Om Skogskonto

Skogskontot är ett konto för resultatreglering och långsiktigt sparande. Skogskontot kan endast öppnas av fysiska personer eller dödsbon.

 • Du får uppskov med beskattningen upp till 11 år på den del av dina skogsinkomster som du placerar på Skogskonto. Beskattning sker istället i den takt du tar ut pengarna.
 • Du kan själv bestämma tidpunkt när du vill investera eller göra egna privata uttag och bestämma om eventuell beskattning ska göras i kapital eller näringsverksamheten.
 • Ökar möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning.

Mer fakta

De innestående medlen utgör arbetande kapital i näringsverksamhet och höjer det egna kapitalet, vilket medför ökad möjlighet till framtida kapitalbeskattning via räntefördelning och avsättning till expansionsfond.

Vem får öppna Skogskonto?

Bara fysisk person eller dödsbo kan öppna Skogskonto. Du deklarerar intäkt av skogsbruk från egen eller arrenderad lantbruksenhet i Sverige. Även skogsintäkt från fastighet i annat EES-land (EU-länder samt Island, Norge och Liechtenstein) ger rätt att öppna Skogskonto.  

Om en skogsfastighet ägs gemensamt av flera personer måste varje delägare göra insättningen på ett eget Skogskonto. Det går inte att öppna ett gemensamt Skogskonto.

Dödsbo kan överlåta Skogskonto vid arvskifte.

Skogskonto öppnas per beskattningsår

Du kan ha flera skogskonton. Normalt är det tillräckligt att öppna ett Skogskonto per år. Du får ha flera konton per år så länge dessa öppnas i samma bank, till exempel i samband vid överlåtelse eller arv.  

Skogskonto är helt utan avgifter och uttagsbegränsningar. Hela eller delar av beloppet kan tas upp till beskattning ett passande beskattningsår. 

Insättning och uttag
Beskattning
Pantsättning
Ägarbyte
Ränta och villkor
Fasträntekonto

Insättning och uttag på Skogskonto

De skogslikvider som du erhåller under året placerar du lämpligen på ett Skogslikvidkonto i avvaktan på Skogskontoinsättning som du normalt gör året efter utbetalning av skogslikviden.

Sista dag för insättning är när du lämnar in din självdeklaration

Har du fått anstånd med att lämna deklarationen förskjuts senaste insättningsdag i motsvarande mån.

Lägsta insättningsbelopp är 5.000 kronor

Det gäller per andelsägare vid samägande. Insättningar kan ske med delposter vid olika tillfällen under året.

Insättningen bör vara i jämna hundratal, men beloppet får inte vara så högt att det ger underskott i näringsverksamheten. Insättning görs senast den dag du är skyldig att inlämna deklarationen. Du behöver inte längre bifoga insättningskvitto med deklarationen till Skatteverket. Detta sköts sedan 2014 elektroniskt via Nordea. Avdrag i deklaration avrundas nedåt till helt hundratal.

Insättningsbeloppen är maximerade till:

 • 60 procent av likviden för rotsåld skog
 • 40 procent av likviden för avyttrade skogsprodukter
 • 40 procent av försäljningsvärdet för skogsprodukter som tagits ut under året
 • Även försäkringsersättning ger rätt till skogskontoinsättning. Moms får ej räknas med i likviden.

Om din skog drabbas av skador och du måste avverka minst två års tillväxt tidigare än planerat gäller insättningsbelopp på 80 procent för rotsåld skog och 50 procent för avyttrade skogsprodukter och egna uttag. Skadan ska styrkas genom intyg från Skogsstyrelsen (jämför med Skogsskadekonto). Förhöjda insättningsbelopp gäller även för ersättning vid allframtidsupplåtelse om ersättningen deklareras i näringsverksamhet.

Uttag kan göras tidigast fyra månader efter insättningen

Lägsta uttagsbelopp är 1.000 kronor.

