Sparkonto Företag

I osäkra tider är bufferten extra viktig. Med Sparkonto Företag får du ett flexibelt konto med rörlig sparränta och fria uttag.

Konto med sparränta och fria uttag

Alla företag behöver hantera risker, vissa mer än andra. En del risker kommer med verksamheten eller branschen, andra är kopplade till omvärlden och hur den påverkar kostnader, räntor med mera. Ju fler och större risker ett företag har, desto mer ekonomisk marginal behövs. När kostnader förändras är det viktigt att ha en buffert med kapital du kan komma åt direkt när du behöver, och då passar ett konto med sparränta bra. 

Fördelar med Sparkonto Företag

 • Riskfri placering.
 • Konto med sparränta och fria obegränsade uttag.
 • Kapitalet är tillgängligt, utan uttagsavgifter.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Mer fakta

Så fungerar Sparkonto företag

Sparkonto Företag passar för placering av överskottslikviditet på kort sikt. 

 • Kontot har sparränta, som är rörlig. 
 • Du har helt fria uttag och hanterar både insättningar och uttag i Nordea Business när det passar dig. 
 • Det finns möjlighet att koppla fastränteplaceringar (fasträntekonto) till kontot. Den summa du placerar till fast ränta är låst i den tid placeringen tecknats för. 
 • Kontot kan endast öppnas i svenska kronor, och bankkort och betalningstjänster kan inte anslutas till kontot. 
Insättningsgaranti

Så fungerar Sparkonto företag

Sparkonto Företag passar för placering av överskottslikviditet på kort sikt. 

 • Kontot har sparränta, som är rörlig. 
 • Du har helt fria uttag och hanterar både insättningar och uttag i Nordea Business när det passar dig. 
 • Det finns möjlighet att koppla fastränteplaceringar (fasträntekonto) till kontot. Den summa du placerar till fast ränta är låst i den tid placeringen tecknats för. 
 • Kontot kan endast öppnas i svenska kronor, och bankkort och betalningstjänster kan inte anslutas till kontot. 

Konto omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Pengar avsedda för anskaffning av privatbostad ersätts till fullt belopp förutsatt att insättaren på ett tillförlitligt sätt visar att pengarna kommer från försäljning av en privatbostad som varit i dennes eget bruk och att dessa pengar ska användas för anskaffning av ny privatbostad för eget bruk. Pengarna har detta särskilda skydd i sex månader efter det att insättningen från bostadsförsäljningen gjordes.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, regioner, kommuner eller statliga myndigheter. 

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.