som är Nordeakund 15 procent rabatt första året. Om du har en bil- eller hemförsäkring och har valt pappersfri betalning som Autogiro eller e-faktura, får du 10 procent rabatt på alla dina försäkringar även fortsättningsvis. Du får också en årlig försäkringsgenomgång för att se till att du är rätt försäkrad. Dessutom får du pengar insatta på ett självriskkonto för varje skadefritt år.

Självriskkonto ger dig hjälp med självrisken 

Självrisker är tråkigt men nödvändigt. Därför är det extra skönt att ha pengar sparade till självrisken. Det gör det tråkiga lite enklare om en skada inträffar. För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du pengar avsatt till ett självriskkonto på If. 

Du får 200, 300 eller 400 kronor beroende på hur många försäkringar du har hos If. Det är pengar som du kan använda för att betala delar eller hela självrisken vid en eventuell skada. Du kan som mest ha 3.000 kronor på självriskkontot. För att du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekostnaden överstiga självrisken för skadehändelsen.

Som kund i Nordea får du en extra insättning till ditt självriskkonto redan när du köper första försäkringen. Insättningen till ditt självriskkonto sker cirka en månad efter att försäkringen har blivit registrerad.

Extrainsättning vid tecknande av första försäkringen
Nivå i Nordeas KundprogramBelopp
Baskund och Pluskund200 kronor
Förmånskund eller Check-in300 kronor
Premium och Private Banking400 kronor

Förköpsinformation och villkor för Barnförsäkring

Barnförsäkring förköpsinformation (pdf, 501 KB)Öppnas i nytt fönster

Barnförsäkring villkor (pdf, 390 KB)Öppnas i nytt fönster

Ångerrätt

Om du skulle ångra dig kan du säga upp din försäkring. Ångerrätten gäller 30 dagar från dagen då du tecknade din försäkring.  

Om försäkringar

Familj vid dator  

Trygga ditt boende med ett Utgiftsskydd

Hjälper dig med utgifterna för ditt boende om du blir sjukskriven eller arbetslös.

young couple by window  

Livförsäkring

Med en livförsäkring kan du och din familj känna er ekonomiskt trygga ifall det otänkbara skulle inträffa.