Beskattning

 • Insättning ger avdrag i deklarationen, uttag ger inkomst i deklarationen.
 • Från erhållen ränta avgår 15 procent i särskild definitiv skatt. Kvarvarande ränta beskattas vid uttag.
 • Skogskontot tas upp till halva värdet i räntefördelningsunderlaget i samband med deklarationen och ökar därmed möjligheten till kapitalbeskattning via räntefördelning och avsättning till expansionsfond.
 • Har du drabbats av mer omfattande skador på din skog kan du få möjlighet att sätta in en större andel av virkeslikviden på ett Skogsskadekonto.
 • Skogskontot avslutas av banken den första januari 11 år från ingången av beskattningsåret. Eventuellt kvarvarande belopp överförs till nyöppnat Sparkonto Företag eller Skogslikvidkonto. Beloppet ger inkomst i deklarationen.
Exempel:

Likvider som sätts in på Skogskonto vid 2013 års taxering (beskattningsår 2012) går upp till beskattning senast taxeringsår 2024 (beskattningsåret 2023). Kontot avslutas den 1 januari 2023.

Pantsättning av Skogskonto

Om Skogskonto pantsätts ska medlen omedelbart tas upp till beskattning.

Undantag görs för pantsättning som sker på direktiv av Skogsstyrelsen för säkerställande av skogsvårdsåtgärder.

Ägarbyte

Fastigheten byter ägare

 • vid köp, byte, eller annat jämförligt fång (t.ex. fastighetsreglering), får den tidigare innehavaren behålla befintliga Skogskonton.
 • vid gåva får givaren endast behålla Skogskonton med egna insättningar. 
 • vid dödsfall övertar dödsboet den avlidnes Skogskonton. 
 • Obs! Så kallat enmansdödsbo anses som skiftat redan när bouppteckningen registrerats. Se nedan ”Överlåtelse av Skogskonto”.

I övriga fall ska medlen omedelbart tas upp till beskattning om den överlåtna fastigheten utgör den övervägande delen (mer än 50 procent) av näringsverksamheten. I vissa fall kan dock Skogskonto överlåtas utan beskattning.

Överlåtelse av Skogskonto

Om den skattskyldiges lantbruksenhet med skogsmark övergår till en närstående genom arv, testamente, gåva eller bodelning får denne ta över medel på Skogskonto eller Skogsskadekonto utan att beskattning sker.

Detta gäller under förutsättning att:

 • mottagaren vid arv, testamente eller bodelning på grund av makes död skriftligen förklarar att han/hon tar över medlen.
 • om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makes död träffar skriftligt avtal om att medlen tas över.
 • kontot förs direkt över till mottagaren eller medlen förs direkt till ett motsvarande konto som innehas av mottagaren.
 • överföringen sker samma beskattningsår som lantbruksenheten övergår. 
 • överlåtaren måste överlåta hela lantbruksenheten. Dock kan lantbruksenheten delas upp i ideella och/eller markområden som överlåts till flera mottagare. Vid överlåtelse till flera mottagare, får var och en ta över högst så stor andel av kontomedlen som motsvarar hans/hennes andel av den övertagna skogsmarkens skogsbruksvärde i förhållande till skogsbruksvärdet för all skogsmark på lantbruksenheten.

Mottagaren av Skogskontomedel träder alltså i överlåtarens ställe. Det innebär att samma beskattningsår som gällt för överlåtaren också ska gälla för övertagaren.

Närstående är make, förälder, mor- och farförälder, avkomling eller avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling och dödsbo som den skattskyldige eller någon av tidigare nämnda personer är delägare i. Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling. Uppfylls inte ovanstående regler beskattas hela beloppet hos den ursprunglige innehavaren och kontot avslutas.

Fasträntekonto

Ett fasträntekonto är ett sparkonto där du får ränta på insatt kapital. Sparräntan är fast och förutbestämd under hela bindningstiden. Normalt är räntan högre än vad du får på ett sparkonto. 

Nu kan du binda Skogskonto till ett fasträntekonto. Skogskonto går att binda på 1 respektive 2 år. 

Läs mer om fasträntekonto och aktuella räntor.

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin

Ditt konto skyddas av den finska insättningsgarantin. Det innebär att du får ersättning för insättningar upp till 100 000 euro, om Nordea skulle gå i konkurs. Du får även ersättning för hela beloppet om du säljer din privata bostad, förutsatt att pengarna används till att köpa en ny bostad. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. 

Läs mer om insättningsgarantin härÖppnas i nytt fönster

Öppna Skogskonto

Fördela skogsinkomsterna mellan olika år under 11 år och utjämna beskattningen.

Kontakta oss för att komma igång