När du ansöker om lån eller kredit

Vad tittar vi på när vi bedömer din ansökan? När du ansöker om lån, kortkredit eller kontokredit bedömer vi utifrån några olika kriterier och utgår från ditt företag och den bransch du arbetar i.

Här är några av de viktigaste faktorerna som vi tittar på i vår bedömning:

Verksamhet och affärsidé

För att få en överblick över företaget behöver vi känna företagets varsamhet och affärsidé, samt vilken bransch som företaget verkar i. Vi bedömer framtidsutsikterna för marknaden och branschen.

Syftet med finansieringen

Vi behöver känna till syftet med finansieringen. Syftet kan till exempel vara att köpa maskiner eller kontorsutrustning, men det kan också vara att företaget behöver ha likvida medel för att täcka löpande utgifter.

Företagets finansiella ställning

Vi behöver försäkra oss om att krediten inte äventyrar företagets lönsamhet och att företaget kan betala räntor och amorteringar. Därför tittar vi på resultat- och balansräkningen för att bedöma lönsamheten i företaget. Vi tittar på företagets skulder och tillgångar samt på flödet av intäkter och utgifter, både nu och i framtiden.

Företagets ägare och ledning

Vi behöver veta hur företaget är strukturerat, om företaget är del i en företagsgrupp, vem ägaren är och vem som sköter företaget.

Säkerhet som företaget kan lämna

För att minska risken för både företaget och för oss vill vi oftast ha någon form av säkerhet. Exempel på säkerheter är en fastighet, lager och kundfordringar (så kallat företagsinteckning), finansiella tillgångar och borgen.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

Vilka handlingar vi behöver beror bland annat på vilken typ av finansiering det rör sig om och hur företagets profil ser ut. Ofta behövs dessa handlingar för vår bedömning:

  • Handlingar som visar företagets ägarstruktur
  • Beskrivning av verksamheten och en budget för det kommande året
  • Årsredovisning (resultat- och balansräkning) eller Inkomst av näringsverksamhet (NE) bilaga för det senaste året

6 steg från ansökan till utbetalning

  1. Du ansöker om finansiering
  2. Du ger oss de handlingar som vi behöver
  3. Vi bedömer ditt ärende
  4. Vi fattar beslut och lämnar en offert till dig
  5. Vi skickar avtalet till dig för underskrift
  6. Vi får tillbaka det undertecknade avtalet och betalar ut lånet

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea