Ändringar i föreningen

Här hittar du information om vad du som företrädare i en förening ska göra när ni exempelvis byter firmatecknare, ändrar adress eller behöver fler tjänster hos oss. Vi tipsar dig om hur ett styrelseprotokoll kan utformas och vilka andra handlingar banken behöver för att uppdatera föreningens information. Hittar du inte svaret på din fråga kan du prova vår chat. Du hittar den längst ner till höger på sidan.

Byte av företrädare

Byte av företrädare/firmatecknare

Oftast sker ändringar av företrädare/ firmatecknare i föreningen i samband med årsstämman. Vi på banken behöver veta vem eller vilka personer som är föreningens legala företrädare, dvs de personer som har rätt att skriva under bindande avtal för föreningens räkning. När byte har skett i föreningen ska den nya företrädaren/firmatecknaren ringa in till Kundcenter Företag för att vi ska kunna registrera ändringarna hos oss.

Enklast är det om både företrädare/firmatecknare och ordförande närvarar vid samtalet till kundcenter. Om ordförande har båda rollerna räcker det med att ordförande ringer.  

Kundcenter hjälper till med de blanketter som behöver fyllas i för att ta bort och lägga till behörigheter i de tjänster föreningen har, och ändrar också eventuella kortinnehavare.  

Under samtalet uppdateras information om föreningen, sedan skickas handlingar till föreningen för underskrift. Se nedan vilka dokument som behöver skickas med när föreningen returnerar handlingarna. 

Ny produkt eller tjänst
Adressändring
Behörigheter i Nordea Business

Ny produkt eller tjänst

När er föreningen behöver en ny tjänst eller produkt är företrädare/firmatecknare välkommen att ringa in till Kundcenter Företag, så hjälper vi till!

Under samtalet uppdateras information om föreningen, sedan skickas handlingar för nya produkter/tjänster till föreningen för underskrift. Se nedan vilka dokument som behöver skickas med när föreningen returnerar handlingarna. 

När föreningen ska skicka handlingar till banken

I samband med att föreningen skriver under och returnerar handlingar för att bekräfta ändringarna, ska också följande dokument skickas med till banken:

 • Stadgar - föreningens senast antagna stadgar.
 • Protokoll - från senaste årsmöte/årsmöten där nuvarande styrelseledamöter och dess roller framgår. 
 • Konstituerande styrelseprotokoll - där företrädare/firmatecknare för föreningen utsetts. 
 • Kopia på företrädares/firmatecknares ID-handling - se exempel här (pdf, 374 KB)Öppnas i nytt fönster

Samtliga handlingar ska vara vidimerade, se checklista på vidimering nedan. 

Protokoll ska vara underskrivna och justerade. 

Ta hjälp av den här mallen när föreningen skriver styrelseprotokoll (docx, 28 KB)Öppnas i nytt fönster

Har din förening fått handlingar i retur av oss?

Ibland behöver vi skicka tillbaka handlingar som en förening har skickat in till oss. I brevet som förening får framgår det vad som behöver kompletteras för att vi ska kunna godkänna handlingarna. Här hittar du checklistor på vad som bör framgå i ett styrelseprotokoll och vad som ska finnas med vid vidimering.

Checklista på styrelseprotokoll

Använd denna mall på protokoll för snabbare hantering. Mall styrelseprotokoll. (docx, 28 KB)Öppnas i nytt fönster

 • Föreningens fullständiga namn
 • Föreningens organisationsnummer 
 • Datum för mötet (får ej överstiga 2 år)
 • Styrelsens sammansättning och dess roller
 • Hur föreningen företräds/tecknas, namngivna personer. Styrelsen kan utse en eller flera personer att var för sig eller gemensamt teckna föreningens firma. Finns två personer angivna men uppgifter saknas om att de tecknar var för sig, antar banken alltid att de tecknar föreningen gemensamt
 • Justering av protokollet med fysiska underskrifter
 • Vidimering av protokollet 

Checklista på vidimering

 • Namnteckning & namnförtydligande (minst 1 person)
 • Telefonnummer 
 • Datum (Får ej överstiga sex månader)
 • Kontroll att fotokopian är tydlig

Adress dit handlingar ska skickas

Nordea Bank Abp, filial i Sverige 

P1608 

105 71 Stockholm

Frågor och svar - Ändringar i föreningen